З а п о в е д № рд 09-206 с. Иваново, 16. 05. 2012 гДата19.07.2018
Размер74.29 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
№ РД 09-206

с. Иваново, 16.05.2012 г.
Във връзка с проведен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд (ОПФ), находящи се в землището на с. Сваленик, съгласно Решение № 62 по Протокол № 9/29.03.2012 г. на Общински съвет Иваново и на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост (НРПУРИВОС) и Протокол от 09.05.2012 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-09-178/08.05.2012 г. на кмета на община Иваново
Н А Р Е Ж Д А М:


  1. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „Цоню Недялков”– КАНДИДАТ № 2 ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА за отдаване под наем на следните имоти:


Имот №

Площ дка

обр. Дка по сп-ние 11/12 г

Местност

НТП

Кат.

Достигната цена лв/дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

009081

4.798

4.798

Пъзневица

нива

3

36.00

2

009089

1.300

1.300

Пъзневица

нива

3

36.00

3

015016

2.000

2.000

Дългия блок

нива

4

36.00

4

015017

0.600

0.600

Дългия блок

нива

4

36.00

5

017022

1.025

1.025

Под летището

нива

4

36.00

6

017090

2.000

2.000

Под летището

нива

4

36.00

7

019031

13.880

11.980

Расторът

нива

6

36.00

8

032047

5.366

5.366

Долап боаз

нива

4

36.00

9

039027

1.500

1.500

Габрова страна

нива

4

36.00

10

046009

5.004

5.005

Високи рът

нива

4

36.00

11

046119

3.050

3.050

Попов буджак

нива

4

36.00

12

046148

3.699

3.699

Попов буджак

нива

4

36.00

13

048099

7.001

7.001

Черник орман

нива

4

36.00

14

050001

5.063

5.063

Черник орман

нива

4

36.00

15

051050

1.884

1.884

Парцалчета

нива

4

36.00

16

051066

4.244

4.244

Парцалчета

нива

4

36.00

17

053104

1.593

1.593

Парцалчета

нива

4

36.00

18

057008

12.229

12.229

Порталъка

нива

4

36.00

19

057012

8.460

8.460

Порталъка

нива

4

36.00
 

84.696

82.797

 

 

 

 


2. КЛАСИРАН НА ВТОРО МЯСТО КАНДИДАТ № 4 – ЕТ „Камен Шишков”.
3. ДЕКЛАСИРАТ СЕ : Кандидат № 1 – ЗП Тодор Стоилов Тодоров и Кандидат № 3 – „Кристера-Агро” ЕООД.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок пред Административен съд – Русе.

Заповедта се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на община Иваново, един за наемното досие на имотите и един за обявяване по реда на чл. 83, ал. 2 от НРПУРИВОС. Същата е обявена на сайта на община Иваново – www.ivanovo.bg
КМЕТ: ...........П.............

/Г. Миланов/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница