Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнп


Правила, уреждащи присъствието или отсъствието на учениците от учебни занятия, степента на виновност и вида на наказаниетостраница7/7
Дата22.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Правила, уреждащи присъствието или отсъствието на учениците от учебни занятия, степента на виновност и вида на наказанието.


 1. Ученик, който има документ и отсъства поради заболяване, няма право да идва в училище и да влиза избирателно в часовете.

 2. За отсъствие по семейни причини повече от 3 дни родителите се обръщат с молба до директора на училището.

 3. Медицинският документ за отсъствия по здравословни причини се представя на класния ръководител в 3-дневен срок. При неспазване на този срок или представяне на фалшив документ, на ученика се налага административно наказание.

 4. При извършени 120 извинени отсъствия ученикът е длъжен да представи, в тридневен срок на класния ръководител, протокол за увеличаване лимита на отсъствия от личния лекар. Протоколът се представя на ПС от класния ръководител.

 5. Не се разрешава на учениците посещаване на курсове и уроци в часове, които съвпадат с учебните занятия.

 6. За ученик, чиито отсъствия за една учебна година са повече от 50 учебни дни, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок и/или на учебната година.

 7. Ученик, чиито отсъствия са повече от 1/3 по учебна дисциплина, приключва учебния срок или учебната година чрез полагане на изпит. Учебните предмети, по които ученикът ще полага изпити, както и условията и редът за провеждането им, се определят със заповед на директора на училището по предложение на ПС.

 8. Присъствието в час по физическо възпитание без игрално облекло се отбелязва в ученическата книжка и дневника на класа. При допуснати 3 такива нарушения, оценката за поведение за учебния срок се намалява с една единица
  1. Процедура за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание.


 1. Освобождаване за 1 учебна година или 1 учебен срок става в началото на учебната година или срока с решение на ПС, като учениците, страдащи от хронични заболявания или имащи трайни увреждания, представят заявление от родителя до директора на училището и бележка от ЛКК.

 2. Временно освобождаване се извършва срещу заверена от училищната медицинска сестра бележка.

 3. Документите по т.1 се съхраняват от медицинската сестра до края на годината, а всички медицински бележки по т. 2 се предават на учителя по физическо възпитание и се съхраняват до края на учебната година.

 4. Освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове без да участват в занятията, ако здравословното им състояние го позволява.

 5. Родителите на освободените ученици представят писмена декларация за съгласието си децата им да не присъстват в часовете по физическо възпитание.

При допуснати 5 неизвинени отсъствия за учебен срок учениците от гимназиална степен губят правото си да получават стипендия за отличен успех за следващия учебен срок.

В края на всеки учебен срок в ученическата книжка на ученика класният ръководител вписва комплексна словесна оценка, базираща се на изпълнението на Правилника за вътрешния ред. Ученикът получава оценка:

 • ОТЛИЧЕН - при цялостно спазване на Правилника за вътрешния ред на 2 СОУ и недопускане на повече от 5 неизвинени отсъствия за учебен срок;

 • МНОГО ДОБЪР - при цялостно спазване на Правилника за вътрешния ред на 2 СОУ и недопускане на повече от 8 неизвинени отсъствия за учебен срок;

 • ДОБЪР - при спазване Правилника за вътрешния ред на 2 СОУ и допуснати 10 неизвинени отсъствия за учебен срок. Оценка добър се поставя независимо от допуснатите неизвинени отсъствия, при неизпълнение нарежданията на училищното ръководство или учителя, при нарушаване на учебния процес, тютюнопушене или увреждане на училищното имущество;

 • ЗАДОВОЛИТЕЛЕН - при спазване Правилника за вътрешния ред на 2 СОУ и допуснати до 12 неизвинени отсъствия за учебен срок. Оценка задоволителен се поставя независимо от допуснатите неизвинени отсъствия, при използване на физическа саморазправа или при накърняване авторитета и достойнството на учителя;

 • НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН - при допускане на над 15 неизвинени отсъствия за учебен срок или употреба на алкохол, на наркотични средства; при установена кражба или фалшифициране на официален документ; за тежко деяние срещу личността на ученик, учител или служител.
  Незадоволителната оценка е основание за предложение пред ПС за преместване на ученика в друго училище.

Дежурният ученик е длъжен:

 1. да отговаря за реда и дисциплината на учениците през междучасието, като при необходимост търси съдействието на дежурния учител на етажа;

 2. да докладва на учителя отсъстващите за деня ученици;

 3. да подготвя класната стая за учебните занятия, съобразно изискванията на съответния учител;

 4. да съобщава на дежурния учител (преподавател) констатираните щети на материалната база, както и обстоятелствата по тяхното извършване (ако са известни);

 5. да изчака учителя до 15 мин. след започване на часа и ако не се яви, да докладва на помощник-директора и да изпълни указанията на Училищното ръководство;

 6. да в края на учебния процес оставя кабинета в добър вид ( изчиства дъската и боклуците).

За извършено тежко деяние срещу личността на ученик, учител или служител на училището, изразяващо се в обида, клевета, телесна повреда, или по-тежки деяния, ученикът подлежи на изключване, без да му е налагано друго наказание.

За извършена кражба, ученикът се премества от училището, без да му е налагано друго наказание.

За извършване на грабеж или малтретиране, съпроводени с прилагане на физическа сила, ученикът се премества от училището, без да му е налагано друго наказание.
 1. Родители.


Родителите имат право:

 1. да формират свои органи за подпомагане и да участват в ръководни органи на училището, предвидени в настоящия Правилник;

 2. да получават информация за резултатите от обучението и възпитанието на детето им, за неговото здравословно състояние;

 3. да отправят препоръки, мнения, въпроси, жалби, молби и сигнали пред всички органи на училището, и да получават отговори на тях в едномесечен срок;

 4. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

 5. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 6. да участват в родителските срещи;

 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 8. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

 9. да участват в училищното настоятелство;

 10. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

 11. Родителите на учениците от първи клас имат право да подават заявления за участие в целодневна организация на учебния ден.

Родителите са длъжни:

 1. да упражняват системен контрол върху подготовката на ученика и редовното посещаване на учебните занятия;

 2. родителите на учениците от начален етап да организират взимането на децата си в определеното време;

  1. при над 3 нарушения на тази точка ще бъде уведомявана дирекция „Закрила на детето“;

 3. да осигуряват на ученика, според своите възможности, най-благоприятни условия за работа, отдих и свободни занимания;

 4. да присъстват на провежданите родителски срещи. При невъзможност да присъстват да се обадят на класния ръководител в 3 /три/ дневен срок.

 5. да се явяват при повикване на педагози или административни длъжностни лица в училището.

Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

 2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с Правилника за дейността на училището при записване на ученика;

 3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на Правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

 4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

 5. да се явяват в училището и когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

 6. да заплащат в срок, предвидените в настоящия Правилник такси за допълнителни педагогически и други услуги;

 7. да обезщетяват в установения срок причинените от ученика вреди на училището;

 8. При нарушение на чл.49 от Правилника за устройството и дейността на 2 СОУ от страна на ученика, родителят е длъжен да заплати глобата, определена от закона в касата на Училищното Настоятелство;

 9. да разписват ученическата книжка на ученика системно.
  1. УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

  1. Органи за управление.


 1. Органите за управление на училището са директорът и ПС.

 2. Консултативни органи за управление са Дирекционният съвет, Училищното настоятелство и Ученическият съвет.

 1. Директорът:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 2. спазва и прилага ДОИ;

 3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

 4. по преценка и необходимост делегира съответните правомощия за изпълнение на своите задължения на пом. директора;

 5. представлява училището пред държавните органи и други лица;

 6. разпорежда се с бюджета и извънбюджетните постъпления;

 7. ръководи кадровия подбор, сключва трудови договори с педагогически и непедагогическия персонал по реда на КТ;

 8. осъществява контрол върху работата на учителите, служителите и учениците;

 9. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с настоящия Правилник и други нормативни актове;

 10. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация;

 11. той е председател на ПС и осигурява изпълнение на решенията му;

 1. Изпълнява и други функции, предвидени в настоящия Правилник и други нормативни документи.

 2. Директорът осъществява дейността си със заповеди и наредби.

 3. Заповедите и наредбите на директора са задължителни за всички учители, служители и ученици.

 1. Дирекционният съвет е оперативен, съвещателен, помощен орган на директора на училището.

 2. В състава на Дирекционния съвет са включени помощник-директорите.

 3. Дирекционният съвет се свиква от директора на училището не по-рядко от 1 път месечно.

 4. Становището на дирекционния съвет не е задължително за директора.

Педагогическият съвет включва всички учители, помощник-директорите, педагогическия съветник, психолога, логопеда, председателя на Ученическия съвет, медицинската сестра и председателя на Настоятелството, който има право да участва със съвещателен глас.

 1. Педагогическият съвет като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.

 1. Приема Правилника за дейността на училището.

 2. Приема училищния учебен план.

 3. Избира формите на обучение

 4. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

 5. Определя начина за приемане на ученици при спазване на нормативните актове.

 6. Приема учебни планове за индивидуални форми на обучение.

 7. Определя дейностите извън ДОИ и приема програми за осъществяването им.

 8. Прави предложения за награждаване и наказване на ученици по ал.1, .т. 3 или 4, като взема решение

 9. ПС утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.

 1. ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора.

 2. Съобщението на директора за свикване на Педагогическия съвет следва да бъде огласено най-малко 3 дни преди насроченото заседание и следва да съдържа дневния ред, часа и мястото на провеждане на заседанието.

 3. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

 4. Педагогическият съвет се председателства по право от директора на училището.

 5. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от численият му състав.

 6. Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство /2/3 от гласовете на присъстващите/ или от началника на РИО на МОМН.

 7. Педагогическият съвет:

 1. приема дългосрочни програми за развитие на училището и комплексен план за работата през текущата година;

 2. обсъжда и взема решение по всички въпроси, свързани с учебно-възпитателната дейност на училището;

 3. определя дейностите извън ДОИ и приема програми за осъществяването им.

 1. Влезлите в сила решения на Педагогическия съвет са задължителни за всички учители, служащи и ученици.

 2. За безпричинно отсъствие от ПС и за неизпълнение на негово решение членовете му се наказват от директора за дисциплинарни нарушения, съгласно КТ /забележка, предупреждение за уволнение, уволнение/.

 1. Помощник-директорите по учебната част се назначават от директора на училището.

 2. Помощник-директорът, отговарящ за съответната образователна степен и смяна:

 1. има помощни функции в ръководството и контрола на всички дейности, свързани с учебно-възпитателната дейност в поверената му степен и смяна /разпределение на учителите, преструктуриране на учебното съдържание, изготвяне на разписания, учебни планове и програми, сформиране на паралелки и групи за занимания по интереси и СИП, изготвяне на графици за дежурства, организиране на посещения на уроци, работата с учебната документация и други/;

 2. извършва пряко и косвено наблюдение на работата на учителите;

 3. прави предложения пред директора за поощрения, квалификация и наказания на педагогическия персонал;

 4. участва със становища при кадровия подбор на педагогическия състав;

 5. организира по своя преценка обсъждане на различни проблеми с всички или част от учителите от съответната степен;

 6. посреща учениците на входа в началото на учебната смяна;

 7. контролира дейността на дежурните учители.

 1. Помощник-директорът по административно-стопанските въпроси осъществява ръководство и контрол върху дейността по материално-техническото осигуряване и вътрешния ред на училището. Той се назначава от директора.

 2. Помощник-директорът по АСД:

 1. организира и отговаря за поддръжката и развитието на сградния фонд и вътрешното обзавеждане;

 2. организира и отговаря за набавянето, експлоатацията и поддръжката на учебно-техническите средства;

 3. организира и отговаря за набавянето на учебниците и други материали, необходими за учебния процес;

 4. организира и отговаря за поддържането на хигиената и вътрешния ред в сградата на училището;

 5. пряко ръководи всички служби в училището, за които отговаря /медицинска, финансова, хигиенна, бюфет и други/;

 6. следи за спазване на договорните задължения по обслужването и поддръжката на базата, комуникациите и техническата част от външни институции и фирми.

 1. Методическите обединения са професионални педагогически общности по проблемите на обучението.

 2. Методическите обединения включват всички преподаватели по съответната дисциплина, и в съответната културно - образователна област.

 3. Методическите обединения могат да:

 1. определят базовото учебно съдържание за всяка година на обучение;

 2. изработват оригинални планове и програми, учебници и учебни пособия;

 3. определят единни критерии за текущото и крайното оценяване на знанията и уменията на учениците;

 4. утвърждават формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците;

 5. проучват методическата литература, да организират дейности по вътрешно училищната квалификация на учителите;

 6. организират открити уроци и обсъждания;

 7. правят предложения за предоставяне на парични средства, необходими за дейността на съответното Методическо обединение /МО/.

 1. Методическите обединения се ръководят от председатели, избрани на заседание на МО и утвърдени от Педагогическия съвет.

 2. Методическите обединения провеждат свои заседания най-малко един път на два месеца.

 3. Председателят на методическото обединение се сменя на ротационен принцип за срок от 2 (две) учебни години.

Учениците могат да създават свои органи и организации, които да участват в административната дейност на училището. Степента на участие на тези организации се определя от споразумение с директора.

 1. Изборът на членове на ученическите съвети по паралелки се осъществява под непосредствено ръководство на педагогически съветник и класния ръководител

 2. За членове на УС и парламент се предлагат и избират ученици без наложени административни наказания и спазващи ПВР.

 3. Ученическия парламеннт прави предложения пред ПС относно подобряване дейността на училището. Те се обсъждат от ПС и ако станат решения, се изпълняват от Ученическия парламент със съдействието на педагогическата колегия.

 1. Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

 2. Устройството и дейността на УН се урежда с правилник.

 3. УН включва родители и други граждани, заявили своето желание да съдействат за осъществяване на УВД и развитие на МТБ (материално техническа база).

 1. Учениците заплащат такси за участие в допълнителни форми на обучение /зелени училища, пленери, практики,екскурзии с учебни цели,такси за участие в състезания, курсове и други/.

 2. Размерът и редът на плащането на таксите по предходната алинея се определя от ПС.

Творческите продукти на учениците, създадени при обучението им в 2 СОУ, остават за училището.

 1. Извършените нарушения на училищния ред извън учебен час се установяват с протоколи.

 2. В протоколите се отразяват: данните за извършителя, описание на причинените щети и тяхната парична равностойност, време и обстоятелства на извършеното нарушение, както и възражения на извършителя.

 3. Протоколите за нарушението се съставят от служебно лице, установило нарушението /помощник-директор, дежурен учител, класен ръководител и други/.

 1. Съставените протоколи по предходния член се изпращат при помощник-директора по административно-стопанските въпроси.

 2. В тридневен срок протоколът се довежда до знанието на извършителя и неговите родители, ако извършителят е ученик.

Определените парични суми за обезщетение на причинените вреди, следва да бъдат внесени в едноседмичен срок от деня на запознаването с протокола, респективно деня на запознаване с решението по направената жалба.
  1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Настоящият Правилник влиза в сила от 15.09.2012 г. и отменя предходния.

 2. Правилникът може да се актуализира или изменя с решение на ПС.

 3. За всички неуредени в този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на ЗНП и ППЗНП

 4. Класните ръководители са длъжни да запознаят учениците и родителите с Правилника в 10-дневен срок от приемането му срещу подписи.

 5. Помощник-директорът по административно-стопанската дейност запознава административния персонал в 10-дневен срок от приемането му.

 6. Правилникът се съхранява от директора, като копия от него имат помощник-директорите.

 7. Правилникът се поставя на видно място в училището.Приложение към чл. 49

Образец

ПРОТОКОЛ

за констатирано нарушение по чл.56 и 56а от Закона за здравето
Днес .................... комисия в състав:

 1. ........................................................................................ – пом.директор,

 2. ......................................................................................... – гл. учител,

 3. ......................................................................................... – дежурен учител

установи, че .............................................................................................(име на нарушителя)

не спазва забраната от чл. 54, 56 или 56а на Закона за здравето и на училищно ниво се санкционират с общественополезен труд /чистене на дъвки от пода, чиновете и т.н./ и с глобите, определени от закона, които трябва да се внесат в касата на Училищното настоятелство към 2 СОУ.
НАРУШИТЕЛ:................................................
ПОДПИСИ: 1.......................................

2.......................................

3.......................................Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница