"стандартизация и свързаните с нея дейности"Дата08.06.2018
Размер79.28 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БСС ЗА 2016г.
Уважаеми членове на УС,

Тази година БСС организира и проведе следните научно-технически мероприятия:ШЕСТА НАУЧНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: ”СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДЕЙНОСТИ”

Проведохме я на 16 май 2016г., съвместно с Машиностроителния факултет на Технически университет – София, в тяхната конферентна зала.

Традиционно, към събитието имаше голям интерес. Присъстваха много студенти, аспиранти, докторанти.

След официалното откриване на форума и приветствията, проф. д-р Милка Вичева, декан на Машиностроителния факултет, запозна аудиторията с „Ролята на стандартизацията в развитието на Европейския пазар.”

Темата на проф. д-р Георги Дюкенджиев „Усъвършенстване на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и научните изследвания в Технически университет – София ” също беше интересна и много полезна за младите хора, които се обучават в университета.

В своята лекция, доц. д-р Боряна Илиева разгледа „ Съществените изисквания, маркировките и нашата безопасност ”,като потребители.

Д-р Мирослав Митев изложи темата: „ Стандарти и методи за сигурност на информацията ”, изключително актуална в момента, във връзка с интензивното развитие на информационните технологии.

Няма да се спирам подробно на всички доклади, но ще обобщя, че форумът премина на високо научно ниво. Бяха засегнати и сертификацията, и качеството, и оценката на риска.

Младежката конференция винаги се посреща с голям интерес от младите специалисти, активни са по време на презентациите, задават въпроси и се правят допълнителни разяснения по обсъжданите теми.

УС изказва благодарност на проф. д-р Милка Вичева и на д-р Мирослав Митев за активното съдействие в подготовката и провеждането на Конференцията.Национален семинар на тема: „Изисквания на ISO 9001:2015 за системите за управление на качеството. Мислене, основано на оценка на риска”

Този семинар проведохме на 06 юни 2016г. в Бизнес-център „Тетрикс” – Учебната зала на ТЮФ Рейнланд България и организирахме съвместно с тяхната Академия за обучения.

Семинарът беше насочен към ръководители на организации, мениджъри по качеството, представители на ръководството по качество, отговорници за СУК и вътрешни одитори на системи за управление, които имат отговорности по въвеждането на новата версия на ISO 9001:2015 и трябва да познават изискванията на стандарта.

Важен акцент в обучението беше поставен и върху новите аспекти, оказващи влияние върху ефикасността на Системите за управление на качеството на организациите засиленото прилагане на процесния подход и оценката на риска. Бяха представени конкретните промени, които трябва да се извършат в действащите СУК, както и практически примери за тяхното прилагане.

Лектор на семинара беше инж. Лиляна Владова, водещ одитор и консултант на Системи за управление, с богат практически опит при разработване, внедряване и одитиране на СУК.

След края на обучението, участниците положиха изпит по преподавания материал, под формата на тест и получиха Удостоверения за успешно завършен курс по изискванията на ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството”.

УС благодари на инж. Лили Владова за съдействието при организирането на мероприятието, компетентната, изчерпателна и с практическа насоченост лекция, както и за многото допълнителни материали, които предоставихме на курсистите.

Шестдневен национален пътуващ семинар на тема: „Стандартизацията в развитието на Европейския пазар”

Проведохме го от 13 до 18 юни 2016 г. в Паралия Катерини, Република Гърция.

На семинара присъстваха широк кръг специалисти в областта по  оценяване на съответствието; лица за контрол; експерти; сертификатори и стандартизатори; специалисти, занимаващи се със системи за управление: на качеството, здраве и безопасност при работа, по отношение на околната среда, сигурност на информацията, лаборатории за изпитване и др.

Лектор на семинара беше проф. д-р Милка Вичева. В лекцията си, тя подробно разясни функционирането на Европейския съюз и на Единния Европейски пазар. Спря се на структурата на системата „Стандартизация и пряко свързаните с нея дейности”. Разясни на аудиторията информационното осигуряване на промишлените продукти с европейски изисквания и норми за безопасност. Разгледа и стандартизираните системи за управление – на околна среда, на здраве и безопасност при работа, на безопасност на хранителните продукти и на сигурността на информацията.

На участниците в семинара беше предоставен научният труд на проф. Вичева по темата, оформен в реферирано печатно издание. След края на лекцията, получиха и Сертификат, удостоверяващ запознаването им с темата.

По традиция за тази форма на обучение, семинаристите съчетаха интересните лекции с посещение на прекрасните плажове и исторически забележителности на нашата южна съседка – Р.Гърция.

УС благодари на проф. Вичева, както за високото научно ниво на изнесената лекция, така и за печатния материал на дисертационния й труд, който ни предостави.

Национален семинар на тема: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДЕЙНОСТИ.”

Семинарът проведохме на 28 ноември 2016г., съвместно с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, в Сградата на тяхната Регионална колегия София - град.

На форума присъстваха широк кръг специалисти, имащи отношение към темата, основно членове на КИИП.

Доц. инж. Любомир Грънчаров откри официално мероприятието. Негова беше и първата лекция на тема: „Регулаторни рамки на енергийната ефективност – ЗЕ и ЗЕЕ, наредбите към тях и стандартите”.

Програмата продължи с презентацията на проф. д-р инж. Димитър Назърски „ Конструктивно и енергийно обследване на сгради”.

Последва времето, определено за дискусия по „Наредба №7/2004 на МРРБ за енергийна ефективност на сгради”, с модератор маг. инж. М. Толев.

Лекциите продължиха до късно вечерта, като се разясниха подробно и стандартите, касаещи част „Електрическа” и част „ВК и Технологична” на инвестиционния проект.

През цялото време аудиторията беше много активна. Задаваха се въпроси, зараждаха се дискусии и тематиката се разглеждаше в детайли.

На семинара беше поканен и представител на ФНТС, който даде висока оценка пред ръководството на Федерацията и за научното ниво на презентациите, и за организационното осигуряване на мероприятието.

УС изказва благодарност на доц. инж. Борислав Грънчаров за цялата му дейност по организирането и провеждането на семинара и се надяваме доброто ни сътрудничество с КИИП да продължи и в бъдеще.
Участвахме и в организирането и провеждането на

27-тата Национална научно-практическа конференция по качество на тема: “Качеството – за по-добър живот 2016”

Конференцията се проведе на 10 и 11 ноември 2016 г. и беше под патронажа на Министъра на икономиката. Основни организатори бяхме: ФНТС, Съюза на специалистите по качеството в България, Сдружение “Клуб 9000”, Българския съюз на стандартизаторите и Съюза на метролозите в България.Като съорганизатори бяха привлечени: Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Български институт по метрология, Български институт за стандартизация, Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”, Българска агенция по безопасност на храните и др.
Тази година се проведе и поредната

13-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРОТИПЕЙЦИЯ И КАЧЕСТВО - СРЕДСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИТЕ”, организирана със съдействието на Балканския Координационен Комитет.

Конференцията се проведе на 03 и 04 ноември2016г. в гр. Брашов, Румъния.

С доклад в представителния научен форум участва проф. д-р Милка Вичева. Другите докладчици от българска страна бяха Мариана Митова, Лъчезар Григоров и Маруся Теофилова - от Технически университет – София.

Продължава и доброто ни сътрудничество със списание „Дизайн, материали, технологии”, благодарение на съдействието на проф. Георги Кючуков. Той от години има свой тематичен раздел в това луксозно специализирано печатно издание, където публикува статии по въпросите на стандартизацията. В списанието присъстват наименованието и логото на нашия съюз, а проф. Кючуков публикува и материали, свързани с дейността на БСС.
Тази година Български съюз на стандартизаторите отбеляза своя 25 годишен юбилей.

Тържественото заседание се проведе в новоремонтираната зала №105 на НДНТ. Присъстваха много гости – представители на сродни организации, специалисти, допринесли с дейността си през тези години за издигане авторитета и значимостта на Съюза, ветерани стандартизатори, представители на бизнеса и др. Заседанието водеше проф. Бранимир Сандалски – зам. Председател на съюза.

Поздравително слово към гостите на Юбилея изнесе Председателят на съюза маг. инж. Лилия Смедарчина. В него тя разказа за развитието на стандартизацията в България в исторически план. Подчерта важността на стандартите в развитието на икономиката и за интеграцията на страната ни в Единния Европейски пазар. Изтъкна ролята на дейността на БСС – чрез организиране и провеждане на различни научно-технически мероприятия, за постоянно повишаване квалификацията на специалистите и за подпомагане и защитаване интересите на българския бизнес.

Поздравления към присъстващите отправи и Почетния секретар на Съюза – маг. инж. Радослав Котев. В своето изложение той припомни на гостите времето на създаването на БСС. Зародилата се необходимост от организация, която да осъществява практическа и научно-изследователска дейност в областта на приложението на стандартизацията и свързаните с нея дейности, и активно да подпомага внедряването на българския, европейския и световния опит в областта на стандартизацията, сертификацията и надзора на пазара.

Предаде и благопожелания от първия Председател на Съюза - проф. Маркс Попов.

Във връзка с 25-годишнината на БСС, проф. Бранимир Сандалски, със съдействието на членовете на Управителния съвет: маг.инж. Лилия Смедарчина, маг.инж. Радослав Котев, проф. Милка Вичева и маг.инж. Борислав Георгиев, разработи научен труд на тема: "Пазарна Стандартизация и свързаните дейности - научно-приложна област за "възраждане" на българската промишленост".


Трудът, отпечатан като самостоятелна брошура на ФНТС, беше раздаден на присъстващите на юбилейното заседание. В материала се разглежда ролята на БСС за създаването и развитието на научно-приложната област "Пазарна стандартизация и свързаните дейности". В изложението си проф. Сандалски подчерта, че нейното усвояване и приложението й от специалистите у нас, ще допринесе за "възраждане" и проспериране на българската промишленост."

По случай юбилея получихме и много поздравителни адреси, подаръци, цветя.


От името на ФНТС, г-жа Смедарчина връчи на наши членове на УС високи федеративни отличия:

Доц. инж. Любомир Грънчаров беше удостоен с награда „Златен медал „проф.Асен Златаров”;

Проф. д-р Милка Вичева – с награда „Златна значка на ФНТС” и

Д-р Мирослав Митев, също с награда „Златна значка на ФНТС”.


Празникът продължи в зала №2 на НДНТ, където бяхме организирали коктейл за всички гости. С по чаша вино в ръка, си пожелахме здраве, творчески успехи и още дълги години ползотворна съвместна дейност.
През 2016 г. с награди от ФНТС бяха отличени също:

Маг. инж. Лилия Йорданова Смедарчина-Ганева - със званието „Почетен член на ФНТС”;

Маг. инж. Радослав Ангелов Котев – със званието „Заслужил деятел на ФНТС”;

Проф. д-р Георги Борисов Кючуков – със званието „Заслужил деятел на ФНТС”;

Проф. д-р Севдалина Димитрова Гълъбова – с награда „Златна значка на ФНТС”;

Силвиана Радославова Тодорова - с награда „Златна значка на ФНТС”;Инж. Марияна Стефанова Цанева-Константинова - с награда „Златна значка на ФНТС”.
Каталог: 2017
2017 -> Bbc topGear #159: Най-добрите коли в света!
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> На българска федерация по волейбол
2017 -> Firestone представи губа с дълъг живот Roadhawk е създаден за по-дълготрайно използване
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Програма по анатомия за студенти от ІІ курс медицина летен семестър 2016/2017 Лектор: Доц д-р Слави Делчев, дм
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница