"Услуга по прожектиране на триизмерна проекция 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на хг "Борис Денев"Дата08.06.2018
Размер369.65 Kb.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:"Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"

Раздел „Приложения”Съдържание:

1. Приложение 1 „Критерий за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

4. Приложение 4 „Указания относно подготовката и представянето на офертата”

Приложение 1критерий за оценка
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най - много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.


МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.
Формула за определяне на краен коефициент ”К”:
К = Ц х 40 % + Т х 60 %, където:
Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от участника. При оценяването се взема предвид предложеното възнаграждение за изпълнение на поръчката. Преценява се най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен разход. Предложението, съдържащо най-ниско предложено възнаграждение получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:
Ц = Ц min х 100 , където, Ц min е най-ниското предложено възнаграждение за изпълнение на

Цn поръчката, а

Цn е предложеното възнаграждение за изпълнение на поръчката от

n-тия участник.


Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100)

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.

Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. • Участникът получава 100 точки, ако представената от него организация и методология съответства едновременно на всички по-долу представени твърдения.

- В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката. Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Дейностите са представени по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите, като предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката.

- Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение.

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

- В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.

- Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

- Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними. • Участникът получава 70 точки, когато е налице едно от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение на част от планираните дейности за постигане на резултатите не са описани подробно и задълбочено.

- Предложената организация на работата или на обособените етапи, или на ресурсното обезпечаване, или на координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и/или не са обосновани.

- Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани.

- Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката.

- Представената организация и методология не е напълно обоснована и/или съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.


 • Участникът получава 40 точки, когато са налице две от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите и/или същите са просто изброени.

- Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката.

- Избраните методи за контрол, посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани и/или липсват такива.

- В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

- Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними и/или не водещи до реализиране на целите на възлагането.


 • Участника получава 10 точки, когато са налице едновременно следните условия:

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита или схематично представена, без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката и без да са отчетени условията на същата. Едновременно с това липсва каквато и да е информация относно обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса, или методите и инструментите за изпълнението на услугата. Липсват методи за отчетност и контрол или са неясно формулирани.

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка.
Забележка: За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват, както следва:

- „Подробно/Задълбочено/Детайлно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и видове дейности /при наличие на такива/, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните други дейности, имащи отношение към предмета на поръчката, взаимовръзките между отделните дейности /вкл. между етапите и поддейностите, когато има такива.

- „Адекватно” разпределение на задачите и отговорностите - съответстващо, отговарящо на изискванията на възложителя и на целените със съответната поръчка резултати

- „Обоснован” - който е подкрепен с доказателстваЗабележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Приложение 2 „Образци”

Образец № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.Наименование на участника:…………………………………………………….……..…………….

2. Седалище и адрес на управление: град ……………………………………….………..………….,

улица/булевард: ”……………………………………………………….……………………..…...….”,

№ ……..….., вх. …….…, етаж …………………..; пощенски код:………………………….………;

3. Адрес за кореспонденция: град …………………………………………………….….……..…….,

улица/булевард: ”………………………………………………………………………...………...….”,

№ …….….., вх. …….…, етаж …………………..; пощенски код:…………………………………..;

4. Актуален телефон за контакт:………………………………………………………………...…….;

5.Факс……………………………………………………….…………………………………..………;

6. Е- mail адрес за кореспонденция……………………………………………………………….….;

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8. Участника се представлява заедно или поотделно от изброените лица:……………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

9. БУЛСТАТ/ЕИК…………………………………………………………………………………..…..

10. Обслужваща банка:…………......……………………………………………………….….………,

номер на банкова сметка …………………………………………………………………..…………,

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………….…………….;

11. Друга информация за участника: ……………………....……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Управител/Представител: ......................................................

/подпис и печат/


Образец № 2


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от ………………………………………………………….……..

……………...………………….……………………………………………………………….………/наименование на участника/

и подписано от ………………………….…………..………………………….………………………………………..


/трите имена и ЕГН/


…………………………………….……………………………………………………………………..

в качеството му на …………………………………………………………………………………………...........................Уважаеми членове на Комисията,1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев" при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на ………………. /……………………………….. / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата (не по-малко от 2 (два) месеца).

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения на дата 22.03.2015 г. с начален час – 19:00 часа. Задължаваме се да изпълняваме услугата в съответствие с условията на предложен от Вас договор.


4. Техническо предложение, съобразно изискванията по показател Т-техническа оценка от методиката за оценка на офертите: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………


Забележка: Информацията в т.4 включва обяснителна записка съдържаща работен план и методология на участника със съдържание съгласно „Критерий за оценка” от документацията.

Дата:……………………………. …………………………………

/ подпис и печат/


Образец № 3


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"
от:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................

BIC код на банката .............................................................................................................................

Банка: ..................................................................................................................................................


Град/клон/офис: ................................................................ ...............................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет: "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….


2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на поръчката, както следва:
…………………… /…………………………………………………………./ лева без ДДС

…………………… /…………………………………………………………./ лева с ДДС

- за изпълнението на поръчката се нуждаем от аванс в размер на …………….. % /не повече от 30 %/ от общата стойност на поръчката.

- срок за окончателно плащане: до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.


Посоченото възнаграждение включва предоставените авторски права със съдържание съгласно представен проект на договор от възложителя, както и:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Дата………………. Подпис и печат:…………………………


Образец № 4ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1 т. 7 от ЗОП, включваща списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на образованието, професионалната квалификация на участника и/или ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата

Долуподписаният……………………………………………………………………………..….

ЕГН……………………………. л. п. /к. №………………………………………….……………….…

Издаден от……………………………………..……..на…….....………………………………………

в качеството ми на Управител на ……….……………………………………….……………………,

с адрес на управление………………………..…………………………………………..……………., тел:………………………………….…………..…. БУЛСТАТ/ЕИК: ……………….……………….Член на екипа

(трите имена)


Образование/ Професионална квалификация

Роля в изпълнението на поръчката, съгласно т.4 от раздел „Допълнителна информация” в публичната покана

1

2

3

4

1


2


3


4


5


6


7


2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

……………………………………… ……………………………………….(дата на подписване) подпис и печат

Образец № 5Д Е К Л А Р А Ц И Я
От: .....................................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата/участника/

ЕГН:............................................с л.к.№.....................................издадена от.................................................

в качеството ми на: .........................................................................................................................................

на .......................................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:..................................................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК :...................................... ……………….………………......................................................телефон за връзка:……………………………………………….факс: ……………………………….........
Декларирам
следния списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на поръчката, (прожектиране на триизмерна проекция), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен от доказателство/а за извършена/и услуга/и със сходен предмет
Дата

Предмет на изпълнената услуга и кратко описание

Получател на услугата и телефони за връзка с него

Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената услуга

Начална и крайна дата на изпълнение на услугата

Приложение: в подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл.51, ал. 4 от ЗОП (доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата)


 1. ……………….

 2. ………………..

 3. ………………..


Забележка: приложенията се прилагат в последователност, съгласно посочването на услугите в списъка.

……………………………………… ……………………………………….

(дата на подписване) подпис и печат

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА НАЛИЧНОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Долуподписаният………………………………………………..…………………………………….

ЕГН………………………………….л. п. /к. №………………………………………………………

Издаден от …….…………………………………….. на……………..………………………………

в качеството ми на Управител на …………………………………… със адрес на управление………………………………..,тел:……………………. ЕИК:………………………..


Декларирам, че разполагам /собствено или наето/ със следното техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:
Вид оборудване съгласно изискването в Техническата спецификация или еквивалентно

Характеристики

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България, за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


……………………..г. Декларатор: …………………………………

/подпис и печат/


Образец № 7

Декларация за приемане на условията в проекта на договор

От:...............................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/ подизпълнителя

ЕГН: ...................................с л.к.№ ........................издадена от ….........................................................

в качеството ми на:...................................................................................................................................

на.................................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:...........................................................................................................

БУЛСТАТ/ЕИК: .......................................................................................................................................

телефон за връзка: ………………………………..….…. факс: ……… …………………..................


Декларирам, че:

1. Приемам условията на проекта на договор, неразделна част от документацията за участие към публична покана с предмет: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………………….…. ........................

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


………............ г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………………..…

/подпис и печат/
Забележка: Декларацията се представя преди сключване на договор
Д Е К Л А Р А Ц И Я


Относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5,
Забележка: за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

От:...............................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя

ЕГН: ......................................с л.к.№ ...........................издадена от .......................................................

в качеството ми на: ..................................................................................................................................

на ………....................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

Седалище и адрес на управление: ………..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ ЕИК: ......................................................................................................................................

телефон за връзка: ……………………………………. факс: …….……………………………........

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. ………………………………не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за

фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя


предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

дата …………….... ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис и печат/

Приложение 3
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………………………………..

ПРЕДМЕТ: "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"

П Р О Е К Т н а Д О Г О В О Р

На основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Днес ……………2015 г. в град Велико Търново, между:


1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна

и

2. …………………………….., гр. …………………, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: ………………………………, ул. „…………………………” № …………., ………………………………………., тел: ……………………………., e-mail: …………………………………, БУЛСТАТ/ЕИК: …………………………, представлявана от ………………………………….. - ……………………….., от друга страна

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев, съгласно представената оферта, неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и характеристики, съгласно представената оферта и указанията на възложителя.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и персонал.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на законодателството във връзка с извършваната дейност.

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.


Чл.2 Срока на изпълнение на събитието22.03.2015 г. с начален час на започване – 19:00 часа.
Чл.3(1) Извършената работа се удостоверява с протокол, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя.

(2) Липсата на изпълнение или каквато и да е форма на неизпълнение от страна на Изпълнителя, се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните, а при отказ от страна на Изпълнителя – с констативен протокол, подписан от двама свидетели.


Чл.4(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава възнаграждение, съгласно представената оферта, неразделна част от договора: ………………….. /………………………………………./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - ……………….. /………………………………………………………../ лева.

(2) Възнаграждението се заплаща, както следва:

- аванс – ………………… % от общата стойност на поръчката след сключване на договора

- окончателно плащане в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата.ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършената услуга по договора и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите договорености.

(2) Възложителят е длъжен : 1. да укаже мястото на изпълнение на възложеното с този договор;

 2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на възложеното с този договор;

 3. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената услуга, ако тя отговаря на необходимото качество.

 4. чрез свой представител да участва при подписване на протокола за изпълнението на възложеното с този договор;

 5. при точно и пълно и изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква в определен от него срок, и да получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият договор и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата във вида и срока, указани от неговите представители.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи при необходимост нови условия за изпълнение на услугата по чл.1, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и пълно изпълнение на задълженията си по този договор.

7.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже представянето на триизмерната проекция, без да носи отговорност за това, при възникнала непреодолима сила и форсмажорни обстоятелства, непозволяващи нормалното провеждане на триизмерната проекция, като преди това своевременно уведоми Възложителя за това.

7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.
Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.1 да положи необходимата грижа за качественото извършване на услугата - да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2 да изпълни работата така, че тя да бъде годна за предвиденото в договора предназначение и отговаря за доброто качество на същата.

8.3 стриктно да се придържа към предмета на поръчката, както и да спазва всички указания, давани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.4 да извърши услугата в уговорения вид и срок;

8.5 да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор;

8.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.
Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури извършването на услугата в посочения в чл. 2 срок.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадият на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.


Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне и подписване на протоколите за изпълнението по договора.
Чл.11 Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане.
Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, касаещо предмета на поръчката, техниката на безопасността на труда.

(2) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, както и при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, неизправната страна носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията и договорите.


Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.
Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІV. ПРИДОБИВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ
Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторските права върху създадения видео материал на триизмерна проекция, както и върху музиката, композирана и записана специално за спектакъла, както и върху реализираната проекция, проведена в град Велико Търново на дата 22.03.2015г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че притежава прехвърляните авторски права по чл.16, ал.1 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че той лично е създател на произведенията по чл. 16, ал. 1, че не имал за цел или не е допуснал съзнателно копиране или груба имитация на чужди произведения.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва за срок от 10 години на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключително право на ползване на създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и на музиката, композирана и записана специално за спектакъла, както и върху реализираната проекция, проведен в град Велико Търново на дата 22.03.2015 г. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от датата на подписване на настоящия договор не може да използва създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и в музиката, композирана и записана специално за спектакъла, нито да отстъпва това право на трети лица.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва правата си в чист вид, без юридически тежести и претенции па трети лица за авторство или за добити от тях по какъвто и да е начин права върху произведенията на територията на действие и по време на действие на този договор.

Чл.18(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва и разпространява по всякакъв начин създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и музиката, композирана и записана специално за спектакъла. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя изключителното право па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ползва създадения видео материал със заснет 3D спектакъл, както и музиката, композирана и записана специално за спектакъла, както на територията на Република България, така и извън страната.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е длъжна да изисква съгласие или разрешение за всяко конкретно използване на произведенията по чл. 16, ал.1. и може да преотстъпва отстъпените му с този договор права и на други лица.
Чл. 19(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, правата по този договор в рамките на възнаграждението по чл.4, ал.1. Възнаграждението се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път след одобряване на фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи други възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предоставеното изключително право на ползване.


Чл.20 Изключителното право на ползване се отстъпва за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на сключване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ползва правата през 10 годишния срок. С изтичане на срока от 10 години изключителното право автоматично се преотстъпва за нов 10/десет/ годишен период. За всеки следващ 10 /десет/ годишен период ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключителното право на ползване за произведенията по чл. 1, ал.1 и чл. 16, ал.1 безвъзмездно.

Чл.21(1) При нарушаване на авторските и сродните права, произтичащи от българските закони и международни конвенции, по които България е страна, при упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност спрямо онзи, чиито права са нарушени в съответствие с действащото законодателство, включително за неимуществени и имуществени вреди, настъпили в резултат на нарушението. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплати вреди във връзка с авторски права върху произведенията по чл. 16, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжна да й възстанови заплатените средства в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предприема всички необходими мерки за безпрепятственото упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придобити с този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще възстанови всички разходи на Община Велико Търново, ако последната направи такива по повод удовлетворяване на претенции от заинтересовани лица по Закона за авторските права и сродните му права. Разходите се възстановяват в писмено определен от Община Велико Търново срок.

(4) Страните си дължат информация за състоянието на авторските и сродните права по този договор, за нарушенията им, за защитата и исковете, които предприемат във връзка с тях, както и за всеки друг юридически въпрос свързан с предмета на този договор. При нарушаване на това свое задължение те носят отговорност за непозволено увреждане.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.22(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени то трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска съответно намаление на възнаграждението или да търси/удържи неустойка от него в размер на 10 % от стойността на възложеното.

(5) Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да изпълни възложеното или няма да го изпълни в уговорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с писмено предизвестие и да търси неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното, независимо от размера на действително претърпените вреди. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

(6) В случай на непровеждане на триизмерната проекция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение. Наред с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното, независимо от размера на действително претърпените вреди, в писмено определен от Възложителя срок.

(7) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на разходите по изпълнението и дължи връщане на авансово получени суми по договора, в случай на получени такива в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
Чл.23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси/удържи неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в този договор;

2. извършил е възложените работи с много ниско качество;

3. при извършване на възложените работи се отклонил от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. не е изпълнил други задължения по договора.
Чл.24 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата ще се третира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отказ от изпълнение по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с писмено предизвестие и може да търси неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното.
Чл.25(1) Некачествено изпълнение на работите от страна на Изпълнителя, липсата на изпълнение или друго неизпълнение по договора се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните, а при отказ от страна на Изпълнителя - с констативен протокол /подписан от двама свидетели/ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Санкциите и неустойките, предвидени в този договор, не отменят правото на изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условията и/или разпоредбите на този договор, надвишаващи размера на неустойката.


VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.26(1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна заплаща дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 /три/ дневен срок от прекратяване на договора.

3. С изпълнение на възложеното с договора и заплащане на възнаграждението.

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, като заплаща действително извършената работа до момента на прекратяването.

(2) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият връща предоставения аванс, ако такъв е предоставен, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на възнаграждение и разноски. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на законовите лихви от дължимата сума /авансово получената сума/, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я върне в определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

(3) Във всички случаи на прекратяване или разваляне на договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, той няма право на възнаграждение и дължи връщането му. Наред с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното до момента, в писмено определен от Възложителя срок, освен ако неизпълнението се дължи на непреодолима сила. При забава на дължимите суми се дължи законна лихва.
VІІ ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.27 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл.28 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение 4

Указания относно подготовката и представянето на офертата”
 1. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.

 2. Офертата се депозира в “Център за услуги и инф-я на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл.Майка България № 2.

 3. Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува по реда на публикуване на публичната покана в Профила на купувача (на интернет адреса на Община В.Търново).

 4. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача.

 5. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана и датата на публикуване на публичната покана в РОП.

 6. Съгласно чл. 47, ал. 2 от „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново” членовете на комисията могат да изискат от участниците допълнителни обяснения, документи или информация, касаещи годността им за изпълнение на поръчката, както и могат да мотивират предложение до Възложителя за прекратяване на съответната публична покана.

 7. Съгласно чл. 50 от „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново” Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

8. Съгласно чл. 51 от „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново” Възложителят може мотивирано да прекрати публичната покана, когато:

1) е подадена само една оферта;

2) има само един участник или една оферта, която отговаря на предварително обявените условия.

9. Съгласно чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП Възложителят оттегля публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки, когато:

9.1. първоначално обявените условия са променени, или

9.2. срокът за разяснения по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП не е спазен, или

9.3. необходимостта от възлагане на поръчката отпадне

10. След оттегляне на публичната покана достъпът до нея чрез Портала за обществени поръчки се преустановява, а на профила на купувача се публикува съобщение, че действията по възлагане на поръчката се преустановяват от датата на оттегляне.

11. Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана.

12. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договор класираният на първо място участник представя:1) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

2) декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница