Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”страница4/5
Дата22.07.2016
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

Въпрос:

Подадох документите за кандидатстване преди 80 дена. Кога ще получа отговор дали проектът ми е одобрен или отхвърлен?

Възможно ли е и при какви причини срокът за одобрение/отхвърляне на заявлението за подпомагане да се удължи?

Отговор:

В наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. чл. 18, ал. 1 е поместен следният текст:

Чл. 18. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за подпомагане, РА:

1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

....................

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
Въпрос:

Ако по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” проектът ми бъде одобрен, възможно ли е упълномощено лице с изрично пълномощно да подпише всички необходими документи във връзка с получаване на помощта? Налага се да пътувам извън страната с цел повишаване на квалификацията.Отговор:

В наредба № 9 от 03.04.2008 г. свързана с прилагане на мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” ясно е записан следният текст:

Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.

(2) В срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта, кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба. „

Както знаете се изисква и цялата документация да бъде подадена лично от кандидата т.е. няма да има възможност упълномощено от Вас лице да подпише евентуалния договор за получаване на помощта. В допълнение имайте предвид, че помощта по мярката се предоставя на млади земеделски производители, за да развиват те лично земеделските си стопанства, което предполага голяма част от тяхното време да бъде посветена на тази дейност.


Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол - чл. 27 – чл. 33

(Глава четвърта, Раздел ІІ на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.)
Въпрос:

Одобрени кандидати по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) са подписали договор с Разплащателната агенция (РА) и са получили приложение към договора, в което са включени освен инвестициите по Чл.14. (2) от НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", свързани с инвестирането на най-малко левовата равностойност на 3 000 евро към избрания период за проверка на изпълнението на бизнес плана, но и тези които са включени в Таблица 8.1. „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане”, но са свързани с реализация на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР и това е отбелязано в таблицата. Въпросът ни е как ще се процедира в случай, че кандидатът се откаже да кандидатства или кандидатства, но не бъде одобрен по мярка 121 от ПРСР?Отговор:

Напълно правилно Разплащателната агенция е включила в договора с одобрения кандидат (млад фермер) всички инвестиции, които самият фермер е отбелязал в таблица 8.1. на бизнес плана, че ще изпълни до датата на проверката във връзка с второто плащане. Изискването на чл. 8, ал. 1, т. 1. на Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за прилагане на мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" по ПРСР е напълно ясно и категорично:

„........................

Чл. 8. (1) Ползвателят на помощта възстановява цялата сума на полученото по чл. 6, т.1 плащане заедно със законната лихва към нея и не получава плащането по чл.6 т.2 в случаите когато:

1. Всички инвестиции, основните дейности и цели не са изпълнени до включения в договора по чл.21, ал.2 срок.

............................

Цитираното по-горе означава, че младият фермер е длъжен да изпълни всички инвестиции, заложени в таблица 8.1., като начина на извършване е без значение, т.е. дори да е отбелязал, че ще изпълни дадена инвестиция с помощта на мярка 121, той може да я извърши и само със собствени средства, но трябва да я извърши.


Същевременно одобреният млад фермер в съответствие с изискванията на чл. 28 на Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за прилагане на мярка 112 има право да поиска промяна на сключеният договор с Разплащателната агенция:

„..................Чл. 28. (1) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора в РА не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.

................................

(3) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

1. води до несъответствие с целите, дейностите и изискванията определени в тази наредба;

2. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за одобрение или отказ на исканата промяна.

.........................”

Видно от по-горното има възможност младият фермер да поиска анекс за промяна на първоначално определените инвестиции, които той трябва да изпълни. Това изисква и подробна обосновка за причините за промяната и от Разплащателната агенция зависи дали ще разреши подобна промяна.
Въпроси към бизнес плана

Въпрос:

Земеделски производител, кандидатстващ по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” е наел под аренда 44 дка земя. До края на третата година, когато ще бъде извършена проверката от Разплащателна агенция, той ще създаде 26 дка трайни насаждения от лешник, а останалата площ ще поддържа в угар. С това той изпълнява, заложената производствена програма на стопанството в бизнес плана. Ще бъде ли санкциониран от Разплащателна агенция, ако през четвъртата или петата година реши да отглежда земеделски култури на останалата площ, които не са включени в бизнес плана?Отговор:

В бизнес плана в таблица 9 „Растениевъдство” трябва да се запише, че 18 дка (44 – 26 дка) младият фермер ще поддържа в угар. Няма да се санкционира, ако по време на изпълнението на бизнес плана - независимо коя година (1-ва. 2-ра, 3-та, 4-та или 5-та) реши вместо да държи земята под угар да отглежда култури върху нея. Имайте предвид, че в бизнес планът се описва цялата земя на кандидата.


Въпрос:

Земеделски производител ще кандидатства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Стопанството се състои от 6 дка овощна градина и 200 м2 гъби. Кандидатът ще разширява само гъбопроизводството. Увеличаването на производствените площи ще стане чрез закупуване на стелажи (т.е. увеличаване на стелажната площ). Закупуването на стелажи се приема като оборудване и се индикира в т.6 “Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство” от таблица 7 „Специфични измерими цели и основни дейности”. Увеличаването на производствените площи в случая приема ли се като увеличаване на обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство и следва ли да се индикира т.3 ”Увеличаване на обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство” от таблица 7 “Специфични измерими цели и основни дейности”?Отговор:

Да, следва да се индикира


Въпрос:

За посочените от младия фермер в бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” налични машини, съоръжения, сгради необходимо ли е да бъде представен документ за собственост и съответната регистрация на техниката в КТИ?Отговор:

При кандидатстването младия фермер не е необходимо да представи горните документи. Основанията за ползване могат да бъдат различни – собственост. наем, временно безплатно ползване от роднини и т.н., т.е. няма как да представи такива документи.


Въпрос:

Как се описва в таблица 1 „Налична за стопанството земя” от бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” наличната за стопанството земя, когато върху един парцел се отглежда повече от 1 култура?Отговор:

Отбелязват се по следния начин:

Таблица 1. Налична за стопанството земя

Местонахождение /Област, община, населено място/

Обща площ на имота /дка/

Обработваема (използвана) земеделска площ

/дка/

Начин на ползване

/Основна култура, вкл. естествени ливади и под угар, вид/

Основание за ползване /Собствена, наем, аренда, друго/

А

В

Г

Д

Е

Ж

1

Обл. Добрич, общ. Ген. Тошево, с. Спасово

104,099

100,000

пшеница

аренда

4,099

царевица

аренда

2

Обл. Добрич, общ. Ген. Тошево, с. Сираково

43,201

43,201

царевица

аренда

ОБЩО ПЛОЩ, ДКА:

147,300

147,300

Въпрос:

Кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” иска да възстановява трайни насаждения – бадеми. При попълване на размера на инвестициите в таблица 8.1. „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане” от Бизнес плана по мярката, какви средства могат да се включат - дали процент от декарите за възстановяване / попълване с нови дръвчета / и кой ще удостовери колко са те или изкореняване на старите и създаване на нови на същото място?Отговор:

Частично попълване с нови дръвчета върху вече създадени трайни насаждения не се включва в таблица 8.1. „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане”. Включва се само цялостно презасаждане на трайни насаждения т.е. изкореняване на старите и засаждане на нови насаждения. Подобно частично попълване с нови дръвчета се записва в таблица 8.2. „Описание на всички дейности, които ще бъдат извършени от кандидата през периода на подпомагане”.


Въпрос:

При изготвяне на бизнес план по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” е заложена цел „Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство”. Това увеличение ще се постигне чрез наемане и/или арендуване на земеделска земя от роднини - баща, майка, баба, дядо, брат, сестра, сватове. Въпросът е дали тази земя ще се признава при изчисляването на увеличаването на икономическия размер (ИР) на земеделското стопанството към периода на проверка изпълнението на бизнес плана, както и за изчисляване на ИР на земеделското стопанството към петата година на изпълнение на бизнес плана?Отговор:

Наетата / арендувана земя от роднини (баща, майка, баба, дядо, брат, сестра, сватове) ще се включва при изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер, както към периода на проверка изпълнението на бизнес плана, така и за изчисляване на ИР на земеделското стопанството към петата година на изпълнение на бизнес плана. Не се признава като инвестиция за изпълнение на изискването за инвестиране на „3 000 евро” закупуването на земя, животни, сгради и други движими и недвижими дълготрайни материални активи от роднини по права линия - без ограничения, и от роднини по сватовство от първа степен.


Въпрос:

Трябва ли при изчисляване на икономическия размер на стопанството на кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, в случай на разширяване на овцеферма, да се включват агнетата в началото на всяка година, тъй като за тях реално са направени разходи до продажбата им, а в края на годината ги няма в стадото? Ако бъдат включени ще се увеличи много размерът на стопанството, а накрая на годината тях ги няма?Отговор:

При изчисляване на икономическите единици за дадена година се включват само животните, които са налични в края на съответната година, съгласно колона „Й” на таблица 10.1 „Планиране оборота на животните в стопанството” (от бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”). Броят на животните в края на дадена година (колона „Й”) трябва да е равен на броя на животните в началото на следващата година (колона „В”). Родените и продадените през една и съща година агнета и други видове животни се записват само в колони „Д” и „Ж”.


Въпрос:

За земеделски производител с растениевъдно или смесено стопанство кандидатства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” в таблица 9 „Растениевъдство” от Бизнес плана за настояща година се отбелязват данните за площи и култури от анкетната карта актуализирана от 01.10.2008 г., със засети/ засадени и намерения за засети/ засадени площи по култури за стопанската 01.10.2008 г.-30.09.2009 г. Какви данни трябва да се отразят в тази таблица за първата година - за настоящата стопанска година или за следващата стопанска година?Отговор:

За мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” за първа стопанска година в табл. 9 на бизнес плана се отбелязва не същата стопанска година, както за настоящата стопанска година (10.2008г. – 09.2009г.), а следващата стопанска година (10.2009г. – 09. 2010г.). Макар първата година на изпълнението на бизнес плана да започва през настоящата стопанска година, то тя завършва през следващата стопанска година.


Въпрос:

Земеделски производител подал заявление по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” е в процес на закупуване и ще закупи земи в рамките на първата година от изпълнението на бизнес плана. Но предвид голямата разпокъсаност на парцелите, трудната и бавна комасация ще я работи през 3-4 година от неговото изпълнение. Как да бъдат отразени тези земи в бизнес плана и изобщо да бъдат ли отразявани?Отговор:

В конкретния случай щом няма да обработва закупуваната земя до 4 година, не е задължително да я отбелязва в таблица 9 още през годината на закупуване, а чак от годината на обработка т.е. през 4-тата година. Може да бъде отбелязана и през годината на закупуване като друга земя/угар. Имайте предвид следното, щом закупуването на земята е отбелязано като инвестиция в табл. 8.1., то след като кандидатът закупи тази земя, макар и да не започва да я обработва веднага, той няма право да я отдава под наем, защото ще излезе, че инвестицията не е за неговото стопанство.


Въпрос:

Земеделски производител кандидатства по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" за отглеждане на кози. Има сключен договор за наем за стопански двор. Кандидатът не притежава обработваема земя. Логично е, след като земеделският производител отглежда животни да осигурява пасища и мери за пашуване на животните. В бизнес плана, в табл. 8.2. „Описание на всички дейности, които ще бъдат извършени от кандидата през периода на подпомагане” е заложено наемането на пасища и мери от кандидата всяка година с едногодишни договори за наем от общината или като се включва в сдружение за общо ползване на общински пасища и мери. В стратегията за развитието на стопанството е отбелязано, че земеделският производител ще наема пасища и мери. Ежегодното наеманите пасища и мери не оказват влияние върху растежа на икономическите единици на стопанството, защото фуражния баланс е отрицателен. Въпросите са следните:  • Наетите пасища и мери трябва ли да се включат в табл. 7 “Специфични измерими цели и основни дейности” (цел: "Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство"”, в табл. 9 „Растениевъдство” и в табл. 12.1. „Фуражни култури”?

  • Към годината на проверка Разплащателната агенция ще изисква ли от кандидата да представи документ за правно основание за ползване на наетите пасища и мери и горецитираните документи ще му бъдат ли признати?

Отговор:

Понеже наетите пасища и мери се наемат ежегодно, то те не се отбелязват като цел "Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство" на табл. 7 “Специфични измерими цели и основни дейности”, защото към годината на проверка преди второто плащане кандидатът няма как да представи следния документ: „Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем и/или копие от вписан в службата по вписване към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, с минимален срок 3 години от датата на подаване на заявката за плащането, ведно с копие от скица на имота”.Наетите пасища и мери се отбелязват в табл. 9 „Растениевъдство” и табл. 12.1. „Фуражни култури”.

В случай, че не е отбелязана цел "Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство" то Разплащателната агенция няма да изисква задължително документ за правно основание за ползване на наетите пасища и мери за срок от минимум 3 години от датата на подаване на заявката за плащането. В случай, че не бъде представен такъв документ, то стандартната разлика от мерите и пасищата няма да се включва при изчисляване на растежа на икономическия размер на стопанството на младия фермер и при положение, че фуражния баланс е отрицателен, то това няма да се отрази на икономическия размер на стопанството на фермера.


Въпрос:

При попълване на бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” се изисква в таблици 8.1. „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане„ и 8.2. „Описание на всички дейности, които ще бъдат извършени от кандидата през периода на подпомагане” да се впишат стойността на инвестициите, които ще бъдат направени. На този етап не могат да се впишат сумите, тъй като не знам колко ще струва примерно доилната зала и т.н.


Отговор:

В таблица 8.1.Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане” е задължително да попълните стойността на инвестициите, които планирате да извършите през следващите 5 (пет) години. Като тези суми са само приблизителни т.е. не е задължително, ако кандидатът бъде одобрен за подпомагане по мярка 112, после да купи съответната инвестиция на цената, която е заявил в таблицата може да я купи на по-ниска или по-висока цена, но задължително трябва да я купи. Например ако е отбелязал, че през втората година ще закупи оборудване за доене за 50 крави на стойност 10 000 лв., то към годината на проверка на бизнес плана трябва да е закупил такова оборудване, но няма да има никаква санкция и проблем за него, ако го е закупил за 8 000 или 12 000 лв.

Същият принцип по отношение на стойността на извършваните дейности е валиден и за таблица 8.2. „Описание на всички дейности, които ще бъдат извършени от кандидата през периода на подпомагане”. За разлика от таблица 8.1., за таблица 8.2 не е задължително да се изпълни всичко заложено в нея.

Бизнес логиката изисква, когато човек реши да развива даден бизнес, да направи предварително проучване за това какви разходи и приходи очаква да има през следващите няколко години и по тази начин да си направи предварителни изчисления, дали си заслужава да започва този бизнес. По тази причина не само заради изискванията на наредбата, но и в интерес на самия кандидат е той да си направите проучване за приблизителните цени на различните активи, които иска да закупи през следващите години.
Други въпроси
Въпрос:

Подал съм проект по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. След това ме сполетя „пастирска напаст”. Насаждение от 10 дка тикви, включени при определяне размера на стопанството, бе опасано. Какво трябва да направя, за да продължа участието си в мярката?Отговор:

Във Вашия случай, за да сте допустим за подпомагане, трябва да представите убедителни доказателства, че наистина сте засадили тикви и те са били унищожени. Едно от доказателствата е, че трябва да има явни признаци, че земята върху която те са били засадени е била обработвана в т.ч. да не е обрасла с бурени и треви. В случай, че не може да представите убедителни доказателства може отново да подадете документи, като засадите нови култури върху тази земя.


Въпрос:

Може ли по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” да се кандидатства с проект за разширяване на стопанството – разсадник за трайни насаждения?Отговор:

Младите фермери, които желаят да се занимават с развитието на разсадниците за трайни насаждения могат да бъдат подпомагани по мярка 112 в съответствие с условията на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.


Въпрос:

Може ли земеделски производител да кандидатства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” за подпомагане за създаване на разсадник за производство на дървесни видове и храсти за озеленяване на паркове и градини?Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница