Утвърждавам, Заповед №1308/14. 09. 2017 г. Валери стоянов


VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ и АВАРИИстраница2/3
Дата30.07.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ и АВАРИИ

Извършва се от Ръководителя на Щаб - ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

а при отсъствие или невъзможност от Зам.ръководителя на Щаба

ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

В случай , че има жертви , пострадали , необходимост от евакуация от високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва отВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

/ трите имена на председателя на ЩАБ /

до пристигането на специализирани екипи и действията продължават под ръководството на общия ръководител на спасителните работи .

VIII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО / ДЕТСКАТА ГРАДИНА , ОБСЛУЖВАЩОТО ЗВЕНО /
Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието / аварията / и мащабите .

1. Оповестяване на личния състав :

1.1 По време на занимания / образец N 5 / оповестяването се извършва от Зам.ръководител ЩАБА ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ /трите имена /

1.2. В периода между две смени , ако от училището отсъства секретаря на ПК , оповестяването се извършва от :

- ..........................................................-.............................................................../ трите имена /

- член на Постоянната комисия или дежурния за деня в училището, който поема временно ръководството и управлението на комисията .

1.3 Във времето от 19.00 ч. до 7.00 ч . оповестяването се извършва от :ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЯНКОВ

1.4 В почивните дни оповестяването се извършва от :ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЯНКОВ

/ трите имена /

За оповестяване се използват установените сигнали на ,,Гражданска защита ” /образец N 6 / или други , предварително известни , чрез наличните възможности /отбелязва се по какъв начин ще се извърши оповестяването / :

- радиоуредба ..................................................Да.......................................................

- звънец ....................................................Да..............................................................

- по друг , познат на всички , установен начин / описва се /

......................................................................................................................................

Забележка : Ако характерът на бедствието е такъв , че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника , е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството , педагогическия , административния , обслужващия персонал и работниците , които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на децата/.
2. Осигуряване с индивидуални средства за защита / ИСЗ / :

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в :

Собствен склад ...на училището.....................................................................................................

/ уточнява се мястото за съхранение /

- склад на ,,Гражданска защита” в общината ........................................................

/ уточнява се мястото на склада /2.1 Получаване на ИСЗ :

- ИСЗ се получават от домакина на училището, който е началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ . За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия , аварии и катастрофи / ПОКЗНБАК / съгласно образец N 7 ;

- Осигурява се необходимият транспорт за получаване на ИСЗ / когато се съхраняват в отдалечен склад /
2.2 Раздаване на ИСЗ

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет / образец N 8 /

При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост / образец N 9 /

IХ . УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА


В този указател са записани телефонните номера на длъжностните лица от ПК, ПОбК и представителите на други ведомства и организации , имащи отношение към защитата при БАК .

Тел. 112


 • Дежурен в Община Пазарджик - тел. 44-42-69 ; 402-359;

 • ОУ ПБЗН- Пазарджик тел.44-51-18 ; 44-40-03 ;

 • Бърза помощ - тел. 150 ; 112

 • ,, Електроразпределение “ - клон Пазарджик - тел. 44 11 12 ;

 • Управител ,,В и К “- 44 43 40;Х . КАРТА


На картата се нанасят :

- местонахождението на училището ;

- маршрутът за извеждане пеша ;

- места за изчакване на автобусите / при необходимост /

- местата за разполагане след възникване на бедствието ;

- възможните заливни зони от : • реки

 • язовири

 • хвостохранилища

 • други хидросъоръжения

- обекти , съхраняващи и работещи с ПОВ , и прогнози на зоните ;

- места на ,, Гражданска защита ” , спешна и неотложна медицинска помощ / СНМП / , РСПАБ , ПРУ , болници .


ХI. СХЕМА НА УЧИЛИЩЕТО


Схемата се изготвя в два екземпляра .Единият остава в училщето, а другият в представителя на Държавна агенция ,,Гражданска защита ” в общината .

Изготвя се обща схема на детската градина и схема на всеки етаж . На схемата се нанасят :

- местата на занималните и спалните помещения ;

- общи помещения , складове и др. ;

- стълбища и асансьори ;

- спални помещения ;

- санитарни възли ;

- защитни съоръжения / скривалища , противорадиационни укрития/ ПРУ/

- места за съсредоточаване на хора ;

- местата за съхраняване на опасни вещества ;


ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
1. Наличие в близост на обекти , които при земетресение биха предизвикали вторични поражения :

- промишлени обекти ,работещи и съхраняващи отровни вещества

.....................................................................................................................................- пожароопасни обекти ................................................................................................

- големи язовири и хидротехнически съоръжения .............................................

...................................................................................................................................... други............................................................................................................................

2. Органи и сили с които ще си взаимодействат :

Тел. 112


 • Дежурен в Община Пазарджик - тел. 44-42-69 ; 402-359;

 • ОУ ПБЗН- Пазарджик тел.44-41-87 ; 44-11-12 ;

 • Бърза помощ - тел. 150 ; 112

 • ,, Електроразпределение “ - клон Пазарджик - тел. 44 11 12 ;

 • Управител ,,В и К “- 44 43 40;


3.Ред за действие на ПК

След преминаване на труса / около 60 сек. / ПК извършва следното :

3.1 Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището - пострадали , пропуквания , разрушения , пожари , повреди по комунално-енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на децата и персонала ;

3.2 Организира извеждането на децата веднага след първия трус на определеното място ...................................................................................................

3.3 Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения ;

3.4 Прави проверка на изведените деца . Ако има липсващи , организира издирването им в сградата ;

3.5 Прави необходимите донесения до ПОбщК за ЗНБАК и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания

3.6 С наличните сили и средства организира гасенето на възникнали пожари ;

4.Определяне местата и маршрутите за извозване :

......................................................................................................................................

5.Действия след напускане зоната на разрушения :

5.1 Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца ;

5.2Издирва и устройва децата , чиито семейства са пострадали ;

ЧАСТ ТРЕТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
1.Прогнозна оценка за въздействието върху училището .

Наводнения в района могат да се получат вследствие на : • разрушаване язовирните стени на яз. ,,Батак ” , ,,Белмекен ” , ,, Тополница ”

 • проливни дъждове и излизане на водите от коритата на реките ,,Марица ” , ,,Тополница ” , ,,Луда Яна ” .....................................................................................................

2. Сигнали за оповестяване : сигнал ,, Наводнение ”, дублиран от сирено-оповестителната система , радио и телевизионни станции в областта .

В училището сигнала се подава чрез ......................................................................3. Органи и сили , с които ще си взаимодействат .

Тел. 112


 • Дежурен в Община Пазарджик - тел. 44-42-69 ; 402-359;

 • ОУ ПБЗН- Пазарджик тел.44-41-87 ; 44-11-12 ;

 • Бърза помощ - тел. 150 ; 112

 • ,, Електроразпределение “ - клон Пазарджик - тел. 44 11 12;

 • Управител ,,В и К “- 44 43 40;


4. Ред за действие

Дейността на ПК , след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност , се изразява във :4.1 / При опасност от наводнение :

 • Организира дежурство /денонощно дежурство за тези детски градини , които са с непрекъсваем режим на работа / и осигурява връзка с ПОбщК за ЗНБАК ;

 • Осигурява изпълнението на всички решения , взети от ПОбщК за ЗНБАК ;

 • Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение ;

 • Временно прекратяване на заниманията в помещения , застрашени от наводнение ;

 • Доуточняване на маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността ;


4.2 / След възникване на наводнение :

 • Оповестява личния състав ;

 • Прекратява заниманията ;

 • Организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка ;

 • Прави проверка на изведените ученици / деца / . Ако има липсващи , организира издирването им в сградата ;

5.Места и маршрути за извеждане пеша .

......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

6.Действия след напускане на наводнената зона :

6.1 Издирва и се грижи за децата , чиито семейства са пострадали от наводнението ;

6.2Издирва и уведомява родителите на пострадали деца/.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ , ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
1.Наличие в близост на обекти , съхраняващи , работещи или превозващи силно действащи отровни вещества , които биха предизвикали вторични поражения при проява на снежни бури , поледици и обледявания .

......................................................................................................................................2.Органи и групи с които ще си взаимодействат.

Тел. 112


 • Дежурен в Община Пазарджик - тел. 44-42-69 ; 402-359;

 • ОУ ПБЗН- Пазарджик тел.44-41-87 ; 44-411-12 ;

 • Районна служба пожарна и аварийна безопасност тел. 160 ; 433-391 ; 112

 • Бърза помощ - тел. 150 ; 112

 • ,, Електроразпределение “ - клон Пазарджик - тел. 44 11 12 ;

 • Управител ,,В и К “- 44 43 40;


3.Ред за действие .

Дейността на Щаба , след като бъде уведомен от дежурния в Общината :

3.1 Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката ;

3.2 .Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на ДГ;

3.3.Поддържа непрекъсната връзка с Общината за ЗНБАК за помощ и указания;

3.4.Организира транспортирането на децата и личния състав до местоживеенето , ако детската градина се намира в друго населено място или е извън населен район ;

3.5.При невъзможност за придвижване до местоживеене , организира настаняването на децата и личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете ;

3.6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост ;

3.7.Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на личния състав и тяхното местонахождение ;

3.8.Организира информирането на децата и личния състав за правилата за действие при създадената обстановка ;

3.9.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до за ОУПБЗН и до Общинската администрация за временно прекратяване на занятията .
4. Места за настаняване .

............................................................................................................................................................................................................................................................................


ЧАСТ ПЕТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ , ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА
1.Органи и групи , с които ще си взаимодействат.

Тел. 112


 • Дежурен в Община Пазарджик - тел. 44-42-69 ; 402-359;

 • ОУ ПБЗН- Пазарджик тел.44-41-87 ; 44-11-12 ;

 • Районна служба пожарна и аварийна безопасност тел. 160 ; 433-391 ; 112

 • Бърза помощ - тел. 150 ; 112

 • ,, Електроразпределение “ - клон Пазарджик - тел. 44 11 12 ;

 • Управител ,,В и К “- 44 43 40;2.Ред за действие

След получаване на сигнал или съобщение за авария , съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества , дейността на ПК в училището се изразява в следното :

2.1.Организира събирането на информация за часа на аварията , вида и количеството на изтеклите / изхвърлените / в околната среда токсични вещества и посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси , отдалечеността на училището от обекта ;

2.2.Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение ;

2.3.Незабавно оповестява намиращия се в детската градина личен състав и дава указания за действия ;

2.4.Осигурява охрана на училището ;

2.5.Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

2.5.1. Организира максимално бързото извеждане на децата и личния състав от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространение на токсичния облак на безопасно място ....................................

2.5.2.Изготвя и предава донесение до дежурния в ОБЩИНАТА за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия ;

2.5.3.Осигурява първа до лекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение ;

2.6.Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата :

2.6.1.Организира своевременното затваряне на вратите,прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали ;

2.6.2.Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества ;

2.6.3.Организира извеждането на децата в безопасната част / предварително определените за целта помещения на детската градина/ в зависимост от промишлените отровни вещества ;

2.6.4.Съобщава на дежурния в ОБЩИНАТА за създалата се обстановка и за предприетите защитни мероприятия ;

2.6.5.Осигурява първа до лекарска помощ в случаите , когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение .


Забележка :

1.Когато в училището няма защитно съоръжение или ПРУ, предварително се определят помещения за херметизация. Същите се херметизират с предварително осигурени изолиращи материали / лейкопласт , тиксо, хартиени ленти и лепило , тъкани/

2.За осигуряване на личния състав 100% с ИСЗ , предварително се набавят противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки .
ЧАСТ ШЕСТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР

Цел : Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви , увреждане на здравето на застрашените деца , учители ,административен и помощен персонал при възникване на пожар .


 1. При пожар се извършват следните действия :

 1. Незабавно съобщаване на ОУ ПБЗН;

 • При пожар – тел. 112

 1. Съобщаване на намиращите се в сградата деца , учители , административен и помощен персонал за необходимостта от евакуация ;

 • При пожар намиращите се в сградата се известяват и евакуират в следната последователност:

2.1.съседни помещения и зони на тази ,в която е възникнал пожарът ;

2.2.помещения и зони , намиращи се на по-горни етожи от застрашения ;

2.3.при необходимост се евакуират децата и другия личен състав от помещения, разположени на по-ниски етажи .


 1. Система за съобщаване на присъстващите в сградата :

3.1. При възникване на пожар в самата сграда / помещение /:

 • Служителят , забелязал или установил запалване , пожар или авария , е длъжен да съобщи на застрашените хора , в канцеларията на училището или на охраната .

 • При постъпване на сигнал за пожар към служителя от охраната , дежурния с учител или друг служител , същият известява в зависимост от обстановката всички зони за необходимост от евакуация и службите за ПАБ ;

3.2. При възникване на пожар извън сградата :

 • При постъпване на сигнал / съобщение / за евакуация , членовете на групата за противопожарна защита организират незабавно напускане на зоната / помещението

Известяването се извършва във следната техническа последователност:

 • По телефон ;

 • По мобилен телефон ;

При известяване на служба ОУПБЗН-ПАЗАРДЖИК и тел.112 се съобщава следното :

 • Длъжност и фамилия ;

 • Име на обекта ;

 • Вид на възникналата опасност и темп на нарастване , има ли застрашени хора


II . Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

ПРИ ПОЖАР :

 • Гасене на огнището на запалване / пожар / чрез преносимите уреди за първоначално пожарогасене ;

 • Изключване на електрическото захранване на етажа / сградата / с пожар;

 • След приключване на евакуацията – затваряне на вратите към помещението или зоната с пожар , за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата ;

 • След пристигане на служба ПБЗН се свежда информация за евакуацията , извършените действия по пожарогасенето и други , при поискване ;

 • При застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за евакуацията , а в краен случай и за активна защита , без да се поема излишен риск от служебните лица .


III. Функции и отговорности на длъжностните лица , изпълняващи задължения по време на евакуация при пожар

Всеки служител , забелязал пожар , е длъжен да съобщи на дежурния по охрана и на директора на училището , както и на застрашените лица .Директорът или член на групата за противопожарна защита :

1.Ръководи действията при евакуация .

2.Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар.

3.Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени за подобряване на взаимодействието .


Членовете на ЩАБА , сформирана със заповед на директора на училището :

1.Съдействат при евакуацията на децата.

2.Организират евакуация на ценна документация и имущество на училището. .

3.Докладват за приключване на евакуацията на директора на училището .

4.Анализират изпълнение на задълженията и при необходимост предлагат промени за подобряване на взаимодействието .

Физическата охрана на училището:

1.Преценява естеството на опасността , взема решение за необходимост от евакуация и го разгласява на всички присъстващи в сградата .

2.Съобщава на служителите на ПБЗН , докладва на ръководството на училището .

3.Подпомага с информация службите за ПБЗН след тяхното пристигане .

4.Изключва цялостно или частично електрозахранването на етажа или сградата по разпореждане .
Директорът :

1.Разпорежда отключване на евакуационните изходи на сградата , когато в нея се провеждат занятия .

2.Организира отключване на аварийни изходи при необходимост / аварийни са изходите , неотговарящи на изискванията за евакуационни , но в състояние да улеснят евакуацията , при условие , че са незасегнати от опасни фактори /.

3.Организира изключване на електрозахранването в зоната , застрашено от пожар .

4.Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони .

5.Докладва за обстановката .

6.Наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при евакуация на децата .

7.Приема докладите на отговорниците за евакуацията .

8.Докладва за приключване на евакуацията .
При пожар персоналът и децата трябва да извършат следните действия


по ред

ДЕЙСТВИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/ ОТГОВОРНИК/

1.

Съобщение на служба ОУПБЗН на тел. 112

Открилия пожара

2.

Оповестяване на ръководството и намиращите се в УЧИЛИЩЕ деца , учители и помощен персонал .

Открилия пожара

3.

Напускане на помещенията и сградата на училището съгласно определените схеми и маршрути за евакуация .

Всички присъстващи4.

Изключване на ел. захранването чрез етажно или главно ел. табло .

Служител охрана

Определено лице5.

Гасене или ограничаване на пожара с подръчни уреди за пожарогасене .

Противопожарно ядро

6.

Насочване на ОУ ПБЗН и докладване на обстановката по евакуацията и пожарогасенето .

Служител от физическата охрана
 • Противопожарно ядро се сформира за всеки етаж от сградата , състои се от ръководител и членове ;

Планове за действия и евакуация при пожар се разработват за всеки етаж от сградата поотделно, за цялата сграда , за други сгради в двора на училището ;

За всеки етаж се прави схема на помещенията , тяхното разположение , разположението на алармено устройство / ако има такова / , пожарен кран , ел. табло, пожарогасителна техника и др.Графично изображение

2.РЕСПИРАТОР
Респиратора е предназначен за защита на дихателните органи на човека от радиоактивни и бактериални средства . Той не предпазва от парите на отровните вещества .

Респиратора се състои от гумена полумаска , две филтърни кутии , два клапана за издишване , прикрепващ еластичен ремък с възможност за разширяване и стесняване , резервен филтър и полиетиленова торбичка .

Защитното действие се основава на следния принцип : при вдишване заразения с радиоактивен прах въздух преминава през филтъра , пречиства се и през клапаните за вдишване постъпва в дихателните органи . При издишване въздухът излиза навън през изпускателните клапани .Полумаската се изработва в три ръста . Подходящия ръст за отделните лица се определя чрез пробване .

3.ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗ / ДП /

Детският противогаз е предназначен да предпазва дихателните органи , лицето и очите на децата от 1.5 до 18 години от заразяване с радиоактивни и отровни вещества , и с бактериални средства . Комплектът на детския противогаз се състои от дихател , лицева част , торба и сапунче против изпотяване на очилата .

Противогазът ДП - 1 е предназначен за деца от 1.5 до 9 години . Той е комплектуван с лицева част N 0 , I или II ръст , маркуч , дихател и торба .

Противогазът ДП - 2 е предназначен за деца от 10 до 18 години . Комплектуван е с лицева част III или IV ръст / без маркуч / и торба . Торбите на противогазите ДП-1 и ДП- 2 не се отличават една от друга .

Ръстът на лицевата част се обозначава с цифра на подбрадната част . Необходимо е ръстът да се определи дастатъчно точно , за да може противогаза да изпълни своето предназначение . За тази цел се измерва височината на лицето - разстоянието м/ точката на най-голямата вдлъбнатина между носа и челото , и най - ниската точка на брадата по средната линия на лицето . Измерването се извършва със специален ръстомер , линийка , шублер .

ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗ - 1 ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗ - 2

Начини за определяне размера на лицевата част


С получените резултати се влиза в таблица и се определя ръста на лицевата част за всеки ученик . По този начин се определят размерите и на гражданските противогази - / ПГ /ТАБЛИЦА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЪСТА

НА ЛИЦЕВАТА ЧАСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРОТИВОГАЗИ


ръст

вид

противогаз

0

1

2

3

4

детски

/ ДП-1 ; ДП- 2;

7,5 - 8,5 см

8,5 - 9,5 см

9,5 - 10,5 см

10,5 - 11,5 см

11,5 - 12,5 см

граждански

ПГ - 1

------

9,5-11,5 см

11,6 - 12,7 см

над 12,7 см

------

общовойскови


до 93 см

93 - 95 см

95 - 99 см

99 - 103 см

над 103 см

СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЪСТА НА ОБЩОВОЙСКОВИЯ ПРОТИВОГАЗ


ЧАСТ СЕДМА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ

ИЛИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

1.Органи и групи с които ще си взаимодействат.

Тел. 112


 • Дежурен в Община Пазарджик - тел. 44-42-69 ; 402-359;

 • ОУ ПБЗН- Пазарджик тел.44-11-87 ; 44-11-12 ;

 • Районна служба пожарна и аварийна безопасност тел. 160 ; 433-391 ; 112

 • Бърза помощ - тел. 150 ; 112

 • ,, Електроразпределение “ - клон Пазарджик - тел. 44 11 12 ;

 • Управител ,,В и К “- 44 43 40;


2.Дейност на ПК при авария в АЕЦ или при трансгранично радиоактивно замърсяване.
2.1 Дейност на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване.

Дейността на ПК се изразява във :

2.1.1.Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия ;

2.1.2.Оповестяване на личния състав ;

2.1.3.Инструктиране на личния състав ;

2.1.4.Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване , покрит с плътен памучен плат ;

2.1.5.Осигуряват се средства и се херметизират всички останали прозорци , врати и отдушници по указаните от специалист от ОБЩИНАТА.

2.1.6.Прекратяват се заниманията на открито и всички дейности , изискващи събирането на много деца на едно и също място като излети, екскурзии , игри и т.н. ;

2.1.7.До .........часа на ................... целият личен състав да си подготви памучно-марлени превръзки по дадения образец .

2.1.8.Подготвят се табелки с надпис ,, Водата - забранена за пиене ” ;

2.1.9.от хранителния блок се раздават за консумация само бутилирани напитки и пакетирани в солидни опаковки храни ;

2.1.10.Изгражда се комисия в състав .......................................................................

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………., която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита в хранителния блок ;

2.1.11.Да се монтират полиетиленови завеси пред входовете на училището и хранителния блок ;

2.1.12.Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати/ перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване .

2.1.13.Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в столовата ;

2.1.14.Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

2.1.15.Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете ;

2.1.16.Да се приведе в изправност остъкление то и затварянето на прозорците и вратите;

2.1.17.Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината или областта ;

2.1.18.Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав ;

2.1.19.Ако се получат указания от ОБЩИНАТА за раздаване на йодни таблетки , цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове ;

2.1.20.Да се разяснява на децата какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагане на радиоактивен прах . Акцентира се върху изисквания към тяхната лична хигиена ;

2.1.21.Актуализира се плана със започването та учебната година.


2.2. Дейност на ЩАБА след радиоактивно замърсяване .

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното :

2.2.1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат ;

2.2.2. Забранява се излизането на деца извън сградата на ДГ до второ нареждане

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане ;

2.2.4. Движението извън УЧИЛИЩЕТО става само с памучно-марлени превръзки ;

2.2.5. Почистването става с мокър парцал и поливане с вода ;

2.2.6. Пред входовете, стълбището и хранителния блок се поставят мокри изтривалки , които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване ;

2.2.7. Площадките пред детската градина се измиват ежедневно с вода ;

2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и занималните , за да не се вдига прах ;

2.2.9. В хранителния блок не се допускат деца с връхни дрехи и недобре почистени обувки ;

2.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в хранителния блок . До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка .


3.Осигуряване на мероприятията .

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЧАСТ ОСМА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

1. Училищният щаб за защита при бедствия в СОУ „Д.Гачев” – гр. Пазарджик действа, съгласно приетия Национален план за противодействие на тероризма с /Решение на МС № 745/26.11.2008 г./ и изменен с Решение на МС № 526 /22.07.2010г., който предвижда комплекс от мерки, фокусирани върху превенцията и защитата от терористични заплахи.

В Плана училищата са определени като високо рисков обект от социалната структура на държавата.

Основната цел на щаба е недопускане извършването на терористични действия на територията на училището, предотвратяване на проникването, защита на учениците и персонала и ограничаване на евентуални терористични действия.

За изпълнението на целта е необходимо:


 • Засилване на охранителните мерки – чрез пропускателния режим в училище

 • Видео контрол на входовете.

 • Инструктаж, периодичен на охраната, непедагогическия и педагогически състав

 • Заповед в началото на учебната година за пропускателния режим.

2. Органи и групи, с които ще си взаимодейства.

След получаване на сигнал за терористичен или диверсионен акт, приелият служител, незабавно трябва да се информира Председателя на щаба.

Служителят докладва за полученото обаждане относно подробностите по формуляр – рапорт – Приложение № 8.

·        Председателят информира Началника на РИО – гр. Пазарджик, МВР-, Координационен център за противодействие на тероризма в ДАНС и др. отговорни служби.
·       3. Ред за действие.

Бързо се оповестяват, намиращите се в училището ученици, учители и обслужващ персонал и даване на указания за действие;

Организира се бързо извеждане на учащите и пребиваващите в училище, съобразено с

плана за евакуация

·        Осигурява се и охрана на училището след напускането му от учениците, учителите и персонала;

Приложение № 3С Х Е М А

за оповествяване на членовете на Постоянната комисия

в СУ “Димитър Гачев” - Пазарджик


ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН

В ОБЩИНАТА

тел. 44 42 69; 402 359

Ръководител на ЩАБАВалери Стоянов

д сл. тел. 44 41 20
ЗАМ. РЪКОВОДИТЕЛ СЕКРЕТАР
Тодор Костадинов Тодоров Китка Кънчева


СПЕЦИАЛИСТ ПОРАДИАЦИОННА И Мария Реджова

ХИМИЧЕСКА ЗАЩИТА

СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИКО-

САНИТАРНА ЗАЩИТА Мед. Лице................................................


СПЕЦИАЛИСТ ПО

ПРОТИВОПОЖАРНА Стоил КиричевСПЕЦИАЛИСТ ПООСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА Бончо Иванов

СПЕЦИАЛИСТ ПОИЗВЕЖДАНЕ Орлин Георгиев
Приложение № 5

С Х Е М А

за оповествяване на личния състав

на СУ “Димитър Гачев” - ПазарджикЗам.Ръководител


СРЕДСТВА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ: пряко и чрез телефонна връзка
УЧИТЕЛИ ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ


ОПОВЕСТЯВАНЕ: ОПОВЕСТЯВАНЕ:

088890165 тел. 0879493239

Йорданка Табакова Ангел КочевМинка Славова УЧЕНИЦИ Георги Янков

Тел.0887331317 Тел.0876465075

Приложение № 4С Х Е М А

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ

в СУ “Димитър Гачев” - ПазарджикЗАМЕСТНИК

ПРЕДСЕДАТЕЛТодор Тодоров


РЪКОВОДИТЕЛ НА РЪКОВОДИТЕЛ НА

ГРУПА ЗА ГРУПА ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ И

ОПОВЕСТЯВАНЕ РАЗДАВАНЕ НА ИСЗ

Йорданка Табакова Василка Йорданова

088890165 0897495689
РЪКОВОДИТЕЛ НА РЪКОВОДИТЕЛ НАСАНИТАРЕН ПОСТ ГРУПА ПО

ПРОТИВОПОЖАРНА

ЗАЩИТА

Мед.лице ....................... Стоил Киричев0879493270


РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ЗАПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА

ЗАЩИТА


Ангел Кочев

Тел: 0879493239


Приложение № 11УТВЪРЖДАВАМ:

Ръководител на ЩАБ

към СОУ “Д. Гачев”

гр. Пазарджик: ……………………………….

/В.Стоянов/

П Л А Н
за работата на ЩАБА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

към СУ “Димитър Гачев” – Пазарджик

през учебната 2014/2015г.

Основни задачи: 1. Да организира защитата на личния състав при бедствия;

 2. Да планира превантивни мероприятия и организира изпълнението

 3. Да поддържа органите и групите в готовност за действия.


Мероприятия

Срок

Отговорник

Изпълнител

Материална и финансова обезпеченост

Забележка

1

2

3

4

5

6
І. Мероприятия по линия на висшестоящата комисия
А/

Б/

ІІ. Дейност на Постоянната комисия

1.

2.


Първо заседание

Второ заседание

/въпроси за разглеждане –

планиране, поддържане на готовност, превантивна дейност и други/Х. 2016 г.
ІІІ.2017 г.

Ръководител на щаб,

Зам.ръководител


1

2

3

4

5

6
ІІІ. Мероприятия за поддържане в готовност на комисията

1.

Участие в тренировки по план на щаба за защита при бедствия.


По график 2016-17 г.

Зам.ръководител2.

Организиране и провеждане на обучение по въпросите на гражданска защита, медико- санитарна защита и противопожарна защита по тематичен план – график

До 30.Х.

2016 г.

Зам.,ръководител

Секретар

3.

Провеждане на тренировки на комисията и групите по собствен план.


18.Х. 2016 г.


4.

Обучения на ЩАБА, учителите, учениците и другия персонал на училището при земетресения, наводнения, пожари, промишлени аварии и радиоактивно замърсяване.


ХІІ.

2016г.


Ръководител на щаба, зам. рък на щаба и класни ръководители5.

Актуализиране и коригиране на плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи

Х. 2016 г.

Зам.ръководител6.

Обучения на, ЩАБА учителите, учениците и другия персонал на училището при земетресения, наводнения, пожари, промишлени аварии и радиоактивно замърсяване.


16.02.

2016 г.


Ръководител на щаб, щаба и класни ръководите-ли1

2

3

4

5

6

7.

Други мероприятия:

………………………………...

………………………………...

ІV. Контрол и помощ

1.

Провеждане на контрол за водене на занятия с учениците за действия при бедствия, аварии и катастрофи в час на класа

ХІ.2016 г.

Директор- Ръководителна щаба2.

………………………………...

………………………………...
V. Други мероприятия

1.

Провеждане на тренировка по практическото усвояване на плана от целия личен състав

18.04. 2017г.


2.

………………………………...

………………………………...


Секретар на Щаба за защита при бедствия към СУ “Димитър Гачев”:

Педагогически.съветник.

/К.Кънчева/


Приложение № 8УТВЪРЖДАВАМ,

Ръководител на щаб:

/В.Стоянов/

Р А З Ч Е Т

за раздаване на индивидуалните средства за защита

в СОУ “Димитър Гачев” – ПазарджикПУНКТ

/място за раздаване/

Вид на

Имуществото

Клас

/курс,

група/

Време за раздаване след събитието
Противогази

ПГ – 3 групи


Iа,б,в, – 3 класа


IIа,б,в, – 3 класа


IIIа,б,в, – 3 класа


IVа,б,в, – 3 класа


Vа,б, – 2 класа


VIа,б,в, – 3 класа


VIIа,б, – 3 класа


VIIIа,б, – 2класа


IX а– 1 клас


X а– 1 клас


XIа – 1 клас


XIIа – 1 клас
СЕКРЕТАР :

/К. Кънчева/

ОБРАЗЕЦ N 6
Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България са:

- „Национален сигнал за тревога”;


- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:


 - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
- Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно ПМС №70 от 27.03.2009 г, обн. ДВ бр.26 от 07.04.2009 г., са дадени в таблицата:

Наименование на сигнала

Описание

По какво се предава

Бележки

1

„Национален сигнал за тревога”

Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 мин. със скокообразно изменение на честота от 700 до 1000 херца с период на повторение 8 секунди. 

Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.

Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.

2

„Национален сигнал за край на тревогата”

Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 минути с честота 450 херца.

Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.

Излъчва се след преминаване на опасността от бедствието, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.

3

„Въздушна опасност”

Непрекъснат вой от акустични и електромеханични сирени с продължителност 3 минути с плавно изменящ се звук през 15 секунди с честота от 100 до 450 херца.

Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.

Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.

4

„Отбой от въздушна опасност”

Непрекъснат вой от електромеханични сирени с продължителност 3 мин. с честота 450 херца.

Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.

Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.

Приложение № 7


До

КМЕТА НА

гр. ПАЗАРДЖИК


З А Я В К А
ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИСЗ
на СУ “Димитър Гачев” – Пазарджик

през учебната 2014/2015 г.ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ

ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗИ

ДП-1

ДП-2

ОБЩО

ГП

ОБЩО

0

1

2

3

4
0

1

2

3

4
70

70

110

90

110

700

30

50

100

35

45

220

Ръководител на щаб:


ВАЛЕРИ СТОЯНОВ


ОБРАЗЕЦ № 10

СПИСЪК

на материалите, необходими за херметизиране на помещенията в СУ „Димитър Гачев” – Пазарджик определени за защита на децата при промишлена аварияпо ред

Наименование

Мярка

Норма за изчисляване

1.

Полиетилен

Кв.м

Площта на прозорците и вратите , предвидени за херметизиране

/ А +0,3 м/ х / В + 0,3м/ кв.м2.

Брезент / одеяла / за входните врати

Кв.м.

Площта на всяка врата

/ С+0,6 м / х / Д + 0,6 м /3.

Хартиени ленти или тиксо с ширина 5 см

М

За уплътняване на стъклата и рамките на прозорците

4.

Лепило

Бр.

За залепване на хартиените ленти

5.

Пирони- 4 см.

Кг.

За закрепване на брезента и одеялата

6.

Тъкани , намокрени със съответни разтвори

Кв.м

За уплътняване на праговете под вратите и изтриване на обувките

7.

Оцет

Л.

За приготвяне на неотрализиращи разтвори

8.

Сода за хляб

Г.

За приготвяне на неотрализиращи разтвори

9.

Чук10

Други материалиКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница