Cultural Life in Vratsa Bulgarian transcriptДата01.01.2018
Размер31.15 Kb.
CultureTalk Bulgaria Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Cultural Life in Vratsa

Bulgarian transcript:
Интервюиращ: Ще ми разкажеш ли още малко за Враца? Какъв е например културният живот? Забавленията какви са? Повече млади хора или повече възрастни хора ли има? Колко голям е като град? Въобще, всекидневния живот в един северозападен български град.
Алекс: Разбира се. Враца не е сред най-големите градове в България, също така не е и малък град. Бих казала град от среден размер за България. Проблемът с Враца е, че преди около 20 години много фирми в региона бяха приватизирани и след това фалираха. И поради тази причина много хора загубиха работата си. Това, което е специфично за Враца е, че е изключително близо до столицата – може би е на един час път с кола. Поради тази причина много хора решиха да си търсят работа в столицата и евентуално се преместиха с цялото си семейство там. И до ден днешен ситуацията в града ми е такава: няма много работа и не се създават много работни места.
Това, което се случва сега е, че когато един млад човек достигне 18-19 години и иска да иде да учи в университет, то той или тя трябва да се премести в друг град. Обикновено повечето хора отиват в столицата, защото там са най-добрите университети и е сравнително близо до нашия роден град. Но поради тази причина се получава така, че в града има или възрастни хора, които са над 35, над 40 години, или деца, които са тийнейджъри или по-млади, тоест няма много хора на моята възраст. И сега аз вече не живея в родния ми град, но винаги, когато се завърна това нещо страшно много ме впечатлява. Защото все едно има една дупка от едно поколение, което липсва в града ми. И мисля, че това скоро ще бъде страхотен проблем, застаряващото население ще става все по-голям и по-голям проблем, защото все по-малко хора на 20 и няколко години ще живеят там. Всичките млади хора ще се изселват и скоро няма да има повече млади хора, така че дори и децата, които в момента са в града ми скоро няма да са там. Така че това е един проблем, един кръг, от който е много трудно да се излезе.
Въпреки това, въпреки че нямаме много хора на 20 и няколко години, съществува културен живот. Това, което е много типично за много български градове е навикът на хората да излизат с приятели и да прекарват много време в кафене. Кафенето в България не е например както в Щатите, където идеята да отидеш в кафене е да си купиш кафе. Идеята в България е, ти отиваш в кафене, за да се видиш с приятелите си и да си поговориш с тях, да прекараш малко време с тях и между другото да пиеш кафе, защото иначе ще те изгонят от кафенето. Така че е много интересно, когато се разхождаш по улиците на града ми, това, което виждаш са много кафенета от двете страни на главната улица, които винаги са пълни с хора. Както казах, в България... – във Враца специално, няма много работа, затова хората имат много свободно време да прекарват в кафенетата.
Но шегата настрана, други аспекти от културния живот замират все повече. Реално погледнато в града ми в момента няма кино, което е много странно, защото преди пет години имаше пет или шест кина, които бяха високо посещавани. Сега ситуацията не е такава. Театърът също не е много популярен. Имаме един театър и понякога идват артисти от София, но все по-малко хора отиват на театър, защото въпреки че цените не са високи, те смятат, че това е нещо допълнително, че това е лукс, от който могат да се лишат. Така че икономиката и културния живот са много силно свързани. Бих казала, че имаме много красиви музеи, които също до ден днешен се посещават от хора от други градове, включително и чужденци идват в града ми за това. Така че това е един аспект, който е много позитивен за моя град.

English translation:
Interviewer: Can you tell me a bit more about Vratsa? What is the cultural life like, for example? What is entertainment like [in Vratsa]? Are there more young people or middle-aged/elderly people there? How big of a town is it? Overall, [can you tell us about] everyday life in one Bulgarian northwestern town.
Alex: Of course. Vratsa is not one of the biggest cities in Bulgaria, but it not a small town either. I would say that it is a middle-sized town for Bulgaria’s standards. The problem with Vratsa is that about 20 years ago, a lot of firms1 were privatized and went bankrupt after that. That is why a lot of people lost their jobs. What is peculiar about Vratsa is that it is close to the capital, about an hour drive away. That is why many people decided to look for jobs in the capital and their whole families moved there, if possible2. Up to this day the situation in my hometown in the same: there are not many jobs and new jobs are not being created.
[As a result] what is happening right now is that young people who reach the age of 18 or 19 and want to go to college have to move to a different town. Most people usually migrate to the capital because the best universities are there and it is relatively close to our hometown. But that is the reason why in the town there are either adults who are above 35-40 years old, or teenagers and younger [children]; that is to say that there are not many people my age. I do not live in my hometown anymore, but whenever I go back, I am taken aback by this because it seems like there is a gap of a generation that is missing from my hometown. I think that this will become a serious issue soon, aging population will become a much bigger problem because fewer people in their twenties will live there. All young people will be leaving and soon there will not be any more young people, so even the children who currently [live] in my hometown will not be there soon. So that is a problem, a cycle that is very difficult to break.
Despite the fact that there are not too many people in their twenties [in my hometown], cultural life [entertainment] does exist. What is very typical of many Bulgarian cities is people’s habit of going out with friends and spending a lot of time at coffee shops. Cafés in Bulgaria are not like those in the States, for example, where the point is to go to the coffee place to get coffee. In Bulgaria, the idea is that you go to a coffee place so you can hang out with your friends and to chat, to spend some time with them, and to get coffee among other things, so they do not kick you out of the café. So it is very interesting; when you walk down the street in my hometown what you see is a lot of cafés on both sides of the main street, which are always crowded. Like I said, in Bulgaria… - in Vratsa in particular, there are not too many jobs, so people have a lot of free time to spend at cafés.
All jokes aside, other aspects of cultural life keep dying out. Realistically speaking, there are currently no movie theaters in my hometown, which is very strange because five years ago there were five or six movie theaters that were very popular. 3 Nowadays things are different. Theater performances are not very popular either. Sometimes actors from Sofia come [to perform in Vratsa], but fewer people go to theater because they think it is something extra, a luxury they can give up, even though the [ticket] prices are not high. So economics and cultural life are very closely related. I would [like to] say that we have very beautiful museums that to this day attract people from other towns, including foreigners who visit my hometown because of that [the museums]. So this is a very positive aspect about my hometown.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 And mainly factories too.


2 The Bulgarian word “евентуално” sounds close to the English word “eventually.” It is a common mistake to assume that those two words are close in meaning. The Bulgarian word “евентуално” means “possibly.”

3 Lit. “highly visited” – “високо посещавани.”Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница