docs/Obiavi/2010
  Община иваново
docs/Obiavi/2012
  Поздравителен адрес по повод 8-ми март от Председателя на Общински съвет-Иваново Добрин Данев
img/OBIAVI
  Техническа Информация
Obiavi/2016/kovachevec/ozvuchavane
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
bg/doc/obiavi/2013
  По чл. 7, ал. 1, т. 6 от здс във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 от ззки
obiavi
  N по ред Вид
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
img/OBIAVI
  1 Входящ поток вода
obiavi/Krumov
  Селскостопанска академия
assets/Obiavi OS
  О б я в а І. На основание чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 30, ал. 1 от нрпурои и във връзка с Решение
Obiavi
  Пълно описание и техническа спецификация
article_images/source/obiavi
  Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
docs/Obiavi/2012
  За публикуване на интернет страницата на общината
img/OBIAVI
  За провеждане на детски голф лагер
  За провеждане на детски голф лагер
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
  Отдел „Местни данъци и такси”
docs/Obiavi/2013
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
dopk
  Отдел „Местни данъци и такси”
obiavi
  До кмета на община хаджидимово уведомление за инвестиционно намерение
dopk
  Отдел „Местни данъци и такси”
  Отдел „Местни данъци и такси”
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
docs/Obiavi
  З а п о в е д № рд -09 -246 с. Иваново, 08. 06. 2009 г
dopk
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Съобщение по чл. 32 от допк
raw/uploads/Antonovo/Obiavi_i_obiavlenia
  Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
img/OBIAVI
  Техническа информация
  Аксесоари за закрепване на Инфрачервено отопление
dopk
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Съобщение по чл. 32 от допк
bg/doc/obiavi/2017
  Приложение №2 единен армейски тест норматив №1 Коремни преси за 1 минута
obiavi/m.111
  Селскостопанска академия
dopk
  Отдел „Местни данъци и такси
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
pueron/obiavi
  Конкурс за есе, организиран от Българското общество за индивидуална свобода (боис) при участието на института „Айн Ранд"
dopk
  По чл. 32 от допк
assets/Obiavi OS
  Списък за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади землище на с. Царевци екатте 70220
article_images/source/obiavi
  Конкурсна програма 01. 10. 2015 /четвъртък/ първи конкурсен ден 01. 10. 2015 г
dopk
  По чл. 32 от допк
obiavi/old4
  Утвърждавам: Председател: ивета кънева санкова количествено – стойностна сметка №1
Obiavi/temp
  Приложение №2
dopk
  По чл. 32 от допк
doc/obiavi
  Българската коледа в пгит подари надежда за коледа! По Коледа стават чудеса …
webfiles/2017/obiavi/07
  П р а в и л н и к за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Момчилград
documents/2015/obiavi
  Община долни дъбник
docs/Obiavi/2013
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за изработване на общ устройствен план на община иваново
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
dopk
  Бери джоузеф игън
OBIAVI/2015/11.09.2015
  Български Енергиен Холдинг” еад не е Възложител по смисъла на зоп
webfiles/2016/obiavi/09
  Заповед № рд-19-491 Момчилград, 21. 09. 2016 г
uploads/docs/OBIAVI
  Техническо задание I. Книги
dmdocuments/obiavi_ODZ
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите
images/stories/OBIAVI
  Културен календар 2012г
img/OBIAVI
  Инструкция за експлоатация техническо описание tatramat vts / vti 200,300,400,500
  Инструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване Съдържание
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-238/ 02. 02. 2018г
  Борис йовчев тимов
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-698/ 17. 04. 2018г
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
  З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
  З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
  З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
article_images/source/obiavi
  Програма І конкурсен ден 16. 10. 2014 /четвъртък/ №1 гр. Димитровград, община Димитровград -10. 00 часа
dmdocuments/obiavi_ODZ
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие“ – Перник
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие“ – Перник
article_images/source/obiavi
  За развитието на дейността на Водоснабдяване и канализация еоод
docs/Obiavi/2012
  З а п о в е д № рд 09-206 с. Иваново, 16. 05. 2012 г
article_images/source/obiavi
  До директора на риосв хасково у в е д о м л е н и е
dopk
  Даун мишел бъкли
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-780/ 28. 03. 2018г
img/OBIAVI
  Ски, сноуборд и училище ски оборудване цена на ден в лева
doc
  Заповядвам заличавам адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес
  Заповядвам заличавам адресната регистрация по настоящ адрес
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-455/ 10. 04. 2018г
docs/Obiavi/2010
  Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг
docs/Obiavi/_2011
  Доклад за изпълнение на читалищните дейности на народните читалища от община Иваново за 2010 г
dopk
  Вилхелмус адрианус ван дер вурт
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1954/ 31. 05. 2018г
  Владимир ваньов вишански
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-614/ 26. 04. 2018г
obiavi_prilojenia
  О б я в а за провеждане на конкурс
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 -254/17. 06. 2010 г
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-293/ 06. 02. 2018г
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 -466/28. 10. 2010 г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-561/ 13. 04. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-429/ 10. 04. 2018г
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 -488/08. 11. 2010 г
dopk
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1883/ 23. 05. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-005/ 27. 07. 2017г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1424/ 02. 05. 2018г
article_images/source/obiavi
  Конкурс за фотография и презентация/ видеоклип, организиран от риосв- хасково по повод
dopk
  Виктор дмитриевич ребров
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-471/ 14. 03. 2018г
plovdiv/images/stories/Obiavi/mira
  "Визия, стратегически цели, приоритети и зони за въздействие на ипгвр на град Пловдив"
dopk
  Владимир василев демирев
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-288/ 06. 02. 2018г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-529/ 22. 03. 2018г
documents/2017/Obiavi
  Специалност „военнa медицинскa сестрa“
doc
  Заповядвам заличавам адресната регистрация по настоящ адрес
dopk
  Кайетан павел войнич
  Съобщение по чл
docs/Obiavi/2012/22-05
  З а п о в е д № рд 09-190 с. Иваново, 11. 05. 2012 г
docs/Obiavi/2013
  Приложение №2 (към раздел ) Икономически активности
obiavi/2016
  Програма „развитие на човешките ресурси процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-290/ 06. 02. 2018г
doc
  Заповядвам І. Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес
docs/Obiavi/2012/22-05
  З а п о в е д № рд 09-197 с. Иваново, 11. 05. 2012 г
dopk
  Дейвид гарет браун
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-812/ 17. 04. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-785/ 02. 04. 2018г
docs/Obiavi/2013
  Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-320/ 06. 02. 2018г
dopk
  Калоян христов генов
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1936/ 31. 05. 2018г
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-082/ 11. 01. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-239/ 02. 02. 2018г
  В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от допк, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен
  В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от допк, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен
docs/Obiavi/2012
  Книга на Община Иваново, област Русе, един за дейност „Общинска собственост за прилагане към преписката и един за гл счетоводител за сведение и изпълнение
docs/Obiavi/2013
  Отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г и бюджет за 2013 г
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 – 217 с. Иваново, 03. 06. 2010 г
  З а п о в е д № рд -09 – 243 с. Иваново 14. 06. 2010 г
dopk
  Георги стефанов симеонов
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1709/ 09. 05. 2018г
doc
  Заповядвам заличавам адресната регистрация по настоящ адрес
docs/Obiavi/2012
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Вносител: Георги Миланов Кмет на Община Иваново Докладна записка вх. №667/17. 07. 2012 г
img/OBIAVI
  Правилник за реда и условията на „българия холидейз“ еоод и „пирин голф & кънтри клуб“ eад
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1950/ 31. 05. 2018г
  Глен андре сундхаген
  Горан милич
  Румен тенев гочев
dmdocuments/obiavi_ODZ
  З а п о в е д № рд-409/06. 12. 2017 г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-456/ 10. 04. 2018г
Obiavi_art20_ZOP/Oferti_obiava/12
  Университетска многопрофилна болница за активно лечение ·царица йоанна-исул· еад
dopk
  Вили соломон давидов
  Демиен патрик далтон
docs/Obiavi/2010
  З а п о в е д № рд -09 – 237 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
obiavi
  Програма „развитие на човешките ресурси процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
docs/Obiavi
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г
docs/Obiavi/2010
  Общински съвет иваново, област русе
  Решение за одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Иваново, предмет на ачос №407/ 25. 08. 2010 г
dmdocuments/obiavi_ODZ
  З а п о в е д № рд-344/02. 11. 2017 г
directory docs Obiavi  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница