1. методиката на обе като научна дисциплина. Връзки с други науки


ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧстраница9/22
Дата21.11.2023
Размер108.8 Kb.
#119364
ТипЗакон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
LEKCII - MOBEL 17354581750 4
Свързани:
12. Подгот. и готовност, Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване
5. ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ
Под термина „граматика“ в методиката на обучението по роден език се има предвид граматическият строеж на езика, в който се разграничават две страни: морфологична, отнасяща се до образуването и изменението на думите, и синтактична, отнасяща се до словосъчетанието и изречението. Морфологията, като част от граматиката, е наука за образуването на думите и за техните граматически значения като части на речта. За да ръководи правилно обучението по морфология, учителят трябва да познава добре морфологичните особености на езика: категорията определеност, степенуването при прилагателните имена, бройната форма при съществителните имена от мъжки род, деветте глаголни времена, преизказните глаголни форми и т.н. Синтаксисът като наука за словосъчетанията и изреченията също е част от граматиката. В сравнение с морфологията той изучава думите като част на изречението (подлог, сказуемо, определение, допълнение, обстоятелство, сказуемно определение, приложение) и видовете изречения: по цел на изказване – съобщителни, възклицателни, въпросителни, заповедни, по състав – прости и сложни. Простите биват едносъставни и двусъставни, кратки и разширени, пълни и непълни. Сложните биват сложни съчинени (съединителни, противоположни, разнородни, разделителни или взаимноизключващи се), съставни – сложни съставни с подчинени подложни, с подчинено определително, с подчинено допълнително, с подчинено обстоятелство, с подчинено сказуемно определително и сложни смесени.
Принципът на съзнателна систематизация на езиковия материал, възприет в съвременната методика на обучението по роден език в детската градина, предполага и систематизация и осъзнаване от децата на граматичните явления, които те използват в своята речева дейност. Усвояването на граматическите категории и правила не означава обезателно теоретически да се формират тези правила, а практически да се използват, да се усвоят граматически правилни модели. Овладяването на граматическия строеж на езика от детето е процес с изключително голямо значение не само за речевото, но и за умственото развитие на децата. За развитието на свързаната реч е важно не само да се използва максимално значението на думите, но и да се разбират граматическите отношения между тези думи. Усвояването на граматическия строеж от децата е трудно и причините за това се определят от:

  • Възрастовите особености на мисленето – мисленето е предимно нагледно- образно, а граматическите категории са абстрактни

  • Сложната структура на граматиката – в нея има много изключения (много слонове, 5 слона)

  • Отношенията на възрастните, които допускат съществени морфологични грешки, които децата повтарят.

Много важно е учителят да използва типични грешки и да работи за тяхното предотвратяване:

  • Грешки в словообразуването – образуват думи по аналогия – заговори, заяде, слонове, мъжове, такиви

  • Множествено число и бройна форма

  • Употреба на окончания – в 1 л., ед.ч., в първо и второ спрежение – аз четем, аз свирим; окончание –ме за 1 л., мн.ч. – играеме и др.

  • Грешки при учтивата форма

  • Неправилна употреба на местоименни форми – аз ме е страх, аз ми се спи, него ден и др.

  • Синтактични грешки – децата не използват сложни образци; служат си с кратки изречения, не употребяват сложни съставни изречения или изпускат главното изречение – Защо закъсня?  защото …

Интересно е да се отбележи, че когато учителят записва разказчетата им, те се стремят да употребяват различни изречения, сложни изречения, да бъдат по-обстоятелствени.
Основните задачи на формирането на граматически правилната реч са:
1. Практическо усвояване на граматически правилна реч
2. Усвояване на основните морфологични признаци и категории, съгласуването по род и число, образуване на множествено число, правилна употреба на глаголните времена, практическо използване на глаголните видове
3. Поправяне на граматичните грешки
4. Усъвършенстване на синтактичната страна на речта
5. Предпазване на морфологични грешки
Работата по формиране на граматически правилна реч включва две направления: работа по морфология и работа по синтаксис. Децата се упражняват в образуване на множествено число, в образуване на бройна форма, умалителни имена, съгласуват по род и число съществителни и прилагателни имена, избират глаголите в сегашно време, минало и бъдеще. Учат се вярно да употребяват в разказчетата си и преразказите изявителни и преизказни форми.
Децата се упражняват в построяване на изречения и разширяване на изречения. Основна форма за формиране на граматически правилна реч са заниманията. Грешките се поправят по време на всички занимания, но особено важни са специалните занимания, в които вниманието на децата се насочва към граматическия строеж на езика. Обикновено те имат характер на упражнения или дидактически игри с или без нагледни материали. Тези занимания продължават около 10 минути за I и II гр., около 25 – 30 минути за III и IV гр., провеждат се рядко, а в повечето случаи са част от комплексните занимания по роден език. Заниманията трябва да протичат живо, непринудено, емоционално. Разчита се на дидактическите игри, на упражненията. Нагледните средства помагат за по-доброто възприемане на трудния и абстрактен материал. Ако грешката е типична за цялата група, планират се специални занимания. Ако се допуска от отделни деца, с тях се работи индивидуално.
Основните методически похвати са образец на учителя, при който особено подчертано се изговаря думата, указание от учителя за определяне на граматическата форма от текста, сравнение на граматическите форми, повторение на трудната дума, поправяне и подсказване на граматическа форма, оценка на отговорите на децата.
Използваните граматически игри и упражнения трябва да провокират интереса на децата, да имат комуникативен характер, да съответстват на комуникативните задачи на говорещия в реалната речева практика.

  • Повелителната форма предполага следната ситуация:Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница