Програма за закрила на детето 2012г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"Дата21.01.2018
Размер275.1 Kb.
#50847
ТипПрограма

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2012г.

“ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА НА АСЕНОВГРАД”Настоящият отчет е изготвен на база предоставени обобщени данни от членовете на Комисията за детето към Община Асеновград, които са ангажирани участници по изпълнението на програмата.


ПРИОРИТЕТ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА.

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда.
1.1. Функциониране и развитие на Центъра за обществена подкрепа за предоставяне на нови услуги на местно ниво и създаване на мрежа от партньори с юридически лица с нестопанска цел, които да участват в дейностите по закрила на детето


Център за обществена подкрепа" - Асеновград осъществява дейността си и през 2012 г. като държавно делегирана дейност.

Център за обществена подкрепа осъществява дейността си самостоятелно и в сътрудничество с О"ЗД" към Д"СП" - Асеновград, както и с други ведомства, организации и институции. ЦОП има сключени 20 споразумения, като за 2012 г. са сключени 6 споразумения за сътрудничество с ДДЛРГ” Т.Войвода” – Асеновград, ПГ”Св. П.Евтимий” – Асеновград, СОУ”Св. Княз Борис I” – Асеновград, ОУ”Проф. д-р Асен Златаров” – с. Боянци, общ. Асеновград, ЦДГ” Щастливо детство” – с.Тополово, общ. Асеновград, ОДК” Васил Левски” – Асеновград.Педагози от ЦОП - Асеновград провеждат обучения на различни теми, съобразно възрастта и нуждите на ученици от ДДЛРГ „Т. Войвода" и ОУ „Отец Паисий" - Асеновград.

1.2. Годишен анализ и оценка на качествени показатели за постигнати резултати в ЦОП- Асеновград, при предоставянето на социалните услуги за деца и семейства на територията на община Асеновград.


През 2012 година в Център за обществена подкрепа се е работило по 82 /осемдесет и два/ случая, насочени от Отдел „Закрила на детето”, самозаявилите се клиенти са 19, приключили са 109 /сто и девет / случая – общо 210 случая. Най-много услуги са извършени в подкрепа и консултиране на семейства в общността, приемна грижа, социално - педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства, както и услуги, насочени към подпомагане работата по реинтеграция на деца, настанени в специализирани институции.


 1. Провеждане процес на реформа в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции.2.1. Поетапно изпълнение на заложените дейности на изготвените проекти за трансформиране на ДДЛРГ „Т.Войвода” и ДДЛРГ”Гергана”, във връзка с Националната визия за деинституционализация.


В изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, която представлява основен документ в процеса на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда, през 2012 г. Община Асеновград предприе действия за разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип за деца – 2 броя, като държавно делегирани дейности и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Гергана”- с. Нареченски бани, общ. Асеновград, считано от 01.01.2013 г. За целта в инвестиционната програма за 2012 г. на Община Асеновград е заложено финансиране с 13 000 лв. за обособяване на спални помещения за децата. В края на месец декември 2012г. приключиха ремонтните дейности в спец. институция.


2.2. Реализиране на проект „Детство за всички”


През 2012г. започнаха строителните дейности по изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждане – гр. Асеновград. Центърът ще с капацитет от 12 места плюс 2 места за спешен прием. Сградата ще включва спални помещения, обособени в три групи, по едно или две деца в спалня, баня с тоалетна –3 броя, всекидневна, трапезария с дневна, кухня, складово помещение, перално помещение, стая за дежурен възпитател, санитарен възел за персонала и тераса. Разгърната застроена площ без терасите ще бъде в рамките на 520 м2. Предвидена е градина в рамките на минимум на 130 м2.


2.3. Реализиране на проект за приемната грижа и промяна в нормативната регулация за приемната грижа, с цел развитие на услуги за грижа в семейна среда за децата, които временно или по продължително, не могат да бъдат отглеждани от своите семейства.


Община Асеновград реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.

На 18.01.2012 г. Кметът на Община Асеновград назначи Екип по приемна грижа, който се състои от двама социални работници, осъществяващи дейностите по предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” на територията на Общината.

През 2012г. в Община Асеновград постъпиха три заявления от кандидати за приемни семейства. Екипът по приемна грижа обучи и оцени двете семейства - кандидати. Със заповед на председателя на Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив и двете семейства са утвърдени като професионални приемни семейста. Третото семейство, което е подало заявление е в период на оценка и обучение.

В едно от приемните семейства спешно е настанено дете за отглеждане, с оглед опазване живота и здравето му.
2.4. Реализиране на Проекта за социално включване, насочен към подобряване на училищната готовност на деца от семейства с ниски доходи, деца от етническите малцинства, деца с увреждания на възраст до 7г. и др. Повишаване благосъстоянието на децата и разширяване на обхвата на предоставяните за тази целева група услуги.Община Асеновград реализира проект с наименование „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст”. Проектът финансира строителството на Общностен център за деца и семейства, както и предоставянето на съответните социални услуги. Същевременно Община Асеновград предвиди в инвестиционната си програма за 2011 г. и 2012 г. средства за изграждане на детска градина, представляваща един строителен обект с Общностния център за деца и семейства.

Строителните дейности приключиха и на 02.10.2012 г. бе официалното открита частта, отнасяща се до детската градина, която е част от Обединено детско заведение „Зорница”.
2.5.Извършване на мониторинг на местно ниво на изпълнението на координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и/или при кризисна ситуация.Общият брой на екипните срещи за 2012г. по кординационен механизъм е седем. Случаите по кординационен механизъм - деца преживели насилие или в риск от насилие са шест, а в един случай е имало кризисна интервенция с две деца от ДДЛРГ „Таню войвода”.

Пет от сигналите за деца са получени от РУП – Асеновград, един от специализарана институция и един от образователна институция.Броят на сигналите, по които се е събирал мултидисциплинарният екип от специалисти според вида насилие са: физическо насилие – 4; психическо насилие -2. За всеки един от посочените сигнали е отверен случай в отдел «Закрила на детето» с планирани мерки по закрила на детето в семейна и извън семейната среда.

2.6. Разкриването като социална услуга на изграденото преходно жилище към ДДЛРГ „Таню Войвода”- Асеновград.


Предприети са всички необходими действия, съгласно чл.36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, за разкриване на социалната услуга «Преходно жилище» като държавно делегирана дейност. Цялата документация е в Агенция за социално подпомагане, но до момента няма постъпила заповед от изпълнителния директор на АСП.

2.7. Осигуряване на общински жилища съобразно възможностите на наличния общински жилищен фонд на напускащите дома и търсене на възможности за трудовата им реализация.

През 2012 г. не са предоставяни общински жилища на младежи, напускащи ДДЛРГ „Таню войвода”, тъй като не е имало такава потребност.

 1. Развитие на мерки за подкрепа на отговорно родителство.3.1.Организиране и провеждане на тематични беседи в училищата за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето сред подрастващите и техните родители.


В учебните заведения на територията на общината са проведени тематични беседи сред учениците в прогимназиален и гимназиален клас за опасностите, които крие ранното полово съзряване и половите контакти, които могат да доведат до ранна бременност и за опасностите за майката и бебето. Беседите са проведени от медицинското лице в учебното заведение.

3.2.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат.

В община Асеновград с месечни социални помощи по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане към края на 2012 г. се подпомагат 621 лица и семейства, в това число и деца. На самостоятелно правно основание се подпомагат 84 деца.


3.3. Подкрепа доходите на родителите/осиновители/ и/или лицата полагащи грижи за деца с трайни увреждания, гарантирани с възможностите за социално подпомагане на действащото законодателство.


Към края на 2012 година в Дирекция ”Социално подпомагане” – Асеновград са регистрирани общо 223 деца с увреждания, установени от компетентните органи. Децата се подпомагат със социални помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за социално подпомагане на деца.


 1. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето.4.1. Реализиране на мерки по превенция на изоставянето, чрез осигуряване на финансова, педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите. Насочване към подходящи социални услуги в общността

Реализирането на мерки по предотвратяване на изоставянето на деца, се осъществява, чрез мерки за закрила в семейна среда, част от които е реализирането на социални услуги за деца и семейства.

Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”– Асеновград насочва децата и техните семейства, както при риск от изоставяне, така и при идентифицирани други рискове за децата в семейната или извън семейната среда, към доставчици на социални услуги в общността, където могат да бъдат реализирани индивидуални услуги за детето и семейството спрямо техните потребности и приоритети и установените рискове в развитието и средата на детето.Към края на 2012г. ОЗД при Д”СП” – Асеновград е издал общо 113 направления за ползване на социални услуги в общността, към следните доставчици на социални услуги:

 • Център за обществена подкрепа – гр. Асеновград – 80 направления.

 • Дневен център за деца с увреждане – гр.Асеновград и гр.Пловдив – 29 направления.

 • КСУДС – гр. Пловдив – 2 направления.

 • Център за „Деца и родители” – гр.Пловдив -2 направления

4.2. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на ЗЗД - отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитието на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи и/или помощи в натура;


4.3. Осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето, чрез осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите. Насочване към подходящи социални услуги в общността;

През 2012г. в Център за обществена подкрепа- Асеновград е предоставена социалната услуга „Подкрепа и консултиране на семейства от общността” на 30 потребителя, а на едно лице са предоставени социални услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция.

4.4. Взаимодействие между АГО при „МБАЛ Асеновград” ЕООД, ОЗД и Център за обществена подкрепа, при работата по превенция на изоставяне на дете в институция;


През 2012г. АГО при „МБАЛ Асеновград” ЕООД, Отдел „Закрила на детето” и Център за обществена подкрепа са работили съвместно по един случай по превенция на изоставяне на дете в институция.ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Намаляване на социално-значимите заболявания сред децата.


Провеждане на информационни кампании за здравословното хранене и начин на живот чрез:

  • Разработване и прилагане на програми за здравно образование на децата и учениците във всяко детско заведение и училище;

  • Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците;

  • Всяка учебна година медицинският специалист, осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставя материалите на видно и достъпно място в детското заведение или училището и обучава ръководството и персонала за оказване на първа помощ.
Проведени са кампании сред учениците за здравословното хранене и начин на живот. Учениците се обучават да оказват първа помощ при възникване на спешни състояния, като обучението се извършва от медицинските специалисти в училището. Възпитават се умения и правилно поведение у децата при кризи и екстремни ситуации.

На родителските срещи в детските градини в общината, родителите са запознати с Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения. Проведена е анкета с родителите на тема „Здраве и хранене на децата от предучилищна възраст”. Инспектори от РЗИ – Пловдив са направили презентация на тема „Здравословно хранене на децата”. В някои от детските градини е организиран „Празник на здравето”, на който децата са показали пред родителите знанията си за полезните за здравето храни. Проведени са кампании сред родителите за зъбната профилактика и прилагането на силанти срещу зъбния кариес при децата. Поставени са информационни табла и брошури за родителите, свързани с профилактиката на здравето на децата. 1. Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на децата.2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и рисковите фактори свързани с него;
В плановете за часа на класа, класните ръководители са включили тематични беседи за проблемите с наднорменото тегло и начините да се преодолее този проблем. Сред учениците се разясняват вредите от нездравословно хранене, което води до затлъстяване, ранно развитие на артериална хипертония и увеличени стойности на холестерол.

2.2. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето.


Още от началното училище се провежда активна кампания против тютюнопушенето. Тематични беседи за вредата от тютюнопушенето са заложени в часовете на класа. Изготвени са информационни табла за тютюнопушенето в някои от училищата. В някои от учебните заведения се отбелязва 31 май – Световен ден за борба с тютюнопушенето.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград взеха участие в 300 родителски срещи в училищата на територията на Община Асеновград. На родителите е разяснено, че пушенето от малолетни и непълнолетни следва да се третира като протовообществена проява, за която се налагат възпитателни мерки по отношение на децата и мерки по отношение на родителите съгласно чл.15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 1. Повишаване информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болести, предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества

3.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване на информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН и употреба и злоупотреба с психоактивни вещества;


3.2. Учителите и педагогическите съветници да разработят училищни програми в областта на превенцията и рисковото сексуално поведение и употреба на психоактивни вещества;

Медицинският специалист и класните ръководители редовно провеждат беседи с учениците, обяснявайки вредата от приемане на психотропни вещества и рисковото сексуално поведение. В някои училища отбелязват 1 декември – Световен ден за борба със СПИН и 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите. Изработени са информационни табла за повишаване информираността на децата за ХИВ/СПИН.

На 1 декември 2012г. МКБППМН раздаде 450 броя презервативи на младежите от следните гимназии:СОУ»Св.Княз Борис», СОУ»Св.св.Кирил и Методий», ПГ»Цар Иван Асен II”.

ПРИОРИТЕТ 3: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА.

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система.
1.1 Поддържане регистъра на необхванатите ученици в учебна дейност към община Асеновград.


В Община Асеновград за всяка учебна година се води “Електронна книга” на подлежащите и необхванатите в учебна дейност ученици. Проследяват се децата от подготвителните групи /шест годишните/ и подлежащите записани първокласници.

През учебната 2011/2012г. необхванати в образователната система са 45 деца.

1.2 Планиране и реализиране на дейности, свързани със създаването на подкрепяща среда в детските градини и училищата за включване на деца със специални образователни потребности в образователния процес – архитектурно адаптиране и достъпна среда за деца с физически увреждания.

През 2012г. бе открита новопостроената детска градина в кв. Запад, която е филиал към ОДЗ „Зорница”. Тя е архитектурно адаптирана и достъпна за деца с физически увреждания.

1.3. Осигуряване на ресурсни учители /придружители, лични асистенти/ за подпомагане на интегрираното обучение и за децата от детските градини.

На територията на Община Асеновград работят ресурсни учители от Ресурсен център – гр. Пловдив, които подпомагат обучението и развитието на 41 деца в 6 детски градини и 6 училища.

Децата със специални образователни потребности се посещават от логопеди и психолози на Ресурсен център – Пловдив, които изпълняват част от задължителната си норма преподавателска работа в училищата от Община Асеновград.
 1. Гарантиране на социалната интеграция на децата с увреждания и подобряване качеството на грижата за тях чрез Дневен център за деца с увреждания на територията на община Асеновград.
Функциониране и развитие на „Дневен център за деца с увреждания” в общината. Търсене на възможност за разширение на сградния фонд на ДЦДУ. Осигуряване на транспорт на децата с увреждания до ДЦДУ.Дневен център за деца с увреждания - Асеновград осъществява дейността си и през 2012 г. като държавно делегирана дейност.

През 2012г. услугите в Дневен център за деца с увреждания са ползвали тридесет и пет деца, а към 31.12.2012г. техният брой е тридесет и едно – 22 момчета и 9 момичета, при капацитет на ДЦДУ – тридесет деца.

През 2012г. е закупен микробус за транспортиране потребителите на ДЦДУ и улесняване достъпа им до социалната услуга.


 1. Разработване на механизъм за проследяването записването и движението в образователната система на децата.

3.1. Оценка и превенция на риска от отпадане от училище и оценка на необхванатите в учебна дейност деца на територията на общината.В учебните заведения има разработени програми за превенция от отпадане от училище и програма за работа с ученици, системно непосещаващи училище, които се прилагат и спазват.


3.2. Прилагане на мерки , които да гарантират достъп до образование за всички деца от градските и селските райони.


Във всички средищни училища в общината, за пътуващите деца от селските райони е осигурен безплатен транспорт, столово хранене и целодневна организация.

3.3. Интегриране на деца от ромски произход в образователната система, чрез насърчаване на обучения за учители, прилагане на подходящи обучителни методи.


В ОУ „Христо Ботев” се обучават няколко ромски деца, които са интегрирани и приобщени в общоучилищния живот.

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са включени в проект „Да мислим за нашите деца”, с който ще се приложат ефективни мерки за интегриране на децата от ромски произход. Провежда се специализирано обучение на учителите от начален етап за работа с деца от етническите групи.Трима учители от ОУ „Климент Охридски” са включени в европейския проект „Квалификация на педагогическите кадри”, където ще придобият знания и компетенции за работа с ученици от етническите малцинства.
ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. По-добро гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес и на децата правонарушители.

1.1 Провеждане на корекционно-възпитателна работа с децата, извършили противообществени прояви.


За календарната 2012 година обществените възпитатели към МКБППМН-Асеновград са работили с 58 деца, извършили противообществени прояви.


1.2. Засилване контрола върху продажбата на алкохол и цигари в търговските обекти около училищата, създаване на механизми за извършване на проверки, информиране на гражданите къде могат да подадат сигнали при нарушение.


 • На основание Разпореждане с рег. №1578/ 03.10.2012г на Района прокуратура Асеновград на 03.10.2012г. на територията на Община Асеновград се извърши проверка на учебните заведения за спазване разпоредбата на чл.56а от Закона за здравето, с която: “се забранява тютюнопушенето на прилежащи терени и тротоари на дестки ясли, градини, училища, ученически общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца и ученици, спортни обекти, летни кина театри – по време на спортни и културни прояви. В хода на проверката се установиха 4 пълнолетни лица-нарушители на забраната, за чиито нарушения бяха изготвени Протоколи за установяване на нарушения и връчени покани за явяване в Регионален здравен инспекторат за връчване на АУАН.

 • На основание Разпореждане рег. № И-77/ 05.10.2012г. на Района прокуратура Асеновград на 06.10.2012г. за времето от 00.00 часа до приклюване на проверката, се извършиха проверки на питейни и увеселителни заведения, посещавани от младежи, на територията на РУ “Полиция” – Асеновград. Целта на проверката бе да се установи дали се спазват законовите изисквания за посещения на малолетни и непълнолетни лица след 22.00ч. на обществени места. Провериха се нощни питейни заведения на територията на Община Асеновград и се установи 1 непълнолетно лице без придружител.

 • На основание Разпореждане с рег.№84/ 29.10.2012г на Района прокуратура Асеновград, с оглед осъществяване на социално – превантивната дейсност на територията на Община Асеновград, за извършване на проверки на учебните заведения за спазване разпоредбата на чл.56а от Закона за здравето, с която се “ забранява тютюнопушенето на прилежащи терени и тротоари на детски ясли, градини, училища, ученически общежития и местата където се предоставят социални услуги за деца и ученици, спортни обекти, летни кина театри – по време на спортни и културни прояви, съвместно с Инспектор Детска педагогическа стая. На територията на Община Асеновград по предварително утвърден план-разстановка се извършиха 4 проверки, при които са установени 20 деца под 18-годишна възраст, употребяващи тютюневи изделия.
 1. Превенция на насилието и подкрепа за децата, преживели насилие2.1. Насочване на деца, преживели насилие към кризисни центрове за деца преживели насилие на територията на областта.


През 2012 година Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград насочи едно дете към Кризисен център за деца преживели насилие – гр. Пещера, където да ползва подходящи социални услуги в общността. Въпреки издадената заповед за ползване на социални услуги, детето бе върнато от доставчика на услугата. Работата в случаите по насилие или в риск от насилие на деца, се затруднява изключително много при липса на възможност за предоставяне на подходящи социални услуги в Кризисните центрове.

2.2.Функциониране и развитие на мултидисциплинарен екип на местно ниво за действие при случаи на деца жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.През 2012г. междуинституционалният екип по Координационния механизъм е работил по 7 случая на деца преживели насилие, с участието на задължително представителните участници в екипа - ОЗД при ДСП – Асеновград, община Асеновград и РУП - Асеновград. Практиката по прилагане на механизма сочи наличие на воля, желание и разбиране по отношение на необходимостта за съвместна работа, взаимодействие и сътрудничество от включените институции.


2.3. Подаване на сигнали от ръководствата на училищата и детските градини до компетентните органи за случаи на деца преживели насилие или в риск от насилие.

През 2012 в Отдел „Закрила на детето” е постъпил един сигнал за дете, преживяло насилие от учебно заведение.

 1. Провеждане на активна превантивна дейност по опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата.
Осъществяване на превантивна дейност и организиране на кампании и програми, насочени към безопасността на децата на пътя.


Провежда се активна превантивна дейност по опазване живота и здравето на децата свързани с безпопасността на движението от мл. полицейски инспектори и полицейските инспектори по райони, който участват и организарат кампании за обучението на децата и родителите за безопасността на децата на пътя.ПРИОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА.

ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ / ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Включване на децата в доброволчески дейности за формиране на положителна нагласа към доброволчеството.

1.1. Организиране на информационни кампании в училищата и разпространение на информационни материали за доброволчеството, организиране на конкурси на тема, свързана с доброволчеството.

В повечето от училищата в Асеновград се организират информационни кампании за доброволчеството.

1.2. „Деца помагат на деца” - култивиране у децата чувство за солидарност с връстниците им в неравностойно положение и участие в доброволчески дейности, улесняващи интеграцията им, участие на деца в доброволчески дейности в областта на културата.

Проведени са доброволчески кампании за събиране на средства за лечение на дете, страдащо от ДЦП и кампании по Коледа за събиране на помощи за децата от детските домове.

Ученици от СОУ „Св. княз Борис І” периодично се срещат с децата от Дневен център за деца с увреждания.

На 18.12.2012г., децата от ЦДГ ”Дружба”, посетиха децата от ДЦДУ и им поднесоха подаръци.

ПРИОРИТЕТ 6: ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО.

 1. Гарантиране на безплатен достъп на децата в до спортни услуги и занимания.1.1. Организиране на съвместни спортни състезания на децата от домовете за деца лишени от родителски грижи и останалите деца.Децата от ДДЛРГ „Таню войвода” и ДДЛРГ „Гергана” се включват във всички мероприятия, организирани от Общината.

1.2. Организиране на спортни състезания по „Програма за организиране и провеждане на спортно - състезателна дейност за деца настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа”.

На 11.04.2012г. 16 деца от ДДЛРГ „Таню войвода” взеха участие в „17-ти Национален шампионат за деца от домовете” в следните дисциплини: лека атлетика; тенис на маса; баскетбол; футбол и бадмингтон.

Децата от ДДЛРГ  „Гергана” – с. Нареченски бани се представиха отлично с два танца на ХVІ „Фестивал на радостта" за деца от социални домове. Той се проведе в с. Ковачевци от 04.06. до 10.06.2012 г. в Националния детски екологичен комплекс.1.3.Организиране на клубове по спорт в масовите училища и образователните звена за оптимизиране на свободното време

на учениците и организиране на спортни състезания.В почти всички училища на територията на общината има сформирани клубове по спорт: спортни танци, художествена гимнастика, волейбол, футбол, тенис на маса и др.

През 2012г. Община Асеновград предостави средства от общинския бюджет за издръжка на общинската спортна база и за развитие на дейността на спортните клубове на територията на Общината.

През месец февруари 2012 г. община Асеновград организира и проведе ученически игри, които са първия етап на ученическите игри в национален мащаб, под егидата на МОМН. В игрите имат право да участват представителните отбори на всички общински учебни заведения. През 2012 г. бяха застъпени спортовете футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса и шахмат.

В чест на двадесет и четвърти май и празника на Асеновград се проведе щафета по улиците на града, в която вземат участие ученици.
1.4.Организиране на клубове по интереси в училищата и в обслужващите звена за осмисляне на свободното време на децата и учениците.

През 2012 г. в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” са сфирмирани 13 групи от начален, прогимназиален и гимназиален етап за участие по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява по ОП „РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Целта на проекта е организиране на групи за занимания по интереси във времето извън учебните занятия. В състава на групите приоритетно са включени учиници с допуснати голям блой неизвинени и извинени отсъствия. Реализирани са участия и изяви на някои от групите на училищно и градско ниво.

Във всички учебни заведения на територията на общината има създадени клубове по интереси, свързани с музикална, певческа, художествена дейности и др.
 1. Достъп до безплатни спортни услуги с цел терапия и подобряване състоянието на децата с увреждания.


  1. Изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения за създаване на условия за достъпна среда за хората с увреждания.През 2012г. се изгради открита гимнастическа площадка. Достъпът до нея е свободен за всички желаещи. Има гимнастически уреди, които могат да се ползват и от деца и младежи с увреждания. През 2012 г. се откри и нова детска площадка, която отговаря на всички европейски изисквания. Двете площадки са в градския парк и са в непосредствена близост една от друга.

В Дневен център за деца с увреждания също бе открита детска площадка.2.2. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване и стимулиране на техните творческите изяви.През 2012г. децата от Дневен център за деца с увреждания бяха включени в различни мероприятия и дейности, свързани с насърчаване и стимулиране на творческите им изяви, а именно:.

 • 28.02.2012г., Етнографска къща – изложба на мартеници и кукерски маски, изработени от децата в ДЦДУ.

 • 21.11.2012г., Етнографска къща – участие в изложба по случай Деня на християнското семейство, заедно с деца от ОУ ”Петко Каравелов”. Децата от ДЦДУ изработиха Родословни дървета.

 • 20.12.2012г., Етнографска къща – участие в Коледна изложба, на която децата от ДЦДУ представиха, изработени от тях сурвачки. 1. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време.3.1.Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време – чрез мрежата от културни институти и чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли и концерти за деца.


3.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството – извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование – култура – лектории, курсове, творчески ателиета.

През 2012г. децата от Дневен център за деца с увреждания бяха включени в различни безплатни културни дейности: • 27.04.2012г., НЧ ”Родолюбие” – посещение на детски мюзикъл ”Веселите музиканти”.

 • 06.07.2012г., Градска библиотека ”Паисий Хилендарски” – стартиране на лятна програма, организирана от ”Глобални библиотеки”, София. Програмата включва различни занимания и ателиета. Децата от ДЦДУ посещаваха заниманията всяка седмица до приключване на програмата през месец август.

 • 09.07.2012г. – посещение на Араповски манастир ”Св. Неделя”, с цел запознаване с християнските ценности.

 • 12.07.2012г. – посещение на Бачковски манастир ”Успение Богородично”, с цел запознаване с втория по големина манастир в България.

 • 04.10.2012г. – посещение на Градската градина в Пловдив.

През месец декември 2012г. Община Асеновград осигури безплатно представление за децата от ДДЛРГ „Таню войвода”, ДДЛРГ „Гергана” Дневен център за деца с увреждания и ПУ „Св. Арх. Михаил” – представление на театър ”Хенд.
Културни дейности на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград:

 • Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград подписа договор с Градска библиотека-Асеновград за съвместна работа по проект „Ваканция в библотеката”. Съгласно чл.13, ал.1, т.3 „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклонията в поведението” към Градска библиотека-Асеновград бяха насочени 4 деца, които участваха активно в дейностите на библиотеката.

 • МКБППМН-Асеновград беше партньор на Сдружение с обществено полезна дейност „Устремени” в работата им по проект „Асеновград-скейтборд на улицата-Асеновград 2012г.”, проведен на 07.07.2012г.

 • МКБППМН-Асеновград организира симулация «Пътешествие из индианските земи», в която участваха както деца, които не са извършили противообществени прояви, така и деца, извършители на противообществени прояви.

Много от учениците от училищата в общината вземат участие в различни извънкласни дейности в училище и извън училище. В училищата са под формата на СИП или клуб по интереси с различна насоченост.


През 2012г. в Обединен детски комплект „Васил Левски”- Асеновград е работено с 248 деца в следните групи:

 • Музикален инструмент „Гайда”-1група;

 • Народно пеене – 5 групи;

 • Компютърна анимация – 3 групи;

 • Компютърен дизайн – 2 групи;

 • Народни танци – 3 групи;

 • Мажоретен състав;

 • Авиомоделизъм – 1 група;

 • Плуване – 2 групи;

 • Приложни изкуства – макраме – 1 група;Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs -> reshenia 2011 2015 -> prilojenia
prilojenia -> Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 г
prilojenia -> Н а р е д б а за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
prilojenia -> Програма за закрила на детето 2013г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
prilojenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
prilojenia -> Приложение №2 Предварителен договор
prilojenia -> Описание на имота Начална тръжна цена в лв без ддс
prilojenia -> Списък-ведомост на ветераните от войните – община асеновград
prilojenia -> Община асеновград, област пловдив утвърждавам: …
prilojenia -> Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
prilojenia -> Списък на пътуващите деца от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница