Закон за рибарството и аквакултуритестраница2/7
Дата07.10.2016
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел II

Стопански риболов
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 65 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми е възмездно.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 102 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение.
(5) Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море, река Дунав и водите на Европейския съюз се издава за кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Вписването в регистъра на риболовните кораби, издаването на разрешително за стопански риболов, специално разрешително и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се извършват при спазване изискванията на правото на Европейския съюз.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Условията и редът за управление на риболовния флот на Република България се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(10) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешително за стопански риболов със специализиран уред във водите на Черно море се издава на юридическо лице или едноличен търговец, определени след конкурс, проведен при условията и по реда на този закон.
(11) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед квотираните видове риба, за които се издава специално разрешително за улов на квотиран вид риба.
(12) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който:
1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;
2. има валидно разрешително за стопански риболов.
(13) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За издаване на специалното разрешително по ал. 11 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(14) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Проверки на мощността, бруто тонажа на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения се извършват съгласно 5-годишен план, одобрен от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително за улов на определен квотиран вид риба и за удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., нова, бр. 59 от 2012 г.) Размерът на таксата за разрешително за стопански риболов и специално разрешително за улов на определен вид риба не може да надвишава административните разходи за неговото издаване.
Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед образци на разрешителните за стопански риболов.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) За издаване на разрешително за стопански риболов с кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация", или копие от акта за националност (временен акт за националност);
2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм., бр. 59 от 2012 г.);
4. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;
5. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов;
6. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) декларация, че риболовният кораб, за който се иска издаването на разрешително, е регистриран по Закона за храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(6) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.
Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, освен в случаите на издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В разрешителното за стопански риболов с риболовен кораб се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния кораб:
а) номер в регистъра на риболовния флот на Европейския съюз;
б) име на риболовния кораб;
в) държава на знамето;
г) външна маркировка;
д) повиквателен сигнал (МРС);
3. име/наименование и адрес/седалище на собственика на риболовния кораб;
4. технически данни за риболовния кораб:
а) мощност на двигателя;
б) тонаж;
в) обща дължина;
г) широчина;
д) височина на борда;
5. риболовни уреди - основни и допълнителни;
6. дата на издаване;
7. пристанище на регистрацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г.) В разрешителното за стопански риболов с кораб следва изрично да се указва, че дава право на титуляря да извършва стопански риболов във водите на Европейския съюз, като указанието се посочва и на английски език.
(4) При установени непълноти или неточности органът по чл. 17б, ал. 1 в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.
(5) Заявителят отстранява нередовностите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:
1. за риболовен кораб, който не е вписан в регистъра на риболовните кораби;
2. на лице, което не е изпълнило в срок указанията за отстраняване на непълноти и/или неточности в представените документи;
3. при липса на регистрация по Закона за храните на риболовния кораб;
4. при неспазване на чл. 17, ал. 7.
(7) Отказът за издаване на разрешително за стопански риболов подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Внесените такси за издаване на разрешително за стопански риболов се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.
Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов е безсрочно, освен в случаите по чл. 21, ал. 6.
(2) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното, за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 65 от 2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешителното за стопански риболов и/или специалното разрешително за улов на квотиран вид риба:
1. по искане на титуляря на разрешителното;
2. при смяна или смърт на собственик на риболовния кораб;
3. при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;
4. при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;
5. в случаите, предвидени от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OB, L 343/1 от 22 декември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1224/2009", Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (OB, L 112/1 от 30 април 2011 г.), Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OB, L 286/1 от 29 октомври 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1005/2008";
6. при неспазване на чл. 17, ал. 7;
7. при достигане или надвишаване на определения брой наказателни точки съгласно наредбата по чл. 18д, ал. 3.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява със заповед действието на разрешително за извършване на стопански риболов с риболовен кораб, когато две поредни години:
1. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение по чл. 18е;
2. притежателят на разрешителното не изпълнява разпоредбата на чл. 20;
3. е деклариран нулев улов.
(3) Риболовните кораби по ал. 2 подлежат на служебно отписване от регистъра на риболовните кораби. Освободеният капацитет остава в полза на държавата.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите на неизвършване на риболовна дейност поради ремонт на риболовния кораб.
(5) При прекратяване действието на разрешителното за стопански риболов със заповедта по ал. 1 се прекратява и действието на издадените въз основа на него удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и специално разрешително за улов на квотиран вид риба.
Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов с кораб разрешителното и удостоверението се съхраняват на борда на плавателния съд от неговия капитан.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението риболовни уреди и средства.
Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) При извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярят на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
(2) Точките, получени по ал. 1, преминават към всеки бъдещ титуляр на разрешително за риболов на съответния кораб при условията на чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
(3) Начинът на прилагане на точковата система се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.
Чл. 18е. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишен чл. 18д, бр. 59 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на лице, което има валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект и е платило определената такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4, освен в случаите на придобиване на право за извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.
(2) За издаване на удостоверение по ал. 1 кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В заявленията по ал. 2 се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират в срока по ал. 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17, ал. 4.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него длъжностно лице издава удостоверението по ал. 1 или отказва издаването му с мотивирана заповед:
1. в 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 - за кораби с дължина над 15 м;
2. в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 - в останалите случаи.
(6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него лице отказва издаването на удостоверението по ал. 1, в случай че кандидатът няма валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект или не е платил определената такса, или при неспазване на чл. 17, ал. 7.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Отказът за издаване на удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14.
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Всяко лице, притежаващо разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море, е длъжно да предостави в ИАРА до края на март обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, данни за броя на наетите лица и за риболовната дейност.
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.
(2) Риболовният дневник се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както следва:
1. за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) за есетровите риби - по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;
3. за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Изпълнителният директор на ИАРА по предложение на НТСРА определя и други видове риба и водни организми, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи, по размери на отделните индивиди или други показатели.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 10 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 10 метра освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5 отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.
(7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Не се води риболовен дневник при планувано излизане на море за извършване на дейности, различни от стопански риболов.
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В случаите по ал. 8 капитанът на риболовния кораб не по-късно от 12 часа преди излизането на море писмено уведомява съответното териториално звено на ИАРА.
Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) (1) Лицата, придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, са длъжни да попълват риболовния дневник при всяко излизане на вода, освен в случаите по чл. 19, ал. 8. Попълнената декларация за произход се предава на длъжностните лица в ИАРА в срок до 48 часа след акостирането на брега.
(2) Редът за попълване и образецът на риболовния дневник по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 19, ал. 2.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) Специализиран уред за извършване на стопански риболов в Черно море е далянът.
(2) Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море - зона на действие, и има точка на привързване на морското дъно или на брега.
(3) Стопански риболов със специализиран уред се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на този закон, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми със специализиран уред за стопански риболов се удостоверява за съответната година чрез издадено от ИАРА удостоверение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Местоположението и зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов по ал. 1 и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА съгласувано със съответните ръководители на териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и със съответните ръководители на военноморските бази на Българската армия за специализирани уреди във водите на Черно море.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Обезопасяването на специализираните уреди при въвеждането им в действие се извършва съгласно Кодекса за търговското корабоплаване.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешителното за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов се издава за срок 10 години от изпълнителния директор на ИАРА след проведен конкурс по реда на този закон.
Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред се открива със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. вида и наименованието на уреда, техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие;
2. минималните изисквания към участниците, както и необходимите документи, с които те се доказват;
3. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;
4. минималната цена за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която е равна на трикратния размер на таксата за стопански риболов с кораб над 40 бруто тона, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4;
5. подробна методика за оценка на офертите съгласно предвидените от закона критерии;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в конкурса;
7. място и срок за подаване на офертите;
8. място, дата и час на отваряне на офертите;
9. лице за връзка - име, длъжност, адрес, факс и електронен адрес;
10. ред и срок за обжалване на заповедта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на ИАРА в тридневен срок от издаването й.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Срокът по ал. 2, т. 7 не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца от датата на издаване на заповедта.
Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) Документацията за участие в конкурса съдържа:
1. копие от заповедта по чл. 21а, ал. 1;
2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки на зоната на действие на уреда;
3. изисквания за представяне на информацията по отделните критерии за оценка на офертите;
4. методиката за оценка на офертите;
5. правилата за провеждане на конкурса;
6. образец на офертата и указания за нейното съставяне;
7. изискванията относно приложенията към офертата;
8. образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за произхода на средствата за осъществяване на стопанския риболов.
Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересовано юридическо лице или едноличен търговец, или негов представител.
(2) Не се допуска до участие в конкурса търговец:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по несъстоятелност;
3. в процедура по ликвидация;
4. който има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) който има непогасени задължения по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за Националната агенция за приходите;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) който има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) извършил нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) на който управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари или измама, за престъпление по служба или за подкуп, както и за участие в престъпна група;
9. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., предишна т. 8, бр. 59 от 2012 г.) на който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси със служители на ръководна длъжност в ИАРА;
10. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., предишна т. 9, бр. 59 от 2012 г.) който е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват със следните документи:
1. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето - едноличен търговец, или управител, или член на управителния орган на юридическото лице, не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 8, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липсата на задължения за публични вземания по ал. 2, т. 4;
4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) декларация за липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 6 и 7;
5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) удостоверение за липса на частни държавни вземания.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Освен документите по ал. 4 участниците в конкурса представят и:
1. свидетелства за правоспособност по чл. 14 на лицата, които ще извършват риболова;
2. описание на техническото оборудване, с което ще се извършва риболовът.
Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) Офертата съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) представяне на участника - информация за неговата правно-организационна форма и други данни;
2. информация по критериите, които формират комплексната оценка на офертата, включително представяне на:
а) техническите характеристики, на които ще отговаря съоръжението;
б) мерките за обезопасяване на дейността по извършване на стопанския риболов.
(2) Към офертата се прилагат:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) заверени копия на документ за актуална регистрация или единен идентификационен код на участника;
2. документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) документи по чл. 21в, ал. 4 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2;
4. документи по чл. 21в, ал. 5;
5. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) запечатан непрозрачен плик с предлаганата от участника цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период;
8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника.
(4) Не се приемат оферти, подадени на място, когато:
1. са подадени след определения в заповедта срок по чл. 21а, ал. 2, т. 7;
2. са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;
3. върху плика не са посочени реквизитите по ал. 3, изречение второ.
(5) Не се приемат оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин.
Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) След изтичане на срока за приемане на офертите изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) Съставът на комисията включва нечетен брой лица и се състои най-малко от петима редовни членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.).
(4) Не може да е член на комисията лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) има частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса, а в случаите, когато участникът е юридическо лице - с член на неговия управителен или контролен орган.
(5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:
1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за липсата на материален интерес от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;
2. узнаването на обстоятелството, че в конкурса участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) При наличие на частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване от състава на комисията, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да се замени от резервен член, изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за определяне на нов член.
(7) Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на конкурса и не може да е по-дълъг от един месец.
Чл. 21е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.
(2) Комисията отваря подадените оферти по реда на тяхното постъпване, като проверява съдържанието им съгласно изискванията на чл. 21г.
(3) При разглеждане на офертите комисията може по всяко време да:
1. проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложените документи, включително чрез официално запитване към компетентни органи;
2. иска разяснения относно представената информация или приложените документи;
3. изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата.
(4) При непълноти и/или несъответствия в документите по чл. 21г, ал. 2, т. 1 - 6 участникът се уведомява писмено да ги отстрани в тридневен срок от уведомяването.
(5) При непредставяне на документите в срока по ал. 4 комисията отстранява участника. Офертите на отстранените участници не се разглеждат и оценяват.
(6) При разглеждане на офертите най-малко трима членове на комисията подписват всяка оферта и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.
Чл. 21ж. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) Комисията оценява възможностите на всеки участник по следните критерии:
1. професионален опит и квалификация;
2. технически възможности;
3. предложена цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.
(2) Комисията оценява критериите по ал. 1, т. 1 и 2 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критериите се умножава със следните коефициенти:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) професионален опит и квалификация - 0,8;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) технически възможности - 0,2.
(3) Общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки от критериите по ал. 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от риба или други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.
(4) Комисията съставя протокол за проведения конкурс, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. резултати от разглеждането на офертите и кратко описание на всяка от тях;
4. таблица за оценка и класиране на всеки от участниците;
5. предложение до изпълнителния директор за издаване на разрешително за стопански риболов със специализирания уред.
(5) Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове на комисията.
(6) При наличие на повече от един участник, допуснат до оценка, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАРА да издаде разрешително за стопански риболов на участника с най-висок резултат при оценяването.
(7) Комисията предлага конкурсът да се прекрати, когато не е подадена нито една оферта, всички участници са отстранени или са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.
(8) В тридневен срок от приключване на работата комисията представя протокола на изпълнителния директор на ИАРА.
Чл. 21з. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) (1) В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. класирането на участниците;
2. отстранените от конкурса участници и мотивите за отстраняването им;
3. техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;
4. дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена;
5. срокът за заплащане на цената по т. 4.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването й.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След влизането в сила на заповедта риболовът в зоната на действие на специализирания уред от трети лица се забранява, което се обявява в един ежедневник и на интернет страницата на ИАРА.
Чл. 21и. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява конкурса за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализирания уред с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. всички участници са отстранени;
3. са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА е длъжен в тридневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21к. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за извършване на стопански риболов със специализиран уред съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) наименование и седалище на титуляря на разрешителното;
4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) единен идентификационен код;
5. номер и дата на документа по чл. 14;
6. номер на заповедта на изпълнителния директор за определяне зоната на действие на специализирания уред;
7. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;
8. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) външна маркировка и име на плавателния съд за обслужване на специализирания уред;
9. срок за заплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост;
10. срок на действие на разрешителното.
Чл. 21л. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при условията на чл. 18в, ал. 1, освен в случаите по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При прекратяване на юридическото лице, действието на разрешителното може да се продължи с правоприемник, когато последният е поискал това в едномесечен срок от прекратяването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Продължаването на действието на разрешителното по реда на ал. 2 се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА при спазване изискванията на чл. 21в, ал. 2. Въз основа на заповедта се издава ново разрешително със съдържанието по чл. 21к. С новоиздаденото разрешително не може да се продължава срокът, определен с първоначалното разрешително.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава в 10-дневен срок от подаване на искането на правоприемника. Отказът за продължаване действието на разрешителното може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителният директор отменя разрешителното за стопански риболов със специализиран уред при наличието на едно от следните обстоятелства:
1. неизграждане на специализирания уред в срок една година, считано от датата на влизане в сила на заповедта;
2. при извършване на повторно нарушение на разпоредбите, отнасящи се до обезопасяването на специализирания уред, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. неплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост.
(6) В случай на отнемане на разрешителното или прекратяване на действието му изпълнителният директор на ИАРА определя срок на титуляря на разрешителното за отстраняване на уредите.
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница