Република българия четиридесето народно събрание вътрешни правилаДата24.07.2016
Размер68.73 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

(приети на 7 септември 2005 год., изменени на 11.10.2008г.)

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда и работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при ХL Народно събрание.


Чл. 2. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред като специализиран орган на Народното събрание участва във формирането и съдейства за провеждането на политиката в областта на вътрешната сигурност и обществения ред на Република България.
Чл. 3. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред упражнява своите правомощия в областите, свързани със защитата на сигурността на личността и обществото, основните права и свободи на българските граждани, на държавните граници, териториалната цялост, националния суверенитет и независимостта на страната в съответствие с Конституцията и законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание /ПОДНС/.
Чл. 4. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се представлява от своя председател, а в негово отсъствие - от един от заместниците му, определен от него. При липса на упълномощаване се прилага чл. 19, ал. 5, изречение второ от ПОДНС.
Чл. 5. (1) Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред провежда редовни и извънредни заседания. Заседанията се свикват от председателя на Комисията, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на народното събрание.

(2) Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от един от заместниците му, определен от него. При липса на упълномощаване се прилага чл. 19, ал. 5, изречение второ от ПОДНС.

(3) Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

(4) Дневният ред за заседанията на Комисията се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.

(5) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако до 15 минути след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е на лице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

(6) При провеждане на заседание членовете на комисията се подписват в присъствена книга.

(7) За заседанията на Комисията се води пълен аудио запис и протокол.
Чл. 6. (1) Заседанията на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са закрити. По решение на Комисията отделни заседания могат да бъдат открити.

(2) При провеждане на съвместни заседания с други парламентарни комисии се прилага принципът за закритост на заседанията, освен ако председателят на комисията и председателите на другите участващи комисии, чиито заседания по правило не са закрити, не решат друго.(3) (изм. и доп. на 11.10.2008г.) По време на заседанията на Комисията се забранява използването на мобилни комуникационни средства и звукозаписни устройства от присъстващите в залата лица.

(4) Преди заседанията, членовете на Комисията, както и присъстващите в залата лица, поставят техническите средства по ал. 3 за съхранение в специално предназначена за целта каса срещу подпис.

(5) Председателстващият заседанието може да отстрани от залата лице, нарушило разпоредбите на ал.3 и 4.

Чл. 7. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема актовете си с консенсус или чрез гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване.
Чл. 8. (1) Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъжда законопроектите или други актове на Народното събрание, разпределени й от председателя на Народното събрание, и изготвя по тях становища или доклади, съобразявайки се със сроковете, предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

(2) Когато на Комисията са разпределени няколко законопроекта, уреждащи една и съща материя, тя ги обсъжда едновременно и по всеки от тях приема мотивирано становище.

(3) Когато Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е водеща по даден законопроект, тя изготвя отделно мотивирано становище, съотв. доклад за първото и за второто гласуване на законопроекта.
Чл. 9. (1) Разпорежданията на председателя на Народното събрание за разпределените на Комисията законопроекти и проекти за решения се осигуряват на народните представители в пленарната зала.

(2) Други материали, свързани с работата на Комисията, се осигуряват в кабинета на нейния председател или преди заседанията й.


Чл. 10. (1) В случаите, когато Комисията или ръководството й прецени за необходимо, се изпращат копия от предвидените за обсъждане документи до съответните държавни органи или длъжностни лица с искане за писмено становище в съответствие със сроковете, предвидени в законодателната програма на Народното събрание.

(2) Получените писмени становища се предоставят на членовете на Комисията.


Чл. 11. Комисията набира необходимата информация за своята дейност чрез изслушвания на ръководители и други представители на държавни институции; анкетни комисии; получаване на доклади, писма становища и други писмени материали; съобщения и публикации в средствата за масово осведомяване и от други източници.
Чл. 12. (1) Ръководството на Комисията изисква периодично писмена информация за състоянието, проблемите и непосредствените задачи на министерствата и ведомствата, чиято дейност е свързана с областта на компетентност на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

(2) За постъпването на информациите се информират всички членове на Комисията.


Чл. 13. (1) Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред организира срещи на Комисията с ръководствата на министерства и ведомства по проблемите на вътрешната сигурност и обществения ред и за целите на парламентарния контрол.

(2) Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да кани външни лица за участие в обсъждане на конкретни проблеми, включени в дневния ред на съответното заседание.


Чл. 14. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред изслушва периодично или по конкретен повод и наблюдателите в Европейския парламент по въпроси от нейната компетентност.
Чл. 15. Официалните становища или позиции на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се съобщават на средствата за масова информация от председателя или неговите заместници, или от определен от Комисията говорител.
Чл. 16. Във връзка с провеждания парламентарен контрол Комисията може да приема становища или решения, които се изпращат за изпълнение на съответния компетентния държавен орган или длъжностно лице.
Чл. 17. (1) Всеки член на Комисията има достъп до документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, с които Комисията работи, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) (изм. и доп. на 11.10.2008г.) Всеки член на Комисията има право да се запознава с материали, съдържащи класифицирана информация само в работни помещения, които отговарят на съответните мерки на защита на класифицирана информация – регистратурите на Народно събрание, работното помещение на председателя на КВСОР и залите за провеждане на заседания.

Чл. 18. (1) В съответствие с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да формира от своя състав постоянни или временни подкомисии, както и работни групи..

(2) С решението за създаване на подкомисия или работна група Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред определя и числеността, задачите, срока на действие, състава и правилата за работата й.

(3) Подкомисиите и работните групи са работни органи на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

(4) Председателите на подкомисиите и работните групи ръководят тяхната дейност, разпределят задълженията между членовете им, свикват техните заседания и изготвят доклади и становища, които предоставят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. При съществено различие между становищата на членовете им по отделни въпроси, техният председател докладва пред Комисията различните позиции и мотивите към тях.

(5) Временните подкомисии и работни групи прекратяват дейността си след изготвяне на доклад или становище по проблема, за който са конституирани, освен ако Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не реши друго.

(6) Дейността на постоянните подкомисии и работните групи се подпомага от служителите към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.


Чл.19(1) (изм. и доп. на 11.10.2008г.) Комисията работи с входящи, изходящи, явни вътрешно-административни документи и документи, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

(2) Явните документи на Комисията се оформят, регистрират, съхраняват, архивират и в деловодството на КВСОР.

(3) Документите, съдържащи класифицирана информация се регистрират, съхраняват, архивират и унищожават в регистратурите към сектор „Защита на класифицирана информация.

(4) Документите, съдържащи класифицирана информация се размножават с писмено разрешение на председателя на Комисията или заместващия го заместник-председател.


Чл. 20. (1) Протоколите и другите информационни носители от заседанията на Комисията се маркират с гриф за сигурност “За служебно ползване”.

(2) Когато обсъжданата информация попада в Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно Приложение 1 на ЗЗКИ, председателят на Комисията или заместващият го заместник-председател определя грифа за сигурност на протоколите и другите информационни носители от заседанията.


Чл. 21. Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да привлича експерти по граждански договор.
Чл. 22. За неуредените в тези Вътрешни правила случаи се прилага Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 21, ал. 1 от ПОДНС и влизат в сила след приемането им от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

§ 2. Освен служебно ползваните, в залата на заседанията на Комисията могат да се внасят и други телекомуникационни, аудио и визуално записващи средства след решение на Комисията за всеки конкретен случай. 
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница