Закон за изменение и допълнение (ДВ, бр. 77 от 2005 г.) / § 104 § 113 Закон за изменение и допълнение (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) / § 4 § 5страница17/17
Дата20.11.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

(Обн., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г.)
Преходни и заключителни разпоредби

§ 27. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47 и 99 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 103, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заличават.

2. В чл. 105, ал. 2 думите „на Министерството на околната среда и водите“ се заличават.

§ 28. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80 и 94 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 16, ал. 1 изречение второ се заличава.

2. В чл. 16а, ал. 2 т. 5 се изменя така:

„5. влязло в сила решение или становище, когато такова се изисква по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и/или решение за оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона, когато такова се изисква по Закона за биологичното разнообразие;“.

3. В чл. 25, ал. 6 думите „Министерство на околната среда и водите“ и запетаята след тях се заличават.

§ 29. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.) в чл. 11 се създава ал. 3:

„(3) Съгласуването на проекта за рекултивация по ал. 2 се извършва от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, а когато с проекта се предвижда рекултивация на земя за земеделски нужди и/или за нуждите на горския фонд – и от министъра на земеделието и храните.“

§ 30. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19 и 80 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 31, ал. 20 т. 8 се отменя.

2. В чл. 49, ал. 1:

а) в т. 1 след думите „министъра на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“;

б) в т. 2 след думите „министъра на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“;

в) в т. 3 след думите „министъра на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.

§ 31. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 19 и 80 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 2 думите „писмено съгласие на Министерството на околната среда и водите“ се заменят със „съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица“.

2. В чл. 14, ал. 4 накрая се добавя „или оправомощени от него длъжностни лица“.

3. В чл. 17:

а) в ал. 3 думите „с разрешение от Министерството на околната среда и водите“ се заменят със „след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица“;

б) в ал. 4 думите „с разрешение от Министерството на околната среда и водите“ се заменят със „след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица“.

4. В чл. 58, ал. 2 думите „писмено съгласие от Министерството на околната среда и водите“ се заменят със „съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощено от него длъжностно лице“.

5. В чл. 66, ал. 2, т. 2 думите „писмено съгласуване от Министерството на околната среда и водите“ се заменят със „съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица“.

6. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица“.

§ 32. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 80 от 2009 г.) в чл. 11 след думата „водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 33. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93 и 95 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 59 ал. 2 се изменя така:

„(2) Документите по чл. 60, ал. 9 се подготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране – когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията.“

2. В чл. 63 т. 2 се отменя.

§ 34. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) Издадените до влизане в сила на този закон подзаконови нормативни актове по прилагането му запазват действието си, доколкото не му противоречат.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

(Обн., ДВ, бр. 46 от 18.06.2010 г.; изм., бр. 42 от 03.06.2011 г.)
Преходни и заключителни разпоредби

§ 38. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в наредбите по чл. 131л, т. 1, 2, 3 и 5.

(2) (Отм., ДВ, бр. 42 от 2011 г.).

§ 39. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 22в, ал. 2 след думите “от министъра на околната среда и водите” се добавя “или от оправомощено от него длъжностно лице”.

2. В чл. 22г:

а) в ал. 1 думите “утвърден от министъра на околната среда и водите” се заменят с “одобрен от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице”;

б) в ал. 4 думата “утвърждаване” се заменя с “одобряване”.

3. В чл. 22д:

а) в ал. 1 думите “утвърден от министъра на околната среда и водите” се заменят с “одобрен от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице”;

б) в ал. 5 след думите “от министъра на околната среда и водите” се добавя “или от оправомощено от него длъжностно лице”;

в) в ал. 6 след думите “министърът на околната среда и водите” се добавя “или оправомощено от него длъжностно лице”, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”, а думата “утвърди” се заменя с “одобри”;

г) в ал. 7 думата “утвърждаване” се заменя с “одобряване”.

4. В чл. 22е ал. 5 се изменя така:

“(5) В 14-дневен срок от влизането в сила на положително решение по ОВОС министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице одобрява плана за управление на минните отпадъци по ал. 1, т. 5, след което се издава разрешителното.”

5. В чл. 22и, ал. 3 след думите “от министъра на околната среда и водите” се добавя “или от оправомощено от него длъжностно лице”.

6. В чл. 26, ал. 3 след думите “от органите по ал. 1” се добавя “или от оправомощени от тях длъжностни лица”.

§ 40. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКОН


за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

(Обн., ДВ, бр. 42 от 03.06.2011 г.)

Преходни и заключителни разпоредби

§ 26. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 131ф, ал. 2.

§ 27. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите издава методиката по чл. 131т, ал. 4 съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с министъра на земеделието и храните.

§ 28. (1) До 31 декември 2012 г. квоти за нови участници в схемата за търговия с емисии на парникови газове се отпускат въз основа на решение за разпределение на квоти за нови участници на Междуведомствената работна група за координиране изпълнението на Националния план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008 - 2012 г. и издадена заповед на министъра на околната среда и водите за разпределение на квоти на съответния нов участник.

(2) Междуведомствената работна група по ал. 1 работи по Методическите указания, утвърдени със Заповед № РД-396 на министъра на околната среда и водите от 23 април 2010 г.

§ 29. Докладите по чл. 131и, ал. 8 за периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2010 г. се представят в Изпълнителната агенция по околна среда до 15 юли 2011 г.

§ 30. Разпоредбата на чл. 97, ал. 2 се прилага и за неприключилите до влизането в сила на този закон процедури по ОВОС.

§ 31. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 1, т. 5 думите "резервоарите на танкери, шлепове и други" се заменят с "корабните горивни танкове".

2. В чл. 9б след думите "цистерни за превоз на бензини" се поставя запетая и се добавя "както и системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП) при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанциите".

3. В чл. 30в, ал. 2 думите "от контролните органи" се заменят с "в акредитирани лаборатории".

4. В глава пета се създава чл. 30к:

"Чл. 30к. (1) Контролът върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се упражнява чрез проверки от председателя на Българския институт по метрология или от оправомощени от него юридически лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система по качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17 020.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно методика на Българския институт по метрология.

(3) Редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лицата по ал. 1 се определят от председателя на Българския институт по метрология.

(4) Таксите за проверките по ал. 1 се определят с Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.

(5) Българският институт по метрология предоставя на регионалните инспекции по околната среда и водите информация за резултатите от проверките по ал. 1 в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9б.

(6) Лицата - собственици на бензиностанции, са длъжни да информират Българския институт по метрология при неизправност на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, съгласно изискванията на наредбата по чл. 9б."

5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 27:

"27. "Система, съответстваща на Етап II на улавяне на бензиновите пари" е оборудване, предназначено за улавяне на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторно превозно средство по време на зареждането в бензиностанция и което прехвърля тези бензинови пари в резервоар на бензиностанцията или ги връща към бензиноколонката за нова продажба."

6. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

"(2) Българският институт по метрология изготвя методиката по чл. 30к, ал. 2 в срок до 31 декември 2011 г."

§ 32. Разпоредбата на чл. 131т, ал. 3 влиза в сила от 1 септември 2011 г., а разпоредбата на чл. 131ф, ал. 1 влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

(Обн., ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.)
Преходни и заключителни разпоредби

§ 89. (1) Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на глава шеста се довършват при условията и по реда на този закон с изключение на тези, които са на етап след консултации по определяне на обхвата на ОВОС, съответно на екологичната оценка, които се довършват по досегашния ред.

(2) За започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на глава шеста, при които има промяна на компетентния орган, цялата документация се предава служебно на новия компетентен орган до 30 дни от влизането в сила на този закон с изключение на случаите, когато:

1. процедурата по ОВОС е на етап след проведена среща за обществено обсъждане;

2. процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е на етап след внесено искане за преценяване.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 процедурите се довършват от компетентния орган, започнал процедурата.

§ 90. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

§ 91. (В сила от 01.01.2013 г.)

(1) Процедурите за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 за предприятия с висок рисков потенциал, които са започнали преди 1 януари 2013 г., се довършват по досегашния ред.

(2) Процедурите за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 за предприятия с нисък рисков потенциал, които са започнали преди 1 януари 2013 г., се прекратяват с решение на министъра на околната среда и водите.

(3) В случаите по ал. 2 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща внесената от операторите документация на директора на съответната РИОСВ, на територията на която е разположено предприятието.

(4) В 6-месечен срок след 1 януари 2013 г. министърът на околната среда и водите отменя издадените разрешителни по чл. 104, ал. 1 за предприятия с нисък рисков потенциал.

(5) Разпоредбите на чл. 103 не се прилагат за предприятията по ал. 1 и 2.

§ 92. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон операторите на инсталациите, които са в обхвата на дейностите по приложение № 4, т. 1.1 за дейности с обща номинална входяща топлинна мощност, равна на 50 МW; т. 1.4, буква “б”; т. 3.1, буква “а” – по отношение на дейностите по производство на циментен клинкер в пещи, различни от ротационни, с производствен капацитет над 50 тона за денонощие; т. 3.1, буква “в”; т. 4.1 – 4.6 за дейности относно производство чрез биологична обработка; т. 5.1, букви “а” – “д”, “з” и “л”; т. 5.2, буква “а”; т. 5.3.1, букви “в” – “д”, т. 5.3.2, 5.5 и 5.6, т. 6.1, буква “в”, т. 6.4.2, букви “б” и “в” и т. 6.9, 6.10 и 6.11, са длъжни писмено да уведомят за това Министерството на околната среда и водите.

§ 93. (1) Операторите на инсталации, които са въведени в експлоатация или им е издадено разрешение за строеж преди влизането в сила на този закон и извършват дейности в обхвата на приложение № 4, т. 1.1 за дейности с обща номинална входяща топлинна мощност, равна на 50 МW; т. 1.4, буква “б”; т. 4.1 – 4.6 за дейности относно производство чрез биологична обработка; т. 5.1, букви “а” – “д”, “з” и “л”; т. 5.2, буква “а” с изключение на битови отпадъци; т. 5.3.1, букви “в” – “д”, т. 5.3.2, 5.5 и 5.6, т. 6.1, буква “в”, т. 6.4.2, букви “б” и “в” и т. 6.10 и 6.11, подават заявление за издаване на комплексно разрешително съгласно глава седма, раздел ІІ до 31 януари 2013 г.

(2) Крайният срок за изпълнение на условията, установени с издадените комплексни разрешителни за действащи инсталации по ал. 1, е 7 юли 2015 г.

§ 94. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 31:

а) в ал. 11 след думите “инвестиционното предложение” се добавя “или проект или по одобряване на плана или програмата”;

б) създава се нова ал. 16:

“(16) Решението по ал. 7 или по ал. 12, т. 1 е задължително за одобряване на плана, проекта, програмата или инвестиционното предложение от съответните компетентни органи съгласно други закони.”;

в) досегашните ал. 16, 17, 18, 19 и 20 стават съответно ал. 17, 18, 19, 20 и 21;

г) досегашната ал. 21 става ал. 22 и в нея думите “ал. 20” се заменят с “ал. 21”;

д) създава се ал. 23:

“(23) Решението по ал. 7 губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата.”

2. В чл. 128б, ал. 2 думите “и 16” се заменят с “и 17”.

§ 95. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) се създава чл. 38:

“Чл. 38. Събраните глоби и имуществени санкции по този закон, наложени от органите по чл. 18, се внасят в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.”

§ 96. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 17б, ал. 3, т. 2 думите “Научно-приложния институт за пожарна безопасност и спасяване към” се заличават.

2. Член 17в се отменя.

§ 97. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г. и бр. 29 от 2012 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 142, ал. 5 се създава т. 8:

“8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта.”

2. В чл. 148, ал. 8 се създава изречение второ: “Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж.”

3. В чл. 149 се създава ал. 6:

“(6) За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на органа, издал разрешение за строеж, в което се посочва и начинът за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.”

§ 98. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на разпоредбите на:

1. параграфи 20 – 42, § 75 и § 91, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;

2. параграфи 43 – 58, § 87 и § 88, които влизат в сила от 7 януари 2014 г. за операторите:

а) на инсталации, които са въведени в експлоатация и притежават комплексно разрешително преди 7 януари 2013 г. и които изпълняват дейности по приложение № 4:

аа) точка 1.1 – за дейности с номинална входяща топлинна мощност над 50 МW;

бб) точки 1.2, 1.3, 1.4, буква “а”, т. 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.5;

вв) точки 4.1 – 4.6 – за дейности относно производство чрез химична обработка;

гг) точки 5.1, букви “е”, “ж”, “и” и “к” и 5.2, буква “а” – само за битови отпадъци;

дд) точки 5.3.1, букви “а” и “б”, 5.4, 6.1, букви “а” и “б”, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, буква “а”, 6.4.3 и 6.5 – 6.9;б) чието заявление за издаване на комплексно разрешително е одобрено не по-късно от 7 януари 2013 г. и съоръженията – обект на заявлението, ще бъдат въведени в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 април 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница