bg/rzdocs/docs
  Отговори на въпроси за „майчинството” и „бащинството”
oblaki
  Приложение №2 Към чл. 6 на Наредбата по овос
assets
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за поземлен имот с №557012, землището на с
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
service
  Избирателен списък част I (за публикуване)
ovos
  Доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение за „Изграждане на малка водно-електрическа централа (мвец), за производство на
  Списък на растителните видове, наблюдавани в района на обекта
  У в е д о м л е н и е съгласно чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на ппп и ип с предмета и целите на опазване на зз, утвърдена с пмс №201 от 31. 08. 2007 г / Д. в бр. 73 / 2007 г
  Фиг. 1 Площта на местообитанието (Land Cover полигон)(червено) на
  Директора на риосв, гр. Бургас
  Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад
  До Директора на риосв б у р г а с ув е д о м л е н ие
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
  Пуп – прз за упи III 382 мест. „Новото” з-ще гр. Доспат общ. Доспат д о к л а д
  Информация за Оценка на степента на въздействието на инвестиционно предложение
  Реко инженеринг
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „
  Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
upload
  До кметство ябланица
ovos
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  Екологична информация за преценяване на необходимостта от овос
  На инвестиционно предложение за изграждане на: „изграждане на покрит базар, тип „мол”
  Ст. Загора Приложение №1 Част „Б” от нуриоспппип уведомление
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение Възложител: Община Несебър
  Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционните предложения за „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка” (км 462. 0 – км 459. 4), в района на с
data/ufiles/files/articles/attachments
  Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
ovos
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  Доклад за овос на инвестиционно предложение „
userfiles/files
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
ovos
  Екологична информация за преценяване на необходимостта от овос
  Информация за преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч
  Информация за преценяване необходимостта от овос, съгл приложение №2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
forums/files
  Превод от немски: димо даскалов
ovos
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: псов гр. Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”
  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изграждане на
  Доклад по овос настоящият доклад за овос на „Хотел и жилищно строителство”, намиращ се в поземлен имот №027194, с площ 18665 кв м в землището на град Златоград, обл. Смолян, е изготвен от колектив лицензирани експерти
  Характеристика на инвестиционното предложение:. Информация за контакт с възложителя
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Закон за биологичното разнообразие (дв бр. 77/2002г и посл изм и доп.), обявени със заповед на Министъра на осв по чл. 12, ал. 6 от същия закон
docs
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно намерение
ovos
  Информация за преценка необходимостта от овос
  Гема 2002” оод гр. Видин, ж к. “В. Левски”бл. 5,вх. Ж,ап. 129 Gsm 0888 966 431
  Гр. Пловдив и н ф о р м а ц и я
  Информация за преценяване необходимостта от овос
  Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „ Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар, в землището на с. Големо Малово, община Драгоман, област Софийска
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка телефон, факс и адрес на електронна поща
  Оценка за степента на въздействие върху защитени зони на „добив и първична преработка на инертни материали – пясъци и чакъл от находище „лозница-2, участък-1 и участък-2”

  Дръжте в ума си образа на равностранния триъгълник, като представа за правилното развитие на човека, в умствено сърдечно и физическо отношение
ovos
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционното предложение „Добив на подземни богатства строителни материали диабази, от находище „Тери, в землището на с. Ошане и с. Струиндол
  И н фо р м а ц и я за преценяване необходимостта от овос, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на овос на инвестиционни предложения, утвърдена с пмс №59/07. 03. 2003 год., изм и доп
  Газогенератори и газостанции за прозводство на електрическа енергия
  У в е д о м л е н и е по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условия и реда за извършване на
  Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 500 kW и проект за пуп-пз на поземлени имоти 67338. 709. 4, 67338. 709. 6 и 67338. 709. 7 по кадастралната карта на град сливен, квартал „речица”
  База за отдих в м. Св. Дух, землище с. Стойките Нетехническо резюме
  Доклад по овос настоящият доклад за овос на обект
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
service
  За публикуване на интернет страницата на общината
ovos
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изместване на шест участъка от лот 2 на ам „струма” „Дупница –Благоевград”
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
  Приложение №6 Моделиране разпространението на замърсители на атмосферата, емитирани от “Агрополихим” ад в приземния атмосферен слой след реализация на инвестиционното предложение
  „пфб пресо-фондал българия еоод
  Елица Александрова Николчева Лице за контакти: Елеонора Благоева Христова Уважаеми г-н/г-жо Директор, Моля да ми бъде издадено решение
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  До Директора на риосв гр. Пловдив
compass/docs/2011/062011
  Осми международен фестивал на православната музика „Света Богородица Достойно есть” 15 – 19 юни 2011 г., Поморие
ovos
  Преработена информация
  Научно-изследователски сектор
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  Хеликс еоод
  Утвърждавам: Изп. Директор /инж. М. Младенов
files/WnPbYMT2cxdlBbKceElkhsH1I4feFiQNSr19OBf8RQJNV2vX*E4IHOPve7G5DyxjuZKplv8noVOs0mA5jwHIX0dRN-Cm*uP0
  Важни бележки из живота си на цвятко якимов от 1886 Г. До 1955 Г
ovos
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос
  На Ваш изх.№ Кос-01-35/14. 01. 2013 г. До директора на риосв, гр. Стара Загора
  Регионална инспекция по околната среда и водите – велико търново изх. №297/02. 02. 2012 г. До: таня венкова христова – кмет на
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изграждане на обект
BG/AboutUs/Documents
  Съобщението е публикувано на 23 февруари 2015 г
ovos
  Ивайло Михайлов Митев, гр. София
  До кмета на община, гр. Несебър у в е д о м л е н и е
files
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /довос/ за инвестиционно предложение
ovos
  До директора на
  Информация за преценяване на необходимостта
  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба условията и реда за извършване на оценка
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община
  5. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение
  И н фо р м а ц и я за преценяване необходимостта от овос за инвестиционно предложение „Изграждане на система за напояване на 230 дка обработваеми земеделски площи“
  Корекция на река Бели Осъм в централна градска част на гр. Троян
  Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целиtе на опазване на защитени зони
  Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение „ предпроектно проучване и пуп-парцеларен план за нов газопровод
  Нетехническо резюме
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  До директора на риосв монтана у в е д о м л е н и е
  Информация за преценяване на необходимостта от овос І. Информация за контакт с възложителя
  До директора на риосв- стара загора у в е д о м л е н и е
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и е
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение
docs/project/OP-AK
  Общински план за развитие на община ново село за периода 2014-2020 г м. юни 2014 г. Съдържание
ovos
  До директора на риосв – Смолян
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  И н ф о р м а ц и я за преценяване на необходимостта от овос
  Приложение №2 към чл. 6 (Доп. Дв, бр. 3 от 2006 г., изм и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12. 02. 2016 г.) Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
service
  Община ново село, област видин
ovos
  Обект: ам “струма” (Е-79) участък “М 4“ – зелен вариант фаза: Предварително Проучване и Проектиране
  До директора на риосв-пловдив у в е д о м л е н и е за Инвестиционно Предложение
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Информация за преценяване необходимостта от овос на инвестиционно
  За преценяване на необходимостта от овос
  До министерство на околната среда и водите
  I. Информация за контакт с възложителя
  За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч
bg/wp-content/uploads/2018/05
  План за действие на община ново село
ovos
  И с к а н е за становище относно необходимостта от изготвяне на овос по инвестиционно предложение
u/480/pub/3260
  Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език
docs/zapovedi/zapovedi-21.12.15
  Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община ново село глава първа. Общи положения
bg/wp-content/uploads/2018/04
  Отчет за 2017 година за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на община ново село, област видин за периода 2016-2020 г
ovos
  І. Информация за контакт с инвеститора
  Настоящият доклад за овос за обект „Къщи за отдих и туризъм в пи 001855 и пи 001856, землище с. Река, общ. Смолян, е изготвен от колектив експерти
  Доклад за оценка на въздействие върху околната среда /довос/ на Курортно туристически комплекс „ Еделвайс
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение за
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
  Хартиен и цифров носител
  Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив информация по Приложение №2 към ч
  Изм. Дв, бр. 3 от 2006 г. Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
files/Dokumenta za NOVOSTI/Pravilnici 29.08.2017.
  Sl glasnik rs prosvetni glasnik
ovos
  Ивайло Никитиев Иванов- 0885932920 кметски наместник с. Д. Вереница, Община Монтана Уважаеми г-н Директор, Моля да ми бъде издадено решение
  Директора на риосв пловдив у в е д о м л е н и е
eo
  Риосв-бургас у в е д о м л е н и е
ovos
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „разработване на находище на строителни материали – варовици – “лома-1”
docs/2016
  Общински съвет с. Ново село, област видин н а р е д б а
docs
  Заповед № рд02-355/29. 05. 2013 г
ovos
  ”еки 96” оод софия
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос І. Информация за контакт с инвеститора
  За преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната
  Преценка за необходимостта от овос на инвестиционно намерение обект: “ Къща за гости “
  Директора на риосв монтана у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
files/file/ovos/Resh_OVOS/2007
  Решение №3-iv/2007 год по оценка на въздействието върху околната среда
docs/saobstenie
  Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от
docs/proceduri
  Утвърдил: за кмет на община ново село съгласно заповед № рд02-407/23. 09. 2015г инж. Анита тодорова
ovos
  Информация за преценяване необходимостта от о в о с на
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
  За преценяване на необходимостта от овос
  Мюлер груп” ад – гр. София
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
uploads/docs-3
  С ъ о б щ е н и е за преустройство и промяна на жилищна сграда в детска градина
ovos
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение
  Доклад за овос на инвестиционно предложение за „ Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар, в землището на с. Големо Малово, община Драгоман
  Доклад за оценка на съвместимостта на проект за изграждане на автомагистрала Струма, София Кулата в отсечката Драгичево Кулата с предмета и целите на защитените зони от националната екологична мрежа
  Директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е
docs/zapovedi/zapovedi-21.12.15
  О б щ и н а н о в о с е л о о б л а с т в и д и н 3784 с. Ново село тел: 09316/22-25 област Видин факс: 09316/22-39
ovos
  Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
eo
  Директора на риосв враца у в е д о м л е н и е
ovos
  Чурековска
  Д о к л а д зa овос на инвестиционно предложение
  Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната среда
  Железопътна инфраструктура
  До директора на риосв-бургас на ваш изх. 8692(2014г.)20-02-2015г
  Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: Изграждане на „Гробищен парк – разширяване на съществуващ гробищен парк ” в имот с идентификатор 36498. 38. 1, гр. Карлово, Община Карлово
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "изграждане на промишлена инсталация за получаване на електролитна мед в площ хвостохранилище "медет", община пирдоп, област софия"
  Обща информация Наименование на инвестиционното предложение
  До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и е
46.237.93.205=_78781-Zasajdane_na_ovoshtni_druvcheta.pdf
  Национална служба за съвети в земеделието засаждане на овощни дървета
83.228.36.55=_344544-pril2_ovos_2019_025.pdf
  I. Информация за контакт с възложителя: галан-89 еоод
directory ovos  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница