Такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрацияДата21.12.2017
Размер400.82 Kb.
ПРОЕКТ !

ТАКСИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ
Чл. 1. (1) (б чл.126а) За първоначално издаване на лиценз на въздушен превозвач на Общността, съгласно Регламент 1008/2008 се събират следните такси:

1. за категория А (за дейности с въздухоплавателни средства с 20 или повече места и/или с тонаж с 10 тона или повече максимална излетна маса) - 5 000 лв.;

2. 1. за категория В (за дейности с въздухоплавателни средства с 19 или по-малко места и/или с тонаж по-малко от 10 тона максимална излетна маса) - 3 000 лв.

(2) За изменение или заверка на лиценз на въздушен превозвач на Общността, се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1..РАЗДЕЛ ВТОРИ: АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР
Чл. 2. (б чл. 125, ал. 1) За издаване на свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз се събира такса 10 000 лв.
Чл. 3. (б чл. 125, ал. 2) За издаване на свидетелство за авиационен оператор за специализирани авиационни работи се събира такса 3 000 лв.
Чл. 4. (б чл. 126, ал. 1) За издаване на свидетелство за авиационен оператор за авиохимическа работа се събира такса 1 500 лв.
Чл. 5. (б чл. 125, ал. 3) За изменение и/или продължаване срока на валидност на издадено свидетелство за авиационен оператор се заплаща такса в размер 30 на сто от таксите по чл. 2, 3 и 4.
Чл. 6. За изменение и допълнение на летателна документация се събират следните такси:

/ в лева/№ по ред

Видове документация

Такса

1.

Ръководство за провеждане на полети

300

2.

Програма за предотвартяване на авиационни произшествия

100

3.

Инструкция за разследване на инциденти

100

4.

Програма за гаранция на качеството

150

Чл. 7. (1) За издаване заповед за одобряване или отказ за одобряване на договор за лизинг на въздухоплавателно средство по Наредба № 83 за прилагане на чл. 83bis от протокола за изменение на Конвенцията за международно гражданко въздухоплаване, подписан в Монреал на 06.10.1980 г., за изискванията при сключване на договор за лизинг на въздухоплавателно средство от 2001 г. (обн. ДВ, бр. 70 от 2001 г.,изм. и доп. бр. 106 от 2004 г.), включително вписване в регистъра на ГВС се събира такса 1 000 лева.

(2) За продължаване срока на лизингов договор се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал.1.
Чл. 8. За издаване на заповед за одобряване или отказ за одобрение на договор за лизинг на ВС с лизингодател/лизингополучател от трета страна, когато се подписва споразумение между ГД “ГВА” и Администрацията по гражданско въздухоплаване на държавата на чуждестранния оператор се събира такса 1 500 лева.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
Чл. 9. (1) (б чл. 117в, т. 1) За първоначално вписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства (РГВС) и за издаване на удостоверения на въздухоплавателно средство (ВС) със сложна моторна тяга (съгласно дефиницията на Регламент № 216/2008) се събира такса 3 000 лв.

(2) Удостоверенията, включени и издавани по ал. 1 са:

1. Писмо за назначаване на S-Mode код на ВС;

2. Удостоверение за регистрация CofR;

3. Удостоверение за летателна годност CofA (ЕАСА форма 24/25 съгласно Регламент

№ 216/2008 или национално удостоверение за летателна годност);

4. Удостоверение за авиационен шум (ЕАСА форма 45 съгласно Регламент № 216/2008);

5. Разрешително за радиостанции на ВС (форма BG RS).


Чл. 10. За пререгистрация на ВС регистрирано по чл. 9 и издаване на удостоверенията по ал. 2 на чл. 9 поради промяна на собственост, промяна в съдебната регистрация на собственика и/или други причини се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1 на чл. 9.
Чл. 11. За преиздаване или промяна на удостоверенията на ВС регистрирано по чл. 9 поради унищожаване, промяна в оборудването и други се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Видове удостоверения

Такса

1.

Удостоверение за регистрация CofR

200

2.

Удостоверение за летателна годност CofA (ЕАСА форма 24/25

съгласно Регламент № 216/2008) или национално

удостоверение за летателна годност

200


3.

Удостоверение за авиационен шум (ЕАСА форма 45 съгласно

Регламент № 216/2008)200

4.

Разрешително за радиостанции на ВС (форма BG RS)

200

5.

Експортно удостоверение за летателна годност

500

Чл. 12. За извършване на преглед на летателна годност на ВС регистрирано по чл. 9 и издаване на удостоверение за преглед на летателна годност (ЕАСА форма 15а) или продължаване на срока на национално удостоверение за летателна годност или издаване на разрешение за полет (ЕАСА форма 20а) се събира такса 500 лв.


Чл. 13. (1) За първоначално вписване в РГВС и за издаване на удостоверения на ВС непопадащо в чл. 9 или „Експериментално построено” ВС се събира такса 1 200 лв.
(2) Удостоверенията, включени и издавани по ал. 1 са:

1. Писмо за назначаване на S-Mode код на ВС;

2. Удостоверение за регистрация CofR;

3. Удостоверение за летателна годност CofA (ЕАСА форма 24/25 съгласно Регламент

№ 216/2008 или национално удостоверение за летателна годност);

4. Удостоверение за авиационен шум (ЕАСА форма 45);

5. Разрешително за радиостанции на ВС (форма BG RS).
Чл. 14. За пререгистрация на ВС регистрирано по чл. 13 и издаване на удостоверенията по ал. 2 на чл. 13 поради промяна на собственост, промяна в съдебната регистрация на собственика и/или други причини се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1 на чл. 13.
Чл. 15. За преиздаване или промяна на удостоверенията на ВС регистрирано по чл. 13 поради унищожаване, промяна в оборудването и други се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Видове удостоверения

Такса

1.

Удостоверение за регистрация CofR

100

2.

Удостоверение за летателна годност CofA

100

3.

Удостоверение за авиационен шум

100

4.

Разрешително за радиостанции на ВС (форма BG RS)

100

5.

Експортно удостоверение за летателна годност

200

Чл. 16. За извършване на преглед на летателна годност на ВС регистрирано по чл. 13 и издаване на удостоверение за преглед на летателна годност (ЕАСА форма 15а) или продължаване на срока на национално удостоверение за летателна годност или издаване на разрешение за полет (ЕАСА форма 20а) се събира такса 200 лв.


Чл. 17. За първоначално вписване в РГВС и за издаване на удостоверения на ВС на основание Приложение ІІ на Регламент № 216/2008, с изключение на „Експериментално построено” ВС се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Видове удостоверения

Такса

1.

Удостоверение за регистрация CofR

100

2.

Удостоверение за летателна годност CofA

100

3.

Експортно удостоверение за летателна годност

100

Чл. 18. (б чл. 117д) За извършване на вписване на променени тежести в РГВС на Република България се събират следните такси:

/в лева/

№ по

ред


Видове

Такса за вписване или промяна

1.

Вписване на залог в регистъра на ГВС:

а/ в размер до 100 000 лв.;

б/ в размер до 1 000 000 лв.;

в/ в размер над 1 000 000 лв.


500


1 000

5 000
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
Чл. 19. (1) (б чл. 117б, т. 1) За първоначално одобрение и издаване на Удостоверение за одобрение на организация за управление поддържането на постоянна летателната годност (ЕАСА форма 14, съгласно част М на Регламент № 2042/2003) за организация, поддържаща ВС с максимална излетна маса над 5 700 кг., включително последващият двугодишен надзор се събира такса 12 000 лева.
(2) За промяна на Удостоверението по ал. 1 се събира такса в размер на 30 на сто от такса по ал.1.
Чл. 20. (1) За двугодишен надзор (извън този по чл. 21) за поддържане на валидност на Удостоверение за одобрение на организация за управление поддържането на постоянна летателната годност (ЕАСА форма 14 съгласно част М на Регламент № 2042/2003) на организация, поддържаща ВС с максимална излетна маса над 5 700 кг се събира такса 6 000 лева.

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в началото на двегодишния период.


Чл. 21. (1) За първоначално одобрение и издаване на Удостоверение за одобрение на организация

за управление поддържането на постоянна летателната годност (ЕАСА форма 14, съгласно част М на Регламент № 2042/2003) за организация, поддържаща ВС с максимална излетна маса ненадхвърляща

5 700 кг, включително последващият двугодишен надзор се събира такса 6 000 лева.
(2) За промяна на Удостоверението по ал. 1 се събира такса в размер на 30 на сто от такса по ал.1.
Чл. 22. (1) За двугодишен надзор (извън този по чл. 23) за поддържане на валидност на Удостоверение за одобрение на организация за управление поддържането на постоянна летателната годност (ЕАСА форма 14 съгласно част М на Регламент № 2042/2003) за организация, поддържаща ВС с максимална излетна маса ненадхвърляща 5 700 кг се събира такса 1 500 лева.

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в началото на двегодишния период.


Чл.23. (1) За одобряване на документи (с изключение на тези при първоначално одобрение на организацията) на организация за управление поддържането на постоянна летателната годност се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Видове документация

Такса

1.

Технически борден дневник

100

2.

Програма за техническо обслужване

800

3.

Списък на минималното техническо оборудване (MEL)

400

4.

Описание на организацията за поддържане на постоянна летателната годност, в зависимост от обхвата на удостоверението:

600

(2) За промяна на документите по ал. 1 се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1.РАЗДЕЛ ПЕТИ: ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 24. (1) (б чл. 117б, т. 3) За първоначално одобрение и издаване на Удостоверение на организация за техническо обслужване ЕАСА форма 3, включително последващият двугодишен надзор на организацията за техническо обслужване, се събират следните такси:
/в лева/

№ по

ред


Видове организации

Такса

1

Удостоверение на организация за техническо обслужване –

ЕАСА форма 3 (съгласно част 145 на Регламент № 2042/2003)12 000

2

Удостоверение на организация за техническо

обслужване на малки ВС - ЕАСА форма 3 (съгласно част М,

подчаст F на Регламент № 2042/2003)


6 000

(2) За промяна на удостоверение по ал. 1 се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал.1.

Чл. 25.(1) За двугодишен надзор (извън този по чл. 26) за поддържане на валидност на Удостоверение за одобрения на организация за техническо обслужване се събират следните такси:
/в лева/

№ по

ред


Видове организации

Такса

1

Удостоверение на организация за техническо обслужване –

ЕАСА форма 3 (съгласно част 145 на Регламент № 2042/2003)6 000

2

Удостоверение на организация за техническо обслужване на

малки ВС - ЕАСА форма 3 (съгласно част М, подчаст F на

Регламент № 2042/2003)


3 000

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в началото на двегодишния период.


Чл. 26.(1) За одобряване или одобряване на промяна на Описание на организация за техническо обслужване съгласно част 145 на Регламент 2042/2003 се събира такса 600 лв.
(2) За одобряване или одобряване на промяна на Ръководство на организация за техническо обслужване съгласно част М, подчаст F на Регламент 2042/2003 се събира такса 300 лв.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ: ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 27. (1) (б чл. 117б, т. 4) За първоначално одобрение и издаване на Удостоверение за одобрение на организация за обучение на персонал по техническо обслужване (ЕАСА форма 11 съгласно част 147 на Регламент № 2042/2003), включително последващият двугодишен надзор на организацията за обучение на персонал по техническо обслужване се събира такса 8 000 лева.
2) За промяна на Удостоверението по ал. 1 се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1.
Чл. 28. (1) За двугодишен надзор(извън този по чл. 29) за поддържане на валидност на Удостоверение за одобрение на организация за обучение на персонал по техническо обслужване (ЕАСА форма 11 съгласно част 147 на Регламент № 2042/2003) се събира такса 4 000 лева.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в началото на двегодишния период.
Чл. 29. (1) За първоначално одобрение и издаване на Удостоверение за одобрение на организация за обучение на персонал по техническо обслужване на малки ВС (за АМL B3 и L) ЕАСА форма 11 (съгласно част 147 на Регламент № 2042/2003), както и последващ двугодишен надзор на организацията за обучение на персонал по техническо обслужване се събира такса 4 000 лева.
(2) За промяна на Удостоверението по ал. 1 се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1.
Чл. 30. (1) За двугодишен надзор(извън този по чл. 31) за поддържане на валидност на удостоверение за одобрение на организация за обучение на персонал по техническо обслужване на малки ВС (за AML B3 и L) ЕАСА форма 11 (съгласно част 147 на Регламент № 2042/03) ) се събира такса 2 000 лева.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в началото на двегодишния период.
Чл. 31.(1) За одобряване на промяна на Описанието на организация за обучение на персонал по техническо обслужване (ЕАСА форма 11 съгласно част 147 на Регламент 2042/2003), одобрена по чл. 29, се събира такса 600 лв.
(2) За одобряване на промяна на Описанието на организация за обучение на персонал по техническо обслужване (ЕАСА форма 11 съгласно част 147 на Регламент 2042/2003), одобрена по чл. 31, се събира такса 300 лв.

РАЗДЕЛ СЕДМИ: ЛЕТИЩА
Чл. 32. (б чл. 114, кол. 3) За издаване на лиценз за летищен оператор се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


В зависимост от вида на ползваното летище

Такса

1.

Летище за обществено ползване за обслужване на

международни и вътрешни превози на пътници и товари:


а) с до 5 хил. броя обслужени самолети годишно

2 500

б) с над 5 до 15 хил. броя обслужени самолети годишно

15 000

в) с над 15 хил. броя обслужени самолети годишно

30 000

2.

Летище за обслужване на полети за авиационни услуги (без

превозни услуги) срещу заплащане


2 000

Чл. 33. (б чл. 114, кол. 4) За годишна заверка на лиценз за летищен оператор се събират следните такси:


№ по

ред


В зависимост от вида на ползваното летище

Такса

1.

Летище за обществено ползване за обслужване на

международни и вътрешни превози на пътници и товари:


а) с до 5 хил. броя обслужени самолети годишно

500

б) с над 5 до 15 хил. броя обслужени самолети годишно

3 000

в) с над 15 хил. броя обслужени самолети годишно

8 000

2.

Летище за обслужване на полети за авиационни услуги (без

превозни услуги) срещу заплащане


100

Чл. 34. (б чл. 113, кол. 3) За издаване на удостоверение за експлоатационна годност на летище и летателна площадка се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Вид летище/летателна площадка

Такса

1.

Летище за обществено ползване за обслужване на

международни и вътрешни превози на пътници и товари:


а) с до 5 хил. броя обслужени самолети годишно

5 000

б) с над 5 до 15 хил. броя обслужени самолети годишно

20 000

в) с над 15 хил. броя обслужени самолети годишно

35 000

2.

Летище за обслужване на полети за авиационни услуги

(без превозни услуги) срещу заплащане, технологично

летище или летателна площадка

2 000

Чл. 35. (б чл. 113, кол. 4) За годишна заверка на удостоверение за експлоатационна годност на летище и летателна площадка се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Вид летище/летателна площадка

Такса

1.

Летище за обществено ползване за обслужване на

международни и вътрешни превози на пътници и товари:


а) с до 5 хил. броя обслужени самолети годишно

1 000

б) с над 5 до 15 хил. броя обслужени самолети годишно

5 000

в) с над 15 хил. броя обслужени самолети годишно

10 000

2.

Летище за обслужване на полети за авиационни услуги (без

превозни услуги) срещу заплащане, технологично летище

или летателна площадка

500

Чл. 36. (б чл. 115, кол. 3) За издаване на лиценз за оператор по наземно обслужване на летище с годишен брой обслужени самолети до 5 хил. броя се събират следните такси
/в лева/

№ по ред

Вид летищна дейност

Такса

1.

Наземно администриране и надзор

800

2.

Обслужване на пътници

1 200

3.

Обработка на багажи

1 200

4.

Обработка на товари и поща

1 200

5.

Перонно обслужване на въздухоплавателни средства

1 200

6.

Обслужване на въздухоплавателни средства

1 200

7.

Обслужване навъздухоплавателни средствас горива и

масла


2 000

8.

Техническо обслужване на въздухоплавателни

средства


800

9.

Полетни операции и администриране на екипажите

800

10.

Наземен транспорт

800

11.

Обслужване на бордния бюфет

800

Чл. 37. (б чл. 115, кол. 4)За издаване на лиценз за оператор по наземно обслужване на летище с годишен брой обслужени самолети над 5 до 15 хил. броя се събират следните такси


/в лева/

№ по ред

Вид летищна дейност

Такса

1.

Наземно администриране и надзор

1 500

2.

Обслужване на пътници

1 500

3.

Обработка на багажи

2 000

4.

Обработка на товари и поща

2 000

5.

Перонно обслужване на въздухоплавателни средства

2 000

6.

Обслужване на въздухоплавателни средства

1 500

7.

Обслужване навъздухоплавателни средствас горива и

масла


5 500

8.

Техническо обслужване на въздухоплавателни

средства


1 500

9.

Полетни операции и администриране на екипажите

2 500

10.

Наземен транспорт

1 500

11.

Обслужване на бордния бюфет

1 500

Чл. 38. (б чл. 115, кол. 5)За издаване на лиценз за оператор по наземно обслужване на летище с годишен брой обслужени самолети над 15 хил. броя се събират следните такси:

/в лева/

№ по ред

Вид летищна дейност

Такса

1.

Наземно администриране и надзор

3 000

2.

Обслужване на пътници

4 000

3.

Обработка на багажи

5 000

4.

Обработка на товари и поща

5 000

5.

Перонно обслужване на въздухоплавателни средства

5 000

6.

Обслужване на въздухоплавателни средства

3 000

7.

Обслужване навъздухоплавателни средствас горива и

масла


16 200

8.

Техническо обслужване на въздухоплавателни

средства


3 000

9.

Полетни операции и администриране на екипажите

3 000

10.

Наземен транспорт

3 000

11.

Обслужване на бордния бюфет

3 000

Чл.39. . (б чл. 115, кол. 6)За годишна заверка на лиценз за оператор по наземно обслужване се събират следните такси:

/в лева/

№ по ред

Вид летищна дейност

такса

1.

Наземно администриране и надзор

500

2.

Обслужване на пътници

1 000

3.

Обработка на багажи

1 000

4.

Обработка на товари и поща

1 000

5.

Перонно обслужване на въздухоплавателни средства

1 000

6.

Обслужване на въздухоплавателни средства

1 000

7.

Обслужване навъздухоплавателни средствас горива и

масла


5 000

8.

Техническо обслужване на въздухоплавателни

средства


1 000

9.

Полетни операции и администриране на екипажите

500

10.

Наземен транспорт

500

11.

Обслужване на бордния бюфет

500

Чл. 40. (б чл. 115а)Броят на обслужените самолети годишно за съответните летища се определя въз основа на статистическите отчети за предходната календарна година.


Чл. 41. (б чл. 115б, ал. 1, кол. 3) За издаване на удостоверение за експлоатационна годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товаренето и разтоварването на багажи, товари и поща се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Видове системи и съоръжения

Такса

1.

Стационарни багажни ленти в пътническите терминали

300

2.

Транспортни ленти за товарене или разтоварване на багажи и

товари


300

3.

Гишета за регистрация на пътниците (транспортна лента и

теглилка)100

4.

Теглилки за багажи и товари

250

5.

Информационни системи за пътници

150

6.

Системи за регистрация на пътници и обработка на багажите

им


500

7.

Техника за транспортиране на багажи, товари и поща

200

8.

Техника за натоварване и разтоварване на багажи, товари и

поща


500

9.

Перонни автобуси

300

10.

Средства за наземно електрозахранване

300

11.

Горивозареждащи машини и транспортни авиоцистерни

500

12.

Средства за обслужване на санитарните възли на самолетите

250

13.

Подвижни стълби за качване и слизане на пътниците

100

14.

Средства за зареждане на самолетите с вода за пиене

200

15.

Средства за противообледенителна обработка на

въздухоплавателни средства


300


16.

Влекачи, включително влекачи на въздухоплавателни средства

350

17.

Машини за зареждане на бордния бюфет

300

18.

Пътнически ръкав

250

19.

Система за насочване на самолета към стоянка

500

Чл. 42. (б чл. 115б, ал. 1, кол. 4)За годишна заверка на удостоверение за експлоатационна годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товаренето и разтоварването на багажи, товари и поща се събират следните такси:
№ по

ред


Видове системи и съоръжения

Такса

1.

Стационарни багажни ленти в пътническите терминали

100

2.

Транспортни ленти за товарене или разтоварване на багажи и

товари


150

3.

Гишета за регистрация на пътниците (транспортна лента

и теглилка)50

4.

Теглилки за багажи и товари

100

5.

Информационни системи за пътници

50

6.

Системи за регистрация на пътници и обработка на багажите им

300

7.

Техника за транспортиране на багажи, товари и поща

100

8.

Техника за натоварване и разтоварване на багажи, товари и поща

300

9.

Перонни автобуси

200

10.

Средства за наземно електрозахранване

200

11.

Горивозареждащи машини и транспортни авиоцистерни

300

12.

Средства за обслужване на санитарните възли на самолетите

100

13.

Подвижни стълби за качване и слизане на пътниците

50

14.

Средства за зареждане на самолетите с вода за пиене

100

15.

Средства за противообледенителна обработка на

въздухоплавателни средства


100


16.

Влекачи, включително влекачи на въздухоплавателни

средства


200

17.

Машини за зареждане на бордния бюфет

100

18.

Пътнически ръкав

125

19.

Система за насочване на самолета към стоянка

250

Чл.43.. (б чл. 115б, ал. 2)Таксите по чл.26 и чл. 27 са за издаване на едно удостоверение или извършване на една заверка на една система или съоръжение.”РАЗДЕЛ ОСМИ: АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 44.(б чл. 116а)За издаване, изменение и/или продължаване на срока на валидност на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване се събира такса, определена по следната формула, в зависимост от видовете предоставяни обслужвания :

Т = ОВД + КНО + МЕТ + АИО,

където: Т е общият размер на таксата;

ОВД – таксата за предоставяне на обслужване на въздушното движение;

КНО – таксата за предоставяне обслужване по комуникация, навигация и обзор;

МЕТ – таксата за предоставяне на метеорологично обслужване;

АИО – таксата за предоставяне на аеронавигационно информационно обслужване.
/в лева/

№ по

ред


Вид предоставяне аеронавигационно обслужване

Такса

1.

За предоставяне на обслужване на въздушното движение (ОВД)

50 000

2.

За предоставяне на обслужване по комуникация, навигация и

обзор (КНО)


40 000


3.

За предоставяне на метеорологично обслужване (МЕТ)

30 000

4.

За предоставяне на аеронавигационно информационно

обслужване (АИО)


20 000

Чл. 45. (б чл. 116) За издаване на удостоверение за експлоатационна годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, се събират следните такси:

/в лева/


№ по

ред


Вид на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане

Такса

1.

Лаборатория за тест на навигационните съоръжения за

въздушна навигация и кацане20 000

2.

Курсо-глисадна система за точен подход за кацане

30 000

3.

Първичен радиолокатор

50 000

4.

Вторичен радиолокатор

40 000

5.

Автоматизирана система за изобразяване на многорадарна и

планова информация250 000

6.

Радиолокатор за обзор на летателното поле

7 000

7.

Метеорологичен радиолокатор

7 000

8.

Автоматизирана метеорологична наблюдателна система

8 000

9.

Всенасочен радиофар

6 000

10.

Приводна радиостанция

6 000

11.

Далномерна система

7 000

12.

Автоматичен радиопеленгатор

6 000

13.

Светотехническа система за кацане

4 000

14.

Автоматизирана система за комуникация „земя-земя” и „въздух-земя”

30 000

15.

Система за управление на въздушното пространство

10 000

16.

Система за управление на потока от въздушно движение

10 000

17.

Система за аеронавигационно информационно обслужване

10 000

Чл. 46. (б чл. 116б ) За изпълнение на изискванията на чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) 550/2004, на Регламент (ЕК) 2096/2005, на чл. 16в от ЗГВ и на Наредба № 2096 от 2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (обн. ДВ, бр. 102 от 2006 г.) доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО), притежаващи свидетелство за аеронавигационно обслужване заплащат годишна такса в размер на 385 000 лева до 21 юни на текущата година.РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ: ДРУГИ ТАКСИ
Чл. 47. (1) . (б чл. 124) За издаване на свидетелство за авиационен учебен център по Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г., изм. и доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 47 от 2008 г., и бр. 14 от 2009 г.) и по Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, ( обн., ДВ, бр. 14 2009 г.) се събира такса 6 000 лв.

(2) За продължаване срока на валидност на свидетелство за авиационен учебен център се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1.

(3) За изменение на свидетелството за авиационен учебен център се събира такса 180 лева.
Чл. 48. (1) За издаване на свидетелство на изпитен езиков център се събира такса 5 000 лева.

(2) За продължаване срока валидност на свидетелство на изпитен езиков център се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1.

(3) За изменение на свидетелството на изпитен езиков център се събира такса 180 лв.

Чл. 49. (1) За издаване на свидетелство на медицински център се събира такса 5 000 лева.

(2) За продължаване срока валидност на свидетелство на медицински център се събира такса в размер на 30 на сто от таксата по ал. 1.

(3) За изменение на свидетелството за изпитен езиков център се събира такса 250 лв.


Чл. 50. За първоначално разглеждане и одобрение (вкл. при отказ за одобрение) на летателна документация за дейностите по чл. 46, 47 и 48 се събират следните такси:

/в лева/


№ по ред

Видове документация

такса

1.

Индивидуална летателна програма за обучение

500

2.

Одобрение на тренажор за обучение и поддържане на летателна тренировка на ВС

1 000

Чл. 51. За изменение и допълнение на летателна документация за дейностите по чл. 46, 47 и 48 се събират следните такси:

/в лева/

№ по ред

Видове документация

такса

1.

Ръководство за работа на организация (УЦ) за обучение на летателен персонал

400

2.

Летателна програма за обучение и поддържане на летателната тренировка за летателен състав обучаван в УЦ

300

3.

Програма за гаранция на качеството

150

Чл. 52. (б чл. 117а, ал. 1) (1) За издаване на свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г. и бр. 56 и 112 от 2004 г.) и Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.) се събират следните такси:


/в лева/

№ по ред

Административни действия

такса

1.

Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност

100

2.

Преиздаване на свидетелство за правоспособност

75

3.

Вписване на квалификационен клас и/или разрешение към него

50

4.

Потвърждаване валидността на квалификационен клас и/или разрешение към него

50


5.

Възстановяване на квалификационен клас

50

6.

Признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава

500

7.

Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава

500

8.

За заверка на медицинска годност

50

Чл. 53. . (б чл. 117, ал.3 и чл. 128а) За допускане и явяване на теоретичен изпит за свидетелство за правоспособност и за квалификационен клас се събират следните такси:

/в лева/

№ по ред

Теоретичен изпит

Такса

1.

За допускане до изпит

50

2.

За явяване на изпит за свидетелство за правоспособност за всеки модул

30

3.

За явяване на изпит за квалификационен клас за всеки модул по

30

Чл. 54. (1) . (б чл. 117, ал. 2) За първоначално издаване на ново свидетелство за правоспособност на инженерно-технически персонал по Part-66 AML (съгласно Регламент № 2042/03) се събира такса 200 лева.


Чл. 55. (б чл. 117, ал. 2) За периодично преиздаване на всеки 5 (пет) години на свидетелство за правоспособност на инженерно-технически персонал по Part-66 AML (съгласно Регламент № 2042/03) се събира такса 50 лева.
Чл. 56. (б чл. 117, ал. 2) За промяна на свидетелство за правоспособност на инженерно-технически персонал по Part-66 AML (съгласно Регламент № 2042/03) се събира такса в размер на 100 лева.
Чл. 57. За издаване на свидетелство за правоспособност и вписване на квалификационен клас по раздел трети на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и 112 от 2004 г., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 28 и 47 от 2008 г.)

/в лева/


№ по ред

Административни действия

Такса

1.

Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност:

а) PPL


б) CPL

в) ATPL

50

80

1202.

Преиздаване на свидетелство за правоспособност

50

3.

Вписване на квалификационен клас и/или разрешение към него

50

Чл. 58. За издаване на справка за авиационен състав и потвърждаване на издадени от ГД „ГВА” документи се събират следните такси:

/в лева/

№ по ред

Административни действия

Такса

1.

Справка за авиационен състав

100

1.

Потвърждаване на издадени от ГД „ГВА” документи

50

Чл. 59. . (б чл. 117) За издаване на свидетелство за идентифициране и достъп до зоните за сигурност се събират следните такси:

/в лева/

№ по

ред


Видове свидетелства


Такса


1.

Идентификационна карта:

а) първоначално издаване;

б) издаване при изтичане срока на валидност;

в) издаване при други случаи е


20

2060

2.

Пропуски за достъп на лица:

а) първоначално издаване;

б) издаване при изтичане срока на валидност;

в) издаване при други случаи.


20

2060

3.

Пропуски за достъп за моторни превозни средства лица:

а) първоначално издаване;

б) издаване при изтичане срока на валидност;

в) издаване при други случаи.


20

2060

Чл. 60. За изготвяне на справка (становище) за инвестиционна инициатива за изграждане или разширение на гражданско летище за обществено ползване, извън случаите на гражданските летища за обществено ползване - публична държавна собственост или общинска собственост се събира такса 1 500 лева.


Чл. 61. За изготвяне на справка (становище) за съгласуване на устройствените схеми и планове, включващи терени на летища, и инвестиционните проекти за изграждане на обекти в района на летищата и тяхната околност в обхвата на нормативно определените сервитутни зони и зоните на влияние, както и на въздушните трасета във връзка с осигуряване на сигурността и безопасността на въздухоплаването се събира такса 1 000 лева за едно съоръжение.
Чл. 62 . (б чл. 129) Когато инспектори или експерти от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" бъдат командировани в страната или в чужбина за извършване на дейностите по тази тарифа, разходите за командировки се заплащат от заявителя в размери съгласно действащите разпоредби.
Чл. 63. (б чл. 129а) Таксите, събирани от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" са за административно обслужване и извършване на процедури и не подлежат на връщане.

04.02.2010 г.- -


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница