Утвърждавам: съгласувано: кмет на община омуртаг директор на дирекция “гражданска защита”


Транспортна характеристика на общинатастраница2/2
Дата21.07.2018
Размер487.79 Kb.
ТипАнализ
1   2
 1. Транспортна характеристика на общината

Град Омуртаг е важен транспортен възел, разположен на кръстопът между първокласен път І-4 София – Варна и второкласен път ІІ-48 (Старопланински проход “Котел-Омуртаг”).Общинският център са намира на:

  • 25 км. от железопътна линия София – Варна;

  • 125 км. южно от гр. Русе

  • 150 км. западно от град Варна.


Пътната мрежа обхваща 228,8 км., от които:

 • 20 км. първокласна пътна мрежа;

 • 18 км. второкласна пътна мрежа;

 • 61,8 км третокласна пътна мрежа;

 • 129 км. четвъртокласна пътна мрежа.
 1. Електроснабдяване

Електроснабдяването на общината се осъществява с ел. съоръжения както следва:  • Ел. проводи 20 кВ – 286 км.

  • Ел. проводи 110 кВ – 26 км.

  • Ел. проводи 220 В – 484 км.

  • Ел. подстанция 110/20 кВ – 1 бр.

  • Трафопостове – 185 бр.ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
ІІІ. А. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях върху населението националното стопанство, инфраструктурата и околната среда
За територията на община Омуртаг са възможни – земетресения, наводнения, снегонавявания и обледявания, свлачища, суша, градушки, горски и полски пожари, епидемии по хората животните и растенията, повишена радиоактивност, пожари в шивашките цехове и в цеховете за производство на каучукови изделия, ПТП с изтичане на ПОВ, терористични действия.
Същността и последствията от най-характерните бедствия и аварии се заключават в следното:


 1. Земетресения

Територията на общината е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни (Горнооряховската сеизмична зона), така и на външни за страната сеизмогенни райони (Вранчански район – Румъния, Мраморно-морски район – Турция) с очаквана интензивност до 8-ма по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник.

На базата на установеното сеизмично райониране на страната 80% от територията на общината попада в VІІ зона по дванадесетстепенната скала /МШК/ и 20% в VІІІ зона.

При възникването на разрушително земетресение на територията на общината ще се създаде възможно най-сложната обстановка:


 • Пълни или частични разрушения на сгради. Най-много поразени и затрупани се очакват в гъстонаселената градска част. Почти всички пострадали ще се нуждаят от разкриване изпод развалини и спасяване от вторични фактори на поразяване, като пожари, взривове, наводнения и др. аварии. На много места ще се активизират стари свлачища. Ще има недостиг от техника, оборудване и спасители за провеждане на СНАВР.

 • Голяма част от обектите от националното стопанство ще излязат от строя за продължителен период от време, а поради къси съединения и повредени инсталации в някои обекти е възможно да възникнат пожари и обгазяване с токсични газове. Гасенето на масовите пожари ще бъде затруднено, а димът и евентуалните токсични газове ще представляват сериозна опасност населението.

 • Ще бъде нарушена дейността на основните инфраструктурни системи – електроенергийната, водопроводни и канализационни мрежи, телефонни и др. комуникации, пътища.

Електроенергийната система в общината ще бъде нарушена. Очакват се разрушения в различна степен по електропроводите 20 и 110 кВ, като в по-голям обем те ще бъдат по електропроводите 20 кВ. Част от трафопостовете и подстанцията също ще излязат от строя.

Водопроводната мрежа ще излезе от строя и ще бъде нарушено водоснабдяването на населението. Повреди се очакват в 40 бр. водоеми. Питейната вода ще бъде силно замърсена. Част от 138 километровата външна водопроводна мрежа ще бъде разрушена, а също така в част от резервоарите ще се получат пропуквания. Допълнителни трудности ще има и с основните магистрални водопроводи и груповите водоснабдителни системи, които са амортизирани и 50% са с изтекъл амортизационен срок.

Нарушена ще бъде дейността на автомобилния транспорт. Разрушения ще получат пътища и част от пътните съоръжения.

Възможни са пропуквания по язовирните стени на язовирите Красноселци, Омуртаг, Беломорци, Царевци, Горно Козарево и Кестеняво, които ще създадат опасност от наводнение в поречията след тях и от прекъсване на основните пътни връзки Омуртаг – Търговище, Омуртаг – Антоново и Омуртаг – Преслав.

Ще се наруши съобщителната система вследствие на:


Ще бъдат разрушени част от радиотранслационните възли и от телевизионните транслационни кули.

Значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по необходимост.

Ще има недостиг на храни, питейна вода, лекарства, постеловъчен материал, посуда и на места за настаняване на останалите без подслон. В засегнатите райони е възможно да възникнат епидемии в резултат на пълното разстройване на санитарно-хигиенните условия на живот и консумиране на храни с изтекъл срок на годност.

Ще зачестят проявите на мародерства и кражби в засегнатите райони.

Възникването на бедствието ще доведе до масова паника сред населението, което ще доведе до увеличаване на броя на жертвите и ще затрудни спасителните работи.
 1. Наводнения

При обилни и продължителни валежи, и интензивно снеготопене, както и в резултат на преливане на язовирите през язовирните стени на територията на общината могат да възникнат наводнения, които да създадат условия за нарушаване на транспортните връзки и нормалния ритъм на живот, както на населението, така и на обектите от националното стопанство.

Наводненията в община Омуртаг се характеризират с: наводнени подземни и полуподземни жилищни сгради, стопански постройки, промишлени обекти, разрушени язовирни и подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, нарушени водоснабдяване и електроснабдяване.

Като цяло релефът на общината не позволява задържане на водата, вследствие на което да има трайно залети площи. Обилните валежи могат да доведат до активизиране на стари свлачища, наводняване на отделни сгради поради липса или недобре почистена отводнителна система.

Другото, което може да се случи по време на наводнения (интензивни валежи или снеготопене) е заливане и затлачване с наноси на определени пътни участъци и мостове, което ще доведе до временно прекъсване на движението.

Язовирите на територията на община Омуртаг не застрашават населени места. От Басейновите дирекции и Гражданска защита се наблюдават язовирите: Красноселци, Царевци, Беломорци, Омуртаг, Горно Козарево и Кестеняво, които застрашават пътни съоръжения и дребни животновъдни ферми, намиращи се по поречията след тях. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация или терористичен акт.

От реките преминаващи през населени места единствено р. Палиска може да създаде опасност за 4 домакинства, разположени в близост до речното корито.
 1. Снегонавявания и обледявания

Зимата е сезон, който се характеризира с ниски температури, снежни виелици и бури, заледявания и обледявания. Съществува опасност от измръзване на хора, животни и растения.

През зимния сезон в община Омуртаг се създават условия за формиране на трайна дебела снежна покривка, образуване на преспи, затрупване на пътища и превозни средства, при което се затруднява медицинското обслужване и снабдяването на населението с хранителни продукти. Част от населените места остават изолирани и с нарушени телефонни връзки, електро- и водоснабдяване, вследствие на скъсани проводници и невъзможност на аварийните групи да достигнат до местата на авариите.

При обледяване натрупания лед върху проводниците увеличава тяхното тегло и често те се скъсват или огъват и чупят поддържащите ги стълбове.

Съществува опасност от свличане на снежни маси от покриви и стрехи на сгради.

При заледяване се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се създава опасност от възникване на пътнотранспортни произшествия. По улиците възниква опасност от множество подхлъзвания и падания на хора с чести счупвания на крайниците.

При циклично топене и замръзване под стрехите на сградите се образуват ледени висулки, които при откъсване могат да предизвикат нещастни случаи.

На територията на общината най-често непроходими поради снегонавявания са следните направления от пътната мрежа:

І клас


  • Търговище – Омуртаг – наклона при с Козма Презвитер в участък от 2 км.

  • Омуртаг – Антоново – в отсечката от р. Камбурово до граница Антоново


ІІ клас

 • Омуртаг – Котел – в отсечките от р. Веренци до р. Зелена Морава и от р. Пъдарино до граница Котел


ІІІ клас

 • Омуртаг – Попово – в отсечката от гр. Омуртаг до с. Г. Хубавка

 • Омуртаг – Върбица – в отсечките от животновъдна ферма “Олимп 131” ООД до с. Долно Новково


ІVклас

 • Разклоните за селата: Тъпчилещово, Красноселци, Г. Козарево, Д. Козарево, Кестеняво, Обител, Висок, Петрино, Първан, Горско село.

 • участък с. Българаново-с. Веренци /”Пъндък махала”/;

При ниски температури се образуват заледени участъци както следва:


І клас

 • Омуртаг – Търговище – Наклоните преди и след с. Козма Презвитер;

 • Омуртаг – Антоново – Наклоните след р. П. Хитово и р. Камбурово.


ІІ клас

 • Омуртаг – Котел – в отсечките от яз. Омуртаг до р. Паничино и от Зелена Морава до р. Пъдарино.


ІІІ клас

 • Омуртаг – Попово – в участъка от гр. Омуртаг до р. Бостан и в района на р. Долна Хубавка

 • Омуртаг – Върбица – в отсечките от яз. Омуртаг до животновъдна ферма “Олимп 131”, наклона при с. Угледно и от с Долно Новково до с. Плъстина


ІV клас

 • Разклоните за селата: Тъпчилещово, Д. Рътлина, Първан, Змейно, Птичево, Царевци, Д. Хубавка, Могилец

 • Участък с. Веселец – с. Могилец

 • Участък Г. Църквище – с. Врани кон
  1. Градушки

Общината е разположена в микрорайон, в който често падат градушки с унищожителен характер, в различни размери, които нанасят предимно загуби на селското стопанство и по-рядко щети на сгради. Градушки с унищожителен характер падат най-често през периода май-юни-юли.

  1. Свлачища

Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Обикновено се активизират при проливни и продължителни дъждове или интензивно снеготопене т.е при повишаване нивото на подпочвените води.

Свлачищни райони, застрашаващи пътни участъци и водостоци има в посока Омуртаг-Змейно, Омуртаг-Птичево, Омуртаг-Тъпчилещово, Омуртаг-Врани кон.
  1. Пожари - масови горски и полски пожари, пожари в производството

Причините за горските пожари са небрежност от страна на туристи, гъбари и пастири, мълниите, а понякога и неконтролираното палене на стърнища. Не са изключени и умишлени палежи.

В община Омуртаг площта на горите от първи клас на пожарна опасност възлизат на 12780 ха, представляващи дъбови и иглолистни насаждения и насаждения, разположени на сухи и припечени месторастения. Горите от втори клас на пожарна опасност възлизат на 17500 ха. Насажденията са разположени в пресечени местности, до които водят черни тесни и с големи наклони пътища. Всичко това до голяма степен затруднява локализирането и ликвидирането на възникнали пожари.

При възникване на пожар в горски и полски масиви опасност представлява унищожаването на дървесината, влиянието върху околната среда и евентуалното преминаване на пожара в населени места. Продължителните засушавания са предпоставка за възникване на множество горски пожари, които през последните години нанасят сериозни поражения върху горите в общината.


Предпоставка за възникване на големи пожари в селищата от общината има и във фирмите и обектите от дървопреработващата и текстилната промишленост, цеховете за производство на каучукови изделия (чехли), бензиностанциите и газо-станциите, а именно:

Особено опасни се явяват токсичните газове, които се отделят при горенето на платове и пластмаса. Отделя се фосген, циановодород, въглероден оксид и др.

При пожари в гореизброените обекти е възможно да има като последствия загинали и пострадали хора, загуба на материални ценности и замърсяване на околната среда.


  1. Засушавания

Съществен проблем за общината са засушаванията. Наличието на малкото източници на питейна вода в региона е причина някои населени места да са на режимно водоподаване през цялата година.

През определен период от време се появяват дълготрайни засушавания, възникващи през лятото и есента, които предизвикват спадане на почвената влага, ниски селскостопански добиви и косвено влияят върху масовите горски и полски пожари. Създава се изключително тежка обстановка, която се изразява в недостиг на вода за санитарно-хигиенни, питейни и пожарогасителни нужди, недостиг на вода за водопой на животните. Някои населени места като Чернокапци, Кестеняво и Малко Църквище се обезводняват напълно, а по-голямата част от населените места включително и гр. Омуртаг преминават на тежък режим на водоподаване. Изпитва се нужда от транспортиране на питейна вода с водоноски. Община Омуртаг, ВиК ООД и фирмите в общината не разполагат с такива цистерни.


  1. Инциденти с ПОВ

Към настоящия момент производствените дейности представляващи потенциална опасност за населението са спрени и няма опасност от аварии. При аварии в ресивера за сгъстен въздух в обекта “Ок Олимп” ще се създаде опасност за обслужващия персонал.

През територията на общината преминава основен поток от транспортни средства, превозващи ПОВ, гориво-смазочни материали, които при пътнотранспортни произшествия ще създадат условия за замърсяване на околната среда и са заплаха за живота и здравето на населението.

Ще се наложи да се вземат спешни мерки за оповестяването на населението в прилежащите зони, а при необходимост и евакуационни мероприятия.


  1. Повишена радиоактивност

Опасност от радиоактивно замърсяване в община Омуртаг може да възникне вследствие на обща радиационна авария в АЕЦ Козлодуй или при трансграничен пренос в резултат на авария в АЕЦ от съседни страни.

Радиационната авария представлява нарушаване границите на безопасна експлоатация, при което радиоактивни продукти или йонизиращи лъчения излизат извън пределните норми и се налага прекратяване на нормалната работа на съдържащи източници на йонизиращи лъчения устройства и оборудване.

При обща авария радиоактивните продукти се разпространяват извън пределите на площадката АЕЦ, което е предпоставка за облъчване на населението, намиращо се на значителни разстояния от мястото на аварията, често пъти до хиляди километри.

Община Омуртаг попада извън 30-километровата зона на АЕЦ Козлодуй. Естественият радиоактивен фон на територията на общината е средно около 0.2 µS/h (0.02mR/h). Той не оказва вредно въздействие върху хората.

И при двата вида замърсяване протичат ядрени реакции, при които се получават около двеста вида радиоактивни вещества, които под формата на радиоактивен облак се разпръскват и замърсяват околната среда. Този облак се разпространява по посока на вятъра и със скорост, приблизително равна на скоростта му. Най-опасни за човека са: Йод 131, Цезий 137 и Стронций 90.

Рязкото увеличаване на замърсеността на въздуха, почвата, водоизточниците, храните и фуражите с радионуклеиди ще наложи да се вземат спешни мерки за защита на населението, да се определят поведението и действията на хората в условията на повишена радиация при строг дозиметричен контрол.

При възникване на авария в един от реакторите на АЕЦ Козлодуй, община Омуртаг не е застрашена от попадане в зоните с висока мощност на дозата (0,15 – 0,05 Sv), а също така не е застрашена и от попадане в зони с по-ниска мощност на дозата – до 0,05 Sv на радиоактивно замърсяване.


  1. Трансгранично замърсяване в резултат на авария в АЕЦ на съседни или други страни

На територията на Европа има 207 действащи АЕЦ. При авария в някоя от тях, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в атмосферата и при неблагоприятна за Република България метеорологична обстановка е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни маси да достигнат и да замърсят части от територията на страната.

Такава авария може да има много сериозни последствия извън площадката на авариралата атомна централа, хранилище за отработено ядрено гориво или завод за ядрено гориво.

Аварията в такива обекти, разположени на повече от 600 км. от България не предполага предприемането на неотложни защитни мерки, като евакуация или укриване например.

Въпреки това аварията може да има сериозно въздействие върху хранителната верига в някои случаи изискващ контрол на национално ниво на храните и водоизточниците. Възможно е да има влияние и индиректно чрез вноса на храни и суровини от страни, които са били замърсени и от възможно замърсени транспортни средства, преминали през засегнатите страни.

Трансгранични ефекти могат да възникнат и от обект, намиращ се на брега или в близост до големи водни площи. Радиоактивни вещества, изпуснати от такива обекти могат да бъдат пренесени на големи разстояния от водните течения.

Трансгранични ефекти могат да възникнат и в случаите на пожар, включващ радиоактивни вещества или при разтопяване по погрешка на радиоактивен източник в пещите на металургично предприятие.

При трансграничен пренос ще се наложи да се вземат специални мерки за осигуряването на радиационната защита на населението.
  1. Терористични действия

Тероризмът е вид обществен конфликт, явление в обществения живот. Различава се от обикновената криминална престъпност по своите цели. Целта на тероризма се постига с резултата получен вследствие на извършването на едно или повече престъпления. Експерти в областта на тероризма го характеризират, като насилие с политически цели, за осъществяване на политически, религиозни и етнически интереси.

Тероризмът е политически мотивирана криминална престъпност в национални и международни условия, провеждащ се от организирани групи и с организирани средства. Той засяга пряко или косвено не само конкретна жертва (обект) на престъпния акт, но и неопределен брой лица (обекти), които не са преки участници в конфликта.
Причини за възникване

Главната причина за възникване на тероризма е невъзможността да се привлекат широки маси от населението за постигане на целите на организациите, водещи борба за или срещу някакво явление в обществото.

Други причини, способстващи за възникването на тероризма и за провеждането на терористични акции са въоръжените конфликти, недоволството от политическата система в държавата и света, недоволството и несъгласието с определени политически решения и търсене на определени възмездия за нанесени поражения в минало време.
Задачи на терористичните организации:


 • Постигане на загуба на доверие в държавната институция от страна на населението;

 • Политическа, социална и икономическа дестабилизация на държавата;

 • Предизвикване на репресии от страна на държавата;

 • Сплашване на политически лица, държавни служители, съдебни органи, населението или част от него;

 • Достъп до средствата за масова информация за деклариране на целите на терористичната организация. Извоюване на престиж на равностоен партньор за преговори с държавата;

 • Снабдяване с финансови средства;

 • Освобождаване на задържани съмишленици.


Вероятни обекти на терористичен акт:

 • Тероризъм със задействане на взривни устройства в сгради с масово пребиваване на хора и на места за провеждане на масови мероприятия (сгради на общинска администрация, училища, градини, религиозни храмове, автогара, болница, заведения за обществено хранене и др.)

 • Създаване на огнища на биологично заразяване;

 • Въздействие върху училища и финансови институции;

 • Предизвикване на ПТП и залагане на взривни устройства по автобуси и пътни съоръжения;

 • Взривяване язовирни стени;

 • Прекъсване на телекомуникации, въздействие върху водохранилища, водоизточници и вододайни зони;
  1. Биологично заразяване на хора, животни и растения

Съществуващите производствено икономически условия и структура на селското стопанство в общината и влошената международна епизоотична и епифитотична обстановка, недостатъчния контрол при търговията и вносно-износния режим с живи животни и продукти от животински и растителен произход създават условия за възникване на огнища от биологично заразяване.

Огнищата на биологично заразяване са територията с намиращите се на нея хора, животни, съоръжения и материални ценности подложени на непосредственото въздействие на бактериални токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред хора, животни и растения.

Възникването на ОБЗ може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора, животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Не е изключена и диверсия - най-често се заразяват водоизточници, скаладови помещения, фуражи и земеделски площи.

Размерите на ОБЗ зависят от биологичните агенти, техните количества и методите на приложение, от плътността на населените места, от наличието на възприемчиви животни и растения, от метеорологичните условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им.
 1. Невзривени боеприпаси

На територията на общината има и се срещат неустановени по вид, количество и месторазположение невзривени артилерийски и стрелкови боеприпаси. Значителна част от тях са запазили бойните си възможности и представляват смъртоносна опасност при намиране и при неправилно боравене с тях, както и получаването на значителни материални загуби.
ІІІ. Б. Определяне на потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура в общината.


  1. Определяне на критичната инфраструктура


Сектор енергетика, подсектор пренос на електричество:

 • Ел. подстанция 110/20 кV – 1 бр.

 • Електропровод 110 кV – 2 бр. (26 км.)

 • Ел. проводи 20 кВ – 286 км.

 • Ел. проводи 220 В – 484 км.

 • Трафопостове – 185 бр.

 • Локални въздушни електрически мрежи – 42.

 • Локални подземни електрически мрежи – 1 бр. (13 км.)

 • Стълбове на електропроводи – 3287 бр.


Сектор информационни и комуникационни технологии:


   • Подсектор Осигуряване на стационарни телекомуникации

Стационарните телекомуникации се осъществява от БТК АД чрез:

- АТЦ – 11 бр.

- магистрални и оптични кабели, и линии и съоръжения към тях
Информационни:

- Радиотранслационни възли – 1 бр.

- Кабелна телевизия 1 бр.


   • Осигуряване на мобилни телекомуникации

Осъществяват се от мобилните оператори:

- Мобил тел

- Глобул

- Вивател


Сектор Водни системи:

Язовири и хидротехнически съоръжения:   • Красноселци – 3 160 хил. м3.

   • Омуртаг – 1240 хил. м3.

   • Царевци – 995 хил. м3.

   • Беломорци – 700 хил. м3.

   • Горно Козарево - 300 хил. м3.

   • Кестеняво – 130 хил. м3.

   • Напоителни канали – 1 бр., 18 км.

   • Изравнители – 2 бр.

Водоснабдяване и канализация: • Водоснабдени населени места – 42

 • Населени места с канализационна мрежа - 3

 • Водоизточници – 67 бр.

 • Помпени станции – 30 бр.

 • Външна водопроводна мрежа – 138 км.

 • Улична водопроводна мрежа – 230 км.

 • Канализационна мрежа – 26 км.


Сектор Осигуряване с хранителни продукти:


 • Хлебозавод гр. Омуртаг;

 • Хлебопекарна гр. Омуртаг;

 • Хлебопекарна с. Величка;

 • Хлебопекарна с. Церовище;

 • Хлебопекарна с. Българаново;

 • Хлебопекална с. Веренци;

 • Млекопреработвателно предприятие“Си Ви Ес” ООД гр. Омуртаг

 • Млекопреработвателно предприятие“Биомак” ООД гр. Омуртаг

 • Месопреработвателно предприятие ЕТ “Стезис-Ст. Стойков” гр. Омуртаг

 • Склад за хранителни продукти “Амиго” ООД гр. Омуртаг

 • Склад за хранителни продукти ЕТ “Есаш” гр. Омуртаг

 • Склад за хранителни продукти ЕТ “Аптула Хасанов – Шанс” гр. Омуртаг

 • Склад за хранителни продукти ЕТ “Апогей” гр. Омуртаг

 • Склад за брашно ЕТ “Ем-Си” гр. Омуртаг, ул. Църковна №3

 • Склад за брашно с. Обител;

 • Склад за брашно с. Звездица


Сектор Здравеопазване:


 • МБАЛ – Омуртаг ЕАД

 • Медицински център І гр. - Омуртаг

 • Лаборатория “Биомед”

 • Лаборатория “Лабстил”

 • Аптека “Еврофарм”

 • Аптека “Стилфарма”

 • Аптека “Авицена”


Финансов сектор


 • Банка ДСК

 • “Централна кооперативна банка”

 • Банка “Алианц”

 • “Пощенска банка”

 • “Юнион банк”

 • “Обединена българска банка”

 • Банкомати – 4 бр.


Сектор Транспорт


 • Път І-4 (София – Варна) – 20 км.

 • Селскостопански надлези – 1 бр.

 • Селскостопански подлези – 2 бр.

 • Пътни надлези – 2 бр.

 • Мостове – 4 бр.

 • Водостоци – 41 бр.

 • Подпорни стени – 2 бр.
 • Път ІІ-48 (Омуртаг – Котел) – 18 км.

 • Водостоци – 36 бр.

 • Подпорни стени – 1 бр.
  • Път ІІІ-704 (Омуртаг – Менгишево) – 22,6 км.

   • Мостове – 2 бр.

   • Водостоци – 66 бр.
    • Път ІІІ-706 (Менгишево – Звездица – Тича) – 7,5 км.

     • Водостоци – 12 бр.
      • Път ІІІ-409 (Омуртаг – Попово) – 10,2 км.

       • Мостове – 1 бр.

       • Водостоци – 21 бр.
        • Път ІІІ-408 (Илийно – Стеврек) – 5,3 км.

         • Водостоци – 24 бр.
 • Път ІІІ-4802 (Омуртаг – Великденче – Илийно) – 10,405 км.

  • Мостове – 2 бр.

  • Водостоци – 26 бр.
   • Път ІІІ-4008 (Д. Новково – Вардун) – 5,947 км.

    • Водостоци – 14 бр.

    • Подпорни стени – 3 бр.
     • Път ІV-48004 (Омуртаг – Птичево) – 9,750 км.

      • Мостове – 2 бр.

      • Водостоци – 24 бр.
       • Път ІV-48006 (разклон с. Горско село) – 5,100 км.

        • Водостоци – 6 бр.
         • Път ІV-48008 (р. Змейно) – 3,400 км.

 • Водостоци – 10 бр.
  • Път ІV-48012 (р. Железари) – 3,800 км.

   • Водостоци – 3 бр.
    • Път ІV-51637 (р. Бостан) – 4,100 км.

     • Мостове – 1 бр.
      • Път ІV-53342 (р. Царевци) – 1,7 км.

       • Мостове – 1 бр.

       • Водостоци – 1 бр.
        • Път ІV-40068 (р. Тъпчилещово) – 3,400 км.

         • Водостоци – 3 бр.
         • Транспортни фирми
 • “ОМУРТАГ ТРАНС” ООД

 • “КЕНТА” АД

 • “АЛТРАНС” ООД


Сектор Органи на държавното и местно управление, имащи функции за управление при кризи:


         • Общинска администрация;

         • Районно полицейско управление;

         • Районна служба пожарна безопасност и защита на населението;

         • Център за спешна медицинска помощ;

         • Районна ветеринарномедицинска служба.


Фирми, обекти, производствени и училищни сгради, учреждения и здравни заведения

Обекти криещи опасност от пожари с последващо отделяне на токсични газове

 • “Интер БГ” ООД – предприятие за производство на чехли

 • “Бумеранг” ООД – предприятие за производство на чехли

 • ЕТ “Еспа 2005” – предприятие за производство на чехли

 • “М-Трико” ООД – производство на трикотажни изделия

 • “Рея стил” ЕООД – производство на трикотажни изделия

 • “Сателит – 3” ООД – производство на трикотажни изделия

 • ЕТ “Ей Си” – производство на трикотажни изделия

 • ЕТ “Елица 49” - производство на трикотажни изделия

 • ЕТ “Петра” - производство на трикотажни изделия

 • ЕТ “Алекс” с. Врани кон – производство на пластмасови изделия

 • Бензиностанция газо-станция “Кълвача газ”

 • Бензиностанция газо-станция “Вяра 1” (до Консервна фабрика)

 • Бензиностанция газо-станция “Вяра 1” (до р. Станец)

 • Бензиностанция газо-станция “Интерпетрол”

 • Бензиностанция газо-станция “Петрол”

 • Бензиностанция “Мелничен комплекс – Сливен”

 • Бензиностанция газо-станция “Гарант газ”

 • Бензиностанция “Ромпетрол”

 • Бензиностанция ДЗС Врани кон

 • Бензиностанция ЗК с. Обител


Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места

 • “М-Трико” ЕООД – 135 работни места

 • “Кента” АД – 101 работни места

 • “Лескомекс” ООД – 100 работни места


Учреждения, училищни сгради, здравни заведения и заведения за хранене от 200 до 500 места

 • МБАЛ – Омуртаг – 227 персонал (леглова база – 150)

 • Ресторант “Чолака” – капацитет – 200 души

 • Ресторант “Орбита” – капацитет – 250 души

 • Гимназия “С. Велчев” – 340 души

 • ПГТЛП гр. Омуртаг – 370 души

 • Прогимназия “Акад. Д. Йорданов” – 500 души

 • Първо начално училище гр. Омуртаг – 405 души

 • Основно училище с. Врани кон – 263 души

 • Основно училище с. Зелена Морава – 245 души
 1. Определяне на значимите критични места и потенциално опасните обекти на територията на общината

Обект и значими критични места

Обектът е застрашен от

Обектът застрашава

1

2

3

4

1

Яз. Красноселци – 3 160 хил. м3.

Земетресение, обилни дъждове и инт. снеготопене

Мост на път ІV-48311 км.8+900

2

Яз. Омуртаг – 1240 хил. м3.

Земетресение, обилни дъждове и инт. снеготопене

Мост на път ІІІ-704 км. 22+490, цех за рециклиране на полиетилен, частни стоп. Постройки, яз. Беломорци

3

Яз. Царевци – 995 хил. м3.

Земетресение, обилни дъждове и инт. снеготопене

Мост на път І-4 км. 199+031, мост на път ІV-53342 р. Царевци, мост на път ІV-40045, яз. Ястребино

4

Яз. Беломорци – 700 хил. м3.

Земетресение, обилни дъждове и инт. снеготопене

Водосток на път ІV-40068 р.Тъпчилещово, мост на път І-4 км. 208+081, мост на път ІV-51637 р. Бостан, търговски обект край път І-4, мост на път ІІІ-409 км. 6+750

5

Яз. Горно Козарево - 300 хил. м3.

Земетресение, обилни дъждове и инт. снеготопене

Водосток на път ІІІ-704 км. 16+898, стопанска постройка

6

Яз. Кестеняво – 130 хил. м3.

Земетресение, обилни дъждове и инт. снеготопене

Водосток на път ІІІ-704 км. 11+882 и мост на км. 5+660, 8 бр. стоп. постройки в с. Плъстина и мост на ул. “Искър”

7

Микрояз. “Консервна фабрика”

Земетресение, обилни дъждове и инт. снеготопене

Заливане на водосток на път І-4 при км. 206+173, влив. на водите в яз Белом.

8

Река “Палиска” в участъка през с. Плъстина
Водосток на път ІІІ-704 км. 11+882 и мост на км. 5+660, 8 бр. стоп. постройки в с. Плъстина и мост на ул. “Искър”

9

Ел. подстанция 110/20 кV – 1 бр.10

Електропровод 110 кV – 2 бр. (26 км.)
В участъка над сметището

11

Водопровод Кипилово – Омуртаг Ø 250-350 – ....... км.12

“Интер БГ” ООД – предприятие за производство на чехли

Пожар в складовете с продукция и последващо отделяне на токсични газове

Налична продукция -25 000 ч.Работещите и жителите на улиците: Кап. Петко Войвода, Захари Стоянов и Св. Ив. Рилски от обгазяване при източен вятър

13

“Бумеранг” ООД – предприятие за производство на чехли

Пожар с последващо отделяне на токсични газове, налична продукция:

-30000 чифта чехли

-5000 м2 донапрен

-10000 м2 платРаботещите в предприятието и жителите на улиците: Кап. Петко Войвода, Захари Стоянов и Ц. Церковски от обгазяване при източен вятър

14

ЕТ “Еспа 2005” – предприятие за производство на чехли

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в предприятието; Жил.Бл. “Родопи” 51 при източен вятър, и “Рея Стил” и “Сателит 3” при западен вятър

15

“М-Трико” ООД – производство на трикотажни изделия

Пожар в складовете с последващо отделяне на токсични газове

Прежда 32/2 ПАН – 1 тонРаботещите в предприятието

16

“Рея стил” ЕООД – производство на трикотажни изделия

Пожар в складовете с платове и готова продукция

1,7 т/м - платовеРаботещите в предприятието

17

“Сателит – 3” ООД – шивашко предприятие

Пожар с последващо отделяне на токс. Газове

Наличност – 0,8 т. Платове (мес.)Работещите в предприятието

18

ЕТ “Ей Си” – производство на трикотажни изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха, в “Бюро по труда”, ЕТ “Петтра” и магазините на І етаж

19

ЕТ “Елица 49” - производство на трикотажни изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха

20

ЕТ “Петра” - производство на трикотажни изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха, Бюро по труда, ЕТ “Ей Си” и магазините на І етаж

21

ЕТ “Алекс” с. Врани кон – производство на пластмасови изделия

Пожар с последващо отделяне на токсични газове

Работещите в цеха

22

Бензиностанция газо-станция “Вяра 1” ООД гр. Шумен

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през път І-4, “Си Ви Ем” ООД при югоизточен вятър, частни сгради – 2 бр.

23

Бензиностанция газо-станция “Интерпетрол”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Хотела до бензиностанцията

24

Бензиностанция газо-станция “Петрол”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

ПГТЛП, “Гарант-газ” ООД, Автосервиз и “Кента” АД

25

Бензиностанция “Здравко Станев” ЕООД гр. Сливен

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през ул. “Цар Освободител”

26

Бензиностанция газо-станция “Гарант газ”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през ул. “Цар Освободител”, “Кента” АД, Автосервиз, Бензиностанция “Петрол”

27

Бензиностанция “Ромпетрол”

Взрив и пожар с отделяне на токс. газове

Преминаващите през път ІІ-48, автосервиз, “Реджо и Ко” ЕООД, жителите на ул. “Шипка” от обгазяване при източен вятър

28

Път І-4 (София – Варна) от км. 195+000 до км. 215+000

Мост на км. 199+031


яз. “Царевци”Мост на км. 201+811


р. “Деремахала”Водосток на км. 206+173 /Конс. Фабрика/


яз. “Консервна фабрика”Мост на км. 208+081 /след яз. Беломорци/


яз. “Беломорци”
29

Път ІІ-48 (Омуртаг – Котел) от км. 0+000 до км. 18+000


Подпорна стена на км. 1+500

Свлачище
30

Път ІІІ-704 (Менгишево – Омуртаг) от км. 0+000 до км. 22+600


Мост на км. 5+660

р.Палиска,яз.Кестен.
Мост на км. 22+490

яз. Омуртаг
Водосток на км. 11+882

яз. Кестеняво
Водосток на км. 16+898

яз. Горно Козарево
31

Път ІІІ-706 (Менгишево – Звездица – Тича) от км. 0+200 до км. 7+70032

Път ІІІ-409 (Омуртаг – Попово) от км. 0+000 до км. 10+200

Мост на км. 6+750


р. Ялъдере /Яз.Белом./
33

Път ІІІ-408 (Илийно – Глоговец) от км 0+000 до км. 5+30034

Път ІІІ-4802 (Омуртаг – Великденче – Илийно) от км. 0+000 до км. 10+405

Мост на км. 4+868


р. ДеремахалаМост на км. 8+470

р. Голяма река
35

Път ІІІ-4008 (Вардун – Д. Новково) от км. 7+229 до 13+17636

Път ІV-48004 (Омуртаг – Птичево) – 9,750 км.


Свлачище на км. 6+200

Активизиране при обилни дъждове и интензивно снеготопене

Път ІV-48004

Свлачище на км. 6+900


Активизиране при обилни дъждове и интензивно снеготопене

Път ІV-48004

Мост на км. 0+130

р. Голяма река
Мост на км. 1+190

р. Голяма река
37

Път ІV-48006 (разклон с. Горско село) – 5,100 км.

Единствен път
38

Път ІV-48008 (р. Змейно) – 3,400 км.

Свлачище, приток на р. “Голяма река”


Свлачище на км. 2+300


приток на р. Голяма река

Път ІV-48008

Водосток на км. 1+500

приток на р. Голяма река,
39

Път ІV-48012 (р. Железари) – 3,800 км.

р. Голяма рекаМост на пътя за Средище

р. Голяма река
40

Път ІV-40068 (р. Тъпчилещово) – 3,400 км.


Свлачище на км. 2+600

Активизиране при обилни дъждове и интензивно снеготопене

Път ІV-40068Водосток на км. 0+500


Яз. Беломорци
41

Път ІV-53342 (р. Царевци) – 1,7 км.

Яз. ЦаревциМост на км. 0+500

Яз. Царевци
42

Път ІV-51637 (р. Бостан) – 4,100 км.

Мост на км. 3+100


р. Ялъдере 1. Категоризация на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, важност и риск за населението.

Потенциално-опасните обекти на територията на общината са картотекирани и оценени по степен на риск - "ниска".


­­ІІІ. В. Изводи от анализа на възможните бедствия
1. В общината е възможно възникването на различни по вид бедствия аварии и катастрофи, които могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси и да окажат неблагоприятно влияние на националната сигурност. Прогнозирането на възможните събития показва, че тяхното проявление ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в района на бедствията, ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормалното функциониране на обектите в общината.

Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и радиационни аварии в АЕЦ.

2. За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на последствията е необходимо планиране и съгласуване на мероприятията по защитата на населението между отделните обекти и кризисните щабове за координиране съобразно даваните за страната указания от МДПБА.

3. Характера на последствията от вероятните замърсявания изисква готовност за използване на точно определени сили и средства за защита на населението и HС и провеждане на предварителни мероприятия за намаляване на вредното въздействие от тях.

4. Обемът и спецификата на СНАВР налагат подържането в готовност на доброволни формирования, сили и средства от единната спасителна система, фирмите и обектите на централно подчинение, БЧК и др.

5. За своевременното провеждане на мероприятията за ликвидиране на последствията, защитата на населението и осигуряване на условия за живот в общината е необходимо създаване на запаси от материални,технически и финансови средства и регламентиране на реда и начините за използването им.

6. Важно значение за успешната защита на населението имат превантивните дейности и особенно такива които позволяват да се прогнозира появата и/или развитието на бедствените явления, както и отстраняване на предпоставките за аварии и катастрофи.

7. При възникване на ОБЗ от особенна важност е своевременното провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция. Необходимо е да се определят границите на ОБЗ от противоепидемичните и епизоотичните сили.Приложения:

1. Карта на общината с уязвимите критични места, критична инфраструктура и потенциално опасни обекти.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница