Технически спецификации доставка и въвеждане в експлоатация на 1 брой със следните минимални и задължителни изискванияДата14.01.2019
Размер44.17 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 брой със следните минимални и задължителни изисквания:

А. Хроматографска помпа

Минимум две бутала за едновременното градиентно смесване на четири елуента.

Електронен контрол на налягането и скоростта на потока;

Максимално работно наляганe – 600 бар или повече;

Максимален обхват на потока 10,0 мл/мин. или повече;

Точност на потока ≤ ±1%;

Прецизност на потока ≤ 0,07% RSD и < 0,02 мин SD

Прецизност на смесване при градиент < 0,2 % RSD;

Активна система за промиване на задбуталното пространство.

Активен входящ клапан

Вакуум-дегазатор с поне 4 канала;

Инертни материали в контакт с разтворителите, позволяващи работа в широк pH обхват.

Работен обхват pH 1 – 12,5 или по-широк

Поставка за бутилките с разтворители и включени бутилки за елуентите.

Всички нужни капиляри за правилна инсталация на системата.

Б. Аутосемплер работещ при максималното работно налягане на помпата

Капацитет минимум 120 виалки с обем ≥ 1,8 мл;

Възможност за измиване на иглата отвътре и отвън

Обем на инжектиране от 0,1 до минимум 100 µl с възможност за увеличаване;

Прецизност на инжектиране < 0,25 % RSD;

Ефект на нежелан пренос (carry-over) < 0,004 %;

Възможност за работа с проби с висок вискозитет ≥ 45 cp

Охлаждане на пробите до 4оС с точност ± 2 о С, или по-добраВ. Термостатиращо устройство за хроматографските колони

С възможност за термостатиране от 5,0 о С над околната до поне 80,0 о С;

Капацитет поне 1 колона с дължина 30 см и вътрешен диаметър 4,6 мм.

Температурна стабилност ≤ ± 1 ° C

Температурна точност/прецизност на контрола ≤± 0.5 ° C

Г. Тройно-квадруполен масспектрометър

1. Йонизационна камера      • Високоефективен йонен източник с ESI интерфейс.

      • Йонизационния източник е съвместим с потоци до 2,5 ml/min

2. Високоефективна йонна оптика и квадруполна система за максимално отвеждане на йоните.

3. Тройно-квадруполен масспектрален анализатор

Два квадрупола с колизионна клетка между тях за елиминиране на неутралния шум

Горна граница на масовия обхват до поне 3000 Da

Масова стабилност: < 0.10 Da / 24h

Скорост на сканиране – минимум 12 000 amu/s

Режими на работа: Сканиране (Full scan в Q1 и Q3), селективно йонно мониториране (SIM в Q1 и Q3), фрагмениране по маса (MS/MS), селективно йонно мониториране на фрагментни йони (SRM/MRM)

Възможност за автоматична настройка (autotune)

Детекторна система с минимум шест порядъка динамичен обхват.

Превключване на полярността на определяните йони посредством софтуера по време на анализ за по-малко от 30 msec.

Масова разделителна способност ≤ 0,5 amu (FWHM)

MRM Чувствителност – граница на определяне на дапсон при положителна ESI ≤ 2 0 ng/kg животинско месо,

MRM Чувствителност – граница на детекция на хлорамфеникол при отрицателна ESI ≤ 13 fg вещество на колоната.

Едновременно извършване на потвърдителен и количествен анализ, чрез задействане на повече от 7 MRM, според интензитета на количествения и качествения MRM. Получените MRM преходи (не спектър) да се сравнят с библиотеки с MRM преходи на производителя, за идентифициране на аналитите.

Диференциално изпомпваща вакуум система с механична помпа и турбомолекулярна помпа

Д. Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение с дебит минимум 30 l/min

Е. Модул специално пригоден за работа с аналитичната апаратура, осъществяващ комуникация и управление на компонентите на системата, със следните минимални параметри:

1. Хроматографски и масспектрометричен софтуер

Професионален софтуерен пакет на база на Windows 10 ОС или еквивалентна

Пълно управление LC/MS/MS системата и приставките към нея, събиране, обработка и съхранение на данните

Възможност за експорт на аналитични данни в различни файлови формати.

Софтуерна библиотека с MRM преходи (не спектри от сканиране) за поне 600 съединения от интерес във ветеринарната медицина (антибиотици, противовъзпалителни, противопаразитни). Библиотеката да е разработена и проверена от производителя на аналитичната апаратура, като включва името на съединенията, CAS номер, молекулна формула, маса на неутралната молекула, препоръчителен MRM преход и други. Библиотеката да позволява ръчно добавяне на нови аналити.

2. Хардуерна система от международно утвърден производител със следните минимални характеристики: Intel Xeon 4 core, 8 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, 22” TFT LCD монитор, операционна система Windows 10 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалентен, лазерен принтер; всички необходими хардуерни компоненти (интерфейси, кабели и др.).

Участникът следва да е оторизиран дистрибутор на производителя за продажба и гаранционен сервиз на територията на България.

Участникът се задължава да извърши монтаж и пускане в експлоатация на системите, както и минимум 3 дневно обучение на посочени от Възложителя до 3 (три) лица за работа с оборудването на място при Възложителя.

Апаратът трябва да е окомплектован с всички нужни модули и аксесоари, описани от Възложителя, така че да е готов за експлоатация веднага след неговия монтаж.

Участникът се задължава да извършва гаранционна поддръжка за период от минимум 1 годинa (12 месеца) при предложените от него условия, на място при Възложителя, както и при необходимост в оторизиран от производителя сервиз.

Всеки участник следва да подаде оферта за цялата окомплетовка на апарата, посочена в т. 6 Техническа спецификация на Възложителя. Участник, чиято оферта не включва предложение за доставка на всички елементи (на цялата окомплектовка), ще бъде отстранен от участие в процедурата.Участникът, определен за Изпълнител, следва да предостави на Възложителя ръководства за експлоатация на оборудването на български език, включващи минимум основните операции на апарата. Същият следва да осигури доставка, монтаж, обучение, гаранционна поддръжка на доставеното и монтирано оборудване за гаранционния срок съгласно техническото си предложение и съгласно условията на производителя за съответната марка и модел.

Разплащането на доставка се извършва еднократно и окончателно съгласно условията на проекта на договор. Осъществява се от Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оригинал на издадена фактура и въз основа на приемо-предавателен протокол за извършената доставка.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница