Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и)Дата25.10.2018
Размер83.83 Kb.


Автобиография


Собствено име(на) Фамилия(и)

Йордан Иванов кортенски

Адрес(служебен)

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, София 1700

Катедра „Проучване и добив на полезни изкопаеми”Мобилен (незадължително)

+359 886 439 428
E-mail

Jordan_kortenski@hotmail.com

Дата на раждане, Място

29.08.1952 г., гр. ЯмболДлъжност(и) (в момента)


Дати

2012-

Заемана длъжност или позиция

Професор, Ръководител катедра „ Геология и проучване на полезни изкопаеми”

Име и адрес на работодателя

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, София 1700Образование и обучение


Дати

1991 г.

Придобитата квалификация

д-р

Образователна институция

Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”Дати

1978 г.

Придобитата квалификация

Инженер-геолог

Образователна институция

Висш минно-геоложки институтЧужд (и) език (езици)

Руски, Английски

Самооценка
Разбиране

Говорене

Писане

Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
руски
C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

английски
B1

Самостоятелно ниво на владеене

B1

Самостоятелно ниво на владеене

A2

Самостоятелно ниво на владеене

A2

Самостоятелно ниво на владеене

B1

Самостоятелно ниво на владеенеПрофесионална информация и приложения
Области на професионални и научни интереси

(ключови думи)Въглищна геология,

Органична петрология,

Въглищна геохимия


Патенти и изобретения

-

Членство в професионални и браншови организации

Българско геоложко дружество,

Българско минераложко дружество,

Съюз на учените в България(1987-1993),

New York Academy of Sciences (1995),

The Society of Organic petrology (2000-2001)


Публикации

Общо 106 публикации, 1монография,1 учебник и 1 учебно пособие, от които 15 за последните 5 години

Приложение 1

Проекти

Ръководител и участник в 33 проекта, от които 13 за последните 5 години

Приложение 2

Участие в научни сесии и конгреси

(за последните 5 години)41 доклада, от които 5 през последните 5 години

Международна конференция на МГУ - 2009, 2010, 2013;


IMOG, 24 U \ Int. Meeting on Organic Geochemistry, Sep. 6-11.2009 Bremen, Germany;
XIX Congress of Karpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki Greece, 2010.

Специализации в чужбина

(за последните 5 години)-

Други професионални компетенции

Компютърни умения - Word, Statistika, Adobe Photoshop, WinSurf, Excel

Приложение 1

Публикации

за периода 2009-2013


 1. Кортенски, Й., Ал. Здравков, Т. Бояджиева. 2009. Присъствие и разпределение на пепелобразуващи елементи във въглищата от Карловския басейн, България. – Сп. БГД, 70, 1-3, 63-71.

 2. Кортенски, Й. 2009. Германий, галий и цирконий в български въглища. – Год МГУ, 52, 1, 61-68.

 3. Stefanova M., S.P. Marinov, A. Zdravkov and J. Kortenski. 2010. Paleoenvironmental reconstruction and climate change in South Eastern Europe (Neogene Karlovo lignites, Central Bulgaria). - Sci. Annals of the Aristotle Univer. оf Thesaloniki, spec. vol. 100, 279-286.

 4. Кортенски, Й., А. Здравков. 2010. Алкални и алкалоземни пепелообразуващи елементи в лигнитите от Софийската въглищна провинция, България. – Сп. Научни приноси,

 5. Кортенски, Й., Св. Бакърджиев, А. Султанов, А. Здравков. 2010. Лабораторията по Органична петрология към МГУ „Св. Ив. Рилски” – с нови възможности. - Геология и минерални ресурси, 9, 9-12.

 6. Кортенски, Й., А. Здравков. 2010. Петрология на въглищата от Гоцеделчевския басейн, Югозападна България. – Год. МГУ, 53, 1, 86-93.

 7. Кортенски, Й., А. Здравков. 2010. Петролого-палеогеографски особености на въглищата от Пернишката провинция, България. – Год. Сп. БГД,

 8. Kortenski, J., A. Zdravkov. 2011. Petrology and depositional environment of the lignite seam I from Gotse Delchev basin, South-West Bulgaria. - Докл. БАН,

 9. Zdravkov, A., A. Bechtel, R. Sachsenhofer, J. Kortenski, R. Gratzer. 2011. Vegetation differences and diagentic changes in two Bulgarian lignite deposits – insights from coal petrology and biomarker composition. – Org. Geochem., 42, 3, 237-254.

 10. Zdravkov, A., J. Kortenski, A. Bechtel, R. Sachsenhofer, M. Stefanova, S. Marinov. 2011. Unraveling the history and evolution of Sofia coal province. Part I – Staniantsi basin.- Int. J. Coal. Geol.

 11. Кортенски, Й. 2011. Елементи-примеси и пепелообразуващи елементи в български въглища. – С. Изд. Къща „Св. Ив. Рилски”, 254с.

 12. Stefanova, M., J. Kortenski, A. Zdravkov and S.P. Marinov. 2012. Palaeoenvironmental settings of the Sofia lignite basin: insights from coal petrography and molecular indicators - Int. J. Coal. Geol.,in press.

 13. Кортенски, Й., Н. Христов, А. Здравков, Н. Сечкарьов, Д. Мерачев. 2013. Геохимична характеристика на въглищни пластове от Добруджанския басейн, България във връзка с тяхната подземна газификация. – Год. МГУ, 56, 1,

 14. Yong Sheng, V. Sarhosis, D. Yang, K. Eshiet, M. Green, N. Nakaten, T. Kempka, R. Schlueter, T. Gorka, N. Hristov, D. Bukolska, J. Kortenski, N. Koukouzas, I. Katsimpardi, C. Dinis da Gama, A. C. Veríssimo, A. Benderev, V. Vesselinov, D. Yang. 2013. Interdisciplinary Studies on the Technical and Economic Feasibility of Deep Underground Coal Gasification with CO2 Storage in Bulgaria. – Springer

 15. Здравков, А., Й. Кортенски. 2013. Атлас на мацералите в български въглища. – Електронно издание, 156 с.

Приложение 2

Проекти

за периода 2009-2013


 1. Кортенски, Й., А. Здравков, Р. Ф. Захсенхофер, А. Бехтел, М. Стефанова, Ст. Маринов, К. Маркова, И. Костова, Л.Н.деБ. Гонсалвеш, Т. Бояджиева. Корелация на късно алпийски въглищни басейни от централна и източна Европа по отношение на техния геоложки строеж, палеогеографски, петрографските и геохимични особености и екологичното им значение – Дог. ВУ-05/06 – 2006-2010, ФНИ.

 2. Вацев, М., Й. Кортенски, А. Здравков, С. Джуранов, Я. Стефанов, Б. Ценов, В. Стоянова, В. Христова, Б. Божинов, В. Петкова, В. Томев. Цикли на седиментация и корелация на на палеогенските басейни от Югозападна България и Източна Македония., Дог ВУ – 03/06 2006-2010, ФНИ.

 3. Бакърджиев, С., Й. Кортенски, А. Султанов, А. Здравков, Ст. Маринов, М. Стефанова, Н. Вичев, Е. Филчева. Усъвършенстване на петроложките изследвания на въглищата, битумолитите и органичното вещество в скалите и почвите чрез закупуване на съвременен научно-изследователски микроскоп., дог. ДО 02-55, 2008- 2010, ФНИ.

 4. Кортенски, Й., Стр. Страшимиров, Б. Банушев, Р. Паздеров, М. Василева, Ст. Стойков, Е. Иванова. Модернизиране и актуализация на Академичната музейна сбирка по Минералогия, Петрография и Полезни изкопаеми към ГПФ – МГУ и диагностика на образци, ГПФ-132, 2009.

 5. Бакърджиев, С., Й. Кортенски, А. Здравков. Модернизиране на лабораторията по Органична петрология към кат. ГППИ - МГУ чрез доокоплектоване на научноизследователския микроскоп –ГПФ-И-РО02, 2009.

 6. Кортенски, Й., Стр. Страшимиров, Б. Банушев, Р. Паздеров, М. Василева, Ст. Стойков, Е. Иванова. Модернизиране и актуализация на Академичната музейна сбирка по Минералогия, Петрография и Полезни изкопаеми към ГПФ – МГУ и диагностика на образци – 2010г. , ГПФ-145, 2010.

 7. Попов, К., Св. Бакърджиев, Й. Кортенски, К. Русков, А. Здравков. Дистанционни методи в геологията – използване на мултиспектрални изображения, изображения с висока разделителна способност на примера на Централното Средногорие. ГПФ-134, 2010 г.

 8. Кортенски, Й., Стр. Страшимиров, Б. Банушев, Р. Паздеров, Ст. Стойков, Е. Иванова. Модернизиране и актуализация на Академичната музейна сбирка по Минералогия, Петрография и Полезни изкопаеми към ГПФ – МГУ и диагностика на образци – 2011г. , ГПФ-152, 2011г.

 9. Бакърджиев Св.и др. Мултиспектрални и статистически методи за определяне на редки и разсеяни елементи в различни типове минерални и енергийни суровини., ГПФ-156, 2011г.

 10. Здравков, А. и др. Разработване на методика за оценка въздействието върху околната среда на токсични елементи, отделени при изгаряне на въглища в ТЕЦ. ФНИ, дог. MU03/034, 2011 г.

 11. Nikolay Hristov, Dimitar Merachev, Nikola Sechkariov, Jordan Kortenski . 2012. UCG&CO2 STORAGE Project.. WP No.2 Development of geological model for the central part of the DCD

 12. Проект BG051PO001-3.1.07-0031 «Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда»

 13. Кортенски, Й., Стр. Страшимиров, и др. Модернизиране и актуализация на Академичната музейна сбирка по Минералогия, Петрография и Полезни изкопаеми към ГПФ – МГУ и диагностика на образци – 2013г. , ГПФ-166, 2013г.


Страница / - Автобиография на

Кортенски, Йордан Иванов


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница