Закон за предучилищното и училищно образование /зпуо/. Държавни образователни стандарти по чл. 22 от зпуостраница1/4
Дата06.02.2018
Размер0.99 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ГР.БУРГАС
Гр. Б у р г а с 056 / 81-79-49 - директор

ул. „Любен Каравелов” № 69 81-79-48 – зам. директор 81-79-47 – канцелария


СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

Настоящата Стратегия е одобрена от Обществения съвет на ……/съгласно чл. 269, ал. 1, т. 1/ и Приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата10.09.2016/съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование

1. Общи положения. история, статут

2. Анализ на състоянието на образователната институция.

3. Поемане на отговорност.

4. Мисия и визия

5. Принципи

6. Цели.

6.1. Стратегическа цел

6.2. Оперативни цели

6.3. Основни дейности по оперативна цел 1

6.4. Основни дейности по оперативна цел 2

6.5. Основни дейности по оперативна цел 3

6.6. Основни дейности по оперативна цел 4

6.7. Основни дейности по оперативна цел 5

7. Критерии показатели за измерване на резултатите

8. Обхват на стратегията

9. Администриране

10. Финансиране

11. Мерки

12. Оценка на стратегията

6. Стратегически цели и задачи 7.Приоритетни направления и дейности

8. Финансиране


 1. Общи положения.

Нормативна основа НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА:

 1. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”

 2. Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

 3. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.

 4. Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО

 5. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот

 6. Национална референтна рамка.

 7. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 8. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности /Стандарт за приобщаващо образование/

 9. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009

 10. Съвместен меморандум по социално включване на Република България

 11. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

 12. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата

 13. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБългария за периода 2015-2020 г.

 14. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

 15. Регионални приоритети на средното образование.- Чл. 196. ЗПУО

 16. Общински политики в средното образование.- чл.197 от ЗПУО.

 17. СПЕЦИФИКАТА НА КОНКРЕТНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ СТАНДАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ.

Настоящата Стратегия за развитие на ОУ „Л.Каравелов“ е разработена на основание чл. 70, чл. 263. (1) /ПС/ и чл. Чл. 269. (1) /Общ.съвет/ от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.

Стратегията за развитие на ОУ „Л.Каравелов“ обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира на две години или при необходимост.


2.Анализ
Социално-икономически анализ:

Ролята на образованието и изискванията към образователния продукт в съвременното българско общество непрекъснато нараства с интегрирането на държавата ни в Европейския съюз.

2015-та е годината, белязана с един важен знак за образователната реформа в България - реално разписан на книга, приет и обнародван Нов Закон за предучилищното и училищно образование. Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред ОУ“Л.Каравелов“ е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.

Ключовите компетентности, които учениците в ОУ“Л.Каравелов“ трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, учения и нагласи или отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция /§ 1, т.12/, намират своето място в изучаването на общообразователната подготовка /чл. 77, (1) ЗПУО/.

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство - осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образовани ОУ“Л.Каравелов“ дава ясен знак за хуманизъм и толерантност /чл.3, ал.2, т.3 от ЗПУО/, тъй като в него се интегрират 10 ученика със специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 7 клас.

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването родителите като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в обществени съвети. Първото заседание на Обществения съвет в ОУ“Л.Каравелов“ е насрочено за м.02.2017 година. В училището успешно функционира Училищно настоятелство, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ученическият съвет в ОУ“Л.Каравелов“ е форма за ученическо самоуправление /чл.171, ал.1, т.10,11,12/ чрез която учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативни часове и училищния учебен план. Училищното ръководство съдейства на учениците от училищния съвет да получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното гражданско самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и насилието сред младите хора.

Автономията на училището /чл.3, ал.2, т.10 и чл.28, ал.2 ЗПУО/да разработва училищни учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците е истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, защото резултатите от избора стават известни след години. В този контекст училището поема предизвикателството да разработва интердисциплинарни учебни програми, свързани с природните и обществени науки, новите технологии и чуждите езици, в резултат на които да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети.

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение /чл.219, ал.1,т.5 и ал.2, т.4 от ЗПУО/. В ОУ“Л.Каравелов“ квалификацията и кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по специализирани международни и национални програми и повишаване на компетеностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.


Демографска характеристика:

Конкретната среда, в която работи ОУ „Л.Каравелов“, гр. Бургас, се характеризира най-общо със следните характеристики:


1.Училището е създадено през 1929 години в работнически квартал.

Като наследство учениците, които се обучават в училище произхождат от семейства с невисок социално-икономически статус -60% от родителите са с висше образование, но основните сфери на заетостта са търговия, сферата на обслужването и държавни структури. Много малък процент са със самостоятелен частен бизнес.

Има и безработни родители/ не цели семейства , а по един член на семейството/

Малко са семействата, в които майчиният език не е български.-5 %


В тази връзка училището няма силно лоби в държавните и общински структури и не може да разчита изцяло на подкрепа от местните власти при реализиране на редица инициативи, най-вече свързани с подобряване на материалната база и допълнително финансиране
2.Силна конкуренция/често нелоялна/ между местните общински училища с основна образователна степен/конкуренция най-вече на лобита и позиции в местни структури, привличане на ученици, а не - качество на образователно-възпитателен процес/
3.За сметка на невисокия социално –икономически статус , родителската общност носи дълбоко уважение непреходните човешки ценности-родолюбие, ученолюбие, трудолюбие. Притежава висока привързаност към българските традиции и традициите на училището ни.Голяма част от родителите са бивши ученици на училището.

Българският фолклор е на особена почит. Учениците обичат българските народни танци, българските народни песни и в училището ни съществуват различни форми , които развиват тези умения на учениците- танцов състав , вокална група , паралелки с усилено изучаване на хореография , клубове към Проект „Успех“-Семейни празници и традиции, Българските народни приказки, Българските народни обичаи.

4.“Различното училище“-това е ОУ“Л.Каравелов“.В него децата могат не само да усвояват задълбочено знания, да придобиват умения за практическа реализация, но имат шанса да се занимават с изкуство-изобразително, танцово, музикално, театрално, да придобиват самочувствие и увереност.
5.Училищното Настоятелство винаги е играло съществена роля в живота на училището.

То е инициативно, ангажирано с проблемите, действено.То е инициатор на редица прояви-Благотворителен Коледен базар/традиционен/,Мартенски маратон/работилница за мартеници за родители и ученици/,Великденски съботник, Празничен събор в чест на патронния празник на училището.


По отношение членството в Европейския съюз:

 • нарастват изискванията към институциите и ОУ“Л.Каравелов“ предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция /необходимост от високо качество на образованието, разписано в Оперативна цел 1,критерий 1 на плана към стратегията - ДОС 15, чл.22, ал.2, т. 15 от ЗПУО - управлението на качеството в институциите;

 • Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да разработва програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично образование /ДОС 8/, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. /чл.76, ал.5 ЗПУО. /Партньорство и сътрудничество – Оперативна цел 4-;

 • Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми /алтернативни източници на финансиране /разписано в Оперативна цел 1,критерий 2; Стандарт 17 – финансиране/.

 • Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна програма “Човешки ресурси”, оперативна програма „Регионално развитие”) – /необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми Оперативна цел2, критерий 5/.


По отношение на системата на училищното образование:

 • Независимо, че в ОУ“Л.Каравелов“ няма отпаднали ученици и не са налице всички характеристики, залегнали в Стратегията за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/, чл. 263, ал. 1, т. 8 от ЗПУО вменява задължения на Педагогическия съвет да изработи и приеме Програма за ранното напускане на учениците от училище и да се поставят приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна училищна възраст/;

 • Ниска мотивация за учене. /Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието - чл. 263, ал. 1, т. 7 от ЗПУО .

 • Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика /чл. 3, ал.2, т.3 от ЗПУО,

 • Преодоляване на пречките пред ученето /чл.3, ал.2, т.3 ЗПУО/ Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.; чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО.

 • В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност /чл.3 от ЗПУО/ равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

 • Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език /Глава втора от ЗПУО/. Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите; /ЗПУО – чл. 3, ал.2, т. 6, 7 и 8. е залегнала изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети. Терминалните решения в кабинетите по ИТ и клубовете по итереси, правят възможен интерактивния образователен процес в училището.

 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното образование са ръководните начала за ефективното управление на образователната институция./ Критерий1, т.9 от плана за реализация на стратегическите цели;

 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация; - т.10


SWOT АНАЛИЗСИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ, тенденции и прогнози

ОБЛАСТ„УПРАВЛЕНИЕ /МЕНИДЖМЪНТ/

НА ИНСТИТУЦИЯТА“


Автономия по отношение на управление на делегиран бюджет

Частична автономия по отношение на училищни учебни планове и програми, наименование на училището./ чл. 28, ал.1 ЗПУО/

Добре разработена система за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Необходимост от адекватни училищни политики за развитието си в съответствие

със ЗПУО./174,ал.2,ЗПУО/


Научна и практическа подготвеност на директора във връзка с изграждане на училищните системи за управление на качеството.

Все още не са изработени:

- Училища програма за повишаване качеството на образованието;

- Вътрешно училищни критерии за установяване качеството на образованието;

- Механизъм за мониторинг и контрол на образованието;

- Проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на образованието
Липса на система от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция

1.ИНВЕСТИЦИИ

В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
Наличие на

1. Счетоводна политика на образователната институция

2. Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение

3. Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

4. Система за двоен подпис

5.Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.

6. Инструкция за предварителния контрол във връзка със завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи

7. Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

8..Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна база

9. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи. Училището прави тримесечни отчети, които публикува на интернет страницата си и представя своевременно в РУ.

10. Наличие на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства:

- от дарения, спонсорства, наеми, проекти и др.

11.ОСИГУРЯВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ – чрез работа по проекти и програми. До момента училището е разработило и е финансирано по над 3 проекта със средства от ЕС за последните 6 години.

12. Осигуряване на средства от наеми.

1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО

2. Слаба активност на учителите при търсенето на възможности за финансиране чрез кандидаттване по проекти и програми

3. Недостатъчни компетентности по владеенето на чужди езици за изготвяне на проектната документация /априкационни формуляри, отчетни форми, кореспонценция/Тенденции:

 • Квалификация на кадрите за разработване и управление на проекти;

 • Квалификация при овладяване на компетентности по чужд език /английски, немски/

Кандидатстване за реновиране на оградата, двора и спортните площадки Прогноза: 2017 година.

Одобрен Проект Баня №3- септември –ноември 2016


2.КВАЛИФИКАЦИЯ

НА ПЕРСОНАЛА И

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 1. Ръководен персонал

Наличие на квалифициран ръководен персонал – директор и двама заместник директори – по учебната дейност. Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики.


Необходимост от повече приемственост и възможност за взаимозаменяемост.

Тенденции: осигуряване възможност за допълнителна квалификация и на двамата зам. директори.

Прогноза: изпълнение на програмата за квалификация в образователната институция.


 1. Педагогически специалисти

Учители и учители в ПИГ:

- наличие на правоспособни учители по всички учебни предмети;

- с първа квалификационна степен – двама.

- с втора ….

- трета ….

- четвърта –

- пета - ….


Недостатъчна чуждо езикова грамотност.

Тенденции – включване на педагогическите специалисти в по-голям брой обучения за овладяване на компетентности за чужди езици.

Прогноза – разработване на училищна програма за квалификация, адекватна на нуждите на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил..


 1. Непедагогически персонал.

-Наличие на квалифициран и компетентен непедагогически персонал, отдаден на задълженията си в полза на развитие на учебното заведение.

-Добра комуникация с ученици, родители и общественост.

-Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики


Необходимост от повече приемственост, възможност за взаимозаменяемост;

- чуждо езикова грамотност.
 1. Квалификация.  

- Реализиране на плана за вътрешна квалификация на 100% .

-Чувствителен ръст по отношение повишаване на ПКС-30%
Реализиране на квалификационна дейност от външни институции спрямо потребностите на педагогическите специалисти на 50%.Индикатори-

 • брой учители повишили квалификацията си през последните 3 години с по-висока степен на образование;

 • брой преквалификации;

 • други квалификации и специализации;

Тенденции – осигуряване на програми за квалификация и финансови средства за обезпечаване обучението на персонала през 2016-2020 година във връзка с получаване на необходимия брой кредити -16 на година, 48 за 4 годишния период на атестиране.

Прогноза – 2016-2020 година.


3.НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ  

1.Изработена система за архивиране и ремонт на помещението за архивиране на документите.


2. Инструкция за вътрешна комуникация;

3. Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда, Стандарта за информация и документите.
 1. Необходимост от привеждане номенклатурата на делата в съответствие със Стандарта за информация и документите.

 2. Необходимост от нови материални ресурси за поддържане на архивния фонд – осигуряване на електронни носители – дискове /двойно съхраняване на информацията/
ОБЛАСТ

УЧИЛИЩНА СРЕДА
Наличие на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда;

Индивидуална среда на ученика:

- охрана и сигурност - /училището като безопасно място/

- собствена модерна материална база;

- обновени мебели в кабинетите в целия училищен корпус;

-нова спортна площадка с акрилна настилка;

- кабинети по ИТ с терминални решения .

- помещение за кетърингово хранене;- Необходимост от допълнително видеонаблюдение с достъп до всички точки на дворното пространство;

-Необходимост от видеоналюдение по неохванатите класни стаи.

- Необходимост от обезопасяване на малката открита спортна площадка

- Необходимост от възстановяване на лостовете на спортното игрище;

Тенденции:

- Осигуряване на целеви средства /от проекти или програми / за ремонт на двора

- Да се осигурят допълнителни мултимедийни проектори и подходящ софтуер.


Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

Показател - Ученици:

Индикатори

 • прираст на учениците:

- Прираст на броя ученици: привличане и задържане:
Показател – извънкласни дейности:

Индикатори:

 • нови групи по интереси -публичност на дейностите /нов сайт на групите по проекта

- Целодневна организация на учебния ден;

- Партньорство и сътрудничество с действащо училищно настоятелство;

- Партньорство с НПО и институции на местната власт.-

Ниска активност на учителите от прогимназиален етап през последните години за популяризиране предимството на училището пред детските градини


Трудности:

 • Трудностите във финансирането правят невъзможни високите изисквания към дисциплината на учениците, тъй като те злоупотребяват със зависимостта на училищата от средствата, които следват ученика.Тенденции – Разработване на:

- Програма за осигуряване на равен достъп до образование;

- Програма за превенция на ранното напускане на училище;

- Механизъм за превенция на агресията и насилието;

- Актуализация на Етичен кодекс.2.3.  Осигурени условия за интерактивно учене:

-Осигурени интерактивни дъски софтуер Енвижън

- Обучени 85% от преподавателита за работа с Енвижън, Джъмпидо, Санкоре

- Перманентно споделяне на добри педагогически практики за интерактивно учене.-Преобладават добрите практики в начален етап.

- Слаба активност на учителите в прогимназия .
Критерий 2: Оценяване и самооценяване
- Перманентен анализ на резултатите от вътрешното и външно оценяване /НВО / на база постигнатите резултати,

- Поставяне на цели и реализиране на дейности с цел изготвяне на обективна самооценка на база резултатите от проведеното оценяване.

- Скали за оценяване са изготвени по всички учебни предмети.


Липсва регистър за прозрачност и публичност на резултатите на регионално и национално ниво, според който училището да се съизмери с останалите от региона и страната.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница