assets
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за поземлен имот с №557012, землището на с
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
ovos
  И с к а н е за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (овос)
  Доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение за „Изграждане на малка водно-електрическа централа (мвец), за производство на
  Списък на растителните видове, наблюдавани в района на обекта
  У в е д о м л е н и е съгласно чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на ппп и ип с предмета и целите на опазване на зз, утвърдена с пмс №201 от 31. 08. 2007 г / Д. в бр. 73 / 2007 г
  Фиг. 1 Площта на местообитанието (Land Cover полигон)(червено) на
  Директора на риосв, гр. Бургас
  Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад
  До Директора на риосв б у р г а с ув е д о м л е н ие
  До директора на р и о с в
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
  „дионисомарбле българия еоод
  Пуп – прз за упи III 382 мест. „Новото” з-ще гр. Доспат общ. Доспат д о к л а д
  Информация за Оценка на степента на въздействието на инвестиционно предложение
  Реко инженеринг
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение:"Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване с паркинги, игрища и басейни в имот №51500. 510. 84, кв. 3, м. Акротирия, землище на гр. Несебър"
  Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони
  Информация за преценяване необходимостта от овос
  Настоящият доклад за овос за обект „Къщи за отдих и туризъм в пи 001855 и пи 001856, землище с. Река, общ. Смолян, е изготвен от колектив експерти
  Етапна връзка „Обход на гр. Малко Търново” от км 2+732. 37 до включването в път і-9 при км 364+331. 10 /съвпадащ с км 3+381. 06 – край на етапната връзка
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Информация за преценяване необходимостта от овос I информация за контакт с възложителя
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
  Информация за преценяване необходимостта от овос и ос за инвестиционно предложени за изграждане на ветроенергиен парк „исперих”
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  Екологична информация за преценяване на необходимостта от овос
  Доклад за оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение: „
  За оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Разработване на кариера
  Доклад за овос и ос на инвестиционно предложение „
  На инвестиционно предложение за изграждане на: „изграждане на покрит базар, тип „мол”
  Ст. Загора Приложение №1 Част „Б” от нуриоспппип уведомление
  1. 60, 61, 44 местност “Между реките”, землище на с. Трилистник, Община Марица
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение Възложител: Община Несебър
  Д о к л а д за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за
  Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционните предложения за „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка” (км 462. 0 – км 459. 4), в района на с
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  Доклад за овос на инвестиционно предложение „
  Община белене информация за инвестиционно предложение за
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  Екологична информация за преценяване на необходимостта от овос
  Информация за преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч
  Информация за преценяване необходимостта от овос, съгл приложение №2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
  Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: псов гр. Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”
  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изграждане на
  Доклад по овос настоящият доклад за овос на „Хотел и жилищно строителство”, намиращ се в поземлен имот №027194, с площ 18665 кв м в землището на град Златоград, обл. Смолян, е изготвен от колектив лицензирани експерти
  Доклад по овос настоящият доклад за овос на инвестиционно предложение "Находище Брезе"
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Характеристика на инвестиционното предложение:. Информация за контакт с възложителя
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Закон за биологичното разнообразие (дв бр. 77/2002г и посл изм и доп.), обявени със заповед на Министъра на осв по чл. 12, ал. 6 от същия закон
  Информация за преценка необходимостта от овос
  Гема 2002” оод гр. Видин, ж к. “В. Левски”бл. 5,вх. Ж,ап. 129 Gsm 0888 966 431
  Залесяване на неземеделски земи по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”-223 / чл. 2, т. 1 от Наредба №22-увеличаване лесистостта в равнинните райони”
  Доклад За оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение
  Гр. Пловдив и н ф о р м а ц и я
  Информация за преценяване необходимостта от овос
  Информация за преценяване на необходимостта от овос обект: „Паркинг за тежкотоварни транспортни автомобили tir” Имот №036007, м. „Под село”
  Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „ Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар, в землището на с. Големо Малово, община Драгоман, област Софийска
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  Информация за преценяване необходимостта от овос на инвестиционно
  И н ф о р м а ц и я за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
  1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка телефон, факс и адрес на електронна поща
  Оценка за степента на въздействие върху защитени зони на „добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище „лозница-2, участък-1 и участък-2”
  И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционното предложение „Добив на подземни богатства строителни материали диабази, от находище „Тери, в землището на с. Ошане и с. Струиндол
  И н фо р м а ц и я за преценяване необходимостта от овос, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на овос на инвестиционни предложения, утвърдена с пмс №59/07. 03. 2003 год., изм и доп
  Газогенератори и газостанции за прозводство на електрическа енергия
  У в е д о м л е н и е по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условия и реда за извършване на
  Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 500 kW и проект за пуп-пз на поземлени имоти 67338. 709. 4, 67338. 709. 6 и 67338. 709. 7 по кадастралната карта на град сливен, квартал „речица”
  База за отдих в м. Св. Дух, землище с. Стойките Нетехническо резюме
  К к. Пампорово Доклад по овос настоящият доклад
  Доклад по овос настоящият доклад за овос на обект
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изместване на шест участъка от лот 2 на ам „струма” „Дупница –Благоевград”
  Уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Приложение №6 Моделиране разпространението на замърсители на атмосферата, емитирани от “Агрополихим” ад в приземния атмосферен слой след реализация на инвестиционното предложение
  Доклад за оценка на съвместимостта
  „пфб пресо-фондал българия еоод
  Елица Александрова Николчева Лице за контакти: Елеонора Благоева Христова Уважаеми г-н/г-жо Директор, Моля да ми бъде издадено решение
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  До Директора на риосв гр. Пловдив
  Колектив регистрирани експерти- гр. Бургас
  Информация за преценяване необходимостта от овос
  Преработена информация
  Научно-изследователски сектор
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  Хеликс еоод
  Директора на риосв пловдив
  Утвърждавам: Изп. Директор /инж. М. Младенов
  До директора на риосв софия у в е д о м л е н и е
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос
  На Ваш изх.№ Кос-01-35/14. 01. 2013 г. До директора на риосв, гр. Стара Загора
  Регионална инспекция по околната среда и водите – велико търново изх. №297/02. 02. 2012 г. До: таня венкова христова – кмет на
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  Информация за преценяване на необходимостта от овос съгласно Приложение №2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (овос)
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изграждане на обект
  Ивайло Михайлов Митев, гр. София
  До кмета на община, гр. Несебър у в е д о м л е н и е
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  До директора на
  Информация за преценяване на необходимостта
  За преценяване необходимостта от овос
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за
  Към чл. 4, ал. 1, (Ново дв, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12. 02. 2016 г.)
  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба условията и реда за извършване на оценка
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение на Община Видин „Домашен уют и грижа за деца в риск, проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
  Информация за преценяване на необходимостта от овос І. Информация за контакт с възложителя
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община
  5. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение
  И н фо р м а ц и я за преценяване необходимостта от овос за инвестиционно предложение „Изграждане на система за напояване на 230 дка обработваеми земеделски площи“
  Корекция на река Бели Осъм в централна градска част на гр. Троян
  Гр. Пловдив у в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение От «Профиагро България» оод
  Коригирано задание за обхват и съдържание на
  Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целиtе на опазване на защитени зони
  Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение „ предпроектно проучване и пуп-парцеларен план за нов газопровод
  Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение
  Нетехническо резюме
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  Регионалната инспекция по околната среда и водите град пловдив у в е д о м л е н и е
  До директора на риосв монтана у в е д о м л е н и е
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за
  Информация за преценяване на необходимостта от овос І. Информация за контакт с възложителя
  До директора на риосв- стара загора у в е д о м л е н и е
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение
  Директора на риосв гр. Бургас
  До директора на риосв – Смолян
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  И н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимостта от овос
  Приложение №2 към чл. 6 (Доп. Дв, бр. 3 от 2006 г., изм и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12. 02. 2016 г.) Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Обект: ам “струма” (Е-79) участък “М 4“ – зелен вариант фаза: Предварително Проучване и Проектиране
  До директора на риосв-пловдив у в е д о м л е н и е за Инвестиционно Предложение
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Информация за преценяване необходимостта от овос на инвестиционно
  За преценяване на необходимостта от овос
  До риосв гр. Пловдив Информация за преценяване на необходимостта от овос
  До министерство на околната среда и водите
  До директора на риосв монтана у в е д о м л е н и е
  I. Информация за контакт с възложителя
  За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч
  Изх. № До директора на риосв гр. Бургас у в е д о м л е н и е
  И с к а н е за становище относно необходимостта от изготвяне на овос по инвестиционно предложение
  Решение за преценяване необходимостта от овос е необходимо да представите информация за проявения обществен интерес към предложението
  І. Информация за контакт с инвеститора
  Настоящият доклад за овос за обект „Къщи за отдих и туризъм в пи 001855 и пи 001856, землище с. Река, общ. Смолян, е изготвен от колектив експерти
  Доклад за оценка на въздействие върху околната среда /довос/ на Курортно туристически комплекс „ Еделвайс
  Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Перник у в е д о м л е н и е
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  До директора на риосв велико Търново
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Хартиен и цифров носител
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение от „снайл” оод; еик 203843883
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив информация по Приложение №2 към ч
  Изм. Дв, бр. 3 от 2006 г. Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
  Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение за
  Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639. 41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  За преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на обект: “ Овцевъдна ферма ( овчарник) ” в пи 053033, с. Караполци, м. “Злукярица”,общ
  Ивайло Никитиев Иванов- 0885932920 кметски наместник с. Д. Вереница, Община Монтана Уважаеми г-н Директор, Моля да ми бъде издадено решение
  Директора на риосв пловдив у в е д о м л е н и е
  Към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за овос (Ново дв, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12. 02. 2016 г.)
  И н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „разработване на находище на строителни материали – варовици – “лома-1”
  ”еки 96” оод софия
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос І. Информация за контакт с инвеститора
  Гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  За преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната
  Директора на риосв монтана у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
  Преценка за необходимостта от овос на инвестиционно намерение обект: “ Къща за гости “
  Директора на риосв монтана у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
files/file/ovos/Resh_OVOS/2007
  Решение №3-iv/2007 год по оценка на въздействието върху околната среда
ovos
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционното предложение за „Изграждане на голф-селище в местността „Табията", община Балчик"
  2016 год. До „сентера пластикс“ оод
  Въведение 1 част І анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите на завода 3
  Закон за опазване на околната среда зоос (ДВ, бр. 91/2002 г., попр бр. 98/2002 г., изм бр. 86/2003 г., бр. 70/2004 г., бр. 74/2005 г., изм и доп бр. 77/2005 г.), Чл. 95 а
  Информация за преценяване необходимостта от о в о с на
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  За преценяване на необходимостта от овос
  Мюлер груп” ад – гр. София
  I. Информация за контакт с възложителя: Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение
  Доклад за овос на инвестиционно предложение за „ Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар, в землището на с. Големо Малово, община Драгоман
  Епублика българия министерство на о
  Доклад за оценка на съвместимостта на проект за изграждане на автомагистрала Струма, София Кулата в отсечката Драгичево Кулата с предмета и целите на защитените зони от националната екологична мрежа
  Директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Дв, бр. 3 от 2006 г. Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
  Изграждане на жилищни сгради и собствена локална пречиствателна станция за биологично пречистване на битови отпадъчни води в имот №11538. 13. 50, местност "Юрта", землище на гр. Свети Влас, община Несебър
  Управител на ет „васил коритарски-ваки 03“
  Голф клуб Ибър” Инвеститор: голф-клуб ибър ад aдрес на управление
  Чурековска
  Д о к л а д зa овос на инвестиционно предложение
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната среда
  Железопътна инфраструктура
  Капково напояване на овощно насаждение череши и лозови насаждения
  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба условията и реда за извършване на оценка
  До директора на риосв-бургас на ваш изх. 8692(2014г.)20-02-2015г
  До г-жа ирена петкова директор на риосв гр. София на Ваш изх.№08-00-8296/12. 09. 2013г
  Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: Изграждане на „Гробищен парк – разширяване на съществуващ гробищен парк ” в имот с идентификатор 36498. 38. 1, гр. Карлово, Община Карлово
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "изграждане на промишлена инсталация за получаване на електролитна мед в площ хвостохранилище "медет", община пирдоп, област софия"
  Решение с преценка за необходимостта от овос за яз. „Розов кладенец" "
  Обща информация Наименование на инвестиционното предложение
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  И н ф о р м а ц и я за оценка за съвместимост
directory ovos  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница