Верни отговори на играта с понятия, използвани в статистикатаДата23.10.2018
Размер66.91 Kb.
Верни отговори на играта с понятия, използвани в статистиката
Дефиниция/илюстрация

Понятие

1

Статистическата служба на Република България

НСИ (Национален статистически институт)

2

Наука и практика за събиране, систематизиране, обобщаване и анализ на съвкупностни данни за масовите явления във всички области на човешката дейност

Статистика

3

Конкретна неделима форма на проявление на дадено масово явление, за която се събират първични данни

Статистическа единица

4

Общност от сходни единици, чрез които се проявява дадено масово явление и които са обект на наблюдение и източник на данни (напр. жителите на едно селище)

Статистическа съвкупност

5

Обобщаващ показател за типичния размер на количествено вариращите признаци, отнесен към единица от дадена съвкупност

Средна стойност

6

Качество или свойство, което описва всяка единица на съвкупността по определен начин (напр. пол, възраст, брой заети във фирмата и т.н.)

Признак

7

Логически подредени по определени правила статистически данни, показващи разпределението на съвкупността по даден вариационен признак (вариационен ред) или изменението на даден показател във времето (динамичен ред)

Статистически ред


8

Описва доколко стойностите на признака при отделните единици на съвкупността се различават от средната стойност.

Стандартно (средноквадратично) отклонение

9

Намаляване на стойността на парите (увеличение на цените на стоките и услугите)

Инфлация

10

Отношение на част към цялото, изразено в относителни числа или в проценти (%)

Относителен дял

11

Една хилядна част от единиците на съвкупността, които притежават дадено значение на признака

Промил (‰)

12

Извадка, формирана чрез вероятностен подбор, при изследването на която се правят заключения за цялата съвкупност с определена допустима грешка

Представителна извадка

13Възрастова пирамида

14

Хората, живеещи постоянно в един и същ дом и споделящи общ бюджет

Домакинство

15

Стойността на признака, която се среща най-често в съвкупността или в статистическия ред

Мода

16Таблица

17

Стойността на признака, намираща се в средата на низходящо или възходящо ранжиран статистически ред

Медиана

18

Крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен период от време - тримесечие или година


БВП (БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ)

19Стълбова диаграма

20

Една стотна част от единиците на съвкупността, които притежават дадено значение на признака

Процент (%)

21

Типичната“ стойност на даден количествен признак, изчислена като отношение между сбора на отделните значения на признака и броя на единиците (напр. среден успех на учениците от един клас по даден предмет)


Средна аритметична величина

22

Съотношение между два показателя, което измерва промяната в дадено явление

Индекс

23

Статистическата служба на Европейския съюз

ЕВРОСТАТ

24

Статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред

Сезонно изглаждане

25

Периодично изчерпателно изследване на населението, чрез което се получава информация (пол, възраст, образование, професия, етническа принадлежност и т.н.) за постоянното население на страната. Обикновено се провежда веднъж на 10 години.

Преброяване на населението

26Кръгова диаграма


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница