Министерство на финанситестраница1/3
Дата22.02.2017
Размер404.36 Kb.
  1   2   3

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Изх. №:………………………….

Дата:……………………..2010 г.

ДО


ГОСПОДИН БОРИСЛАВ БОРИСОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ


“МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ”


На Ваша Служебна бележка № 93/1868/20.05.2010 г.С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А


от Кая Гарабедян – и. д. директор на дирекция “Тарифна политика”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

В отговор на горепосочената Ваша Служебна бележка, по повод Докладна записка № 93/1868/04.053.2010 г. на господин Спас Шопов – ръководител Инспекторат, относно проведена работна среща в Министерството на външните работи (МВнР), организирана съвместно от МВнР и посолството на Кралство Нидерландия, във връзка с проблеми на холандски граждани от турски произход, пътуващи транзитно през Република България, дирекция „Тарифна политика”, в рамките на своите компетенции, Ви изпраща необходимата информация, с цел допълване и актуализиране на Интернет страницата на Агенция „Митници”, раздел „Информация за пътуващи” по електронната поща и на хартиен носител, както следва:

1. Ветеринарно-санитарни изисквания при движение с нетърговска цел на домашни любимци в рамките на Общността и движенията от трети страни.

2. Places of introduction and export in the Republic of Bulgaria of live animals and live plants (CITES).

3. Общи насоки за входните гранични пунктове по CITES и граничните инспекционни ветеринарни пунктове относно прилаганите процедури при внос/транзит в Общността на живи животни и продукти от животински произход.

4. Износ на движими културни ценности.

5. General guidance for CITES Entry Points and EU Border Inspection Posts (Bips) on procedures applying to import/transit to the Community of live animals and their products.

6. Условия и ред за носене или изнасяне на лекарствени продукти, предназначени за лечението на български и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън република българия и за транзитно преминаващи чужденци.

7. Информация от държавите-членки - Списък на митническите учреждение с правомощие да извършват формалности по изнасяне на паметници на културата, публикуван в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 116/09 на Съвета.

8. Регламент (ЕО) № 206/2009 на комисията от 5.03.2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лвична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004.

9. Правила за въвеждането с нетърговска цел в Общността на продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по Интернет) и са доставени на потребителя в сила от 01. 05.2009 г.

10. Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници, пристигащи от трети за ЕС страни.

11. Кратко изложение на паричнте и количествените прагове за стоки, съдържащи се в личния багаж на пътниците, идващи от трети за ЕС страни или територии – таблица на български език.

12. Кратко изложение на паричнте и количествените прагове за стоки, съдържащи се в личния багаж на пътниците, идващи от трети за ЕС страни или територии – таблица на английски език.

13. Ред за допускане за свободно обращение на лично имущество, внасяно от физически лица, които преместват обичайното си местопребиваване от трета страна в Общността.

Приложение: съгласно текста.

С уважение:


27.05.2010 г.


Изготвил:

/Албена Димитрова /


1

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИЕ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА И ДВИЖЕНИЯТА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета урежда движението на домашни любимци в рамките на Общността и движенията от трети страни.
Домашни любимци” означава животни от видовете, посочени в Приложение І на регламента, които се придружават от техните собственици или от физическо лице, отговорно за такива животни като представител на собственика по време на тяхното движение, и които не са предназначени за продажба или прехвърляне на друг собственик.

В Приложение І видовете животни са дефинирани, както следва:

Част А

Кучета

Котки

Част Б


Порове

Част В


Безгръбначни (с изключение на пчели и ракообразни), декоративни тропически рибки, земноводни, влечуги.

Птици: всички видове (с изключение на домашни птици, посочени в Директиви 90/539/ЕИО и 92/65/ЕИО на Съвета).
„Движение” означава всяко движение на домашен любимец между държавите-членки или неговото влизане или повторно влизане на територията на Общността от трета страна.

Кучетата, котките и поровете от видовете, посочени в Части А и Б от Приложение І следва да са идентифицирани, като за целта носят ясно четлива татуировка или електронна идентификационна система (импулсен приемо-предавател).


Движение между държави – членки

При движение на кучета, котки и порове от видовете, посочени в Части А и Б от Приложение І, те трябва да са идентифицирани и да бъдат придружени от паспорт, издаден от ветеринар, оправомощен от компетентния орган, който удостоверява ваксинация, или в краен случай, реваксинация срещу бяс. Държавите-членки могат да разрешат движението на кучета, котки и порове от видовете, посочени в Части А и Б от Приложение І, които са на възраст до 3 месеца и не са ваксинирани при определени от компетентните национални органи условия.

До 30.06.2010 г. въвеждането на домашни любимци - кучета и котки, посочени в Част А от Приложение І на територията на Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство се подчинява на следните изисквания:

- да са идентифицирани с импулсен приемо-предавател, освен ако държавата-членка по местоназначение също признава идентификация чрез ясно четлива татуировка;

- да са придружени от паспорт, издаден от ветеринарен лекар, оправомощен от компетентния орган, който удостоверява спазването на условията, определении от компетентните национални органи.
По-подробна информация може да бъде намерена на следните Интернет сайтове:

Ирландия – www.agriculture.gov.ie;

Малта – www.mrae.gov.mt;

Швеция – www.sjv.se;

Обединеното кралство – www.defra.gov.uk;
Движението между държави-членки или от територия, посочена в Приложение ІІ Част Б, Раздел 2, на безгръбначни и птици от видовете, посочени в Приложение І, Част В, не подлежи на изисквания във връзка с болестта бяс.
Условия във връзка с движения от трети страни

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 998/2003 се отнасят за движенето от трети страни до 5 домашни любимеца.

По време на движението домашни любимци от видовете, посочени в Приложение І, Части А и Б - кучета, котки и порове трябва:


 • когато идват от трета страна, посочена в Раздел 2 от Част Б и в Част В от Приложение ІІ, и влизат в една от държавите-членки, посочени в Приложение ІІ, Част Б, Раздел 1, да са идентифицирани и придружени от паспорт, издаден от ветеринарен лекар, оправомощен от компетентния орган, който удостоверява ваксинация, или реваксинация срещу бяс;

 • когато идват от трета страна, посочена в Раздел 2 от Част Б и в Част В от Приложение ІІ, и влизат в една от държавите-членки, посочени в Приложение ІІ, Част А, или директно или след транзит през една от териториите, посочени в Част Б, трябва да са идентифицирани с импулсен приемо-предавател, освен ако държавата-членка по местоназначение също признава идентификация чрез ясно четлива татуировка и придружени от паспорт, издаден от ветеринарен лекар, оправомощен от компетентния орган, който удостоверява спазването на условията, определении от компетентните национални органи;

 • когато идват от друга трета страна и са въведени в една от държавите-членки, посочени в Приложение ІІ, Част Б, Раздел 1 да бъдат идентифицирани чрез идентификационната система и да са ваксинирани срещу бяс;

 • когато идват от друга трета страна и са въведени в една от държавите-членки, посочени в Приложение ІІ, Част А, независимо веднага или след транзит през една от териториите, посочени в Приложение ІІ, Част Б, да бъдат поставени под карантина.

Домашните любимци трябва да бъдат придружени от сертификат, издаден от официален ветеринар, или, при повторно влизане, от паспорт, удостоверяващ съответствие с посочените по-горе изисквания.

По време на всяко движение собственикът на домашния любимец или физическото лице, отговорно от името на собственника, трябва да могат да представят на отговорните за проверките контролни органи паспорт или сертификат, който удостоверява, че животното отговаря на изискванията, установени за това движение.

Целесъобразно е преди пътуване да се потърси информация относно изискванията при движението на домашни любимци от компетентния национален орган. За Република България този орган е Националната ветеринарно-медицинска служба.

Информация може да бъде намерена и на Интернет страницата на Главна дирекция «Здравеопазване и защита на потребителите»:http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_en.htm.
2

PLACES OF INTRODUCTION AND EXPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA OF LIVE ANIMALS AND LIVE PLANTS (CITES)


Place (code)

Live animals

Live plants

Parts & derivatives

Bregovo (BG004206)

All without ruminants & birds

All

All

Burgas Airport (BG001002)

All without ruminants & birds

All

All

Gyueshevo (BG005702)

All without ruminants & birds

All

All

Kalotina (BG005007)

All

All

All

Kapitan Andreevo (BG003103)

All

All

All

Port Burgas Centre (BG001007)

All without ruminants & birds

All

All

Port Rousse (BG004006)

All without ruminants & birds

All

All

Port Vidin (BG004208)

All without ruminants & birds

_

Animals

Sofia Airport - passengers (BG005106)

Sofia Airport – cargo (BG005107)All without ruminants

All

All

Svilengrad Railway

Station (BG003102)_

All

Plants

West Port Varna (BG002002)

All without ruminants & birds

All

All

Varna Airport (BG002003)

All without ruminants & birds

All

All

Zlatarevo (BG005703)

All without ruminants

All

All

Tsarevo (BG001012)

All without ruminants

_

Animals3

ОБЩИ НАСОКИ

ЗА ВХОДНИТЕ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ ПО CITES И ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ВЕТЕРИНАРНИ ПУНКТОВЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНОС/ТРАНЗИТ В ОБЩНОСТТА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
ВЪВЕДЕНИЕ

Този документ дава общи насоки относно процедурите, прилагани за вноса в и транзита през Общността на живи животни и продукти от животински произход в съответствие с правилата на ЕС за опазване общественото здраве и здравето на животните, както и за търговията със защитени видове.


(1) Мерки в Европейския съюз за опазване общественото здраве и здравето на животните при вноса/транзита в Общността на живи животни и продукти от животински произход.
Основното законодателство на ЕС за граничния контрол при вноса, отнасящо се до опазване на общественото здраве и здравето на животните, обхваща: Директива 91/496/ЕЕС, 97/78/ЕС и Регламент (ЕО) № 854/2004. Това законодателство определя нормативните ветеринарни изисквания при вноса в или при транзитното преминаване през ЕС на пратки с живи животни и продукти от животински произход. Съществуват определен брой подробни разпоредби, но основните изисквания са, както следва:


 • Всички живи животни и продукти от животински произход (както са определени в Приложението на Решение 2007/275/ЕС на Комисията), трябва да бъдат представени в изрично определените и одобрени Гранични инспекционни ветеринарни пунктове за осъществяването на специфичните ветеринарни проверки преди въвеждането в или транзитното им преминаване през Общността. Актуалният списък на граничните инспекционни ветеринарни пунктове е утвърден с Решения 2008/807/ЕС и 2009/38/ЕС на Комисията и може да бъде намерен на следния адрес на Комисията:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/index en.htm
Предварителното уведомяване за пристигането на продуктите в Граничните инспекционни ветеринарни пунктове се извършва в съответствие с ветеринарното законодателство в държавата-членка, на чиято територия се намира пункта, а за пратките с живи животни - в съответствие с правилата по член 3 (1)а от Директива 91/496/ЕИО.

 • Пратките се представят на Граничния инспекционен ветеринарен пункт заедно с всички здравни сертификати, изисквани съгласно ветеринарното законодателство на Европейския съюз.

 • Пратките се приемат, само ако животните или продуктите произхождат от одобрени страни, региони и предприятия, където се прилага одобрен от Европейския съюз ветеринарен план за специфична продуктова група, предназначена за износ.

 • В определени случаи могат да се прилагат защитни мерки, въвеждащи допълнителни условия при внос или ограничения.

 • Всички пратки се подлагат на документална проверка и проверка за идентичност преди да се приеме, че същите са безвредни за здравето на животните и хората. Всички пратки се придружават от попълнен съгласно изискванията Единен ветеринарен документ за въвеждане. Когато е подходящо, честотата на физическите проверки се намалява.

Съгласно законодателството за опазване на общественото здраве и здравето на животните пратките, които не съответстват на посочените процедури, не се допускат за въвеждане на територията на Европейския съюз. Подробните изисквания за вноса могат да се намерят на посочения по-горе адрес на Главна дирекция „SANCO” на Европейската комисия.


(2) Процедури при вноса и транзита – граничен контрол по CITES.
Основното законодателство, регламентиращо контрола върху търговията със защитени видове при вноса и транзита представлява Регламент (ЕО) № 338/97. Той се допълва с регламент за прилагането му - Регламент (ЕО) № 865/2006 за определяне на подробни правила, както и Регламент на Комисията за временно преустановяване въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора. Заедно тези регламенти определят специфичните процедури, които се прилагат при вноса в Европейския съюз на екземпляри от видове на дивата фауна и флора, посочени в приложенията на Регламент (ЕО) № 338/97 (включително живи животни от тези видове и продукти от тях), както и дали вносът е с търговска цел или не. Целта на това законодателство е да се гарантира, че търговията няма отрицателно въздействие върху опазването на видовете.
Основните изисквания на това законодателство са:

 • Вносът на животни и продукти от животински произход от видовете, посочени в приложенията на Регламент (ЕС) № 338/97, се извършва само през определените от държавите-членки места за въвеждане. Списъкът с местата за въвеждане може да бъде намерен на адреса на Комисията:

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list points of entry.pdf

 • При въвеждането в Общността на животните и продуктите в граничното митническо учреждение на мястото на въвеждане се представя разрешително за внос, издадено от компетентния орган по CITES на държава-членка, или на нотификация за внос.

 • Само след проверка на валидността и заверка на разрешителното за внос от митническите органи стоките могат да се допуснат за свободно обращение. Митническите органи изпращат съответните документи на компетентния орган по CITES в държавата-членка.

 • При пристигане в мястото на въвеждане без наличие на изискуемите разрешително за внос или документи животните и продуктите не се допускат за свободно обращение. В тези случаи се налагат санкции, вкл. изземване и конфискация.

 • Комисията може да преустанови въвеждането в Общността на определени видове от определени държави. В тези случаи компетентният орган по CITES в държавата-членка не издава разрешение за внос.

 • Съществуват и изключения от горепосочените изисквания, отнасящи се за лична и семейна собственост, въпреки че в повечето случаи се изискват документи за износ от страната на произход. Тези изключения не се прилагат за живи екземпляри като домашни любимци. Не се изисква представянето на документи за малки количества хайвер (до 125 гр.), изделия от крокодили, с изключение на месо и ловни трофеи (до 4 бр.), кралски раковини (до 3 бр.), сушени морски кончета (до 4 бр.), черупки от гигантски миди (до 3 бр.).

 • Специфични правила се прилагат при контрола в граничното митническо учреждение върху екземпляри от защитени видове, които преминават транзит през територията на Общността съгласно член 7 (2) от Регламент на Съвета № 338/97.

Подробните изисквания относно правилата за търговия със защитени видове могат да се намерят на следния адрес:http://ec.europa.eu/environment/cites/legis refguide en.htm.
4

ИЗНОС НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Износ на движими културни ценности, включени в Приложение І на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18.12.2008 г. относно износа на паметници на културата (Кодифицирана версия на Регламент (ЕИО) № 3911/92) извън митническата територия на Общността подлежи на представяне на разрешение за износ, издадено от компетентен орган на държава-членка. За Република България такъв компетентен орган е министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице. Образците на разрешителните за износ извън митническата територия на Общността са определени в Регламент (ЕИО) № 752/93 за установяване на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3911/92.

Износ на движими културни ценности, които представляват национално богатство или са регистрирани в основния фонд на музеите, се допуска само временно с разрешение, издадено от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице, за представяне пред чуждестранна публика и за осъществяване на консервационно-реставрационни работи. Срокът за това е до 24 месеца, като същият може да бъде удължен еднократно с не повече от 6 месеца.

Новият момент, който произлиза от Закона за културното наследство е, че изнасянето и временното изнасяне на движими културни ценности от територията на Република България към други държави-членки на Европейския съюз се извършва със сертификат за износ, издаден от директора на съответния музей, извършил идентификацията и регистрацията на движимата културна ценност.

За случаите на временно изнасяне от територията на Република България към други държави-членки на Европейския съюз на движими културни ценности, представляващи национално богатство и регистрирани в основния фонд на музеите, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение.

Движимите археологически обекти, движимите археологически паметници на културата и движимите археологически обекти - монети и монетовидни предмети, могат да се изнасят с разрешение на министъра на културата след идентифицирането и регистрирането им по реда на Закона за културното наследство.

Не се допуска износ от митническата територия на Общността и изнасяне от територията на Република България към други държави-членки на Европейския съюз, на движими археологически обекти, движимите археологически паметници на културата и движимите археологически обекти – монети и монетовидни предмети, които представляват национално богатство, с изключение на случаите само временно с разрешение, издадено от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице, за представяне пред чуждестранна публика и за осъществяване на консервационно-реставрационни работи. Срокът за това е до 24 месеца, като същият може да бъде удължен еднократно с не повече от 6 месеца.

За случаите на износ извън границите на страната на движима културна ценност без разрешение или без сертификат за износ, законодателят е предвидил глоба в размер от 5000 до 10 000 лева и имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лева за еднолични търговци и юридически лица, ако деянието не представлява престъпление. Вещите, предмет на нарушение, се отнемат в полза на държавата.
5

GENERAL GUIDANCE FOR CITES1 ENTRY POINTS AND EU BORDER INSPECTION POSTS (BIPS) ON PROCEDURES APPLYING TO IMPORT /TRANSIT TO THE COMMUNITY OF LIVE ANIMALS AND THEIR PRODUCTS

INTRODUCTION

This document provides general guidance on procedures applying to import into and transit through the Community of live animals and products of animal origin pursuant to EU rules on (1) public and animal health and (2) trade in protected species. Those procedures are to be applied in a complementary manner and require co-operation between the relevant competent enforcement services of the Member States.


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница