З а п о в е д № рд -09 -246 с. Иваново, 08. 06. 2009 гДата13.01.2018
Размер53.31 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 -246
с. Иваново, 08.06.2009 г.
ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с.ТРЪСТЕНИК, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2008/2009г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И – 2679/01.06.2009 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ ЕМИЛ АНГЕЛОВ БРАТАНО с адрес: с.Тръстеник, общ. Иваново, “Генерал Скобелев”-8

1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с.ТРЪСТЕНИК, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 73362 както следва:


ИМОТ

ПЛОЩ

КАТЕ-

ГОРИЯ


МЕСТНОСТ

СОБСТВЕНИК

1

151002

11,897

4

КЪРВАВИ НИВИ

НУРИШ ИБРЯМОВА МЮМЮНОВА

2

151013

5,033

6

КЪРВАВИ НИВИ

ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА ИВАНОВА

3

301131

2,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

БОРИС ХВЪРЧИЛКОВ

4

301132

2,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

НЕВЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА

5

301134

5,488

3

НОВИ ЛОЗЯ

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО

6

301135

2,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

АНГЕЛ ИВАНОВ ДАНЕВ

7

301136

0,800

3

НОВИ ЛОЗЯ

СТОЯН СТАНЕВ СТОЕВ

8

301137

1,900

3

НОВИ ЛОЗЯ

ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ БУДУРОВ

9

301138

0,700

3

НОВИ ЛОЗЯ

АТАНАС ТРИФОНОВ КАПИТАНОВ

10

301139

2,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

ИВАН ЙОВЧЕВ РАДНЕВ

11

301140

2,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ МАНОЛОВ

12

301141

1,450

3

НОВИ ЛОЗЯ

ВЕЛИКО ДАНЕВ ЙОРДАНОВ

13

301142

1,500

3

НОВИ ЛОЗЯ

ЛЮБЕН ОБРЕТЕНОВ БОДУРОВ

14

301143

2,500

3

НОВИ ЛОЗЯ

АБДУЛА ИБРЯМОВ ЕМИРОВ

15

301145

3,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

АТАНАС МИНЧЕВ КАЛИНОВ

16

301146

1,150

3

НОВИ ЛОЗЯ

АТАНАСКА БОРИСОВА ПАВЛОВА

17

301147

0,520

3

НОВИ ЛОЗЯ

ИВАН АНГЕЛОВ СТОИМЕНОВ

18

301148

1,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

АНГЕЛ ИВАНОВ СТОИМЕНОВ

19

301149

1,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

АНГЕЛ ИВАНОВ СТОИМЕНОВ

20

301150

2,000

3

НОВИ ЛОЗЯ

ИВАН АНГЕЛОВ СТОИМЕНОВ
ОБЩО

49.938 
  1. ОПРЕДЕЛЯМ РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2008/2009 г. в размер на 16 / шестнадесет/ лв на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ ЕМИЛ АНГЕЛОВ БРАТАНОВ ЕГН 7301275367 да внесе сумата от 799ЛВ. /седемстотин деветдесет и девет лева/ по извънбюджетната сметка на община Иваново в IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20/ двадесет/ работни дни от дата та на издаване на заповедта, за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.ЗА КМЕТ

ЗАМ.-КМЕТ:....................

/Сание Сютлю/

/Заповед № РД-09-224/04.06.2009г./

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница