Състояние на качеството на подземните водистраница1/4
Дата28.11.2017
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4
СЪСТОЯНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
През първото полугодие на 2012г. са извършени 754 пробовземания от 297 пункта за контролен и оперативен мониторинг на подземните води. От взетите проби са извършени анализи по показатели за мониторинг на подземните води, съгласно Заповед № РД 715/2010г. на Министъра на околната среда и водите, където показателите са разпределени в следните групи:

1. Физико-химични показатели:  • І-ва група- основни физико-химични показатели- разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий и калий, сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати, сух остатък;

  • ІІ-ра група – допълнителни физико-химични показатели- нитрити, фосфати, общо желязо, манган.

2. Специфични замърсители:

  • І-ва група –метали и металоиди- олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ хром, хром 3-валентност, хром 6-валентност, стронций, обща алфа и бета- активности;

  • ІІ-ра група- органични вещества- трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ, НСН-съединения, 2,4 Д, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, манкоцеб, тебуконазол, хлорпирифос, трифлуралин, алахлор, циперметрин.

Резултатите от анализите са сравнявани със стандарти за качество, съгласно приложение №1 на Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води ( обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007г. ), с изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.Анализът на подземните води е направен според изискванията на Европейската Рамкова Директива за Води по Речни басейнови райони и по подземни водни тела.

В Дунавски басейнов район мониторингът на подземните води през първото полугодие на 2012г. е извършван в 98 мониторингови пункта ( 357 пробовземания), разпределени в 49 подземни водни тела.

В Черноморски басейнов район са подлежали на мониторинг 57 пункта ( 145 пробовземания)- в 28 подземни водни тела.

За Източнобеломорски басейнов район са пробовземани 104 мониторингови пунктове ( 196 пробовземания) на подземни води, които са разположени в 41 подземни водни тела.

И за Западнобеломорски басейнов район качеството на подземните води през първото полугодие на 2012г. е наблюдавано в 38 мониторингови пункта ( 56 пробовземания) – разпределени в 31 подземни водни тела.
Качество на подземните води в Дунавски басейнов район

С изменението на Закона за водите през 2009г, съгласно чл. 152, алинея 1, е изменена границата между Дунавски и Черноморски басейнови райони. По този начин Дунавски басейнов район включва вече и Добруджански реки и съответните подземни водни тела в кватернерни, неогенски, горнокредни и долнокредни водоносни хоризонти, както и съответните мониторингови пунктове.

През първото полугодие на 2012г. в Дунавски басейнов район е извършен мониторинг на подземните води в пунктове разпределени в 49 подземни водни тела ( ПВТ). Това са тела привързани към кватернерните отложения на крайдунавските низини - Брегово-Новоселска, Видинска низина, Арчар-Орсойска низина, Цибърска низина, Козлодуйска низина, Островска низина, Карабоазка низина, Беленско-Свищовска низина, Вардим-Новградска низина, Бръшлянска низина, Попинско-Гарванска низина и Айдемирска низина. Друга група тела с кватернерна възраст са тези в алувиалните водоносни хоризонти на реките - Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и притоците му, както и в кватернера на р.Суха и р.Росица в Севлиевската котловина. В междуречните масиви между реките Лом, Искър, Вит, Осъм и Янтра са обособени четири подземни водни тела и едно ПВТ е привързано към пролувиалните отложения на Врачанския пороен конус. Поровите води на неоген-кватернера на Ботевградската, Софийската и Самоковската котловини също са самостоятелни ПВТ, както и поровите води в Неоген-Кватернера - р. Нишава. На второ ниво от земната повърхност са очертани ПВТ в неоген на Софийската котловина, неоген на Ломско-Плевенската депресия и неоген в района Русе-Силистра. Тук е обособено и едно ПВТ в карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа. На по-дълбоки нива в Ломско-Плевенската депресия са определени още две подземни водни тела – съответно едно ПВТ в долнонеогенските отложения и под него - карстовите води на горнокредните наслаги.

Мониторингови пунктове са разположени също така в ПВТ, привързани към карстови и пукнатинно-карстови подземни води на Ловеч-Търновския масив, Горно-Малинския масив, Годечкия масив, Мраморенския масив, Предбалкана, Западния Балкан и Централния Балкан.

Мониторингът на подземните води обхваща и едно ПВТ в карстовите води в Малм-Валанжския басейн, едно ПВТ в карстовите води на Русенската геоложка формация и едно ПВТ - обособено в Разградска форамация. ПВТ е обособено и в пукнатинните води в района на реките Ерма и Искър.

През първото полугодие на 2012 г. основен замърсител на подземните води в Дунавски басейнов район са нитратите. Подземните водни тела, изложени на риск относно съдържание на нитрати (поне една стойност превишава стандарта за качество -50 mg/l) и пунктовете, в които нитратите са превишавали определеният стандарт за качество (СК) са представени на фигура 1.


Фиг.1.

Име на пункт

Код на ПВТ

Име на ПВТ

1

Брегово, ШК1-ПС Брегово 3

BG1G0000QAL001

Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина

2

Ново село ШК ПС Ново село

BG1G0000QAL001

Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина

3

Дунавци, ТК 1-Хана прогрес

BG1G0000QAL002

Порови води в Кватернера - Видинска низина

4

Арчар, ШК-Р1-ПС "Добри дол"

BG1G0000QAL003

Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина

5

Попина, ШК-Р ВС "Попина"

BG1G0000QAL011

Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина

6

Манастирище, ШК2 ПС "Хайредин-Манастирище"

BG1G0000QAL015

Порови води в Кватернера - р. Огоста

7

Бяла Слатина, ШК5 ПС "Подем 5"

BG1G0000QAL016

Порови води в Кватернера - р. Скът

8

Горник, ШК1/70 ПС "Горник"

BG1G0000QAL017

Порови води в Кватернера - р. Искър

9

Йоглав, Шахтов кладенец 1 - ПС "Умаревци"

BG1G0000QAL019

Порови води в Кватернера - р. Осъм

10

Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма"

BG1G0000QPL025

Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм

11

Вързулица, ШК ПС "Вързулица"

BG1G0000QPL026

Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра

12

Бяла Слатина, ТК 2 ПС"Подем"

BG1G00000N2034

Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия

13

Звънарци, КИ- МП 42

BG1G00000N1035

Порови води в Неогена - район Русе - Силистра

14

Сaмоводене, КИ"Крайната чешма"

BG1G00000K1040

Карстови води в Ловеч-Търновския масив

15

Горско Сливово, КИ "Калвинец"

BG1G00000K1040

Карстови води в Ловеч-Търновския масив

16

Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч

BG1G00000K1040

Карстови води в Ловеч-Търновския масив

17

Побит Камък, ТК "Ердуван Чакъров"

BG1G0000K1B041

Карстови води в Русенската формация

18

Мраморен, ТК ПС "Мраморен"

BG1G000K1AP043

Карстови води в Мраморенския масив

19

Плевен, С 46 "Яна"

BG1G0000K2M047

Карстови води в Ломско-Плевенския басейн


20

Богдан, Каптаж при ПС Алмалии

BG1G000000N049

Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа

21

Мировци, Каптаж

BG1G000K1HB050

Карстови води в Разградската формация


22

Долина, Шахтов кладенец-3

BG1G0000QAL052

Порови води в Кватернера на р. Суха

След анализ на останалите задължителни показатели от Заповед № РД 715/2010г., са установени превишения само за част от показателите. Мониторинговите пунктове и съответните водни тела, където са превишени определените стандарти за качество на тези показатели, са посочени в табл. 1 , а резултатите са представени в пъти над СК.табл.1.

Показател

Код на пункт

Име на пункт

Код на ПВТ

Име на ПВТ

Дата на пробовземане

Пъти над СК

Амониеви йони

BG1G00000NQMP166

Нови Искър, ТК, Керамична фабрика

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

09.05.2012

2.36

Амониеви йони

BG1G000000NMP179

София, Илиенци, ТК 2 "Софарма"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

16.02.2012

1.14

Амониеви йони

BG1G00000NQMP317

София, Люлин, "Симит-София" ЕООД

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

28.03.2012

6.6

Амониеви йони

BG1G00000NQMP317

София, Люлин, "Симит-София" ЕООД

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

6.6

Амониеви йони

BG1G0000K2SMP205

Дерманци, КИ "Батово езеро"

BG1G0000K2S037

Карстови води в Предбалкана

14.05.2012

1.36

Амониеви йони

BG1G0000TJKMP324

Семерци, КИ "Дюрмелика"-ВиК Търговище

BG1G0000TJK045

Карстови води в Централния Балкан

28.02.2012

2.41

Амониеви йони

BG1G0000J3KMP284

Попово, ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост"

BG1G0000J3K051

Карстови води в Малм-Валанжския басейн

02.05.2012

1.06

Желязо общо

BG1G0000QALMP049

Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим"

BG1G0000QAL009

Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина

21.02.2012

4.41

Желязо общо

BG1G0000QALMP322

Разград, ШК "Млин 97 Разград"

BG1G0000QAL021

Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му

22.02.2012

1.43

Желязо общо

BG1G0000QALMP117

Севлиево, дренаж "Чапара"

BG1G0000QAL022

Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина

23.04.2012

2.05

Желязо общо

BG1G0000QALMP117

Севлиево, дренаж "Чапара"

BG1G0000QAL022

Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина

26.06.2012

2.6

Желязо общо

BG1G00000NQMP166

Нови Искър, ТК, Керамична фабрика

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

02.02.2012

1.17

Желязо общо

BG1G00000NQMP285

Кубратово, ТК - ГПСОВ

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

16.02.2012

9.52

Желязо общо

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

01.02.2012

1.25

Желязо общо

BG1G00000NQMP317

София, Люлин, "Симит-София" ЕООД

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

28.03.2012

2.96

Желязо общо

BG1G000000NMP295

Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец

BG1G000000N049

Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа

21.04.2012

1.7

Желязо общо

BG1G0000J3KMP304

Изгрев, Тръбен кладенец

BG1G0000J3K051

Карстови води в Малм-Валанжския басейн

21.05.2012

1.63

калций

BG1G0000QALMP086

Горник, ШК1/70 ПС "Горник"

BG1G0000QAL017

Порови води в Кватернера - р. Искър

29.02.2012

1.05

Калций

BG1G0000QALMP086

Горник, ШК1/70 ПС "Горник"

BG1G0000QAL017

Порови води в Кватернера - р. Искър

14.05.2012

1.05

Калций

BG1G0000QALMP117

Севлиево, дренаж "Чапара"

BG1G0000QAL022

Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина

06.03.2012

1.04

Калций

BG1G0000QALMP117

Севлиево, дренаж "Чапара"

BG1G0000QAL022

Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина

23.04.2012

1.17

Калций

BG1G00000NQMP168

Нови Хан, С-МП 34

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

21.05.2012

1.41

Калций

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

01.02.2012

1.12

Калций

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

09.04.2012

1.15

Калций

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

2.33

Калций

BG1G00000NQMP317

София, Люлин, "Симит-София" ЕООД

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

1.4

Калций

BG1G00000K1MP215

Сaмоводене, КИ"Крайната чешма"

BG1G00000K1040

Карстови води в Ловеч-Търновския масив

05.03.2012

1.25

Калций

BG1G00000K1MP215

Сaмоводене, КИ"Крайната чешма"

BG1G00000K1040

Карстови води в Ловеч-Търновския масив

09.04.2012

1.22

Калций

BG1G000K1APMP234

Мраморен, ТК ПС "Мраморен"

BG1G000K1AP043

Карстови води в Мраморенския масив

05.03.2012

1.11

Магнезий

BG1G0000QALMP289

Дунавци, ТК 1-Хана прогрес

BG1G0000QAL002

Порови води в Кватернера - Видинска низина

03.04.2012

1.05

Магнезий

BG1G0000QALMP100

Асеновци, ШК2 ПС"Асеновци"

BG1G0000QAL019

Порови води в Кватернера - р. Осъм

20.02.2012

1.165

Магнезий

BG1G0000QPLMP128

Каменец, дренаж "Куртовец" ПС"Каменец"

BG1G0000QPL025

Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм

27.02.2012

1.03

Магнезий

BG1G0000QPLMP127

Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма"

BG1G0000QPL025

Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм

15.02.2012

1.25

Магнезий

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

1.6

Магнезий

BG1G0000TJKMP273

Опицвет, КИ "Блато" ПС "Опицвет"

BG1G00000TJ046

Карстови води в Годечкия масив

09.05.2012

2.13

Магнезий

BG1G0000K2MMP281

Плевен, С 46 "Яна"

BG1G0000K2M047

Карстови води в Ломско-Плевенския басейн

15.02.2012

1.6

Манган общ

BG1G0000QALMP049

Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим"

BG1G0000QAL009

Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина

21.02.2012

7.26

Манган общ

BG1G0000QALMP049

Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим"

BG1G0000QAL009

Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина

10.04.2012

7.16

Манган общ

BG1G0000QALMP049

Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим"

BG1G0000QAL009

Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина

08.05.2012

6.76

Манган общ

BG1G0000QALMP049

Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим"

BG1G0000QAL009

Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина

11.06.2012

6.42

Манган общ

BG1G0000QALMP093

Крета, ШК1 ПС"Крета"

BG1G0000QAL018

Порови води в Кватернера - р. Вит

27.02.2012

2.32

Манган общ

BG1G0000QALMP322

Разград, ШК "Млин 97 Разград"

BG1G0000QAL021

Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му

22.02.2012

6.34

Манган общ

BG1G0000QALMP322

Разград, ШК "Млин 97 Разград"

BG1G0000QAL021

Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му

10.04.2012

4.2

Манган общ

BG1G0000QALMP117

Севлиево, дренаж "Чапара"

BG1G0000QAL022

Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина

27.02.2012

3.36

Манган общ

BG1G0000QALMP117

Севлиево, дренаж "Чапара"

BG1G0000QAL022

Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина

23.04.2012

10.36

Манган общ

BG1G0000QALMP117

Севлиево, дренаж "Чапара"

BG1G0000QAL022

Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина

26.06.2012

16.34

Манган общ

BG1G00000NQMP168

Нови Хан, С-МП 34

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

01.02.2012

1.32

Манган общ

BG1G00000NQMP164

Самоков, ШК - Николай Пенев

BG1G00000NQ031

Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина

20.02.2012

1.5

Манган общ

BG1G00000NQMP164

Самоков, ШК - Николай Пенев

BG1G00000NQ031

Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина

18.04.2012

6

Манган общ

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

01.02.2012

23.96

Манган общ

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

28.03.2012

13.56

Манган общ

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

09.04.2012

14.98

Манган общ

BG1G00000NQMP317

София, Люлин, "Симит-София" ЕООД

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

28.03.2012

8.58

Манган общ

BG1G0000K2MMP281

Плевен, С 46 "Яна"

BG1G0000K2M047

Карстови води в Ломско-Плевенския басейн

15.02.2012

1.29

Обща твърдост

BG1G0000QALMP001

Брегово, ШК1-ПС Брегово 3

BG1G0000QAL001

Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина

07.03.2012

1.01

Обща твърдост

BG1G0000QALMP001

Брегово, ШК1-ПС Брегово 3

BG1G0000QAL001

Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина

03.04.2012

1.03

Обща твърдост

BG1G0000QALMP289

Дунавци, ТК 1-Хана прогрес

BG1G0000QAL002

Порови води в Кватернера - Видинска низина

03.04.2012

1.18

Обща твърдост

BG1G0000QPLMP127

Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма"

BG1G0000QPL025

Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм

15.02.2012

1.03

Обща твърдост

BG1G00000NQMP168

Нови Хан, С-МП 34

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

21.05.2012

1.33

Обща твърдост

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

01.02.2012

1.15

Обща твърдост

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

09.04.2012

1.1

Обща твърдост

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

2.32

Обща твърдост

BG1G00000NQMP317

София, Люлин, "Симит-София" ЕООД

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

1.4

Обща твърдост

BG1G00000K1MP215

Сaмоводене, КИ"Крайната чешма"

BG1G00000K1040

Карстови води в Ловеч-Търновския масив

05.03.2012

1.2

Обща твърдост

BG1G00000K1MP215

Сaмоводене, КИ"Крайната чешма"

BG1G00000K1040

Карстови води в Ловеч-Търновския масив

09.04.2012

1.26

Обща твърдост

BG1G0000K2MMP281

Плевен, С 46 "Яна"

BG1G0000K2M047

Карстови води в Ломско-Плевенския басейн

15.02.2012

1.42

Перманган. окисляемост

BG1G0000QALMP107

Раданово, ШК2 ПС "Раданово"

BG1G0000QAL020

Порови води в Кватернера - р. Янтра

11.06.2012

1.41

Перманган. окисляемост

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

01.02.2012

1.42

Перманган. окисляемост

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

09.04.2012

1.2

Перманган. окисляемост

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

1.6

Фосфати

BG1G0000QALMP001

Брегово, ШК1-ПС Брегово 3

BG1G0000QAL001

Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина

07.03.2012

1.04

Фосфати

BG1G0000QALMP009

Видин, ШК 1- ПС "КОС"

BG1G0000QAL002

Порови води в Кватернера - Видинска низина

07.03.2012

1.04

Фосфати

BG1G0000QALMP045

Белене, ШК-Р1-ПС "Белене"

BG1G0000QAL008

Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина

20.02.2012

74.6

Фосфати

BG1G0000QPLMP122

Габровница, ШК ПС "Габровница"

BG1G0000QPL023

Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър

06.03.2012

1.23

Фосфати

BG1G000000NMP180

Кремиковци, ТК 2 "Итонг България"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

02.02.2012

1.06

Фосфати

BG1G0000K1BMP228

Топчии, ШК ПС"Топчии"

BG1G0000K1B041

Карстови води в Русенската формация

27.02.2012

1.62

Фосфати

BG1G0000K1BMP228

Топчии, ШК ПС"Топчии"

BG1G0000K1B041

Карстови води в Русенската формация

05.03.2012

1.51

Фосфати

BG1G0000K1BMP228

Топчии, ШК ПС"Топчии"

BG1G0000K1B041

Карстови води в Русенската формация

09.04.2012

1.7

Фосфати

BG1G0000K1BMP228

Топчии, ШК ПС"Топчии"

BG1G0000K1B041

Карстови води в Русенската формация

21.05.2012

1.6

Фосфати

BG1G0000K1BMP228

Топчии, ШК ПС"Топчии"

BG1G0000K1B041

Карстови води в Русенската формация

12.06.2012

1.5

Сулфати

BG1G00000NQMP166

Нови Искър, ТК, Керамична фабрика

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

02.02.2012

1.31

Сулфати

BG1G00000NQMP166

Нови Искър, ТК, Керамична фабрика

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина

09.05.2012

1.47

Сулфати

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

01.02.2012

1.19

Сулфати

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

09.04.2012

1.14

Сулфати

BG1G000000NMP177

Равно поле, ТК - ПС"Равно поле"

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска котловина

21.05.2012

1.03
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница