До директора на риосв-пазарджикДата26.10.2018
Размер25.23 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК


И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
От ЕТ "ГРИЙН ТЕХ - ТЕОДОРА ПАУНОВА" със седалище и адрес на управление област Пазарджик, гр. Пещера п.к. 4550 ул. Георги Кьосеиванов“ №23

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/ЕИК 202287213…...................................................................................................................................

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес:............................................................................................................................

област Пазарджик, гр. Пещера п.к. 4550 ул. Георги Кьосеиванов“ №23
Телефон, факс и е-mail: 0886 16 19 44 ...................................................................................................

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител.......................................................ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА – Управител .........................................................................

Лице за контакти: Емин Мустафа – 0886 16 19 44 ……......................................................................
Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Инвестиции в ново , конкурентоспособно и модерно животновъдно стопанство в УПИ IV-219 с.Капитан Димитриево“
Инвестиционното намерение е да се изгради нова ферма за 450 броя телета от 6 до 16-18 месечна възраст, които се разполагат в ново изграден обор в УПИ IV-219. Общата площ на имота е 19340 кв.м като неговото предназначение съгласно ПУП-ПЗ е „За селскостопанска и животновъдна дейност“. Имота е образуван от имот ПИ 000219 от землището на с.Капитан Димитриево, община Пещера, който имот е с налична пълна техническа инфраструктура в това число пътища, електроснабдяване и водоснабдяване. Във връзка с горното, инвестиционното намерение „Инвестиции в ново , конкурентоспособно и модерно животновъдно стопанство в УПИ IV-219 с.Капитан Димитриево“ не предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура.
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г. срок на действие на предложението/
Прилагам:


  1. Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г. – 1 екземпляр на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител;

  2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г. /.

  3. Информация относно обществения интерес (при наличие на такъв), в т.ч. становища на съответната община/район/кметство, получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи, друго. /съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г. /.

  4. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал.2 от ЗООС) - 1 екземпляр на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител;

  5. Документ за платена такса.

Отбелязване начина на получаване на изготвения административен акт/краен документ:

 лично

 по пощата


Дата:......................... Възложител:...................................../подпис, длъжност/Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница