Система за електронно обучениестраница4/6
Дата06.05.2017
Размер0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Таблица 2
B. Схеми и диаграми от работата на системата
Добавяне на лекции ( част от ръководство за потребителя )
За добавянето на лекции съществува пет стъпков помощник, който прави качването на лекции лесно

  1. Качване на лекцията

  2. Структуриране на лекцията

  3. Дефиниране на ключови думи

  4. Дефиниране на вътрешни връзки

  5. Добавяне на допълнителни материали


1. Качване на главите на лекцията в системата
Преподавателят може да качва главите като натисне add new chapter( Фиг. 9). Появява се следният диалог:

Ф
иг. 9 Качване на лекция


В диалога се избира следната информация:

 • Name” – име на главата

 • Description”- късо описание на главата

 • Text size”- размер на текста

 • HTML file”- HTML файла който съдържа главата

Накрая се избира “Upload images” за да избере пътя до файла съдържащ схемите. Всички схеми трябва да са в zip формат. Помощника автоматично ще премахне всички схеми, които не принадлежат на лекцията.

Ф
иг. 10 Качване на схеми


След това се избира Define chapters structure( Фиг. 10).
2. Структуриране на главата
В началото преподавателят трябва да избере заглавие на главата ( без номер) :
Ф
иг. 11 Дефиниране на структурата
С
лед това избира Add new chapterбутона, и се дефинира номера на главата :

Фиг. 12 Информация за главата


Накрая се избира Define chapter(Фиг. 12). Трябва да се види под Current chapters заглавието и номера на главата .

Фиг. 13


Ако преподавателят желае да дефинира под-глави, постъпва по същият начин. Първо избира под-глава (без номера )


Фиг. 14


След това избира Add new chapter бутона В диалога се избира първо номера на под-главата ( 1 като подзаглавие на глава 2). Второ се избира номера на главата във второто поле. Например ако заглавието е 2.4.1 потребителят трябва да напише“1” в първото поле и да избере “2.4” във второто .

Фиг. 15


Когато свърши избира Define chapter . Избраната под-глава се появява отдясно под Current chaptersполето.

Ф
иг. 16

Процедурата се повтаря за всяка под-глава. След като свърши с под-главите преподавателят трябва да види така оформените под-глави в дясно в полето Current chapters”.

След като преподавателят свърши със структурирането на главата той избира Save lecture бутона. ( Фиг. 17).Фиг. 17


3. Добавяне на ключови думи

За да добави ключови думи преподавателят трябва да избере параграфа който желае, и да избере заглавие. След това избира Edit keyword”, бутона (Фиг. 17) :


Фиг. 18

В диалога (Фиг. 18) избира Add keyword“. След това трябва да напише думата, и да натисне OKкакто е показано :

Фиг. 19


Накрая избраната дума се появява в списъка с ключови думи .Фиг. 20


По този начин преподавателят може да добавя ключови думи за избрания параграф (Фиг. 21).

Ф
иг. 21

Преподавателят може да изтрива дума като я избере и натисне Delete keyword бутона .


Фиг. 22
4. Дефиниране на вътрешни връзки

Преподавателят може да дефинира вътрешни връзки към различна част в същата лекция .Той може да направи това, като избере дума от текста която ще се използва като връзка. След това избира Add new linkбутона:


Фиг. 23 Дефиниране на вътрешни връзки


В появилият се диалог ( Фиг 24 ) той трябва да избере номера на под-главата на която да се отиде от връзката .Фиг. 24 Информация за връзката


Накрая избира Define linkза да потвърди връзката. Преподавателят трябва да види така дефинираната връзка в полето Current links (Фиг. 25) . Сега като се избере informationще се отиде на под-глава 2.2.


Фиг. 25
Същата процедура се повтаря за всяка вътрешна връзка. Когато свърши преподавателят трябва да избере Save lecture”.5. Добавяне на допълнителни материали
Както може да добавя вътрешни връзки, преподавателят може да добавя и външни връзки, както и допълнителни материали свързани с лекцията: версия на лекцията в .pdf формат или всякакъв друг, схеми, диаграми, клипове и др.
За да добави връзка към web адрес избира “Add new link” :Фиг. 26 Добавяне на допълнителни материали


В появилият се диалог ( Фиг. 27) се попълва следната информация:

 • Name” – име на връзката

 • Link”- адреса на сайта или страницата

 • Description” – описание на връзката

Накрая избира “Add link” за да постави връзката в частта за връзки ( Фиг. 29)

Ф
иг. 27


За да добави файл избира “Add new file”. В прозореца ( Фиг. 28) се попълва следната информация:

 • Name” – име на файла

 • file” – пътя да файла

 • description” – описание

Накрая избира “Add auxiliary files за да постави файла в частта за файлове ( Фиг. 29)
Ф
иг. 28

Фиг. 29 Добавените връзка и файл


Това е последната стъпка на помощника, затова след като свърши с добавянето на лекцията преподавателят избира Finish бутона ( Фиг. 29) .

Накрая като финален резултат той трябва да види прозорец с добавената лекция (Фиг. 30). Тук може да избере chapters”- за да види структурата на главите на лекцията, links”- за да види вътрешните връзки, additionals” – за да види допълнителните материали. Може и да изтрие главата като избере delete.

Фиг. 30


Ако избере view content потребителят може да види структурата на лекцията като съдържание йерархично.


С. Файлова структура на модулите

1. Механизъм потребителски акаунти


Page list

Functionalities

Behaviour

Login (login.jsp)

login the user depending on username, password and role

After login, the user will be redirected to the user home page or to the previ-ous page.

Create professor account (create_professor_account.jsp)

creates a new pending account for a professor

If the professor enters an username already used, an error message is dis-played.

Proffesor account

list of links to pages who pro-

The professor can directly create a

(professor_account.jsp)

vide specific professor func-

module.
tionalities
Professor personal

modifies the personal

infor-


mation of a professor

Available only after login.

information

If the user tries to change the password

(professor_personal_information.jsp)

and the passwords don’t match, an
error message is displayed.

Create student account (create_student_account.jsp)

creates a new pending account for a student

If the student enters an username already used, an error message is dis-played.

Student

list of links to pages that pro-

Available only after login.

account

vide specific student func-

If the user tries to change the password

(student_account.jsp)

tionalities

and the passwords don’t match, anerror message is displayed.

Student

modifies the personal

infor-

Available only after login.

personal information

mation of a student
If the user tries to change the password

(student_personal_information.jsp)and the passwords don’t match, an


error message is displayed.

Retrieve password page (forgot_password.jsp)

retrieves the forgot pass-word of a user.

The user has to type his username and to chose his role. The response isshown in the forgot_password_response.jsp.

Retrieve password

presents the user the

The user is informed about his result of

response page

response when asking his

requesting his lost password. Normaly,

(forgot_password_response.jsp)

lost password.

a new password is created and sent tothe user email address.

Generate user account

generates a new key for the

The page generates a new key for reg-

key

user to create an account

istering a new user. The key can be

(prof_generate_key.jsp)
copy/pasted to the user and send viaemail.2. Управление на потребителите от администратораPage list

Functionalities

Behaviour

Admin login page (admin_login.jsp)

-login the administrator

Logs in the administrator based on a given password and redirects him tothe Admin index page.

Admin index

- presents all the accounts

The administrator can validate or invali-

(admin_index.jsp)

based on user selection

date any professor or student account.
- changes the statuses of

The list of the accounts is based on
any account

user selection of the account type and
-logout functionality

status.The administrator can generate new keys for user accounts.

Admin information

- modifies the password of

Modifies the password of the adminis-

(admin_personal_information.jsp)

the administrator

trator.

Edit

- modifies all the informa-

The administrator can modify all the

professor information (admin_student_personal_informatio n.jsp)

tions of the professor - logout functionality

informations of the professor.

Edit student info

rmation

(admin_professor_personal_information.jsp)

- modifies all the informa-

The administrator can modify all the

tions of the student

informations of the student.

-logout functionality


Generate user account

generates a new key for the

The page generates a new key for reg-

key

user to create an account

istering a new user. The key can be

(admin_generate_key.jsp)
copy/pasted to the user and send viaemail.
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница