До “тец бобов дол” еад с. Големо село о ф е р т аДата25.07.2016
Размер24.34 Kb.
До

ТЕЦ - Бобов дол” ЕАДс. Големо село

О Ф Е Р Т А
За участие в процедура на Договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гумено - транспортна лента - 1200 РР (ЕР) 1600/5,7 + 2 N - 1000 метра и 650 ЕР 300/3-3+2 Р - 400 метра".
От: (наименование на участника): ..........................................................................................., със седалище и адрес на управление ......................................................, адрес за кореспонденция .................................................. тел....................., факс ........................, електронен адрес................

представлявано от ............................................................................................. (трите имена) в качеството на .................................. (длъжност или друго качество)УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Представяме нашата първоначална Оферта за участие в обявената от Вас процедура на Договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на гумено - транспортна лента - 1200 РР (ЕР) 1600/5,7 + 2 N - 1000 метра и 650 ЕР 300/3-3+2 Р - 400 метра", съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
Предлагаме:


  1. Да доставим гумено - транспортна лента - 1200 РР (ЕР) 1600/5,7 + 2 N - 1000 метра и 650 ЕР 300/3-3+2 Р - 400 метра в съответствие с характеристиките, зададени от Възложителя в Техническата спецификация.
  1. Срок за изпълнение на поръчката – 3 месеца след сключване на договора.

3. Гаранционен срок - .................... /не по–кратък от 24 месеца от датата на доставка/.

4. Начин на плащане - всяка доставка да ни бъде заплатена в лева, по банков път, в срок от .............../не по кратък от 30 дни/ след представяне на оригинална фактура и изискуемите техническите документи.
5. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при сключването на договора ще представим гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.


  1. Задължаваме се при доставката да предоставим Сертификат за качество – оригинал, издаден от производителя.

Предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:


Обща стойност на поръчката: ........../словом…………………../ лева, без ДДС, формирана въз основа на посочените по-долу единични цени, както следва:
- Цена на 1 линеен метър ГТЛ - 1200 РР (ЕР) 1600/5,7 + 2 N- ...............лв;

- Цена на 1 линеен метър ГТЛ - 650 ЕР 300/3-3+2 Р - ................... .....лв.
Посочената цена включва стойността на стоките и всички преки и допълнителни разходи в т.ч. транспортни и други задължения.

Срокът на валидност на нашата оферта е 150 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.


Дата ....................... Подпис………………………

(име и фамилия и качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на ……………...........................................................……… (изписва се името на участника)…………….………..………………………..................(изписва се името на упълномощеното лице и длъжността)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница