Заседание софия, петък, 29 ноември 1996 г. Открито в 9,00 чДата05.02.2018
Размер78.08 Kb.
ТРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

------------------------------------------------------------------

София, петък, 29 ноември 1996 г.

Открито в 9,00 ч.

 

Председателствували: председателят Благовест Сендов и заместник-председателите Нора Ананиева и Атанас ЖелезчевСекретари: Красимир Момчев и Станимир Калчевски

…………………………………………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: ......................................

Давам думата на народната представителка Мариана Христова да зададе своя актуален въпрос.

МАРИАНА ХРИСТОВА (ПГДЛ): Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Поздравявам усилията, положени от Министерството на вътрешните работи за синхронизиране действията на министерството с Главната прокуратура и други институции и ведомства в държавата, насочени за разкриване, разследване и наказване на виновните лица, извършили крупни престъпления в системата на търговските банки.

По моя преценка тези действия неимоверно закъсняха, разбира се, не по Ваша вина. Но ако преди няколко години, когато станаха достояние не само на специализираните органи, но и на широката българска общественост безпрецедентните по своята наглост престъпления, свързани с изсмукване от банките на пословично високи по своя размер "кредити" и злоупотреби, добили характер и на организирана система, ако тогава бяха взети тези мерки, тогава тежките последици от обществената щета в абсолютен и относителен размер щяха да бъдат далече по-малки, доверието в банковата система непокътнато, а доверието в държавата далече по-голямо. Но както се пее в една българска естрадна песен: "По-добре късно отколкото никога!" В парламентарната държава Народното събрание не може и не трябва да стои настрана от решаването на такива въпроси, свързани с укрепване на финансово-кредитната система, възстановяване доверието в банките, превеждане тяхното действие в съответствие с интересите на обществото и изпълняване на възложените от закона функции в търсене на имуществена, административна и наказателна отговорност на престъпилите закона, ощетилите обществото и разклатили доверието в способностите на самото общество да се защити чрез държавата.

В тази връзка моите въпроси към Вас са следните:

Първо, разработени ли са единни методически указания за установяване контрол върху спазване на закона в българските банки за превантивни действия, осуетяващи тежки престъпления във финансово-кредитната система на страната? При тези разработки установени ли са непълнотите, празнотите или пречките - законови, подзаконови или в административното им приложение, които да създават трудности за ефективен контрол и действия?

Второ, конкретизирани ли са вече предложения за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за банките и кредитното дело и други закони за улесняване работата на правозащитните и правораздавателни органи в борбата им с тази престъпност?

Трето, конкретизирани ли са взаимовръзките между отделните ведомства в общата задача - еднопосочност и ефективност в борбата с нарушенията и престъпленията във финансово-кредитната система на страната? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Христова.

Има думата Николай Добрев, министър на вътрешните работи.

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаема госпожо Христова, дами и господа народни представители! Функциите на органите на Министерството на вътрешните работи в борбата срещу престъпленията във финансово-кредитната система са конкретизирани в чл. 11, точки 5 и 6 от Закона за националната служба за сигурност, наблюдения и контрол върху лица и обекти, свързани със застрашаване икономическата и финансова сигурност на страната, незаконно финансиране и укриване на доходи и в чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за Централната служба за борба с организираната престъпност - "противодействие на организирани престъпления в икономическата и финансова система на страната". Определени малки правомощия за борба срещу финансовите престъпления получи Министерството на вътрешните работи и със Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Задачите, свързани с регулативните и контролни функции на държавата в националното стопанство за създаване на бариери срещу престъпността в икономиката, в банковата и финансовата сфера са изведени като приоритет във всички основни направления на дейност на министерството. В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи през десетте месеца на тази година министерството е представило на Министерския съвет и на Министерството на финансите 23 информации за състоянието на финансово-кредитната система, рисковите и негативни фактори, влияещи върху нея, както и за обстановката и проблемите във връзка с решението на Управителния съвет на БНБ за поставяне на някои банки под особен надзор и в процедура за обявяване в несъстоятелност. Информации по компетентност, множество, са изпращани на главния прокурор на републиката, на отдел "Следствен" на Главна прокуратура и на Националната следствена служба.

На Управителния съвет на БНБ са предоставени десетки насочващи сигнали и данни, свързани с банковата система. Съвсем наскоро Министерството на вътрешните работи внесе за разглеждане в Министерския съвет и представи на Главна прокуратура и на Управителния съвет на БНБ аналитичен доклад за някои негативни процеси в развитието на банковата система, свързани с престъпления и закононарушения, и условията, способствуващи за извършването им.

Националната служба за сигурност, Националната полиция и Централната служба за борба с организираната престъпност към момента водят 132 оперативни дела и 165 сигнални преписки за престъпления във финансовата и банковата система. При повечето от тях се изясняват закононарушения на групи от лица. От началото на годината на прокуратурата и следствените служби са представени 38 справки за извършени закононарушения и престъпления в банковата сфера, задържани са над 30 лица. Пресечена е престъпна дейност на голям брой лица, осъществили крупни банкови и финансови престъпления, в т.ч. и такива, свързани с дейността на финансовите пирамиди. Само в Благоевград са образувани следствени дела срещу шестима директори на банкови клонове за отпускане на необезпечени кредити и неправомерно издаване на банкови гаранции. В редица градове на страната, в т.ч. Варна, Русе, Пловдив, Благоевград и други, са разкрити престъпни групи, осъществили значителни банкови измами и спекулативни действия. Задържани са длъжностни лица.

Допълнителни усилия бяха вложени за осуетяване на незаконен износ зад граница на валута и валутни ценности, за недопускане спекулативно повишаване на валутния курс, за закриване на обменни бюра и финансово-брокерски къщи, осъществили дейност, насочена срещу финансовите интереси на държавата.

Във връзка с решението на Управителния съвет на Българска народна банка за поставяне на някои търговски банки под особен надзор органите на МВР създадоха необходимата организация за комплексно охранително и информационно обезпечаване на тези финансови институции с оглед подпомагане квесторите за недопускане накърняването на интересите на вложителите и на държавата.

Отговорно ви уверявам, че в изпълнение на законовите си функции по събирането, обработката, проверката и предоставянето на информация на държавните органи МВР стриктно е спазвало и ще спазва законността, включително и законните норми за банковата тайна, чл. 47, ал. 1-4 на Закона за банките и кредитното дело. Съгласувано и по разпореждане на прокурорските органи в редица случаи на разследвани лица са определени адекватни ограничителни мерки, включително и временно ограничаване правото за свободно напускане пределите на Република България. През последните 6-7 месеца се работи за активизиране и укрепване на взаимодействията с органите на прокуратурата и следствието. Съвместно с Главна прокуратура и Националната следствена служба са предприети конкретни мерки за подпомагане оздравителната програма на правителството в банковата система и във връзка с поставените под особен надзор банки. Регулярни са работните, деловите срещи с главния прокурор на Република България и директора на Националната следствена служба. Утвърдени са съвместни следствено-оперативни мерки, екипи и методики, на основата на които се извършва анализ и правна оценка на материалите от предварителните проверки по чл. 119 от Наказателно-процесуалния кодекс и на събраните от оперативните служби на МВР данни. При наличието на законови предпоставки се образуват предварителни производства и се работи от съвместни екипи.

В същото време Министерството на вътрешните работи обективно отчита, че каквито и мерки да бъдат предприети, те няма да доведат до желаните резултати, ако не се съпътствуват с общо укрепване на държавността, с действително повишаване ефективността на всички органи, осъществяващи защитните и контролни функции на държавата, и тяхната постоянна координираност. Това се отнася с най-голяма сила и за органите на Българска народна банка.

Необходимо е, както сте ме запитали, да се реализират адекватни законови промени, да се внесат изменения и допълнения в Наказателния кодекс, насочени към криминализиране и правна квалификация на онези действия или бездействия на длъжностни лица във финансово-кредитната система, които водят до огромни щети в националната икономика; засилване и утежняване на процесуалната принуда и съкращаване във времето на наказателно-процесуалните действия; приемане на Закон за държавния служител и Закон за защита на свидетеля, както и нормативната уредба за движението и контрола върху лица, стоки и валутни ценности през границата; нормативните отношения между банковия и реалния сектор. Нужни са и поднормативни документи - по-сериозни, по-строги - за банковия надзор и валутния режим.

В същото време е нужно да продължи усъвършенствуването на механизмите за координация, взаимодействие и съгласуване между органите на Министерството на вътрешните работи, следствието и прокуратурата за реализация на единна наказателна и превантивна политика. Да се осъществи активна и целенасочена дейност за прецизиране функциите и укрепване на структурите във всички останали звена на държавната контролна система.

Ето това смятам за нужно да Ви отговоря, уважаема госпожо Христова. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев.

Госпожо Христова, имате думата да изразите Вашето становище по отговора.

МАРИЯНА ХРИСТОВА (ПГДЛ): Изказвам задоволство от дадения отговор. Доволна съм от това, че очевидно Министерството на вътрешните работи не търси сензационния ефект във връзка с разкриване и разследване на тези престъпления, а задълбочено работи за попълване на законодателството в празнотите, които са налице и които наистина пречат на обществото за разследване, разкриване и наказване на виновните лица във връзка с финансово-кредитната система на държавата.Искам да уверя министъра, че ако неговите предложения, свързани с промените, пристигнат в Народното събрание, Народното събрание с участието на голяма част депутати от различни парламентарни групи ще му съдействува за бързото приемане на тези закони и решаване на въпроса за възстановяване на доверието в тази система и доверието в държавата въобще. Благодаря му.

Имам и няколко други предложения към тези, които даде господин министърът. За тях искам да кажа тук пред вас: на мен ми се струва, че като Народно събрание би следвало да направим предложение за търсене на имуществена и наказателна отговорност на тези длъжностни лица в системата на министерството, в системата на правосъдните органи, съдии, прокурори и следователи, които със своите действия допуснаха част от престъпленията, разкрити и разследвани от системата на полицията, дълго време да не бъдат реализирани като наказателна отговорност. Аз например имам няколко въпроса: колко ли струва на държавата издирването на няколкото банкери, доведени и задържани, а после пуснати да ни пращат картички от Канарските острови? Но тези мои въпроси ще задам към друг министър.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница