Република българия министър на културатаДата13.01.2018
Размер52.6 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културата


Изх. № ...............................

............................................ ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО

ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ НА ПАРТИЯ АТАКА

На Ваш № 554-06-504/01.04.2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на общественото внимание на договора за ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,
Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ” е държавно училище по културата, финансирано от Министерството на културата. Училището разполага със сграда – публична държавна собственост с адрес ул. „Баба” № 16, която използва от 1993 г. насам. Сградата е ремонтирана частично през годините със средства на Министерството на културата, но имаше нужди от капиталов ремонт, който не беше възможно да се осъществи в рамките на ограничения бюджет на Министерството на културата.

Министерство на културата е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-05/2008/001-020 «Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонта на Национална гимназия за древни езици и култури «Константин Кирил Философ» гр. София».

С Решение № 904/17.11.2004 година на Министерски съвет на Министерство на културата за нуждите на Национална гимназия за древни езици и култури безвъзмездно е предоставена собствеността на имот, находящ се на ул. „Баба” № 16., където класическата гимназия се помещава до 17.09.2013 година, включително.

Поради факта, че строително-ремонтните работи по договора продължават след 15.09.2013 година, учебните занятия временно са преместени в сградата на бившето 13-то училище, находяща се на ул. «Св.СВ. Кирил и Методии» № 63.С Решение № 400/18.07.2013 година Столичния общински съвет предоставя на Министерство на културата безвъзмездно за управление на Министерство на културата за срок от десет години общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ – партер, 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж от сграда, находяща се на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 63. С Решение № 581/ 24.10.2013 година на СОС е допълнено, че „Предоставеният имот включва и прилежащият училищен двор. Искането е инициирано от тогавашния министър на културата г-н Петър Стоянович.

Съгласно условията на договора за безвъзмездна финансова помощ след приключване на проекта учебните занятия трябва да продължават в собствената сграда на НГДЕК, находяща се на улица «Баба» № 16.

Проектът е осъществен със знанието и съгласието на ръководството на гимназията, включително следва да стана публично извесно, че настоящият директор на гимназията г-жа Мариела Папазова е съгласувала и техническото задание за проектиране, тоест съгласувала е параметрите на предвиждания ремонт на сградата.

По отношение на твърдението, че Министерство на културата отнема правото на директора на гимназията да се разпорежда със собствеността, която управлява и за която отговаря Ви уведомявам, че Национална гимназия за древни езици и култури е училище по култура, пряко подчинено на Министерство на културата. На основание на горецитираното вече Решение на Министерски съвет № 904/17.11.2004 г. българската държава е придобила безвъзмездно правото на собственост върху имота, находящ се на ул. „Баба” № 16, а правото на управление на имота се предоставя безвъзмездно на Министерство на културата за нуждите на НГДЕК.

Към 07.04.2015 година – месец след преместването на учебните занятия на ул. „Баба” в кв. „Модерно предградие” няма подавани „оставки” от страна на преподаватели в гимназията. От представена официална справка от директора на гимназията е видно, че кандидатстващите в гимназията ученици за учебната 2012/2013 година са 195 броя, 2013/2014 – 180 броя, през 2014/2015 година, когато гимназията се намира в центъра на града – кандидатстващите в гимназията ученици са 175 броя, което показва, че местонахождението на гимназията не е увеличило броя на кандидатстващите ученици, а напротив в сравнение с предходните години броят на кандидатстващите е намалял.

По отношение твърденията, че изпълнените строително-монтажни работи не са изпълнени качествено, Ви уведомяваме, че след приключване на ремонтните дейности за сградата, предмет на интервенцията БФП BG161PO001/1.1-05/2008/001-020 е издадено Разрешение за ползване № СТ – 05- 2089/ 28.11.2013 година, видно от което строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, наличието на което удостоверява годността на ползването на строежа и че същия е годен за експлоатация. Строително-ремонтните работи в сградата на НГДЕК на ул. Баба № 16, гр. София, са извършени през 2013 г. Те са приети с Протокол обр. 16 на Държавна приемателна комисия на 14.11.2013 г., в който е записано, че строежът може да бъде използван по предназначението си, а именно като учебна сграда. Въз основа на горепосочения Протокол е издадено разрешение за ползване (РП) № СТ-05-2089/28.11.2013 г. След издаването на РП № СТ-05-2089/28.11.2013 г., в сградата са извършени проверки от Столична регионална здравна инспекция и от проверяващ екип към МРРБ. Констатираните дефекти и нередности от тези проверки са били своевременно отстранявани от Изпълнителя на ремонтните дейности по договор №BG161PO001/1.1-05/2008/001-020, дори когато забележките на проверяващите са се отнасяли за позиции извън обхвата на договорените ремонтни работи и съответната количествено-стойностна сметка.

Твърденията за наличието на азбест са несъстоятелни и не отговарят на истината, още повече че Министерство на културата е предприело всички мерки и съответно етернитовите преградни стени са отстранени. Това е видно и от Протокол № 8/26.09.2014 година от Анализ на прахови проби от въздуха в помещения на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" в София на ул."Баба" № 16 в "Модерно предградие", който е публикуван и на страницата на Министерство на културата.

Информация за сключения договор за ремонт на стойност 1579935 (един милион петстотин седемдесет и девет хидяли деветстотин тридесет и пет) лева, е публикувана на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки. Министерство на културата не отказва да предостави договора за ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури, но това следва да бъде направено законоустановения ред.

Към настоящия момент 07.04.2015 година на Министерство на културата е възстановена сума в размер на 665 494.47 (шестотин шестдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и четири хиляди лева и четиридесет и седем стотинки) лева – авансово плащане по проекта.

Подадено е искане за окончателно плащане в размер на 1 328 168.22 (един милион триста двадесет и осем хиляди сто шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки).

Като приложение към настоящето прилагаме извлечение от изпълнените стоително-монтажни дейности в Национална гимназия за древни езици и култури.
МИНИСТЪР:

ВЕЖДИ РАШИДОВ

Съгласували:

Стоян Стоянов – главен секретар;

Ангел Ангелов – директор на дирекция ЕПП
Изготвил:Ирина Гатева – главен експерт, дирекция ЕПП


гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;

дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница