С Възложител: „кепитал тобакоДата28.05.2017
Размер89.79 Kb.

Преработка на промишлена сграда в строеж в цех за обезжилване на тютюн“

с Възложител: „КЕПИТАЛ ТОБАКО“ЕООД – Русе

Местоположение: град Русе, имот 63427.8.517


информация

по чл.10 (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка за съвместимостта

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения

с предмета и целите на опазване на защитените зони

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

Част Б - за инвестиционни предложения

 • Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице):

 • За инвестиционно предложение:“Преработка на промишлена сграда в строеж в ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КЕПИТАЛ ТОБАКО, ЕИК 130690978,

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000 , район Оборище,ул.”Искър”

№ 54,ет.1,ап.3управител : Игор Михайлович Китик

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Игор Михайлович Китик

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. Русе,бул.Тутракан 30-А

Е-MAIL: 

GSM: 0878-64-04-87
2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

Инвестиционното предложение се състои в: "Преработка на промишлена сграда в строеж в цех за обезжилване на тютюн“. То ще се реализира в гр. Русе, в имот с идентификатор № 63427.8.517 по КК и КР на гр. Русе.

Със становище изх. № АО 5639/07.12.2016 г. на РИОСВ – Русе за инвестиционно предложение: „Преработка на промишлена сграда в строеж в цех за обезжилване на тютюн“ с възложител „КЕПИТАЛ ТОБАКО“ ЕООД е поискано провеждане на процедура по преценяване необходимостта от ОВОС.

Имот 63427.8.517 е с площ от 2 379кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: „за друг вид производствен, складов обект“. Имотът е собственост на възложителя „КЕПИТАЛ ТОБАКО“ЕООД. В имота е налчина промишлена сграда със застроена площ от 810 кв.м,където ще се реализира инвестиционното предложение.

Предвижда се преустройство на завършена в груб строеж производствена сграда в цех,където тютютневи листа постъпват във вакуум камери за термична обработка. След разстилане на транспортна лента и ръчно сортиране,част от продукцията се пакетира,а друга част постъпва за повторно овлажняване и обезжилване.За реализацията на технологичната обработка е предвидено да се монтира парогенератор, работещ с гориво-природен газ. Зареждането се извършва от монтирана полуремарке платформа с бутилкови батерии за компресиран природен газ 8 хил.литра.

На територията на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение, има изградена техническа инфраструктура. Не е необходимо изграждане на допълнителна техническа инфраструктура към обекта.


а. Местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 63427.8.517, разположен в Източна промишлена зона град Русе. Имотът е частна собственост, с площ от 2 379 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект. КККР са одобрени със Заповед: РД-18-91 от 15.12.2007 г.б. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:


- Етап инвестиционно проектиране – 3 месеца

- Етап строителство – 3 месеца;

- Етап експлоатация – дългосрочно.
в. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение е разположен в регулационните граници на град Русе, в източна промишлена зона.

Той не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от ЗБР (Натура 2000 в частта й за опазване местообитанията на птиците от Директива 74/409/ЕЕС) са : „Ломовете „ -   BG0002025 и BG 0000608 на около 7,7 км от площадката на която ще се реализира инвестиционното предложение

Разглеждананият имот и реализацията на производство на обезжилен тютюн не биха представлявали реална заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ.

На територията на имота, както и в радиус от 5 км няма изградени водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и СОЗ.

Най-близко разположен елемент на НЕМ е р. Дунав, която протича на 770 м, северно от площадката.

г. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство:


Инвестиционното предложение се състои в реализацията на производствен процес за обезжилване на тютютн в съществуваща производстена сграда.


д. Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК

Предложението не изисква изграждането на нова пътна мрежа, електропровод, ВиК. Той представлява урегулиран имот, в регулационните граници на град Русе.3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:


Отговорен орган за одобряване на инвестиционното предложение е Главен архитект на община Русе.

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

Част Б - за инвестиционни предложения

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.


Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното намерение е разположен в регулационните граници на град Русе, Източна промишлена зона, бул.“Тутракан“ 30-А. Той не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони, са „Ломовете” ВG0000608 – за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и „Ломовете“ BG 0002025 – за опазване на птиците, които отстоят на над 7 700 м от имота.

На територията на имота няма изградени водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

Имотът не попада в границите на водни обекти, в зони за защита на водите и в крайбрежни заливаеми ивици.

Имотът е с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. В него има изградена една сграда с предназначение – промишлена сграда. Площадката е почти изцяло покрита с трайна настилка. По периферията на имота има зелени площи, които не са поддържани.

На територията на имота не се наблюдават естествени местообитания.

Зооценозата е сравнително бедна, предвид местоположението на терена – в чертите на град Русе, което е пречка за разпространение на едри бозайници. Най-често срещаните птици са: сврака, врабче и др.
Характеристика на защитените зони:

"Ломовете” обхваща комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с меандри на река Русенски Лом и нейните притоци - Черни, Малки (Сваленишки) и Бели Лом. Разположен е в северозападната част на Лудогорието, на 20 км югоизточно от град Русе между селата Иваново, Пепелина, Кривня и Сваленик. Много характерни за Ломовете са отвесните варовикови стени на каньоните, които на места достигат височина до 100 м. Скалите са с множество ниши и цепнатини. Други основни местообитания са горските, като преобладават смесени издънкови гори от летен дъб /Quercus robur/, горун /Quercus dalechampii/, космат дъб /Quercus pubescens/ и келяв габър /Carpinus orientalis/, на места с мъждрян /Fraxinus ornus/. Добре застъпени са и смесените гори от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен габър /Carpinus betulus/ или цер /Q. cerris/ с богат подлес. Широко са разпространени вторичните гори и храсталаци от келяв габър, драка /Paliurus spina-christi/, люляк /Siringa vulgaris/ и др. В района се срещат и изкуствени насаждения от бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и черен бор /Pinus nigra/. По долината на много места са запазени мезофилни ливадни съобщества и ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. (Бондев, 1991; Георгиев, 1993). Бреговете на реките са обрасли с различни видове върби /Salix spp./, черна топола /Populus nigra/ и бяла топола /Populus alba/. По долината, главно около селищата има селскостопански площи."


Цели на защитените зони:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, вкл.и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.Характеристика на въздействието:

Като потенциални отрицателни въздействия от реализацията на инвестиционни предложения от подобен характер върху предмета и целите на опазване на защитените зони по Директива за местообитания и Директива за птиците от мрежа Натура 2000, могат да се определят: • Отнемане на площ от защитени зони;

 • Фрагментация на местообитания;

 • Безпокойство на видове животни и възпрепятстване на свободното им придвижване.

   • отнемане на площи:

Територията е извън границата на защитени зони „Ломовете” с BG 0000608 и BG 0002025 и при реализация на инвестиционното предложение няма да се стигне до отнемане на площи от ЗЗ.

   • фрагментация на местообитания:

Територията, обхваната от инвестиционното предложение е силно антропогенно повлияна и не може да се отнесе към естествено местообитание. Не се очаква фрагментация на местообитания.

 • безпокойство на видове животни и възпрепятстване на свободното им придвижване:

Не се очаква прогонване на индивиди в резултат от безпокойство поради повишено присъствие на хора. Не се очаква опасност от навлизане на нетипични за района и инвазивни видове.

На територията на разглеждания имот не се наблюдават естествени природни местообиотания. Няма условия за разпространение на бозайници, земноводни, влечуги и риби, предмет на опазване в ЗЗ „ЛОМОВЕТЕ”.Оценка на въздействията:

По време на строителството

При реализцията на инвестиционното предложение не се предвиждат строителни дейности извън имота, не се предвижда изсичане на дървета или храсти. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга пряко местообитания на дивата флора и фауна, предмет на защита. Въздействието се оценява като „нулево”.Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в периода на строителство не се очакват значителни негативни въздействия.

Нулева алтернатива: не се разглежда нулева алтернатива.

При експлоатацията

При експлоатацията на обекта не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда и биоразнообразието в района. Желанието на възложителя е не да противоречи и влияе негативно върху биологичното разнообразие, а да го запази максимално. Въздействието се оценява като „нулево”.Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в периода на експлоатация не се очакват негативни въздействия.

Нулева алтернатива – не се разглежда.

Кумулативни въздействия:

Инвестиционното предложение не засяга границите на ЗЗ BG 0000608 „Ломовете” и ЗЗ BG 0002025 „Ломовете”, като отстои на над 7700 м от тях.Реализирането на ИП самостоятелно е без въздействие върху предмета и целите на опазване в защитенаите зони и кумулативен ефект не може да се очаква.
ИЗВОД: Инвестиционното предложение е допустимо и реализирането му не противоречи на предмета и целите на опазване в защитена зона BG 0000608 “Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG 0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици..

Въздействието от реализацията му е незначително, поради което не е необходимо прилагане на допълнителни мерки за минимализирането му.

2.Скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение:


Представена е в приложение.
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя
Представени са в приложение: Фиг. 1 – Сателитна снимка на района; Фиг. 2 – Карта на защитена зона „ЛОМОВЕТЕ” и местоположение на инвестиционното предложение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„КЕПИТАЛ ТОБАКО“ ЕООДФиг. 1 – Сателитна снимка на районаФиг. 2 – Карта на Защитена зона „ЛОМОВЕТЕ” и местоположение на инвестиционното

Р. Дунав
предложение
/8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница