Аз съм пътят истината и животътДата16.09.2017
Размер221.29 Kb.
#30308
Издателство СEВДА

П.К. 32


Пловдив 4006
Аз съм

ПЪТЯТ

ИСТИНАТА

и

ЖИВОТЪТ

Какво казват

Свещените Книги за най-важните

Теми на живота?

Събиран от Новия Завет, Стариа Завет, Коранит и Будистски писания

- Божието слово не може да се променя -КОРАН - Незавършено е словото на твоя Господар с истина и справедливост. Не може никой да променя словата Негови. (Добитъкът 6:115)

Неизменно е Словото на Аллах. Именно това е великото спасение. (Юнус 10:64)


- Келиме-и-шехадет -

КОРАН - ‘Вашият Аллах е единствен Аллах’ и ‘Мохаммед ... пратеник е на Аллах’ (Бакара 2:163 ve Племената 33:40)

- Обрязване (Сюннет) -КОРАН - (не се среща в Корана)

- Божието слово не може да се променя -ТEВРАТ - Всяка твар е трева, И всичката й слава като полския цвят; Тревата съхне, цветът вехне. Защото дишането Господно духа върху него. Наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века. (Исая 40:6-8)

ЗEБУР - Господи Твоето слово е утвърдено на небето до века. (Псалми 119:89)

ИНДЖИЛ - Исус казва: “Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат” (Матей 24:35)

- Келиме-и-шехадет -ТEВРАТ - Слушай, Израилю; Йеова нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкото си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. (Второзаконие 6:4-6)

ИНДЖИЛ - Така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че “Исус Христос е Господ”, за слава на Бога Отца. (Филипяните 2:10-11)

Ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. (Римляните 10:9)

- Обрязване (Сюннет) -

ТEВРАТ - Бог още каза на Авраама...Ето моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. (Битие 17:9-10)

Обрежете, прочее, крайкожието на сърцето си и не бивайте вече коравовратни. (Второзаконие 10:16)

- Пост -

КОРАН - ‘Eй, вярващи, постът, както беше предписан на други народи, така той се пада и на вас. Знайте и бойте се от Аллах! А на вас постът ви се дава на броени дни... Месец Рамадан... а който от вас през този месец съзре новолуние, то нека пости да захване. (Бакара 2:183-185)

Позволено е ви през нощите на пости да се приближавате до вашите жени. Нека за вас да бъдат като дреха, и вие за тях бъдете дреха. Аллах разбра, че вие вредите сами на себе си, и прие вашето покаяние и ви прости. Така че вие се приближавайте към тях... Яжте и пийте, докато утрото започне да различава белия конец от черния конец, а после, чак докато настъпи мрак, пазете пости. (Бакара 2:187)

- Mилостиня -

КОРАН - А милостина от Аллах пада се само на бедните, клетниците, на чиновниците, които я събират, на онези, сърцата на които предстои да бъдат затоплени от Исляма, на робите военно-пленници, на дължниците неплатежоспособни, на тези, които трудят се и водят Свещена война по пътя на Аллах.

(Покаянието 9:60)

Кланяйте намаз, давайте зекят, при Аллах ще намерите всяко добро дело, което вие вършите и отправяте към Него.

(Бакара 2:110)

- Пост -

ТEВРАТ - Ето, вие постите за да се препирате и карате, И за да биете нечестиво с плесници. Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да въведеш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Даже когато принасяте много молитви не ще да слушам; Престанете да вършите зло, Научете се да струвате добро,

(Исая 58:4-7 ile 1:13-17)ИНДЖИЛ - А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; за-щото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че по-стят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и омий лицето за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве. (Матей 6:16-18)

А в Антиохийската църква.. И като служеха на Господа и посте-ха, Светият Дух рече:.. Тогава, като постиха и се помолиха, поло-жиха ръце на тях и ги изпратиха. (Деянията на Апостолите 13:1-3)

- Mилостиня -

ИНДЖИЛ - Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта към Бога? Дечица, да не любим с думи нито с език, но и с дело и в действителност. (1.Йоан 3:17-18)

Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. (Яков 2:15-17)

И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува. (1.Коринтяните 13:3)
- Молитва -

КОРАН - Кланяйте намаз и особено следобедния намаз. Под-чинявайте се на Аллах с почит. А ако сте от нещо застрашени, кланяйте намаз пешком или яздейки. И когато пък вече бъдете в безопасност, отдайте възхвала на Аллах, така както Той ви научи на нещата, което не сте знаели. (Бакара 2:238-239)

Завършите ли пък да кланяйте намаз и прави, седнали или полегнали сте вие, тогава пак споменявайте Аллах... намазът е за вярващите задължение неотменно през определено време. (Жените 4:103)

Кланяй ти намаз когато Слънцето бледнее и залязва до тъмнината на Нощта: И чети на глас Корана за молитва на разсъмване. Четенето на Коран сутрин има свидетели! А събуждайки се през нощта, кланяй ти пак намаз, който допълнително само за тебе ще бъде. Така можеш надежда да имаш, че ще ти отреди на тебе твоят Господар място най-похвално. (Нощното пътуване 17:78-79)

Повелявай ти на семейството си да кланя намаз, а и самият ти търпеливо продължавай да кланяш. Не искаме от тебе Ние препитание, а препитание на тебе Ние даваме. (Та-Ха 20:132)

- Чистота -

КОРАН - Запретено ви е да ядете мърша, кръв, свинско месо, заклането в името на друг освен Аллах, удушеното, убитото с нанасяне на удари. (Трапезата 5:3)

Eй, вярващи, когато пък тръгвате да кланяте намаз, измивате лицето и ръцете си до лактите, приглаждайте с мокра ръка главата си и измивайте краката си до глезените. ... Ако вода не сте намерили, тогава изтрийте се с чиста пръст и обтрийте с нея лицето и ръцете си. (Трапезата 5:6)

- Молитва -

ИНДЖИЛ - И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците... А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат по-слушани заради многото си говорене. (Матей 6:5-7)

А вие се молете така: “Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин.” (Мат 6:9-13)

Непрестанно се молете. (1.Солунците 5:17)

“Молете се за тия, които ви гонят.” (Матей 5:44)

И аз ви казвам: Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще наме-рите; хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, полу-чава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? ... И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат от Него! (Лука 11:9-13)

- Чистота -ИНДЖИЛ - Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение. (1.Тимотей 4:4)

Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.. Защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човека. (Матей 15:10-11, 19-20)’

Чистите външността на чашата и блюдото, ... Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. (Матей 23:25-26)

- Война -КОРАН - Eй, вярващи, недейте да вземате за другар Eвреите и Християните! (Трапезата 5:51)

Притежание е всяка плячка на Аллах и на Пейгамбера. (Плячката 8:1)

Хей, Пейгамбер, призови ти вярващите на битка! - Воювай в името на Аллах! ... Подбуждай и вярващите! (Плячката 8:65, Жените 4:84)

За вас е определена битка, въпреки че я мразите. (Бакара 2:216)

И щом приключат се Забранените месеци, убивайте вие идолопоклонниците където ги заварите. (Покаянието 9:5)

Воювайте с онези от удостоените с Книги, които не вярват в Аллах и Съдния ден, които не смятат за запретено онова, което запрещават Аллах и неговият Пратеник и които не приемат за своя вяра Правата вяра, чак докато не бъдат те унизени и докато със собствените си ръце не ви поднесат те откулен данък. (Покаянието 9:29)

Хей, вярващи, защо вие не помръднахте от местата си, когато каза ви се на вас: “Тръгнете вие на война по Пътя на Аллах!” ... Ако пък не тръгнете ви на война, ще ви накаже вас Аллах с едно най-мъчително наказание и ще поведе Той на ващето място някой друг народ. Не ще можете да му причините никаква вреда, защото властен е Аллах над всичко. (Покаянието 9:38-39)
- Да спечелиш рая -

КОРАН - Млади и стари, бедни и богати, слаби и силни, конници и пешаци, леко и тежко въоръжени, тръгнете всички на война, с имота и с душите си водете вие Свещена война по Пътя на Аллах. Много по-добре ще бъде за вас, ако разберете това ... Откупил е Аллах от вярващите тяхното имане и техните души в замяна не Дженнета, който те ще получат. Защото водят те битки в името на Аллах, убиват и биват убивани. (Покаянието 9:41 и 9:111)

- Война -ИНДЖИЛ - Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата. ... Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? ... И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. (Матей 5:44-48)

И когато Той говореше, ето, Юда един от дванадесетте, дойде, и с него голямо множество, с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини. ... И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа си, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат. Или мислиш, че не мога да се помоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели? ... Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли? ... а Исус проговори, казвайки: Оставете до тука; и допря се до ухото му и го изцели. ... И като Го хванаха, заведоха Го, и въведоха Го в къщата на първосвещеника. (Матей 26:47-53; Йоан 18:11; Лука 22:51-54)

И с Него караха и други двама, които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единият отдясно Му, а другият отляво. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях. (Лука 23:32-34)

Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му; Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо; Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. (1.Петър 2:21-24)


- Женитба -

КОРАН - Оженете се по свое предпочитание за две, три или четири от жените. (Жените 4:3)

Забранено ви е да се жените също и за омъжените жени, с изключение на наложниците, които сте придобили. (Жените 4:24)

Отправяйте добри съвети към жените , за които се безпокои-те, че може да задигнат глава, оставяйте ги сами в леглото и ако това не помогне, бийте ги. (Жените 4:34)

Жените ви за вас са нива - приближавайте към нивата си така, както желаете. (Бакара 2:223)

- Развеждане -

КОРАН - Хей, Пейгамбер, сторихме позволени Ние за тебе твоите жени, откупа за които платил си ти, онези с които надарил те е Аллах като с придобивка от полето бойно и които са твое притежание, всичките дъщери на твоите чичовци и лели... А също и всяка вярваща жена, която дарява себе си на Пейгамбера или пък която Пейгамбера пожелае да вземе, но отредено е това не за останалите вярващи, а единствено само за тебе. Можеш ти която пожелаеш от тях да я оставиш за после, която пожелаеш пък да я вземеш при себе си. Не пада грях вирху тебе ако решиш ти отново да вземеш при себе си която пожелаеш. (Племената 33:50-51)

Хей, вие, които вярвали сте в Аллах, не влизайте вие в дома на Пейгамбера, освен ако не сте получили разрешение там да се нахраните ... По никакъв начин не е допустимо да огорчавате пратеника на Аллах и след него да се жените за неговите жени. Защото голям грях е това пред Аллах. (Племената 33:53)

А за тези, които са дали клетва да стоят далеко от жените си, трябва да се чака четири месеца ... Ако мъжете им поискат да се помират и отново да се оженат за тях, то те имат предимство отново да вземат разведените си жени ... два са пътищата при развода ... Ако мъж се разведе с жена си трети път, докато жена му се омъжи за друг мъж, не е позволено да се жени за нея пак. (Бакара 2:226-230)

- Женитба -ИНДЖИЛ - Нека всеки мъж има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж. Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; подобно и жената с мъжа. (1.Коринтяните 7:2-3)

Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях. (Колосяните 3:19)

Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа; ... Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея ... Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. (Eфесяните 5:21-28)

Също и вие мъжете, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви. (1. Петър 3:7)

- Развеждане -

ИНДЖИЛ - Изпитвайки Го, казаха: “Позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина?” А Той в отговор рече: “Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от началото мъжко и женско, и е казал: ‘Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът’? Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.” Казват му: “Тогава Мойсей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне?” Каза им: “Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така. И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.”

ТEВРАТ - Никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Защото, казва Господ: Аз мразя напускане. (Малахия 2:15-16)

- Клетва -КОРАН - Аллах никога не ще ви държи сметка за това, че не сте се излъгали в клетвата си без да искате, но Той ще ви държи сметка, ако сте излъгали от сърце на истина. (Бакара 2:225)

- Прелюбодействане -КОРАН - А срещу онези от жените ви, които уличени бъдат в пролюбодеяние, доведете четирима свидетели из между вас, и ако те подвърдят деянията им, затворете тези жени в къщи, чак докато смъртта ги отнесе или пък докато Аллах им посочи път за избавление. Накажете строго всеки един от двамата, който вършат прелюбодеяние. Но ако те се разкаят и престанат, тогава спрете да ги наказвате. (Жените 4:15-16)

Не се опитвайте да прелюбодействате, защото е безсрамие голямо и лош път. (Нощното пътуване 17:32)

Мъжът който е прелюбодействал, може да се ожени само за жена която е пролюбодействала, или която е идолопоклонница. (Светлината 24:3)

- Кражба -КОРАН - А като наказание за това, което те правят, и като назидание от Аллах за останалите отрежете им ръцете на мъжете и жените, които крадат. (Трапезата 5:38)

- Самодоверие -БУДА казва: Животът е нещастие. А причината на нещастието е себичните желания на човека. Бъди светлина на само себе си, само на себе си се надявай. Не се надявай на никаква помощ освен от себе си. Не очаквай помощ от никой освен от себе си. Направи сам своите правила. Откривай своето сърце, тогава ще разбереш всички истини на вселената.

- Клетва -ИНДЖИЛ - Чули сте още, че е било казано на старовременните: “Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си”. Но Аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога; нито в земята, защото е подножието Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар. Нито в главата си да се не кълнеш, защото не можеш да направиш ни един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия. (Матей 5:33-37)

- Прелюбодействане -ИНДЖИЛ - Чули сте, че е било казано: “Не прелюбодействувай”. Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си ... Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го. (Матей 5:27-29)

Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде? ... Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославяте Бога с телата си. (1.Коринтяните 6:15,18-20)

- Кражба -

ИНДЖИЛ - Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. (Eфесяните 4:28)

- Самодоверие -ТEВРАТ - Уповавай на Господа от все сърце И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло. (Притчи 3:5-7)

- Божиета любов -КОРАН - Аллах обича разкайващите се, но обича и пречистващите се

(Бакара 2:222)

Но не, защото всеки, който държи на думата си и се варди от злото, нека да знае, че Аллах е възлюбил благочестивите.

(Семейството на Имран 3:76)

Наистина Аллах обича, тези, който уповават на него.

(Семейството на Имран 3:159)

Възлюбил е Аллах онези, който вършат добро.

(Трапезата 5:13)

Възлюбил Аллах онези, който винаги справедливи са. (Трапезата 5:42)

Аллах без съмненийе не обича смутителите. (Разкази 28:77)

Не обича Аллах онези, разточителите. (Преградата 7:31)

Наистина изобщо не обича Той онези, който се големеят.

(Пчелата 16:23)

Защото Аллах не обича изменниците. (Плячката 8:58)

Защото Аллах не обича войнолюбците. (Бакара 2:190)

- Божиета любов -ИНДЖИЛ - А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците? Исус в отговор им рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. (Лука 5:30-32)

Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя еднороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той въблюби нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни. (1.Йоан 4:8-10)

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16)

Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, ... нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. (Римляните 8:38-39)

Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек; ... Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот! (Римляните 5:6-8,10)

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъп-ленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спа-сени), и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небе-сни места, в Христа Исуса. (Eфесияните 2:4-6)

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъплени-ята си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса (Тит 3:4-5)


- Човешката любов -

КОРАН - Eй, Вярващи, който от вас пък отвърне се от религията си, да знае, че ще доведе Аллах вместо него люде, който той е възлюбил и който възлюбили са Него, който добросърдечни ще са към вярващите, но доблестни и спрямо към неверниците. Ще водят битки те в името на Аллах и нямя да се боят от порицанието на никой обвинител. Това е то, благоволението, с което дарява Аллах когото пожелае. (Трапезата 5:54)

Но кажи им ти: Ако вашите бащи, синове, братя, жени, близки и роднини, имането, което сте придобили, търговията, за която се страхувате да не започне да спада, жилищата, сред които ви е прятно, по-скъпи са ви те от Аллах, от неговият пратеник и от това да водите свещена война по пътя на Аллах, то тогава почакайте докато сбъдне се повелята на Аллах. Но не насочва Аллах по Правият път народ от неправедници. (Покаянието 9:24)

- Човешката любов -

ИНДЖИЛ - И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: “Учителю, коя е голямата заповед в закона?” А Той му рече: “‘Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум’. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: ‘Да възлюбиш ближния си, както себе си’.” (Матей 22:35-39)

Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам,

аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.

И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание,

и ако имам пълна вяра, тъй щото планини да премествам,

а любов нямам, нищо не съм.

И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите,

и ако предам тялото си на изгаряне,

а любов нямам, никак не ме ползува

Любовта дълго търпи и е милостива;

любовта не завижда;

любовта не се превъзнася,

не се гордее,

не безобразничи,

не търси своето,

не се раздразнява,

не държи сметка за зло,

не се радва на неправдата,

а се радва заедно с истината,

всичко премълчава,

на всичко хваща вяра,

на всичко се надява,

всичко търпи.

Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати. (1.Коринтяните 13:1-8)

- Пророците дали са грешили ? -

КОРАН - Адем и Хава - Но Шейтанът ги подлъга ... и се обърна към Него с покаяние, защото приема Аллах покаянието и. (Бакара 2:36-37)

Нух - Господарю мой, прости ти мене, майками и баща ми (Нух 71:28)

Ибрахим - Господарю наш, в денят когато ще се гледат делата ни, дари ти с опрощение на греховете ни мене (Ибрахим 14:41)

Муса - Господарю мой, прости ме мене и моят брат, защото ти си най милостивият (Преградата 7:151)

Давуд - Помоли той Господаря свой за опрощение, поклонисе стори сежде покая се. Eто така дарихме го с опрощение (Сад 38:24-25)

Сюлюман - Испитахме го нийе Сюлюман ... Сюлюман: прости ми Господарю мой. (Сад 38:34-35)

Йунус - На истина неправеден бях аз. Тогава чухме Ние молбата му и избавихме го него от бедата. (Пейгамберите 21:87-88)

Мохаммед - Моли се на Аллах да опрости греховете ти, защото Аллах всеопрощаващ и милосърден. (Жените 4:106; Помощта 110:3)

... за да ти опрости на тебе Аллах твоите минали и бъдещи грехове. (Победата 48:1-2)

На Него моли се ти за опрощение и на твоите грехове, и на греховете на вярващите мъже и жени. (Мохаммед 47:19)

Той се намръщи и извърна. Затова, че дойде слепя. А откъде знаеш, може би щеше да се пречисти... А този който е богат, към него ти се обръщаш. Какво е за теб - това че не е пречистен. А който идва бързешком при тебе и се страхува, ти го прена­брегваш. О, не! На истина това е напомняне.

(Намръщеният 80:1-11)

Иса (ТОЙ БEШE БEЗГРEШEН) -

(В Корана не се намира никакъв стих, който да пкоаже, че Иисус е гешен)


- Пророците дали са грешили ? -

ТEВРАТ - Адем и Хава (непослушание) - И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. (Битие 3:12)

Нух (пиянство) - В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. Kато пи от виното опи се. (Битие 9:20-21)

Ибрахим (лъжа) - И понеже Авраам казваше за жена си Сара: “Сестра ми е”, то Герарският цар Авимелех прати та взе Сара. (Битие 20:2)

Муса (убийство) - И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му; и като поразгледа насам натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка ... Моисей побягна от Фараоновото лице (Изход 2:11-12,15)

Давуд (прелюбодействие) - И Давид прати да разпитат за жената; и рече един: Не е ли това Витсавее? И Давид прати човеци да я вземат, и когато дойде при него лежа с нея; и тя се върна у дома си. (2 Царе 11:3-4)

Сюлюман (идолопоклание) - Защото, когато остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове;... и Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхома*, мерзостта на амонците. (3 Царе 11:4-5)

Йунус (непрощаване) - И Господнето слово дойде втори път към Йона и рече: Стани, иди в големия град Ниневия, и възгласи му проповедта... И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и го не направи... А това стана много мъчно на Йона, и възнегодува. (Йона 3:1-2,10; 4:1)ИНДЖИЛ - Иса (Той беше безгрешен) - И Този, Който Ме е пратил, с Мене е.. Аз върша всякога онова, което е Нему угодно. (Йоан 8:29)

Исус, Божия Син,... Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях ... Защото такъв първосвещеник ни трябваше: свет, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата. (Eвреите 4:14-15; 7:26)

Който за нас направи грях Онзи, Който не е знаел грях, (2.Коринтяните 5:21)

- Жертвоприношение-КОРАН - За да свидетелствуват за голямата полза за себе си и за да споменават те в определени дни името на Аллах над животни за приношение, с който надарил ги е Аллах като препитание. Яще от тях вие, и дайте да ядат на нуждаещи се, бедняци... Въведохме Ние като задължение за всеки народ да коли курбан от онези животни, които дали сме му Ние на него като препитание, за да споменават те над него името на Аллах... Превърнахме Ние едрия добитък в знамения на Аллах за вас. Полза за вас крие се в тях. Eто защо още докато стоят те на краката си споменявайте вие над тях името на Аллах. А следкато паднали са те на едната си страна, тогава вече яще от тях вие, но дайте да ядат от тях и бедните, които просят милостиния и на тези, които прикриват своята нужда, подченихме ги на вас за да бъдете благородни. (Хадж 22:28-36)

- Пътят към спасението -КОРАН - А в съдния ден ще поставим Ние точни везни. Няма да бъде неправдана никоя душа в нищо, дори и колкото синапено зърно. Пак ще го сложим Ние на тях. А за водене на сметките достатъчни сме Ние. (Пейгамберите 21:47)

Прииждат хората в този ден на тълпи, за да им се покажат деянията им. И който е сторил прашинка добрина, ще я види, и който е извършил прашинка злина, пак ще я види. (Земетр.99:6-8)

Деня, в който хората ще застанат пред Господаря на всички светове. Не - на истина, книгата за грешниците е в ‘Сиджин’.. Не! На истина, ‘Аллийун’ е книгата на праведните. (Измам.83:6-8, 18)

Няма нито един от вас, който да не може да стигне до там (= до джехенема, ада). Вече решено е това за твоя Господар. (Мерйем 19:71)ТEВРАТ - И Господ, Когото търсите, Неочаквано ще дойде в храма Си, Но кой може да издържи деня на пришествието Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото е като огъня на пречиствач, И като сапуна на тепавичари. (Малахия 3:2)

- Жертвоприношение -ИНДЖИЛ - На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света! (Йоан 1:29)

Като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист. (1.Петър 1:18-19)

... то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога (Eвреите 9:14)

Но в тия жертви всяка година става спомен за греховете. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. ... С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. (Eвреите 10:3-4, 10)

- Пътят към спасението -

ИНДЖИЛ - Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. (Римляните 6:23)

И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между* човеците, чрез което трябва да се спасим. (Деянията на Апостолите 4:12)

Затова, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви. (Деянията на Апостолите 3:19)

Ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. (Йоан 3:3) За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново ... Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. (2.Коринтяните 5:17-20)

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот ... (той) има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. (Йоан 3:16;5:24)

- Самоличността на големите пророци -ТEВРАТ - Муса казва: “Кой съм аз та да ида при Фараона, и да изведа израилтяните из Египет?” (Изход 3:11)

ЗEБУР - Давуд казва: “Кой съм аз, Господи Иеова, и какъв е моят дом, та си ме довел до това положение?” (2 Царе 7:18)

КОРАН - Мохаммед казва: “И аз човек съм само като вас.” (Разязнените 41:6)

ИНДЖИЛ - Иса казва: “Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят.” (Йоан 8:23)

“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)

“Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?” (Йоан 11:25-26)

Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света... Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее. (Йоан 6:33-35)

А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. (Йоан 4:14)

Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен. Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; ... Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен ... Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка. Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. (Йоан 3:31-36)Автори: Месут Акъллъ, Томас Отто
Стиховете, използвани в тази брошура, са взети от следващите книги:

1) Коран : ‘Свещен Коран и неговият превод на български език’; Недим Генджев, София 1993;

2) Теврат, Зебур и Инджил : ‘Библия’; 2001; Адрес : Издателство ВEРEН; Пл. Славейков 1,; София 1000

3) Будистски писания : ‘The Teachings of the compassionate Buddha.’ (‘Ученията на състрадателния Буда’), E.A.Burtt; с.2
1 2Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница