1. Мащаб Мащабирането е основна грижа за всеки, който хваща молива, за да чертае на ръка. Като потребители на Autocad ние не се тревожим за мащаба, защото чертожното поле в Autocad е безкрайно голямостраница1/3
Дата13.09.2016
Размер396.1 Kb.
#9052
  1   2   3
Въведение

№1
Компютърните системи за проектиране, които наричаме CAD (Computer – Aided Design) системи, представляват съвкупност от геометрични методи и програмно-технически средства за автоматизиране на процеса на създаване и обработка на чертежи и схеми. Запознаването и използването на CAD системите като универсално приложимо средство за подпомагане и рационализация инженерния труд в системно свързаните области на науката и практиката улеснява утвърждаването на общ “технико-информационен” език за специалистите от различните области на строителство, електротехниката, електроника, самолетостроенето.


AutoCAD e CAD система, предназначена за проектиране и изчертаване на двуизмерни и триизмерни обекти. AutoCAD в различните си версии и модификации е най-използваният CAD софтуер в света. Практиката ни като техници и инженери е немислима без усвояването на АutoCAD системата.


 Преди да започнем работа с Auto CAD

№2
1. Мащаб
Мащабирането е основна грижа за всеки, който хваща молива, за да чертае на ръка. Като потребители на AutoCAD ние не се тревожим за мащаба, защото чертожното поле в AutoCAD е безкрайно голямо! Затова в AutoCAD работим единствено в М 1:1!

М 1:1 означава, че една единица от чертежа отговаря на една единица от действителността, независимо дали чертежът е оразмерен в мм, см, м, км.

Auto CAD (след версия 2002) работи с реални размери!
Пример: Ако трябва да начертаем парцел земя с размери 200х175 м, тогава, след като изберем съответния чертожен инструмент от draw менюто на AutoCAD, въвеждаме на командния ред 200х175 чертожни единици.
!!! Едва след като чертежът е напълно завършен, решаваме в какъв мащаб той да бъде разпечатан!

2. Бутоните OK, Canсel, Close обикновенно се появяват в диалогови прозорци :

OK – запазва промените, които сме направили

Canсel – не запазва промените, които сме направили

Close – затваря диалоговия прозорец и не запазва промените, които сме направили

3. Излизане от команда

За излизане от команда използваме клавишите ESC или Еnter.

Идентична на функцията на клавиша Enter e функцията на клавиша Space и десния бутон на мишката.
4. Записване на чертеж за първи път

първо: влизаме във меню File от Menu Bar

второ: от меню File избираме опцията Save As

трето: даваме име на файла (само на латиница) с разширение .dwg

!!! Направете си папка за съхранение на файловете от Auto CAD


5. Излизане от чертеж

първо: задължително запазваме резултата от работата си със Save

второ: натискаме бутона Х или избираме опцията Exit от меню File
6. Мишка

* Scroll-бутонът играе роля на лупа (при въртенето му увеличаваме и намаляваме изображението)

* ако натиснем и задържим scroll-бутона върху обекта, върху чертожното поле се появява “ръчичка” (Pan), която се използва за преместване на изображението.

* с левия бутон избираме менюта, команди, командни опции за издърпване на менюта, ленти с инструменти или прозорци.

* десният бутон се използва за :

+ изкарване на меню, съдържащо опции, свързани с конкретна стъпка, която извършваме в момента.

+ за отваряне на меню, съдържащо лента с инструменти, когато курсора (cursor) се намира върху произволна икона на друга отворена в момента лента с инструменти.

Запознаване с програмата AutoCAD

3

1. Стартиране на програмата

* от START MENU - PROGRAMSAutoCAD

* чрез клик върху иконката на програмата2. Заглавна лента

* съдържа името на програмата (AutoCAD)3. Menu Bar


* повечето от менютата (File, Edit, View etc.) са общи за всички програми на Microsoft, а други са типични само за AutoCAD (Draw, Modify, Dimension) или имат строго специфично за AutoCAD съдържание (Insert, Tools)

* след меню, завършващо с “.......” следва диалогов прозорец

* след меню, завършващо със ► следва падащо и/или каскадни подменюта


4. Лента с инструменти Standard – съдържа 30 командни бутона (иконки).5. Лента с инструменти Object Properties (лента за характеристика, състояние и организация на чертежа в слоеве, цвят, тип и дбелелина на линията)6. Чертожно поле (графичен екран) и кръстовиден курсорКръстовидният курсор е подвижен; извън чертожното поле променя формата си и изглежда така, както сме свикнали да изглежда курсора във всяка друга програма на Windows !
* Икона на потребителската координатна система (user coordinate system icon) – показва положителните посоки на математическата координатна система


* Model – план / макет

Layout – 2 страници

Намират се в дъното на чертожното поле. Използват се за превключване между режимите за преглед и печат.


7. Команден прозорец/Команден ред (Command Window) – много важна част от програмата. Тук се извършва диалога между потребителя и програмата AutoCAD. При всяко едно работно действие вниманието ни трябва да е насочено в тази област на екрана!


Команди се въвеждат на командния ред чрез:

* изписване на цялото име на командата на командният ред

* избор на икона от съответната лента

* избор на команда от падащите менюта

* въвеждане на командният ред само на една или няколко «повдигнати» букви

8. Лента за състояние – съдържаща бутоните: Snap, Grid, Ortho, Polar, Osnap, LWT, Model.

* в левия край е прозорецът за отчитане на координати

* Polar и Otrack са специални инструменти за чертане

* LWT – Line weight (дебелина на линията)
9. Лента с инструменти

Обикновенно, за да улесним работата си, в лявата част на чертожното поле изваждаме две плаващи ленти с инструменти, които не оказват влияние върху размера на работния чертеж. Опциите в тези ленти не се различават от опциите в менятата DRAW и MODIFY, които се намират в Menu Bar.* DRAW – съдържа всички инструменти за чертане на отсечка, окръжност, правоъгълник и т.н.* MODIFY – съдържа всички инструменти за редактиране на чертежа – изтриване, копиране, завъртане и т.н.


Изваждането на ленти в AutoCAD

* първо: Menu Bar -Toolbarsотваря се диалогов прозорецвторо: поставяме отметка пред избраната лента* първо: с курсорът стъпваме зад която и да е лента и даваме клик

второ: клик с левия бутон на мишката – отваря се вертикално падащо меню с изписани основните ленти и с отметки пред извадените.

трето: от вертикалното падащо меню избираме опцията Customize и извършваме желаните настройки в диалоговия прозорецНастройка на цвета на чертожното поле
* От меню Tools избираме OptionsDisplayColors (най – добре се чертае на черен фон).
Размера на кръстовидния курсор
* За да променим размера на кръстовидния курсор, избираме от менюто ToolsOptionsDisplayCrosshair size (препоръчителна големина 5).

 Координатна система.Видове координати.Въвеждане на координати.

№4

1. Определение за координатна система

Програмата AutoCAD постига изчертаване на всеки чертеж с абсолютно точни размери посредством координатите на точките в проекционната равнина.

Координатната система е системен метод за описване на точки (Х,У). Основната задача при чертането е да определим точното място но точките в проекционната равнина.

Не трябва да забравяме, че:

а. чертаем в декартова координатна система

б. чертаем в пълен (реален) размер.

в. можем да увеличаваме или намаляваме изображението на екрана, за да работим по-удобно, но спазваме правилото за работа М 1:1 и указваме мащаба на чертежа едва при отпечатването му !!!


2. Правоъгълна координатна система. Правоъгълни координати.

Основни елементи:

* осиХ и У ,които делят равнината на 4 квадранта; всяка ос има положителна и отрицателна посока

* т.О – координатно начало – абсолютно, когато е с координати (0,0)
Ъглите се измерват по посока, обратна на часовниковата стрелка – така се номерират и квадрантите
Абсолютни правоъгълни координати
!!! Абсолютните правоъгълни координати са определени са спрямо координатно начало(0,0).
* запис на абсолютните правоъгълни координати: Х , У!!! Правило на Прасдолит: Представете си, че се намирате в изискан ресторант и Ви се налага да се храните според етикета. Ако случайно Ви сервират супа, но не и лъжица, какво ще направите? Едва ли ще надигнете чинията и ще изпиете супата като Прасдолит. В краен случай ще трябва да заграбите лъжица от някоя съседна маса, защото супа без лъжица не се яде. Същото е и с чертането – дори Прасдолит знае, че винаги при работа в АutoCad трябва първо да се вземе чертожен инструмент!!!


Упражнение:

1-ва стъпка : от лентата с инструменти DRAW избираме инструмент за чертане на линия: LINE

2-ра стъпка: въвеждаме примерни координатите (X, Y) на 3 точки, като на края на всеки команден ред даваме ENTER ( ):
Command: _line Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 30,150

Specify next point or [Undo]: 60,120

Specify next point or [Close/Undo]: c


Резултатът трябва да бъде ето този чертеж:особености при задаването на координати в AutoCAD

* ако координатите не са цели числа, задължително отделяме десетичната част със знак точка (.)!Пример: записът в AutoCAD 5.5 ,7 означава: координата Х = 5,5 и координата У = 7

Задача: Изчертайте фигурата, като използвате абсолютни правоъгълни координати:

Решение:

1-ва стъпка : от лентата с инструменти DRAW избираме инструмент за чертане на линия: LINE

2-ра стъпка: въвеждаме координатите (X, Y) на точките, като на края на всеки команден ред даваме ENTER ( ):
Command: _line Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 15 ,9

Specify next point or [Undo]: -15,9

Specify next point or [Close/Undo]: cОтносителни правоъгълни координати

Относителна координатна система е всяка друга координатна система, при която оста Х е перпендикулярна на оста У, но за начало на която служи друга точка, различна от точката с координати 0,0.
!!! Програмата AutoCad възприема всяка последно въведена от нас точка като начало на относителна координатна система!

*запис на относителни правоъгълни координати: използваме знака @ - @ Х,У.
Всяка първа точка се въвежда винаги с абсолютни координати независимо от вида на останалите координати!!!

Задача: Изчертайте фигурата, като използвате относителни правоъгълни координати:
Решение:

1-ва стъпка: от лентата с инструменти DRAW избираме инструмент за чертане на линия: LINE

2-ра стъпка: въвеждаме координатите (X, Y) на точките, като на края на всеки команден ред даваме ENTER ( ):

Command: _line Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: @ 15, 0

Specify next point or [Undo]: @ 0, 9

Specify next point or [Undo]: @ - 15, 0

Specify next point or [Close/Undo]: c
Правоъгълни координати – обобщение:

*абсолютни правоъгълни координати Х,У *относителни координати правоъгълни координати @ Х,У


3. Полярна координатна система.Полярни координати

Основни елементи

* Х – ос, определяща положителната посока

* т.О – начало на координатната система

* За да определим мястото на произволна т.А, ни трябва разстоянието ОА = r и ъгълът, заключен между положителната посока на оста Х и отсечката ОА. Този ъгъл отбелязваме с . Координатите на т.А са – разстояние (r) и ъгъл ()!
Абсолютни полярни координати

Абсолютните полярни координати са определени спрямо координатно начало т.О (0,0).

* запис на абсолютни полярни координати – r <

(чете се: “разстояние < ъгъл”)


!!! Да не забравяме, че ъглите се въртят обратно на часовниковата стрелка.

Относителни полярни координати

Относителна полярна координатна система е всяка координатна система, която ползва за начало последно въведената точка.

* запис на относителни полярни координати - @ r <

!!! Разстоянията и ъглите се въвеждат като положителни числа.

!!! Ъглите по подразбиране се измерват в градуси, ако не са направени други настройки.

Полярни координати - обобщение

*абсолютни полярни координати r <

*относителни полярни координати @ r <
Задача: Изчертайте дадената фигураРешение :

Command: _line Specify first point: 10<20 (т.А)

Specify next point or [Undo]: @12.5,0 (т.В)

Specify next point or [Undo]: @12.5<120 (т.С)

Specify next point or [Close/Undo]: @ 12.5<240 (затваряме фигурата)
!!! Задачата има различни решения!
! Всеки от Вас вече сам преценява кога какви координати да използва според данните, с които разполагате!!!
 Приложение на бутоните от Лентата за състояние

№5
1. SNAP – долепяне към точки през зададен интервал. Алтернатива на въвеждането на координати (но не я препоръчвам !). Представлява невидима мрежа. Курсора се движи със стъпка, равна на параметрите на тази мрежа.Настройки:

1ви вариант:

* от менюто Tools Drafting Settings – отваря се диалогов прозорец* Snap&Grid – избираме Snap/ON

* Grid Snapсъобразява долепването със стойността з амрежата

* Rectangular Snap съобразява долепването в стандартен режим

*можем да въведем хоризонтално (Х) и вертикално разстояние (У)

* Enter – за завършване на настройката

* OK за запазване

2ри вариант – по-бърз за настройка! Кликваме с десния бутон на мишката върху бутона – в случая бутона SNAPSettings – отново се появява същия диалогов прозорец!
!!! Ако искаме стъпките по двете оси да са еднакви, достатъчно е да зададем само тази по оста Х - AutoCAD сам ще въведе същата стъпка за оста У.

!!! Бутоните Snap, Grid, Ortho, Polar, Osnap, LWT се включват и изключват с един клик на мишката!


2. GRID – видима мрежа от точки през зададен интервал. Прилича на милиметрова хартия. Може да е настроена със същата стъпка като Snap, но това не е задължително. Понякога позволява да прецените големината на чертожното поле (особено ако предварително сте избрали размер на листа). Настройката е същата като при SNAP.

3.ORTHO – ортогонален (правоъгълен) режим на чертане. Линиите, начертани под 00, 900, 1800 и 2700 се наричат ортогонални линии. В този режим ORTHO чертаем и редактираме само ортогонални линии.

Огромното предимство на този режим е, че чертаем линии при директно въвеждане на разстояния:

* активираме бутона ORTHO

* избираме инстремент за чертане

* началната точка се въвежда с абсолютни координати (полярни или относителни)

* върху командният ред изписваме число, което означава съответното разстояние

Трябва да придвижите мишката в посоката, в която искате да се изчертае линията!

Да преговорим: механизмът е лесен - въвеждаме разстояние, движим с мишката, даваме Enter.


4. OSNAP (Object Snap) - долепяне към обекти (привързване).

Когато чертаем ни се налага да използваме вече начертан обект за отправен. Винаги ни се иска да започнем нова линия от края или от средата на старата. При чертане е необходимо по-бързо да намираме характерните точки на геометричните обекти – център на окръжност, допирателна и т.нНастройки:

С десния бутон на мишката кликаме върху бутона OSNAPSettings – отново сме в познатият диалогов прозорец Drafting Settings
автоматично долепяне към :
- крайна точка
- средна точка
- център на окръжност, дъга, елипса
- обект (точков обект)
- точка в квадрант на окръжност, дъга, елипса

- пресечна точка на двумерни обекти
- точка по продължението на дадена права
- точка на вмъкване на атрибут,блок,текст
- пета на перпендикуляр
- допирателна точка към окръжност, дъга, елипса

- най-близката точка до окръжност, дъга, линия, полилиния и т.н

- предполагаема пресечна точка на два двумерни обекта в двумерното пространство
- точка от права, успоредна на друга права

Всяко едно от долепянията може да бъде избрано поотделно (достатъчно е да сложим отметка пред желаната опция или да я премахнем), но можем да заредим всички отметки едновременно със Select all!

!!!! Геометричният обект, който “светва” и ни указва каква точка сме прихванали, се нарича маркер. Неговата настройка (цвят и размер) се прави от диалоговия прозорец Drafting SettingsOptions.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница