Утвърждавам, възложител: панайот рейзи кмет на община созополДата19.07.2018
Размер2.85 Mb.
О Б Щ И Н А С О З О П О ЛУТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А
за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с цел изграждане на улична осветление в м.Буджака, гр.Созопол съгласно одобрен проект и издадено Разрешение за строеж.
1.Процедура – публична покана, за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Улично осветление м.”Буджака”, гр. Созопол – етапно строителство, ІІІ етап”.
2.Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки и прогнозна стойност на проект
3.Дейности при изпълнение на настоящата процедура: Реализирането на обекта включва: трасиране на кабелните линии, направа на изкопи, ръчно и машинно за полагане на PVC тръби за изтегляне на кабели, подготова и направа на подложа, доставка и полагане на PVC тръби за изтегляне на кабели, направа на бетонов кожух за PVC тръби, доставка и изтегляне на кабели в PVC тръби, сигнализиране с PVC лента предпазна, зариване и трамбоване на изкопи, възстановяване на нарушените асфалтови, бетонови каменни и тротоарни настилки, направа на фундаменти за стълбове, доставка и монтаж на стълбове - стоманобетонови и стоманени тръбни, монтаж на табла в стом. тръбни стълбове, направа на разделка на кабели, свързване на проводници, доставка и монтаж на рогатки, дост. и монтаж на осветителни тела върху рогатки, доставка и монтаж на крушки 70VV, направа на фундамент на касети УО, доставка и монтаж на касети УО, направа на заземяване, измерване съпротивлението, изпитване на апарати и кабели. Изпълнението следва да се извършва съгласно приложена документация.
4.Дейности при изпълнение на настоящата процедура, приложими при процедурите по Глава осма „а” – публична покана:


 • Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя.

 • След получаване на офертите лицата по ал. 1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.

 • Длъжностните лица определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.

 • Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

 • Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител.

 • При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

 • Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на договора.


5.Изисквания:

5.1. Изисквания към участниците в процедурата:

 • Участниците да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки;

 • Документи, издадени от компетентен орган, с гриф “Вярно с оригинала” и подпис на участника:

 • Копие от документа за регистрация или EИК, съгласно чл. 23 от ЗТР - за юридическо лице или едноличен търговец.

 • Копие на удостоверение за актуално правно състояние.

 • Копие от регистрация по ЗДДС /ако има такова/.

 • Копие от документа за самоличност /за физическо лице/.

 • Квитанция за закупен пакет от документи за участие по сметка на възложителя - 6.00 лева без ДДС, платими на касата на Община Созопол

 • Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора.

 • Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на банкова гаранция или може да се внесе по банков път. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

 • Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

 • Когато някоя от гаранциите се представи във формата на парична сума, то тя трябва да бъде внесена на адрес: България, гр. Созопол, пл. ”Хан Крум” № 2 или по банков път по сметка:

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG 66 IORT 7378 3311 1563 00

БАНКА: “ИНВЕСТБАНК” АД

5.2. други изисквания към участниците(минимално ниво)


 • Удостоверение за вписване в камара на строител и централен професионален регистър за Строежи Трета група, ІI категория;

 • Изпълнен поне 1(един) обект със предмет сходен с предмета на настоящата покана. За доказване на същото се приемат: договори, референции от възложителя.

 • ISO 14001:2004 - Международен стандарт за околна среда

 • OHSAS 18001:2007 - Международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд

 • ISO 9001:2008 - Международен стандарт система за управление на качеството

 • Валидна застраховка професионална отговорност като строител.


6.Финансови условия:

6.1. Стойност: Общата стойност на поръчката до 117 000 лв. /сто и седемнадесет хиляди лева/ без ДДС;

6.2. Условия на плащане:

6.2.1. Плащането ще се извършва в български лева по банков път по сметка на Изпълнителя.

6.2.2. Плащанията ще се извършват, както следва:

- Авансово плащане: В размер до 30 % от стойността на договора за възлагане, в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на договора и след представяне на фактура от Изпълнителя;

- Окончателно плащане: В срок до 30 дни от приключване изпълнението и след представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. Гаранцията за изпълнение се освобождава след одобряване и приемане на възложеното .
6.3. Източник на финансиране:

Изпълнението се финансира от Община Созопол  • Начин на плащане:

- Окончателно плащане ще се извърши след приспадане на авансово заплатената сума (ако има поискана), по банков път, по банковата сметка на Изпълнителя, и след представяне на оригинална фактура.

- Не се предвиждат междинни плащания;

- Разплащането при изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява до размера на осигурените средства;


  • Авансово заплащане: До 30 % от стойността по договора.

  • Критерий за подбор на участници(минимално ниво): съгласно т.7 (в цялост) от настоящата документация

 • Краен срок на изпълнение: 4 /четири/ месеца от получаване на уведомително писмо на възложителя.

 • Представяне на варианти: не се допуска.


7. Критерий за оценка на офертите :

 • Предлагана цена с тежест 40%

 • Срок на изпълнение с тежест 30%

 • Техническа оценка върху методологията на изпълнение 30%

Оценките се извършват по приложената методика.

Преди извършване на крайното класиране техническите и финансови предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. • Констатираните аритметични грешки и пропуски се отстраняват при спазване на следните правила:

  1. в случай, че липсва остойностяване на някоя позиция, се приема че е включена като елемент на друга остойностена позиция. По никакъв начин не се позволява на участника да допълва свои позици след изтичане на срока за представяне на офертите;

  2. при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

  3. при аритметична грешка в определяне на обща цена за дадена позиция от количествено-стойностната сметка, за вярна се приема единичната цена и се коригира общата;

  4. при допусната аритметична грешка при пресмятането /изчисленията/ от участника, Комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума.

- Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка и иска той да потвърди коригираната сума;

- Участникът:

- приема корекциите и продължава участието си в процедурата;

- не е съгласен с корекциите на Комисията и успее да докаже, че Комисията не е изчислила вярно сумата, Комисията приема сумата посочена от участника и той продължава по-нататъшното си участие в процедурата;- не е съгласен с корекциите на Комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна и изчисленията на Комисията се окажат верни, той отпада от по-нататъшно участие в процедурата ако не приеме корекциите.
8. Срокове:

 • Срок за валидност на поканата: до 07 май 2014г.

 • Срок за получаване на офертите: до 15,00 часа на 09.05.2014 г.

 • Срок на валидност на предложенията: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на разглеждането и оценяването им.

 • Срок за освобождаване гаранцията за участие: в 5 работни дни след сключване на договор с избрания изпълнител


10. Предложенията на участниците следва да бъдат представени в Запечатан плик с надпис Оферта за изпълнение на „Улично осветление м.”Буджака”, гр. Созопол – етапно строителство, ІІІ етап”.

 • и подадени по съответния ред в деловодството на Община Созопол - гр. Созопол, пл. "Хан Крум" № 2 в срок до 15,00 часа на 09.05.2014 г.


11. Място, ден и час за разглеждане на предложенията – 10.05.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Созопол.

8130 гр. Созопол, пл. “Хан Крум” № 2, тел.:+359 550 2 57 01 факс:+359 550 2 24 38

e – mail:obshtina@ sozopol.bg, web-site: www. sozopol.bg


Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница