Закон за гражданската регистрация чл. 23-25, чл. 35 Административнопроцесуален кодекс Закон местните данъци и такси чДата05.11.2017
Размер116.63 Kb.
ОБЩИНА ЛУКОВИТ - LUKOVIT MUNICIPALITY

E-mail: Lukovit_ob@yahoo.com
www.Lukovit.comРаздел:

Услуги

Подраздел:

Реализация на услугите

Група:

Административни услуги по гражданска регистрация

РИ 7.5-І-09 Издаване на удостоверение за наследници


1.ЦЕЛ

Целта e с издаване на удостоверение за наследници да се определят лицата, които имат право да получават наследствено имущество ръководени от тяхната близост дължаща се на брак, кръвен произход и осиновяване.

2.ОБХВАТ

Участници

- физическо или юридическо лице

- заинтересувани институции

Процедурата е задължителна за:


 • Директор Дирекция ОА

 • Гл.експерт “ОА”

 • младши експерт”ОА

 • деловодството

 • кмет кметство/кметски наместник/гл. спец. МДТБ

3. СПРАВОЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно основание за извършване на процедурата

Закона за наследството гл.І и ІІ

Закон за гражданската регистрация чл. 23-25, чл.35

Административнопроцесуален кодекс

Закон местните данъци и такси чл. 110

Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на ръгистъра на населението4. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ЗН – Закон за наследството

ЗГР – Закон за гражданската регистрация

АПК – Административнопроцесуален кодекс

ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси

Наредбата-Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения

въз основа на ръгистъра на населението


 1. ПРАВИЛА

5.1. Общи положения

Всяко физическо лице може да поиска от общинската администрация да му се издаде удостоверение за наследници. Удостоверение за наследници се издава само на лице, което има качеството на наследник на съответния наследодател или след представяне на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице. Органът, който осъществява процедурата е общинска администрация, обикновено лицето по гражданско състояние / чл. 24, ал. 2, чл. 35, ал. 3 и чл. 106 от ЗГР/

Процедурата започва с подаване на искане по образец /Приложение 2 към чл.6, ал.1 от Наредбата/ от даден заявител до кмета на общината по последен постоянен адрес на наследодателя. Това е така, защото справка се прави по регистъра на населението. В искането заявителя посочва своя наследодател и какви законни наследници е оставил. Към искането могат да се прилагат и други документи, например препис от акт за смърт на починалия наследодател.

Въз основа на подаденото искане съответният служител от общинската администрация проверява по регистъра на населението достоверността на данните, а когато е необходимо и в регистъра на актовете за гражданско състояние за достоверността на данните, посочени в искането от насленика. Ако се установи, че са вписани като наследници по закон лица, неотговарящи на Закона за наследството /глава І и ІІ/, те се заличават като такива /чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата/.

Удостоверенията за наследници се издават по образец съгласно приложение №3 към чл.9 от Наредбата. По изключение могат да се издават удостоверения и в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец.Удостоверенията могат да се издават и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление /чл.6, ал.2 и 3, чл.9 от Наредбата/.

Удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението и за които има съставен акт за смърт. Когато починалото лице не е български гражданин, но е вписан в регистъра на населението и за него няма съставен акт за смърт на територията на Р България, за издаване на удостоверението е необходимо да се представи препис или извлечение от акта за смърт, съставен от чуждестранен местен орган по гражданско състояние. Когато в регистъра на населението не се съдържат всички необходими данни за издаване на удостоверението, се представя официален документ, издаден от компетентните органи на държавата, чийто гражданин е лицето, удостоверяващ семейното му положение, данни за съпруг/а и роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен /чл.10 от Наредбата/.

Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация. Удостоверенията на починалите наследници, издадени от други общински администрации, могат да се предоставят и от заявителя. При необходимост на последния се издава удостоверение по чл. 42 от АПК. Когато починалият наследник има дете, осиновено при условията на непълно осиновяване, този факт се отлелязва в съответното удостоверение. В удостоверението за наследници длъжностното лице вписва всички живи и починали наследници, определени от Закона за наследството/чл.11, ал.3-5 от Наредбата/.

В удостоверението наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя /съпруг или родство/. В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с под номер, а в колона „Съпруг/родство” се вписва съпруг/а или родствената връзка между починалия наследник и неговите наследници, включени в образеца. Дата на раждане на наследник се вписва само когато същият няма ЕГН /чл.12 от Наредбата/.

Удостоверенията се издават най-малко в два еднообразни екземпляра. Екземпляр от издаденото удостоверение заедно с искането се съхранява в общинската администрация за срок пет години. Когато удостоверението се състои от повече от една страница, на всяка страница се посочват наименованието на удостоверението, името и ЕГН/дата на раждане на лицето, за което се отнася. В долния десен ъгъл на всяка страница задължително се вписват поредния номер на страницата и общият брой страници. Всички страници на удостоверението, подписани и подпечатани от длъжностното лице, се оформят като неразделна част от един документ.

Удостоверенията се извеждат с изходящ номер и дата, подписват се от

длъжностното лице и се подпечатват. Удостоверенията предназначени за чужбина, се заверяват съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа /чл. 7 от Наредбата/. Когато в регистъра на населението липсват данни за издаване на съответното удостоверение, длъжностното лице прави мотивиран отказ по реда на АПК.5.3. Необходими документи:

Лична карта

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Удостоверение за наследниците /на починали с различен постоянен адрес/

Нотариално заверено изрично пълномощно.

Документ издаван от Община – Луковит

- удостоверение за наследници5.4. Време за изпълнение на административната услуга:

- обикновена – до 3 работни дни;

- бърза – в рамките на работния ден;

- експресна – до 2 часа.6. ОТКАЗ И ОБЖАЛВАНЕ

6.1. Отказ

Отказът за издаване на удостоверенията е отказ за извършване на административна услуга по смисъла на АПК.6.2. Обжалване

Обжалване по административен ред


Отказът за извършване на тази административна услуга може да се обжалва по административен ред, а също така да се оспори и съдържанието на издаденото удостоверение, с което се създават факти с правно значение (чл.81 от АПК).

Отказът на кмета или на оправомощено от него длъжностно лице да извърши административната услуга може да се обжалва пред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

Жалба срещу отказ може да подаде лицето, на което е отказано издаването на съответното удостоверение.

Съдържанието на удостоверението също може да бъде оспорено по реда на АПК.

Жалбата се подава в 14-дневен срок при отказ от издаването на удостоверението.

Мълчаливият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от изтичането на срока, предвиден за съответната административна услуга. Съдържанието на удосдтоверението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от узнаването му (чл. 84 от АПК).

Жалбата се подава в писмена форма на български език. Тя трябва да съдържа следните задължителни реквизити (чл. 85 от АПК):


 1. Трите имена, адрес, телефон, факс и ел. адрес при наличие на такъв, както и Личен номер на чужденец;

 2. Актът, който се оспорва и органът, който го е издал;

 3. Органът, пред който се обжалва;

 4. Възраженията и тяхното основание;

 5. Искането;

 6. Подпис на подателя.

Към жалбата се прилагат или представят писмените доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са взети предвид при издаването на документа или при постановяването на отказа (чл.85 от АПК).

Задължително към жалбата се прилагат: 1. пълномощно, ако жалбата се подава чрез пълномощник;

 2. документ за платена държавна такса, ако се дължи такава;

 3. препис от жалбата и писмените доказателства за органа.

В 7-дневен срок, а когато органът е колективен - в 14-дневен от получаването на жалбата извършващият административната услуга може да преразгледа въпроса и да извърши исканата услуга, съответно да извърши услугата в исканата форма или да издаде нов документ. В тези случаи той е длъжен да уведоми заинтересуваното лице. Съдържанието на новата справка подлежи на обжалване по административен ред на общо основание като в този случай не се допуска повторно преразглеждане на акта (чл. 91 от АПК).

Когато извършващият административната услуга не намери основание за пререшаване на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на компетентния да я разгледа орган (чл. 92, ал, 1 от АПК).

Компетентният да разгледа жалбата орган се произнася по нея най-късно две седмици от постъпването й с мотивирано решение, с което отменя отказа да се извърши административната услуга, съответно съдържанието на решението, чието съдържание се оспорва, или отхвърля жалбата. Когато незаконосъобразно е отказано извършване на административна услуга, компетентният да разгледа жалбата орган задължава извършващия административната услуга да стори това, като му определя и срок. Когато следва да се издаде друг документ, компетентният да разгледа жалбата орган връща преписката на извършващия административната услуга със съответните задължителни указания (чл.97 АПК).

Обжалване по съдебен ред

Засегнатите лица, на които е отказано извършване на тази

административна услуга, могат да подават жалба пред съда, независимо, че не е изчерпана възможността за оспорването й по административен път (чл.148 от АПК).


Споровете относно законосъобразността на отказите за извършване на тази административна услуга, са подсъдни на административните съдилища с изключение на тези подсъдни на ВАС (чл. 132 от АПК).

Жалбата се подава до съда в писмена форма чрез административния орган, отказал извършването на услугата. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването на акта или в едномесечен при мълчалив отказ (чл, 149,ал.1 от АПК). Ако отказът е бил оспорен по административен ред срокът за обжалване тече от съобщението за произнасяне с решение, респ. от крайната дата на която е трябвало да се произнесе при мълчалив отказ. Жалбата и протестът се подават в писмена форма чрез административния орган, отказал исканата услуга.

Жалбата и протестът се подава в писмена форма на български език. Тя трябва да съдържа следните задължителни реквизити (чл.150 от АПК):


 1. посочване на съда;

 2. трите имена, адрес, телефон, факс и ел. адрес при наличие на такъв;

 3. означение на обжалвания акт;

 4. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;

 5. в какво се състои искането;

 6. подпис на подателя;

Към тях се прилагат:

 1. Преписи за заинтересуваните граждани и организации, участващи в административното производство:;

 2. Писмените доказателства;

 3. Пълномощно, ако жалбата се подава от пълномощник;

 4. Документ за платена такса;


7. ТАКСИ

За издаване на удостоверение за наследници се заплаща местна такса съгласно чл.110 от ЗМДТ. Цената на услугата се определя на основание чл.42 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит и е изложена на информационното табло на Общината.


8. РЕГИСТЪР НА РЕВИЗИИТЕ:
Дата на издаване

Ревизия

Променени

стр. №

Вид на промяната30.11.2004

01
Оригинален документ20.03.2005

02

2

3

Промененна идентификация

Променена такска

08.02.2006

03

1-4

Актуализация18.08.2008

04

1-5

Актуализация01.10.2009

05

1,6

Актуализация08.06.2010

06

4

Актуализация28.01.2013

07

1-5

Актуализация - Наредба

9. ПРОЦЕДУРАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА:


№ ПО РЕД

Длъжност

Име и фамилия


Запознат с процедурата /подпис/Директор Дирекция “ОА”

Пепа Милева
2.

Мл. експерт “ОА”

Силвия Петкова
3.

Гл. експерт “ОА”

Йонка Димитрова

Анка Антонова


4.

Технически сътрудник

Пламенка Николова
5.

Технически сътрудник

Мима Василева
6.

Кмет/Кметски наместник/Гл. спец

Населено място

Писмо 01-431/04.02.2013гРИ

Име и фамилия

Организационно звено

Подпис

Съставил

Анка Антонова

Гл. експерт “ОА”
Проверил

Камелия Василева

Секретар Община
Утвърдил

Иван Грънчаров

КметОбщина – Луковит, услуга: Издаване на удостоверение за наследници, Page of

РИ 7.5-І-09. Издадена на:28.01/2013 год. Ревизия: 07


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница