Военна академия „георги стойков раковски”Дата13.01.2018
Размер105.93 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА


ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

КВАЛИФИКАЦИОНННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на специалността

Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната”

София

2014


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ВОЕННА АКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”
УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

…………………АНГЕЛ НАЙДЕНОВ

………………. 2014 г.


СЪГЛАСУВАНО:

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


професор . . . . . . . . . . . . . . АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

………………. 2014 г.
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА


на специалността “Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната”

Форма на обучение – редовна, задочна и дистанционна

Срок на обучение – редовна 1 учебна година и три месеца (57 седмици)

– задочна и дистанционна (2 години)

Област на висше образование:

Сигурност и отбрана

Професионално направление:

Национална сигурност

Специалност:

Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната

Образователно-квалификационна степен:

Магистър

Професионална квалификация:

Магистър по комуникационните и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната

Програмата по специалността “Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната” е предназначена за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в професионалното направление “Национална сигурност” на област на висше образование “Сигурност и отбрана”.

Обучението се провежда с цел предоставяне на широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по широк кръг специалности в различни области на висшето образование.

Придобилите образователно квалификационна степен “магистър” по специалността “Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната” могат да се развиват в научни специалности в професионални направления “Национална сигурност” и “Военно дело” на областта на висше образование “Сигурност и отбрана”, както и професионалните направления “Електротехника, електроника и автоматика” и “Комуникационна и компютърна техника” на областта на висше образование „Технически науки”.

Програмата за обучение се базира на разбирането, че националната сигурност и отбраната се гарантират от системата от органи и организации за национална сигурност, отбраната на страната, военната стратегия, въоръжените сили и ресурсите за отбрана, в това число и изградените национална комуникационна система, ведомствените (корпоративните) мрежи и информационни системи, на основата на комуникационни и информационни системи и технологии, базирани на широко прилагани комерсиални решения, които притежават специфика за използване в националната сигурност и отбраната. Систематизирането на знанията обхваща анализ на действащите външни и вътрешни фактори и условия, при които се осигурява националната сигурност и отбраната на страната. Разкрива се спецификата и особеностите на структурата, елементите и функционирането на системата за национална сигурност и отбрана и свързаната с нея концепция за изграждане, структуриране, организация и управление на комуникационните и информационните системи и технологии в националната сигурност и отбраната. Задълбочаването и конкретизирането на знанията се осъществява чрез разглеждане на различни аспекти на комуникационните и информационните системи и технологии в националната сигурност и отбраната – архитектура, организация, мениджмънт, възможности и перспективи за развитие на комуникационните и информационните системи и технологии. В отделни дисциплини се акцентира на придобиването на знания по организация и управление на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната и вземане на решения в този процес, възможни решения при изграждане на комуникационните мрежи и информационните системи и тяхната съвместимост, изследване на ефективността на комуникационните и информационните системи, сигурност на информацията, мениджмънт и администриране на комуникационните и информационните системи. Във връзка с това, се дават необходимите знания и умения за работа с актуалните информационни технологии – бази данни, бази знания, експертни системи, системи за архитектурно описание на комуникационните и информационните системи, географски информационни системи, системи за симулационно моделиране. По този начин се разширяват знанията и уменията на обучаемите за изследване на ефективността на комуникационните и информационните системи и технологии в националната сигурност и отбраната. В обучението се разкрива и текущото състояние и перспективите за развитие на системите за планиране, ръководство, командване и управление на комуникационните и информационните системи в националната сигурност и отбраната. В процеса на обучение, чрез практически занятия, курсови проекти, семинари, дискусии и участие в научна конференция, се дава възможност на обучаемите на практика детайлно да анализират и оценяват взаимните връзки между елементите на системата за национална сигурност и отбрана, както и произтичащите от това параметри на комуникационните и информационните системи и технологии в тази област.

Студентите, завършили курса на обучение, ще придобият следните нови знания, способности и квалификация:

А) Ще придобият нови знания в следните области:

1. В областта на концептуалната и доктринална основа на комуникационните и информационните технологии и системи, осигуряващи сферата на националната сигурност и отбраната


  • същността, структурата, организацията и управлението на комуникационните и информационните системи в националната сигурността и отбраната;

  • комуникационните и информационните технологии за постигане на съвместимост на комуникационните и информационните системи в националната сигурност и отбраната с аналогичните системи на партньорите от NATO и комерсиалните обществени и корпоративни комуникационни мрежи и информационни системи;

  • същността, принципите и организацията на гражданско-военното сътрудничество в областта на комуникационните и информационните технологии и системи и неговото развитие;

  • еволюционното развитие на комуникационните и информационни технологии и системи в националната сигурност и отбраната под въздействие на множество фактори – развитие на комерсиалните системи и технологии, специфичните изисквания към съвременните комуникационни и информационни системи в сигурността и отбраната, очакваните бъдещи предизвикателства в;

  • методите и моделите за изследване на комуникационните и информационните системи и технологии, които са основа за определяне на техните възможности за предоставяне на комуникационни и информационни услуги;

  • конкретни комуникационни и информационни системи, внедрени и с предстоящо разработване и внедряване в националната сигурност и отбраната, както и тяхната съвременна технологична база.

2. В областта на структурата и функционирането на комуникационните и информационните системи и технологии в сигурността и отбраната • структура и състав на комуникационните и информационните системи (КИС) в сигурността и отбраната – нормативна база, условия в национален и международен план;

 • функции на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната при различни условия за осигуряване на комуникационни и информационни услуги;

 • организация и управление на комуникационните и информационните системи в националната сигурност и отбраната – принципи, състояние, развитие;

 • процеси на планиране и вземане на решение при използване на КИС в националната сигурност и отбраната;

 • комуникационни технологии и системи в националната сигурност и отбраната – състояние, стандартизация, перспективи;

 • информационни технологии и системи в националната сигурност и отбраната – състояние, стандартизация, перспективи;

 • методи и модели за количествени изследвания на комуникационните и информационните системи в националната сигурността и отбраната.


3. В областта на политиката за национална и международна сигурност и стратегическото лидерство

 • същност, съдържание и особености на глобалните промени, новите политически реалности в света и мястото на Република България в тях;

 • източници на конфликти в съвременния свят, глобални предизвикателства към националната и международната сигурност и тяхната еволюция;

 • концепции, модели и стратегии за национална и международна сигурност;

 • международната практика в областта на политиката за сигурност и отбрана и изграждане на КИС за поддръжка на тази дейност;

 • съдържание и еволюция на националните и международни политически системи, място на отбраната и въоръжените сили в тях;

 • роля, състояние, дейност и перспективи на развитие на международните организации за сигурност и участие на Република България в тях;

 • военни аспекти на националната сигурност и отбраната.


4. В областта на мениджмънта, управлението на материалните и човешки ресурси и икономиката на националната сигурност и отбраната


 • теория и специфика на управлението на сигурността и отбраната;

 • основи на аквизицията на системи и технологии за националната сигурност и отбраната;

 • икономическа политика, финанси и маркетинг на националната сигурност и отбраната;

 • политически и правни основи на отбраната;

 • психология на колектива и личността, съвременни теории за откриване, насърчаване и развитие на лидерските умения и навици, военно лидерство.


5. В областта на приложението на комуникационните и информационните технологии в националната сигурност и отбраната:


 • архитектурни аспекти на съвременните комуникационни и информационни системи в националната сигурност и отбраната;

 • комуникационни мрежи с интегрирани услуги в националната сигурност и отбраната – възможности, интерфейси, терминали, услуги;

 • информационни технологии в националната сигурност и отбраната – операционни системи, автоматизиране на офиса, бази данни, компютърна графика, мултимедия, програмиране;

 • работа с конкретни комуникационни и информационни системи в националната сигурност и отбраната.


6. В областта на военните аспекти на националната сигурност:


 • съвременни световни глобални промени и мястото на Република България в тях;

 • източници на конфликти в съвременния свят, глобални предизвикателства към сигурността и тяхната еволюция;

 • концепции и модели на международната политика и на системите за сигурност;

 • международна практика на политиката за сигурност и отбрана (критични фактори);

 • международни политически системи и място на отбраната и въоръжените сили в тях;

 • международни организации за сигурност – принципи на функциониране, развитие, връзка с националните интереси на България;

 • въпроси на европейската сигурност – обща политика на ЕС в областта на сигурността и отбраната, европейска идентичност в областта на сигурността;

 • проблеми на сигурността в Югоизточна Европа – рискови фактори, проблемни области, инициативи за сигурност и стабилност.

Б) Ще изградят в себе си следните нови способности:


 • да мислят концептуално, творчески и аналитично, като прилагат системния подход при изграждане и управление на комуникационни и информационни системи в сигурността и отбраната;

 • обективно и достоверно да оценяват обстановката и собствените възможности в различни ситуации, при възникващи рискове и заплахи;

 • да вземат своевременно адекватни на условията решения при организация и управление на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната, анализирайки множество варианти в условията на неопределеност, времеви и ресурсен дефицит (оперативност);

 • да действат гъвкаво и адаптивно, като поемат риск и управляват иновациите в комуникационните и информационните системи и технологии (адекватност и бърза реакция);

 • успешно да работят в комуникационно-информационни екипи, на основата на консенсус, кооперативност и развити концептуални способности;

 • да работят ефикасно в среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

 • да управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

 • ефективно да обменят идеи, възгледи и концепции (писмено и словесно) и да мотивират органите за комуникационна и информационна поддръжка, правителствените и неправителствените организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

 • да се самоусъвършенстват и развиват своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол.

В) Ще придобият следната квалификация:


 • за работа в органите за организация и управление на комуникационните и информационните системи, като балансират между делегираната власт и провежданата политика;

 • за управление на комуникационните и информационните системи, чрез бързо и правилно ориентиране, изработване и приемане на ефиктивни решения и действия в различни ситуации, при динамично променящи се рискове и заплахи;

 • за ефективно ръководство на превръщането на концепциите и стратегиите в конкретни програми и проекти в сферата на комуникационните и информационните системи и технологии в сигурността и отбраната;

 • за създаване на ефективни комуникационни и информационни органи, формирования и системи, като разрешават поставените задачи на базата на консенсус и коректно делегиране на права и отговорности;

 • за възприемане и формиране в себе си на необходима ценностна система и организационна култура в процеса на оперативното и стратегическо ръководство;

 • за изработване на свои възгледи за бъдещото развитие на комуникационните и информационните органи, формирования и системи, в чиято работа участват;

 • за управление на иновациите на комуникационните и информационните системи и технологии в сигурността и отбраната.

Квалификационната характеристика е приета от Академичния съвет на Военна академия “Г. С. Раковски” с протокол... от... 2014 г.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”


КОМОДОР. .....................................ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

СЪГЛАСУВАНО:


ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА ПО ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


...............................................................

............................................................... ГЕНЕРАЛ ................................. СИМЕОН СИМЕОНОВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница