Актуализация на Инвестиционна програма – 2014 гДата25.10.2018
Размер54.97 Kb.
Обяснителна записка

Актуализация на Инвестиционна програма – 2014 г.


Във връзка с приключени обекти, включването на нови и необходимостта от допълнително финансиране на други, включени в Инвестиционната програма, се налага актуализацията й, отразена в Приложение №1.

С Актуализацията в Инвестиционната програма се завишават бюджетните средства по източници както следва:


  1. Общински приходи без продажби” – завишение със 740,00 лв. на Инвестиционна програма 2014 г.

Отразено е във ФУНКЦИЯ VIII на Приложение №1 т.10 Нов обект: Програмен продукт за обработка на граждански договори за ОП "Туризъм" – 740,00 лв. Финансирането е със собствени средства на общинско предприятие „Туризъм” – Асеновград.

  1. Общински приходи от продажби” – завишение с 275 500,00 лв. на Инвестиционна програма 2014 г.

Завишението е отразено във ФУНКЦИЯ VI на Приложение №1 в новите обекти по т.116 и т.117 – средствата ще се осигурят от продажба на общински земи.

    • т.116 Нов обект: Подпорна стана м/у о.т.68 и о.т.78, ул."Харманите" в гв.Г.Воден, гр.Асеновград – 175 500,00 лв.

    • т.117 Нов обект: Възстановяване на подпорна стена на р.Чая в района срещу завод "Асенова крепост" гр.Асеновград – 100 000,00 лв.

Наложително е възстановяването на подпорната стена на р.Чая /по т.117/, тъй като създава опасност както за преминаващите хора, така и опасност от срутване на ул.”Индустриална” в този участък.

Необходимо е изграждането на подпорната стена на ул.”Харманите” в кв.Горни Воден, която ще укрепи самата улица и ще предотврати срутване на земни маси, създаващи опасност за жилищата под самата улица /има голяма денивелация/.  1. Други” – завишение с 480 000,00 лв. на Инвестиционна програма 2014

Завишението е отразено във ФУНКЦИЯ VI на Приложение №1

т.144 Нов обект: Доставка на компактор за нуждите на РДТБО – 480 000,00 лв. Тези средства са осигурени и са отчислени от РИОСВ – Пловдив.


Средствата по извънбюджетната сметка по ОП /трансфери/ за водния цикъл в Инвестиционната програма за 2014 г. в размер на 10 217 256,00 лв. по т.78 в Приложение №1 отпадат поради невключване в оперативната програма.

Чрез вътрешни промени останалите обекти по Приложение №1 – нови обекти и допълнително финансирани други, се финансират от икономии на някои от тях, както и от отпадането на други, отразени в приложението.Допълнително финансирани обекти по Приложение №1 са както следва:

І. ФУНКЦИЯ I - Общи държавни службит.5 Изграждане на ново кметство с.Боянци – от 36 000,00 лв. става 39 000,00 лв. Завишението е 3 000,00 лв., които ще се ползват за НСН, авторски надзор, такси.

ІІ. ФУНКЦИЯ VI - Жил.строителство БКС и ООСт.1 Ремонт канализация ул."Нишана" Асеновград – от 9 790,00 лв. става 23 860,00 лв. Завишението от 14 070,00 лв. включва прекарването на водопровод и канализация, обратни насипи и изкопи.

т.8 Асфалтиране на ул."Мизия" от ул."Калоян" до ул."Горнославска" с.Тополово – от 93 600,00 лв. става 164 780,00 лв. Разликата от 7 118,00 лв. включва наложителната подмяна на водопроводната мрежа, сградни отклонения, водопроводни връзки, изкопи и насипи, както и допълнително асфалтирани квадратури по улицата.

В тази разлика се включва още прекарването на нов водопровод по ул.”Гео Милев” и връзката му с ул.”Мизия”, изкопи и обратни насипи. Включва още подмяната на етернитовия водопровод свързващ ул.”Мизия” с ул.”Горнославска”, както и самите изкопи, насипи и асфалтиране.т.10 ОР ул."Родолюбие" І-етап. От 79 990,00 лв. става 152 030,00 лв. Разликата от 72 040,00 лв.включва наложителната подмяна на водопроводната и канализационна мрежа, сградните им отклонения, изграждането на нови ревизионни и дъждоприемни шахти, изкопи и обратни насипи, водещи до допълнително асфалтиране.

т.51 Подмяна на водопровод по ул."Шести януари" Асеновград - земни работи. От 85 750,00 лв. става 93 432,00 лв. Разликата от 7 682,00 лв. включва разбиване на скали по трасето на изкопа за водопровода, такси и др.

т.52 Канализация, баластриране и частично асфалтиране на ул."Гергана" кв.Г.Воден /съвместно с ВиК/ (5% резерв = 21 875 лв.). Резервът на стойност 21 875,00 лв., който са целеви средства няма да се привеждат от Министерството на финансите и да се ползват за обекта. Този резерв го компенсираме като предвиждаме нови 21 875,00 лв. от приходи без продажби и обекта ще бъде на стойност 183 300,00 лв.

т.61 Изграждане на подпорни стени на реката в регулацията в с.Нови извор – инженеринг. От 15 000,00 лв. става 41 000,00 лв. Разликата от 26 000,00 лв. обхваща изграждането и приключването на подпорната стена на единия бряг на реката, с което ще се възпрепятства наводнение от тази част.

т.94 Довършване на ул."Славянска" - изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа А-д. От 20 000,00 лв. става 39 975,00 лв. Първоначално беше предвидено да се изпълни частично от този обект. С разликата от 19 975,00 лв.ще бъдат изпълнени цялостно водопроводната и канализационна мрежа, със съответни сградни отклонения, напречни дъждоприемни и ревизионни шахти.

ІІІ. ФУНКЦИЯ VII - Почивно дело и културат.6 Гребна база на водния изравнител - ремонт покрив, Асеновград. От 15 000,00 лв. става 20 650,00 лв. Завишението на стойността с 5 650,00 лв. включва увеличение на ремонта на покривната площ, която допълнително се компрометира.

ІV. ФУНКЦИЯ VIII - Иконом.дейности и услугит.3 Асфарлтиране участъци от общински път PDV 1006 /ІІ-58, Червен - Асеновград/ - Мулдава, Стоево, Златовръх (5% резерв = 21 225 лв.). Резервът на стойност 21 225,00 лв.няма да се ползва, тъй като няма да бъде приведен. Обекта е приключен и за разплащането е необходимо да бъде завишена стойността с 20 697,00 лв.

т.5 Видеонаблюдение - ул."Съединение", кръговото движение на старата Пловдивска автогара, ул."Марица", бул."България" до бензинастанция "Шел". От 60 000,00 лв. става 60 550,00 лв. Разликата от 550,00 лв.включва таксата за включване към мрежата от EVN.
Новите обекти, финансирани със средства от вътрешни промени на съществуващи обекти по Приложение №1 са както следва:

І. ФУНКЦИЯ V – СОПГт.6 Нов обект: Доставка и монтаж на PVC дограма на втори етаж на клуб на пенсионера в с.Златовръх – 4 115,00 лв. Тези средства са за затваряне на фасадите на клуба и предпазване от наводнения при проливни дъждове.

т.7 Нов обект: Преустройство на I-ви етаж на КСУ "Гергана" с.Нар.бани – 15 000,00 лв. Има предписаяние от ХЕИ. Задължително е изпълнението на преустройството.

ІІ. ФУНКЦИЯ VI - Жил.строителство БКС и ООСт.108 Нов обект: Изработване на проект за подпорни стени на ул."Червената скала" с.Бачково – 9 000,00 лв.Наложително е изпълнението на проекта, който ще реши укрепването на улицата и ще предотврати срутване на земни маси върху жилища, находящи се на по-ниско ниво.

т.109 Нов обект: Изработване на проект за подпорна стена на ската на ул."Христо Ботев" №7 Асеновград – 4 000,00 лв. Належащо е и неотложно е изработването на проект за подпорна стена, зад жилищната сграда на ул.”Христо Ботев” №7. Непрекъснато се срутват земни маси и затрупват фасадата откъм ската. След изработването на проекта за 2015 г. ще заложим изпълнението на подпорната стена.

т.110 Нов обект: Възстановяване на подпорна стена на ул."Васил Левски" с.Леново – 42 520,00 лв. От проливните дъждове 75 м от подпорната стена, укрепваща ул.”Васил Левски” и брега на реката е срутена. Задължително и неотложно е възстановяването на подпорната стена.

т.111 Нов обект: Възстановяване на пътна настилка и подпорна стена на водосток на местен път в местността "40-те извора" – 23 335,00 лв. От проливните дъждове е силно нарушена подпорната стена на водостока и самия водосток, което създава опасност за преминаване както на транспортни средства, така и за хора. Нарушена е също силно и пътната настилка.

т.112 Нов обект: Придобиване на земя за допълнително водоснабдяване в с.Червен /дренаж на помпена станция/ ПИ 22839.193.4; ПИ 22839.14.7; ПИ 22839.14.8 и ПИ 22839.14.5 по КК на с.Долнослав с обща площ 15 323 кв.м - земеделска земя – 7 700,00 лв. Средствата са за придобиване на земя за допълнително водоснабдяване на с.Червен /дренаж на помпена станция/.

т.113 Нов обект: Придобиване на земя на 1/2 ид.част от ПИ 00702.508.116 по КК на гр.Асеновград – 40 000,00 лв. Средствата се използват за придобиване на земя от собственик и ликвидиране на собственост, като земята става общинска.

т.115 Нов обект: Задание и опорен план за проект на ОУПО – 7 000,00 лв. Средствата се използват за съфинансиране за изготвяне на задание и опорен план за проект на ОУПО /Общ устройствен план на общината/.
Заложените промени в Приложение №1 ще спомогнат за решаване на доста проблеми.

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs -> reshenia 2011 2015
reshenia 2011 2015 -> Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 г
reshenia 2011 2015 -> Н а р е д б а за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
reshenia 2011 2015 -> Програма за закрила на детето 2013г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
reshenia 2011 2015 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
reshenia 2011 2015 -> Приложение №2 Предварителен договор
reshenia 2011 2015 -> Програма за закрила на детето 2012г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
reshenia 2011 2015 -> Описание на имота Начална тръжна цена в лв без ддс


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница