А. биология на човека предмет, място и значение на биологията. Основни методи в биологиятаДата07.09.2016
Размер84.81 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ за теоретичен изпит

по Биология и генетика за студенти по дентална медицина (I курс)
А. БИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА
1. Предмет, място и значение на биологията. Основни методи в биологията

2. Нуклеинови киселини ДНК – видове и функции, РНК – видове и функции

3. Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки Прокариотни и еукариотни клетки. Произход и еволюция на клетката

4. Клетката – открита биологична система. Междуклетъчна сигнализация. Клетъчни контакти. Клетъчни рецептори

5. Индивидуално развитие на клетките. Клетъчно стареене. Апоптоза

6. Клетъчна репродукция

Фази и механизъм на митотичното делене. Протичане на митозата7. Клетъчна репродукция

Протичане на митозата (M-фаза) и цитокинеза. Регулация на клетъчния цикъл, природа на MPF8. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Репликация на ДНК. Основни типове репликация. Репарация на ДНК9. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транскрипция. Зреене на РНК10. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Генетичен код. Транслация.11. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транспорт на белтъците.Посттранслационни модификации на белтъците. Стареене и разграждане на белтъците12. Организация на генома в прокариотните клетки. Регулация на генната експресия при прокариотите

13. Организация на еукариотния геном. Нива на регулация на на генната експресия при еукариотните клетки

Молекулна биология на гена. Видове геномна ДНК. ДНК-свързващи белтъци14. Субмикроскопска структура на хромозомите. Цитоплазмена наследственост

15. Микроскопска структура на хромозомите. Кариотип. Еволюция на кариотипа.

16. Кариотип на човека. Методи на кариотипиране и хромозомен анализ.

17. Закономерности на наследствените явления

Алелно състояние на гените18. Закономерности на наследствените явления

Основни типове унаследяване. Унаследяване при независимо комбиниране на гените19. Закономерности на наследствените явления

Унаследяване на скачени гени. Кросинговър. Молекулни механизми на кросинговъра. Групи на свързано унаследяване при човека20. Наследственост и среда. Норма на реакция. Фенокопия и генокопия. Генотипна изменчивост. Рекомбинационна изменчивост.

21. Мутационна изменчивостгенни, хромозомни и геномни мутации Мутации и болести. Причини за възникване на мутациите (мутагенни фактори)

22. Генетично инженерство на популационно, организмово и клетъчно ниво.

23. Генетично инженерство на субклетъчно ниво, клониране чрез трансплантация на ядра от соматични клетки в овоцити

24. Рекомбинантни ДНК технологии. Генно инженерство

Специфично разкъсване на ДНК, основни ензими в рекомбинантните технологии. Секвениране на ДНК.25. Рекомбинантни ДНК технологии. Генно инженерство

ДНК-клониране. Полимеразна верижна реакция. Генно инженерство и генна терапия26. Организмът като единна система. Имунологична хомеостаза. Органи на имунната система

27. Индуктори на имунния отговор (антигени). Хаптени

28. Алоантигени на човека

Система АВО(Н). Система Lewis. Биосинтеза на АВО(Н) и Lewis-антигените29. Алоантигени на човека

Система Rhesus. Имунологичен конфликт „майка – плод”. Произход и биологично значение на алоантигените30. Клетки на имунния отговор

Т-лимфоцити, В-лимфоцити, фагоцитиращи и антиген-представящи клетки.31. Антитела. Система на комплемента

Строеж и функция на антителата, антигенни детерминанти на антителата. Реакция антиген – антитяло32. Генетичен контрол на антитялосинтезата

33. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор

Активиране на антиген-представящи клетки. Активиране на Т-лимфоцити.

Клетъчно медииран имунен отговор

34. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор

Активиране на В-лимфоцитите. Хуморален имунен отговор35. Фази в диференцирането на имунокомпетентните клетки. Първичен и вторичен имунен отговор.

36. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС). Трансплантационен имунитет. Реакция на приемателя срещу присадката

Видове трансплантация. Отхвърляне от първичен и вторичен тип37. Реакция на присадка срещу приемател. Противотуморен имунитет

Болест на джуджето, Хомоложна болест. Туморни антигени и противотуморна защита38. Регулация и контрол на имунните процеси. Имунна толерантност

39. Теории на имунитета. Еволюция на имунитета

40. Репродуктивна биология

Детерминиране и диференциране на пола41. Репродуктивна биология

Хаплоидно-диплоиден цикъл. Цитологични основи на половото размножаване. Мейоза42. Репродуктивна биология

Гаметогенеза. Сперматогенеза. Характеристики на мъжките гамети. Произход на половите клетки43. Репродуктивна биология

Овогенеза. Молекулни механизми на овоцитното зреене. Биологични характеристики на зрелите яйца44. Репродуктивна биология

Оплождане. Външно оплождане и механизми за блокиране на полиспермията. Завършване на оплождането45. Репродуктивна биология

Оплождане. Вътрешно оплождане при бозайниците. Различия между вътрешно и външно оплождане46. Репродуктивна биология

Оплождане при „ин витро” условия. ИКСИ-метод. Атипични форми на репродукция47. Биология на развитието.

Ембрионален период при гръбначните. Образуване на бластула.48. Биология на развитието.

Ембрионален период при гръбначните. Гаструлация. Клетъчни и молекулни механизми на гаструлацията49. Биология на развитието.

Ембрионално развитие при бозайниците и човека. Диференциация, клетъчни различия и клетъчна памет50. Биология на развитието.

Постембрионален период. Продължителност на живота, старост и смърт51. Биология и генетика на популациите.

Популация. Качествени признаци – фенотипна, генотипна и генна честота. Типове кръстосване.52. Биология и генетика на популациите.

Закон на Hardy – Weinberg и неговото приложение53. Биология и генетика на популациите

Фактори, изменящи честотата на гените. Мутации. Миграция54. Биология и генетика на популациите

Отбор. Балансиран полиморфизъм. Генетична хомеостаза. Изолация55. Биология и генетика на популациите

Количествени признаци56. Теория на еволюцията.

Вид. Видообразуване. Начини за видообразуването57. Теория на еволюцията.

Надвидова еволюция (макроеволюция). Произход на надвидовите систематични групи. Насоченост на еволюционния процес58. Молекулна еволюция

59. Еволюция на човека

Антропогенеза.60. Човешки раси. Произход на човешките раси. Фактори на расообразуването. Расизъм

61. Екология. Взаимоотношения между човек и природа

Популации, съобщества, екосистеми. Проблемът с пренаселеността62. Поведение – генетична основа и адаптивна стойност

Компоненти на поведението. Социална организация и социобиология. Стратегия на естествения отбор63. Екология на паразитизма Паразитизмът като биологично явление. Паразити и гостоприемници

64. Екология на паразитизма

Произход на паразитизма, приспособяване на паразита към гостоприемника. Взаимодействие между паразита и гостоприемника


Б. ПАРАЗИТОЛОГИЯ

65. Характеристика на първаците. Тип Sarcomastigophora. Подтип Mastigophora (Flagellata). Leishmania donovani. Leishmania tropica.

66. Тип Sarcomastigophora. Lamblia intestinalis (Giardia lamblia).

67. Тип Sarcomastigophora.Trichomonas tenax. Trichomonas vaginalis.

68. Тип Sarcomastigophora. Trypanosoma rhodesiense и Trypanosoma gambiense. Trypanosoma equiperdum.

69. Подтип Sarcodina. Entamoeba histolytica.

70. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Plasmodium vivax. Plasmodium malariae. Plasmodium falciparum.

71. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Toxoplasma gondii. Тип Ciliophora. Клас Ciliata. Balantidium coli.

72. Преход към многоклетъчните животни. Тип Coelenterata. Род Hydra. 73. Тип Plathelminthes (Platyhelminthes). Клас Trematoda. Fasciola hepatica.

74. Клас Trematoda. Dicrocoelium lanceatum (Dicrocoelium dendriticum). Род Schistosoma.

75. Клас Cestoda. Taenia solium.

76. Клас Cestoda. Taeniarhynchus saginatus (Taenia saginata). Diphyllobothrium latum.

77. Клас Cestoda. Echinococcus granulosus.

78. Тип Nematoda. Ascaris lumbricoides.

79. Тип Nematoda. Enterobius vermicularis. Trichocephalus trichiurus.

80. Тип Nematoda. Trichinella spiralis.

81. Тип Annelida. Lumbricus terrestris. Hirudo medicinalis.

82. Тип Arthropoda – обща характеристика. Клас Arachnoidea (Arachnida, паякообразни). Разред Scorpiones (скорпиони) и разред Aranei (паяци).

83. Разред Acari (кърлежи). Ролята на кърлежите в разпространението на трансмисивните заболявания

84. Клас Insecta (насекоми). Ролята на насекомите в разпространението на трансмисивните заболявания

85. Клас Insecta (насекоми). Pediculus hominis (Pediculus humanus). Phthirius pubis.

86. Клас Insecta. Cimex lectularius. Pulex irritans.

87. Род Culex и род Anopheles – морфологични различия. Phlebotomus papatasii.

В. СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ
88. Произход и еволюция на черепа. Хрущялен мозъчен череп. Костен мозъчен череп

89. Произход и еволюция на черепа. Хрущялен лицев череп. Костен лицев череп

90. Сравнителна анатомия на черепа

91. Сравнителна анатомия на устна кухина, зъби, език, устни жлези.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, С. Станилова, БИОЛОГИЯ, Реко, София, 2006.

 2. Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, С. Станилова, БИОЛОГИЯ, Реко, София, 2005.

 3. Ватев Ил., Б. Ботев, Б. Буланов, Р. Попиванов, Цв. Маринова, М. Цонева-Манева, Паразитология, Реко, София, 2007.

 4. Ватев Ил., Б. Ботев, Б. Буланов, Р. Попиванов, Цв. Маринова, М. Цонева-Манева, Паразитология, Реко, София, 2003.

 5. Попиванов Р., Б. Ботев, Л. Наков, К. Киров. Сравнителна анатомия на гръбначните. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1995.

 6. Ватев Ил. и колектив от катедра Биология, ТЕСТОВЕ по БИОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ и СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ за студенти по медицина, стоматология и фармация от медицинските университети, Реко, София, 2007.

 7. Наков Л. /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология, Медицина и физкултура, София, 2000

 8. Василевска-Декова, М., Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова, В. Сарафян, Медицинска биология., Пловдив, 2002.

 9. Попиванов Р. и Б. Ботев /ред./. Биология. Учебник за студенти по медицина и стоматология, Медицина и физкултура, София, 1992 г.

 10. Гилберт С., Биология развития, Москва, Мир, 1993.

 11. Грин Н., У. Стаут, Д. Тейлор, Биология, Мир, Москва, 1993.

 12. Ярыгин В. Н. /ред./. Биология, Медицина, Москва, 1984.

 13. Харрисон Дж., Дж. Уайнер, Дж. Теннер, Н. Барникот, Б. Рейнолдс, Биология человека, Мир, Москва, 1979.

 14. Одум Ю., Основы экологии, Мир, Москва, 1975.

 15. Василевска-Декова, М., В. Сарафян, Ил. Ватев, Паразитология, Пловдив, 2002.

 16. Генов Г. /ред./, Паразитология. Медицина и физкултура, София, 1989.

 17. Попиванов Р., Б. Ботев, М. Цонева-Манева., Паразитология, Медицина и физкултура, София, 1980.

 18. Ботев Б. и Л. Наков /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1990.

 19. Бенджамини Е. и С. Лесковиц, Имунология: Кратък курс, НЦЗПБ, София, 1994.

 20. Alberts B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Molecular biology of the cell, 4th Ed. Garland Publ. Inc., 2002.

 21. Benjamini E., S. Leskowitz, Immunology: A Short Course. Wiley-Liss Inc., New York, 1991.

 22. Connor J.M., M.A. Ferguson-Smith, Essential medical genetics, 3rd Edn., Blackwell Scientific Publ., 1995.

 23. Curtis Н., Barnes N.S., Biology, New York, 1998.

 24. Eaton, T. H., Comparative Anatomy of vertebrates, Second Edition, Harper & Brothers, New York, 1998.

 25. Gottfried S.S., Biology Today. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1993.

 26. Hirsch-Kaufmann M., M. Schweiger, Biologie für mediziner und naturwissentschaftler Stuttgart, G. Thieme Verlag, 1996.

 27. Keeton W. T., J.L. Gould, Biology Science, 4th Edn W.W. Norton Co., New York and London, 1986.

 28. Lodish H., D. Baltimor, A. Berg, S.L Zipursky, P. Matsudaira and J. Darnell, Molecular cell biology, Freeman and company, New York, hird Eddition, 1995.

 29. Purves W.K., G.H. Orians, Life. The Science of Biology, 2nd Edn. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts, 1987.

 30. Raven P.H., G.B. Johnson, Biology, 3rd Edn. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1992.

 31. Roitt I., J. Brostoff, D. Male, Immunology, Mosby-Year Book Europe Ltd., London, 1993.

 32. Thompson M.W., R.R. McInnes, H.F. Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 5th Edn. W.B. Saunders Co, Philadelphia, 1991.

 33. Immunology, Instant Notes, Peter Lydyard et all, 2007 second edition, Taylor and Francis Informa, US, UK

 34. Molecular Biology, Instant Notes, Phil Turner et all, third edition, 2006, Taylor and Francis Informa, US, UK

 35. Genetic, Instant Notes, Hugh Fletcher et all, 2008 Taylor and Francis Informa, US, UK


Настоящият конспект е валиден от учебната 2010-11 година.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница