“Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево през 2013 г.”Дата05.03.2018
Размер115.62 Kb.
О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

5400, гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1, тел.: 0675/39 61 14, факс: 0675/3 27 73

www.sevlievo.bg, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО” 2013 год.


Изпълнението на обществената поръчка с предмет на дейност “Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево през 2013 г.” обхваща пътната и уличната мрежа в града и селата на Община Севлиево и се състои в извършване на следните видове СМР, по обособените позиции, както следва:
І. За първа обособена позиция

Ремонт общински пътища в Община Севлиево:


1.

Оформяне на дупки в пътни асфалтови настилки с фугорез или къртач

2.

Ръчно изкъртване и натоварване на пътни асфалтови настилки

3.

Фрезоване на пътни асфалтови настилки с фрезовъчна машина

4.

Извозване на отпадъчния асфалтов материал до съответните депа

5.

Доставка, транспорт и полагане на основа от НТК при средна дебелина на пласта 10 см

6.

Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см

7.

Подготовка, транспорт, доставка и ръчно изпълнение на изкуствени неравности в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес

8.

Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалт. настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебел. 6 см

9.

Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см - машинно

10.

Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебелина 6 см - машинно

11.

Изкърпване на улични асфалтови настилки по технология “Печматик”

12.

Направа на просвет – изсичане на храсти и отделни дървета с деб. до 10 см

13.

Направа на просвет – машинно косене на тревна растителност

14.

Направа на просвет – ръчно косене на тревна растителност с храсторез

15.

Натоварване, превоз и депониране на отпадъчния дървесен материал до съответните депа

16.

Направа на нови необлицовани отводнителни окопи (канавки)

17.

Почистване на предпазни отводнителни окопи от натрупани наноси

18.

Натоварване, превоз и депониране на земните маси до съответните депа

19.

Ремонт на банкети – попълване, профилиране и валиране

20.

Почистване на земни маси от пътното платно

21.

Полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал

22.

Доставка и направа на армирани бетонови настилки и съоръженияПрез настоящата 2013 год. ще бъдат извършени предвидените ремонтни работи на следните местни общински пътища:поред

№ на пътяНаименование на пътя


Вид на дейносттаСтойност на СМР с ДДС през

2013 год.

/ лв. /


1

2

3

4

5

1.

GAB3160

/ ІІІ-404, Севлиево-Бериево/ -Градница- /GAB2167/

поддържане на пътя

55 000

2.

GAB1164

/ ІІІ-404, Севлиево-Бериево/-Хирево-Дамяново-Граница общ. (Севлиево -Троян) –Врабево-Добродан-/ ІІ-35, Ловеч-Троян/

поддържане на пътя

30 000

3.

GAB1165

/ ІІІ-404, Севлиево-Бериево/ -Сенник-Душево-Столът-Боазът -мах. Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян)-Априлци

поддържане на пътя

200 000

4.

GAB3166

/ GAB1165,Сенник-Столът/ -Душево-Душевски колиби-/Сенник-Столът GAB1165

поддържане на пътя

40 000

5.

GAB1169

/ ІІІ-404, Севлиево/-Крушево-Младен-яз.”Ал.Стамболийски”

поддържане на пътя

80 000

6.

GAB1172


/ І-4, Български извор-Велико Търново/-Ряховците

поддържане на пътя

70 000

7.

GAB2174


/ ІІІ-401, Кормянско – Крамолин / - Малки Вършец – Градище -Дебелцово

поддържане на пътя

37 200

8.

GAB1179


/ ІІІ-6072, Априлци-Батошево/ -Батошевски манастир

поддържане на пътя

20 000

9.

GAB2181


/ ІІ-44, Севлиево-Габрово /-Горна Росица -/ ІІІ-4402, Горна Росица-Гъбене/

поддържане на пътя

70 000

10.

GAB2185


/ ІІІ-6072, Априлци-Батошево/-Стоките-Тумбалово-Купен-мах.Кладев рът

поддържане на пътя

30 000

11.

GAB2188


/ ІІІ-6072, Априлци-Батошево/-Селище

поддържане на пътя

20 000

12.

GAB3212


/ ІІІ– 6072, Априлци – Стоките / - мах.Данчевци

поддържане на пътя

10 000

13.

GAB3214


/ ІІІ– 6072, Априлци – Стоките / - мах.Коруджиите

поддържане на пътя

10 000

14.

GAB3215


/ ІІІ-6072, Априлци – Стоките / - мах.Петлите – мах.Горно Селище

поддържане на пътя

20 000

15.

GAB3220


/ GAB3178, Батошево – мах.Чуките / - мах.Прозованец

поддържане на пътя

10 000

16.

GAB3234


/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Иванчевци

поддържане на пътя

7 000

17.

GAB3235


/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Дългодреи

поддържане на пътя

8 000

18.

GAB3237


/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Стоили

поддържане на пътя

10 000

19.
Други общински пътища, подлежащи на ремонт ( ще бъдат посочени допълнително, при осигуряване на финансирането им)

Всичко пътища за основен ремонт и направа на просвет:
727 200

Количествата на посочените по-горе видове работи, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъдат определени съобразно получените от Републиканския бюджет средства за строителство и ремонт на общинските пътища и определените и налични средства в общинския бюджет за ремонт на общински пътища. Изпълнението им става на основание изготвен от Възложителя Община Севлиево, съгласуван и одобрен от Общински съвет гр.Севлиево “Списък на общинските пътища, изграждането, реконструкцията или ремонта на които е включени за финансиране през настоящата 2013 год.”. След определяне на средствата за превантивно поддържане на пътища, ще бъде утвърден план-график за тяхното изпълнение, който ще съдържа наименованието на пътищата за ремонт, видовете и количествата работи, които ще бъдат изпълнявани. Този план-график се предоставя на избрания Изпълнител на поръчката, с който е сключен договора за нейното изпълнение.


ІІ. За втора обособена позиция

Ремонт на улици в гр.Севлиево”:
1. Оформяне на дупки в пътни асфалтови настилки с фугорез или къртач.

2. Ръчно изкъртване и натоварване на пътни асфалтови настилки

3. Фрезоване на пътни асфалтови настилки с фрезовъчна машина

4. Извозване на отпадъчния асфалтов материал до съответните депа

5. Доставка, транспорт и полагане на основа от НТК при средна дебелина на пласта 10 см

6. Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см

7. Подготовка, транспорт, доставка и ръчно изпълнение на изкуствени неравности в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес

8. Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалт. настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебел. 6 см

9. Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см - машинно

10. Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебелина 6 см - машинно

11. Изкърпване на улични асфалтови настилки по технология “Печматик”

12. Повдигане и укрепване на ревизионни шахти в уличните платна

13. Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти в уличните платна

14. Полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал

15. Почистване на земни маси от пътното платно.
Количеството на посочените по-горе видове работи по обособената позиция, предмет на настоящата обществена поръчка, е съобразно наличните средства в общинския бюджет. Изпълнението им става на основание утвърден от Възложителя план-график за тяхното изпълнение, който съдържа наименованието на улиците за ремонт, видовете и количествата работи, които трябва да бъдат изпълнени. Този план-график се предоставя на избрания Изпълнител на поръчката, с който е сключен договора за изпълнение.
ІІІ. За трета обособена позиция

Ремонт на улици в селата на Община Севлиево”:
1. Оформяне на дупки в пътни асфалтови настилки с фугорез или къртач.

2. Ръчно изкъртване и натоварване на пътни асфалтови настилки

3. Фрезоване на пътни асфалтови настилки с фрезовъчна машина

4. Извозване на отпадъчния асфалтов материал до съответните депа

5. Доставка, транспорт и полагане на основа от НТК при средна дебелина на пласта 10 см

6. Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см

7. Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалт. настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебел. 6 см

8. Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см - машинно

9. Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебелина 6 см - машинно

10. Изкърпване на улични асфалтови настилки по технология “Печматик”

11. Повдигане и укрепване на ревизионни шахти в уличните платна

12. Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти в уличните платна

13. Полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал

14. Почистване на земни маси от пътното платно.


Количеството на посочените по-горе видове работи, предмет на настоящата обществена поръчка, е съобразно наличните средства в общинския бюджет. Изпълнението им става на основание утвърден от Възложителя план-график за тяхното изпълнение, който включва селата Бериево, Буря, Добромирка, Млечево и Сенник, чиито улиците за ремонт, видовете и количествата работи ще бъдат изпълнявани. Този план-график се предоставя на избрания Изпълнител на поръчката, с който е сключен договора за изпълнение.
Извършването на цитираните видове работи по общински пътища и улиците в града и селата на общината, предмет на настоящата ОП, следва да става съгласно описанията и технологията на отделните видове работи, дадени в “Техническа спецификация” на НА”ПИ” - 2009 год., “Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на НА”ПИ” - 2009 год. и Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. на МРРБ за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

ІV. За четвърта обособена позиция

Полагане на хоризонтална пътна маркировка в гр.Севлиево”:
Полагане на пътна маркировка с маркировъчна акрилна боя:

1. Непрекъснати линии - надлъжна пътна маркировка

2. Прекъснати линии - надлъжна пътна маркировка

3. Напречна пътна маркировка

4. Изчертаване на паркоместа за леки автомобили

5. Символ „STOP”

6. Символ „BUS”

7. Символ„TAXI”

8. Символ„ИНВАЛИД”

Полагане на пътна маркировка с термопластичен материал:

9. Непрекъснати линии с термопластик

10. Прекъснати линии с термопластик

11. Напречна пътна маркировка с термопластик

12. Изчертаване на паркоместа за леки автомобили

Полагане на пътна маркировка със студен пластичен материал:

13. Разчертаване на пешеходни пътеки.Количеството на посочените по-горе видове работи по обособената позиция, предмет на настоящата обществена поръчка, е съобразно наличните средства в общинския бюджет. Изпълнението им става на основание утвърден от Възложителя план-график за тяхното изпълнение, който съдържа наименование на улиците и участъка където ще бъде положена хоризонтална пътна маркировка, видовете и количествата работи, които трябва да бъдат изпълнени. Този план-график се предоставя на избрания Изпълнител на поръчката, с който е сключен договора за изпълнение.
Влаганите материали при изпълнението на поръчката трябва да отговарят на действащите БДС и ЕН за съответния им вид. Доказване качеството на вложените при изпълнението на поръчката видове материали ще се извършва чрез проведени лабораторни тестове и проби и чрез представяне на декларации за съответствие и сертификати за качество на всеки един от материалите, участващи в изпълнението на ОП.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница