Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р димитър грековДата06.01.2017
Размер88.98 Kb.
#12148
ТипЛекции


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ


УТВЪРЖДАВАМ:
Р Е К Т О Р:

/доц. д-р димитър греков /
Д е к а н:

/доц. д-р янко димитров /

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за дисциплината

БИОЛОГИЧНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

включена като задължителна в учебния план на
специалност «РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА»
област 6.0.«АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»
професионално направление 6.2. «РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА»
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

П л о в д и в, 2008 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

КодВодещ преподавател

Основна


форма на контрол

Часове

Кредитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

семинари


Учебни практики

Други форми

04.08.36

Доц. д-р Вили Харизанова

Писмен изпит

30

30

12

53

125

5II. АНОТАЦИЯ
Отрицателните последствия от химичната борба, свързани с нарушаване на биологичното равновесие в агроценозите, замърсяване на окръжаващата среда с пестициди и др. могат напълно да се елиминират чрез прилагане на биологична растителна защита като природно явление и като човешка дейност. Знанията за това бакалаврите ще получават от дисциплината Биологична растителна защита. Тя изучава основните закономерности в биологичното регулиране и процесите, които ги управляват; паразитни и хищни видове насекоми и ентомопатогенни микроорганизми, които регулират популациите на вредните насекоми, акари и нематоди; биологично-активните вещества и методи на стерилизация на насекомите, използвани в растителната защита; методи на развъждане на ентомофагите и акарофагите и начини за приложението им и други въпроси, свързани с опазване на културите от вредители и природата от замърсяване с пестициди. Всички тези знания агроном-инженера по растителна защита получава от дисциплината Биологична растителна защита.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

III.1.1. ЛЕКЦИИ

 1. Същност на биологичната борба. Кратък исторически преглед.

 2. Хищничество, паразитизъм и антибиоза като форми на биологична борба, взаимоотношения между неприятелите по културните растения и причинителите на болести.

 3. Природно равновесие-същност. Видове популационна плътност. Коефициент на размножение, коефициент на разпространение и енергия на разпространение.

 4. Природно регулиране. Биологично регулиране. Механизми за регулиране на популационната плътност на насекоми и акари-функционална и числена реакция. Прагове на активност на регулиращите механизми.

 5. Използване на ентомофаги и акарофаги. Интродукция и аклиматизация. Сезонна колонизация. Оценка на ефективността на колонизираните ентомофаги и акарофаги. Вътреареално разселване. Опазване и подпомагане на местните ентомофаги и акарофаги.

 6. Развъждане на ентомофаги и акарофаги. Развъждане на гостоприемници и жертви на ентомофаги и акарофаги.

 7. Вирусни болести-общи сведения и класификация. Начини на заразяване и протичане на инфекциозния процес. Специфичност на вирусите. Влияние на факторите на външната среда върху ентомопатогенните вируси. Вирусни болести. Използване на вирусите. Вирусни препарати.

 8. Бактериални болести. Класификация и характеристика на ентомопатогенните бактерии. Активни агенти на B. thuringiensis . Признаци на заболяване на насекомите от бактерии. Бактериални препарати. Рикетсийни болести - общи сведения, характеристика и значение. Гъбни болести - общи сведения, признаци на заболяване и заразяване. Ентомофторови и мускардинови болести. Гъбни препарати.

 9. Протозойни болести-общи сведния, характеристика на разред Microsporidia. Паразитни нематоди от сем. Steinernematidae, Mermitidae и Allantonematidae -общи сведения, представители и практическо значение. Епизоотология по насекомите. Епизоотии-фактори за развитие и разпространение.

 10. Хищни насекоми от разред Heteroptera - общи сведения, характеристика на сем. Anthocoridae, Miridae и Nabidae, представители и практическо значение. Хищни насекоми от разред Coleoptera: калинки (Coccinellidae)-характеристика, по-важни видове и значение. Хищни бегачи (Carabidae)-характеристика, по-важни видове и значение. Късокрили бръмбари (Staphylinidae)- характеристика, по-важни видове и значение.

 11. Хищни насекоми от разред Diptera – Сирфидни мухи (Syrphidae) и галици (Cecidomyiidae) - характеристика, по-важни видове и значение. Хищни насекоми от разред Neuroptera- златоочици (Chrysopidae) и кафявокрили златоочици (Hemerobiidae)- характеристика, по-важни видове и значение. Хищни акари- характеристика, по-важни видове и значение.

 12. Паразитни насекоми от разред Hymenoptera – Ichneumonidae, Braconidae, Aphidiidae, Aphelinidae, Trichogrammatidae – характеристика, по-важни видове и значение

 13. Паразитни насекоми от разред Hymenoptera - Pteromalidae, Encyrtidae, Scelionidae- характеристика, по-важни видове и значение. Паразитни насекоми от разред Diptera - сем. Tachinidae - характеристика, по-важни видове и значение.

 14. Биологично активни вещества-полови феромони, кайромони, инхибитори на хитиновия синтез, ювеноиди – общи сведения, механизъм на действие и приложение.

 15. Лъчева и химична стерилизация-общи сведения, същност, приложение и перспективи. Интегрирана растителна защита-същност, принципи и предпоставки.


III.1.2. УПРАЖНЕНИЯ

  1. Запознаване с по-важни вирусни, бактериални и гъбни болести по насекомите.

  2. Запознаване с морфологични особености на хищни дървеници.

  3. Запознаване с морфологични особености на хищни бегачи.

  4. Запознаване с морфологични особености на късокрили бръмбари и мекотелки.

  5. Запознаване с морфологични особености на хищни калинки-афидофаги

  6. Запознаване с морфологични особености на хищни калинки-акарофаги, микофаги и др..

  7. Запознаване с морфологични особености на златоочици и кафявокрили златоочици.

  8. Запознаване с морфологични особености на сирфидни мухи и хищни галици.

  9. Запознаване с морфологични особености на паразитни насекоми от сем. Ichneumonidae.

  10. Запознаване с морфологични особености на паразитни насекоми от сем. Braconidae.

  11. Запознаване с морфологични особености на паразитни насекоми от сем. Aphidiidae и Aphelinidae.

  12. Запознаване с морфологични особености на паразитни насекоми от сем. Pteromalidae, Eulophidae и Trichogrammatidae.

  13. Запознаване с морфологични особености на паразитни насекоми от сем. Tachinidae и Scelionidae.

  14. Прожекция на видеофилми за използване на биоагетните.

  15. Провеждане на практически изпит за разпознаване на хищни и паразитни видове насекоми.III.2. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
III. 2.1. Учебна практика – 12 часа
III. 2.2. самоподготовка за практически изпит – 12 часа

III. 2.3. Самоподготовка /за текущия контрол иза теоретичния изпит/ - 46 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Лекциите се представят в две части – обща и специална. Включени са въпроси относно методите за масово развъждане, по-важни болести, хищни и паразитни насекоми и акари, използване на лъчева и химична стерилизация и биологично активни вещества. Онагледяването е с цветни диапозитиви, и при възможности – с мултимедия.

Упражненията следват лекционния материал от специалната част и включват запознаване с изучаваните хищни и паразитни видове - препарирани и живи.

Заверката на лекциите и упражненията се прави съгласно общоприетите изисквания за присъствие и участие в учебния процес. За заверката на упражнения се изисква и предварително взет практически изпит, който се провежда през последната седмица от семестъра.

Изпитът е писмен и се провежда в учебна зала. Студентите теглят билет с три въпроса – един от общата част, един от болестите по насекомите и един – от хищниците и паразитите. Дава се възможност за осводождаване на частта с болестите, като се прави писмено изпитване върху тази част през семестъра.V. ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/


 1. Същност на биологичната борба. Кратък исторически преглед.

 2. Хищничество, паразитизъм и антибиоза като форми на биологична борба. Взаимоотношения между неприятелите по културните растения и причинителите на болести. Антибиоза.

 3. Природно равновесие-същност. Видове популационна плътност. Коефициент на размножение, коефициент на разпространение и енергия на разпространение.

 4. Природно регулиране. Биологично регулиране. Механизми за регулиране на популационната плътност на насекоми и акари-функционална и числена реакция. Прагове на активност на регулиращите механизми.

 5. Използване на ентомофаги и акарофаги. Интродукция и аклиматизация. Сезонна колонизация. Оценка на ефективността на колонизираните ентомофаги и акарофаги.

 6. Вътреареално разселване. Опазване и подпомагане на местните ентомофаги и акарофаги.

 7. Развъждане на ентомофаги и акарофаги. Развъждане на гостоприемници и жертви на ентомофаги и акарофаги.

 8. Вирусни болести-общи сведения и класификация. Начини на заразяване и протичане на инфекциозния процес.

 9. Ентомопатогенни вируси от семействата Baculoviridae и Reoviridae- характеристика и по-важни болести.

 10. Специфичност на вирусите. Влияние на факторите на външната среда върху ентомопатогенните вируси. Използване на вирусите. Ларвен еквивалент, вирусна единица. Вирусни препарати.

 11. Бактериални болести. Класификация и характеристика на ентомопатогенните бактерии.

 12. Активни агенти на B. thuringiensis. Начини на заразяване и признаци на заболяване. Бактериални препарати. Титър и международна единица.

 13. Гъбни болести - общи сведения, признаци на заболяване и заразяване. Ентомофторови и мускардинови болести. Гъбни препарати.

 14. Рикетсийни болести - общи сведения, характеристика и по-важни представители.

 15. Протозойни болести - общи сведния, характеристика на разред Microsporidia, по-важни представители.

 16. Паразитни нематоди от сем. Steinernematidae, Mermitidae и Allantonematidae - общи сведения, представители и практическо значение.

 17. Епизоотология при насекомите. Епизоотии - фактори за развитие и разпространение.

 18. Хищни насекоми от разред Heteroptera - общи сведения, характеристика на сем. Anthocoridae, Miridae и Nabidae, представители и практическо значение.

 19. Хищни насекоми от разред Coleoptera: Хищни бегачи (Carabidae)-характеристика, по-важни видове и значение.

 20. Хищни насекоми от разред Coleoptera: Късокрили бръмбари (Staphylinidae)- характеристика, по-важни видове и приложение.

 21. Хищни насекоми от разред Coleoptera: Хищни калинки (Coccinellidae) -характеристика, по-важни видове и значение.

 22. Хищни насекоми от разред Diptera: Сирфидни мухи (Syrphidae) - характеристика, по-важни видове и значение.

 23. Хищни насекоми от разред Diptera: Хищни галици (Cecidomyiidae) - характеристика, по-важни видове и приложение.

 24. Хищни насекоми от разред Neuroptera: златоочици (Chrysopidae) и кафявокрили златоочици (Hemerobiidae)- характеристика, по-важни видове и значение.

 25. Хищни акари от смействата Phytoseiidaea и Stigmaeidae- характеристика, по-важни видове и приложение.

 26. Паразитни насекоми от разред Hymenoptera: сем. Ichneumonidae и сем. Braconidae – характеристика, по-важни видове и приложение

 27. Паразитни насекоми от разред Hymenoptera: сем. Aphidiidae и сем. Aphelinidae - характеристика, по-важни видове и приложение.

 28. Паразитни насекоми от разред Hymenoptera: сем. Trichogrammatidae и сем. Pteromalidae - характеристика, по-важни видове и приложение.

 29. Паразитни насекоми от разред Hymenoptera: сем. Encyrtidae и сем. Scelionidae- характеристика, по-важни видове и приложение.

 30. Паразитни насекоми от разред Diptera: сем. Tachinidae - характеристика, по-важни видове и приложение.

 31. Биологично активни вещества - полови феромони и кайромони. Общи сведения, механизъм на действие и приложение.

 32. Биологично активни вещества - инхибитори на хитиновия синтез, ювеноиди. Общи сведения, механизъм на действие и приложение.

 33. Лъчева и химична стерилизация-общи сведения, същност, приложение и перспективи.

 34. Интегрирана растителна защита-същност, принципи и предпоставки.ЛИТЕРАТУРА

Балевски, А., П. Начев, С. Симова. 1982. Акари по селскостопанските растения, София, Земиздат.

Иванов, Р. 2001. Физиология и биохимия на насекомите. Университетско издателство при СУ “Св. Климент Охридски”. София.

Лечева Ив., Ст. Григоров, Я. Димитров, 2003. Специална ентомология, PSSE София

Стоянов, Д. 1980. Растителни нематоди и борбата с тях, София, Земиздат.

Харизанов, А., Т. Бабрикова. 1990. Биологична борба срещу неприятелите по растенията, София, Земя.

Харизанов, А., Т. Бабрикова, В. Харизанова. 1996. Биологична борба срещу неприятелите по културните растения, София, Агропрес.

Харизанов, А., В. Харизанова. 1998. Определител на неприятелите по културните растения по повреда и борбата с тях, София, Земиздат.

Съставил:……………….

/Доц. д-р Вили Харизанова/

гр. Пловдив17.01.2005 г.


Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница