Чл. С тази наредба се определят правилата и процедурите за инспекции на перона при кацане на въздухоплавателни средства (ВС) от трети страни на граждански летища за обществено ползване на територията на Република България. ЧДата24.07.2016
Размер158.55 Kb.
#4621
НАРЕДБА № 36 от 28.11.2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 100 от 12.12.2006 г., изм. и доп., бр. 96 от 7.11.2008 г., в сила от 7.11.2008 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата и процедурите за инспекции на перона при кацане на въздухоплавателни средства (ВС) от трети страни на граждански летища за обществено ползване на територията на Република България.

Чл. 2. Тази наредба не се прилага по отношение на държавни ВС и ВС от общата авиация с максимално излетно тегло, по-малко от 5700 kg.

Раздел II


Събиране, обмен и защита на информация от инспекции на перона на ВС от трети страни

Чл. 3. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") съхранява:
1. информация, свързана с безопасността, включваща отчети на пилоти, отчети на организации за техническо обслужване, доклади за инциденти, информация от организации, независими от ГД "ГВА", сигнали и оплаквания;
2. информация за мерки, предприети в резултат от инспекции на перона, включващи забрани за извършване на полети или полети от летища на държави - членки на Европейския съюз (ЕС), предписани корективни действия и писма до компетентните въздухоплавателни администрации;
3. допълнителна информация относно авиационни оператори, включително предприети корективни действия и последващи несъответствия.
(2) Информацията по ал. 1 се съхранява в ГД "ГВА" във вид на доклади съгласно приложение № 1.

Чл. 4. (В сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" осъществява обмен на информацията по чл. 3 с въздухоплавателните администрации на държавите - членки на ЕС.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по искане на съответната компетентна въздухоплавателна администрация и се отнася до гражданските летища за обществено ползване, обслужващи международни превози, на които са извършени инспекции на перона през календарните години, включително броя на инспекциите и осъществените излитания/кацания на ВС на авиационни оператори от трети страни за всяко летище.

Чл. 5. (В сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Докладите по чл. 3, ал. 2 и докладите от инспекциите на перона, изготвени съгласно приложение № 2, се предоставят на Европейската комисия, на съответните въздухоплавателни администрации на държавите - членки на ЕС и на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA).
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) Докладът за извършена инспекция на ВС на перона се включва в централизираната база данни на програмата за оценка на безопасността на въздухоплавателни средства от трети страни (SAFA) веднага след изготвянето му, но не по-късно от 15 работни дни след датата на извършване на инспекцията.

Чл. 6. (В сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Когато съгласно докладите по чл. 3, ал. 2 е налице потенциална заплаха за безопасността или в докладите от инспекциите на перона по чл. 5 е констатирано несъответствие на ВС с международните стандарти за безопасност и съществува потенциална заплаха за безопасността, съответният доклад незабавно се изпраща от ГД "ГВА" на въздухоплавателните администрации на държавите - членки на ЕС и на Европейската комисия.

Чл. 7. Инспекторите от ГД "ГВА" нямат право да разпространяват информацията, станала им известна при извършване на инспекции по тази наредба, и да я използват извън предназначението й.

Чл. 8. Когато информация относно нередности на ВС е предоставена доброволно, в докладите, изготвяни в съответствие с приложения № 1 и 2, не се посочва източникът й.

Раздел III


Правила и процедури за извършване на инспекции на перона на ВС от трети страни

Чл. 9. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" извършва инспекции на перона на ВС от трети страни, за които има съмнение, че не съответстват на международните стандарти за безопасност и които кацат на граждански летища за обществено ползване, обслужващи международни превози на територията на Република България.
(2) При извършване на инспекциите по ал. 1 се взема предвид:
1. източникът на информацията за лошото техническо поддържане или видимите повреди и/или дефекти на ВС;
2. на кого е докладвано за извършване на необичайни маневри от ВС след навлизане във въздушното пространство на Република България;
3. предишните несъответствия с международните стандарти за безопасност на ВС, констатирани при инспекции на перона, които ГД "ГВА" счита за неотстранени;
4. източникът на информация за неупражняване на правилен контрол за безопасност от отговорната въздухоплавателна администрация на държавата на регистрация на ВС;
5. дали информацията по чл. 3 за оператора или предходна инспекция на перона на ВС на същия оператор съдържа данни за предишни несъответствия.

Чл. 10. (1) Извън случаите по чл. 9, ал. 1 ГД "ГВА" провежда периодични, планови и извънредни инспекции на перона на ВС от трети страни на недискриминационен принцип.
(2) При провеждане на инспекциите по ал. 1 инспекторите от ГД "ГВА" предприемат всички възможни мерки за избягване на неоправдани закъснения на проверяваните ВС.

Чл. 11. (В сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" уведомява Европейската комисия за случаите, когато забранява или ограничава достъпа до граждански летища за обществено ползване на територията на Република България на ВС на оператори от трети страни.

Чл. 12. (1) Инспекциите на перона се извършват от най-малко двама инспектори.
(2) Извършването на визуални инспекции на ВС отвън, на инспекции на пилотската кабина и инспекции на пътническия салон и/или карго отделенията може да се разпределя между инспекторите или се извършва съвместно от тях.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) Инспекцията на перона на ВС от трети страни започва с представяне на инспекторите на командира на ВС, а в случай на негово отсъствие - на член на летателния състав на екипажа или на представител на авиационния оператор.
(4) Инспекторите са длъжни да информират представител на авиационния оператор на летището, който може да присъства на инспекцията на перона на ВС за оказване на съдействие при оценка на техническото състояние на ВС в случаите, когато инспекторите не са запознати с типа на ВС или спецификата на оператора.
(5) Не се допуска извършването на инспекции на перона, когато не е възможно да бъде информиран представител на оператора или когато няма полетен екипаж, кабинен състав или персонал по поддръжката във ВС или в близост до него.
(6) По изключение, когато това се налага от изключителни обстоятелства, може да се извърши инспекция на перона, без да са спазени условията по ал. 3 и 4, но тя се ограничава до визуална проверка на ВС отвън.

Чл. 13. (1) При извършване на инспекции на перона не се допуска инспекторите да контактуват с пътниците, освен ако това е необходимо за извършването на инспекцията.
(2) Инспекторите свеждат до минимум неудобството от инспекцията за летателния и кабинния състав или друг наземен персонал.

Чл. 14. (1) При инспекция на перона не се допуска закъснение на заминаващ полет поради провеждането й.
(2) Изключение от правилото по ал. 1 се допуска при съмнение относно верността на полетната подготовка, летателната годност на ВС или проблеми, свързани с безопасността на ВС или пътниците.
(3) Продължителността и обхватът на инспекцията е в зависимост от времето за престой на ВС на земята и решението на инспекторите.
(4) Инспекцията се провежда възможно най-обхватно в рамките на наличното време.
(5) При ограничение във времето се провежда частична инспекция.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) При частична инспекция елементите от контролната карта към доклада за инспекция на ВС на перона, които ще бъдат проверени, се избират от инспекторите в зависимост от наличното време за инспекцията.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Всички инспекции на перона, провеждани на територията на Рeпублика България, се извършват от инспектори, които притежават необходимите познания в проверяваната от тях област.
(2) При извършване на проверка по всичките елементи от контролната карта към доклада за инспекция на ВС на перона инспекторите трябва да притежават технически познания, познания в областта на летателната годност, на летателната експлоатация и правоспособността на авиационния персонал.
(3) За придобиване на квалификация за извършване на инспекции на перона, в зависимост от областта, която ще проверяват, инспекторите трябва да имат познания по експлоатация на ВС, правоспособност на персонала, летателна годност и превоз по въздуха на опасни товари.
(4) Обучението за получаване на квалификация за инспектор по програмата SAFA включва:
1. теоретическо обучение, проведено от организация за обучение по програмата SAFA;
2. практическо обучение, проведено от организация за обучение по програмата SAFA или от старши инспектор, определен от държава членка и работещ независимо от организациите за обучение по програмата SAFA;
3. обучение в процеса на работа, проведено от старши инспектор, определен от държава членка.
(5) Инспекторите, притежаващи необходимата квалификация по програмата SAFA, се определят със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него длъжностно лице.
(6) Инспекторите по програмата SAFA поддържат квалификацията си чрез:
1. периодично теоретическо обучение - на всеки 18 месеца;
2. извършване на 5 или повече инспекции по програмата SAFA за период 12 месеца след последното проведено теоретично обучение, освен ако инспекторът не притежава квалификация в областите "летателна експлоатация" или "летателна годност на ВС" и редовно участва в проверки на ВС на авиационни оператори.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) (1) Обучението по програмата SAFA се извършва от ГД "ГВА" или от друга организация.
(2) Организацията по ал. 1 може да бъде:
1. част от компетентната власт на държава членка;
2. независима организация.
(3) Курсовете на обучение се провеждат в съответствие със съдържанието на програмите за обучение, публикувани от EASA.
(4) Когато обучението по програма SAFA се извършва от организация по ал. 2, ГД "ГВА" изготвя система за оценка на организацията. Системата се изготвя така, че да е опростена и съобразена с критериите за прозрачност и пропорционалност и с публикуваните от ЕАSA относими ръководства.
(5) При оценяване по ал. 4 може да се признават оценки, дадени от други държави членки.
(6) Организация по ал. 2 извършва обучение по програмата SAFA, ако оценяването й покаже, че обучението ще бъде проведено според програмите за обучение, публикувани от EASA.
(7) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" следи вътрешните програми за обучение, както и системите за оценка на организациите по ал. 2 да са актуализирани в съответствие с препоръките, произтичащи от стандартизационните проверки, проведени от EASA в съответствие с работните методи, предвидени в Регламент (ЕО) № 736/2006 на Комисията.
(8) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да се обърне към EASA за оценяване на организация за обучение и за даване на мнение, на което да обоснове своята оценка.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя старши инспектор, при условие че:
1. лицето е било квалифициран инспектор по SAFA през последните 3 години;
2. лицето е извършило поне 36 инспекции по SAFA през последните 3 години.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" следи практическото обучение и/или обучението в процеса на работата, провеждано от старшите инспектори, да съответства на програмите за обучение, публикувани от EASA.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед може да определи старши инспектори за провеждане на практическо обучение и/или обучение в процеса на работата на обучавани от други държави членки.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) Проверките на авиационните оператори и ВС се извършват въз основа на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и Европейските регионални допълнителни процедури на ИКАО. При проверка на техническото състояние на ВС допълнително се отчитат и стандартите на производителя.
(2) Когато използваните стандарти се различават от стандартите по ал. 1, като национални стандарти, обявени за валидни за всички опериращи до съответната държава или ползващи нейното въздушно пространство, различията се отразяват в инспекционния доклад.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) (1) Елементите на обхвата на проверка се избират измежду посочените в контролната карта към доклада за инспекция на ВС на перона по програмата SAFA.
(2) След завършване на проверката се съставя доклад за инспекция на ВС на перона по образец съгласно приложение № 2, в който се отразяват направените констатации, ако има такива.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) Ако при извършване на инспекция на перона се установят несъответствия с изискванията по чл. 16, ал. 1, инспекторите от ГД "ГВА" отразяват несъответствията като констатации в инспекционните доклади.
(2) Констатациите за установените несъответствия по ал. 1 се разделят на три категории в зависимост от влиянието им върху безопасността на ВС и пътниците.
(3) Констатация от категория 1 се счита за незначително влияеща на безопасността.
(4) Констатация от категория 2 може да има значително въздействие върху безопасността.
(5) Констатация от категория 3 е с първостепенно въздействие върху безопасността.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) Една констатация не трябва да се свързва с повече от един инспектиран елемент от контролната карта към доклада за инспекция на ВС на перона.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.).
(8) При определяне на категорията на констатацията инспекторът взима предвид всички установени несъответствия.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.).

Чл. 18. (1) Инспекциите на перона на ВС от трети страни се извършват по пунктове, които инспекторите избират от инспекционната контролна карта съгласно приложение № 2.
(2) Инспекторите от ГД "ГВА" определят дали инспекцията ще обхване всички или част от пунктовете по приложение № 2 в зависимост от времето за престой на земята на ВС.
(3) В приложение № 2 са посочени 53 пункта, от които 24 се отнасят до операционни изисквания, които подлежат на инспекция в пилотската кабина, 14 се отнасят до безопасността и кабинното оборудване, 12 се отнасят до състоянието на ВС и 3 са свързани с инспекцията на каргото и карго отделението.
(4) Инспекторите могат да инспектират и пунктове, извън посочените в инспекционната контролна карта, когато влизат в рамките на контролните им правомощия.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) (1) След приключване на проверката се съставя протокол за извършената инспекция по образец съгласно приложение № 3.
(2) Копие на протокола се предава на командира на ВС, а в случай на негово отсъствие - на член на летателния състав на екипажа или на представител на оператора, който е на борда или в близост до ВС. При предаването получателят подписва потвърждение за получаване на протокола, което се съхранява от инспектора. Отказът на получателя да подпише се отбелязва в протокола.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) (1) Видовете мерки, които се предприемат след извършване на проверката, зависят от категоризацията на констатациите по чл. 17. Съответните мерки се съобразяват с публикуваните от EASA методически указания.
(2) Видовете мерки са:
1. мерки от клас 1 - предприемат се след всяка извършена инспекция, независимо дали са направени констатации или не; изразяват се в информиране на командира на ВС за резултатите от инспекцията, а в случай на негово отсъствие - на член на летателния състав на екипажа или на представител на оператора, който е на борда или в близост до ВС; мерките включват устен разбор и предоставяне на копие от протокола за извършената инспекция;
2. мерки от клас 2 - предприемат се при направени констатации от категория 2 или 3 и могат да бъдат:
а) писмено уведомяване на оператора, съдържащо искане за представяне на доказателство за предприетите корективни действия, и
б) писмено уведомяване относно резултатите от проведените инспекции на отговорната за надзора за безопасност върху инспектираното ВС държава (държава на оператора и/или държава на регистрация на ВС); уведомяването съдържа при необходимост искане за потвърждение на удовлетворително изпълнени корективни действия по буква "а";
3. мерки от клас 3 - предприемат се след направени констатации от категория 3 и се разделят на следните подкласове:
а) подклас 3а - налагане на ограничения върху експлоатацията на ВС; въвеждат се, когато е констатирано, че ВС може да продължи полета си единствено при спазване на определени ограничения;
б) подклас 3б - въвеждат се при направени констатации, които изискват предприемане на корективни действия, преди да бъде изпълнен полетът;
в) подклас 3в - налагане от главния директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него длъжностно лице на забрана за експлоатация на ВС; въвежда се, когато лицата, извършващи инспекцията, са установили, че има вероятност операторът да не предприеме корективни мерки за отстраняване на несъответствията преди изпълнението на полета, като по този начин пряко ще застраши безопасността на ВС и пътниците в него; инспектиращите незабавно уведомяват главния директор на ГД "ГВА" за установеното; забраната се налага до отстраняване на опасността, за което веднага се уведомяват въздухоплавателните власти на съответния оператор и на държавата на регистрация на ВС;
г) подклас 3г - незабавно влизаща в сила забрана за изпълнение на полети; главният директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него длъжностно лице може да предприеме тази мярка при незабавна и очевидна заплаха за безопасността, като наложи оперативна забрана според предвиденото в приложимото национално и общностното законодателство.
(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща на EASA месечни доклади за изпълнението на мерките по ал. 2, т. 2, предприети във връзка с проведените инспекции.
(4) Мерките по ал. 2, т. 3, букви "б" и "в" могат да включват пребазиращ полет без превоз на пътници до база за техническо обслужване.

Чл. 20. (1) При констатиране на временна загуба на летателна годност на ВС проверяващите инспектори своевременно уведомяват съответната отговорна въздухоплавателна администрация.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съвместно с отговорната въздухоплавателна администрация на ВС или държавата на регистрация определят условията, при които на ВС се разрешава да лети до летище, на което несъответствията могат да бъдат отстранени.
(3) Ако несъответствията засягат валидността на удостоверението за летателна годност на ВС, забраната за извършване на полети може да бъде отменена, само ако операторът получи разрешение от държавата или държавите, над чиято територия ще прелита по време на този полет.
(4) Уведомяването на съответната отговорна въздухоплавателна администрация може да бъде осъществено и по телефон. Главният директор на ГД "ГВА" взима решение относно корективните действия и условията, при които ще бъде разрешено на ВС да извърши полет.
(5) В случай, че констатацията от категория 3 (първостепенна) не засяга пряко летателната годност на ВС и не е наложителна незабавна връзка със съответната отговорна въздухоплавателна администрация, се изпраща писмено уведомление, придружено от изготвените доклади, съгласно приложения № 1 и 2 с описание на констатираните несъответствия и предприетите действия.
(6) Когато уведомяването на съответната отговорна въздухоплавателна администрация е извършено по телефон, задължително след това се изпраща и писмен доклад.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Забрана за извършване на полет" е административна забрана ВС да напуска съответното летище, включваща всички необходими мерки за изпълнението й.
2. "Международни стандарти за безопасност" са стандартите за безопасност от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и анексите към нея.
3. "Инспекция на перона" е проверка на ВС от трета страна съгласно приложение № 2.
4. "Въздухоплавателно средство от трета страна" е ВС, което не оперира под контрола на ГД "ГВА" или въздухоплавателна администрация на държава - членка на ЕС.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 2. Разпоредбите по чл. 4 - 6 и чл. 11 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) (1) На инспекторите от ГД "ГВА", които отговарят на критериите за притежавани познания съгласно чл. 15, ал. 3 и притежават опит съгласно чл. 15, ал. 6, т. 2 към датата на влизане в сила на тази наредба, се признава квалификация да изпълняват функции на инспектори по програмата SAFA.
(2) Инспекторите по ал. 1 преминават периодично обучение, провеждано поетапно от организация за обучение по SAFA не по-късно от 1.VII.2010 г.

§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) При извършване на инспекции по тази наредба инспекторите се съобразяват с методическите указания, публикувани от EASA.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 16 и § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване и въвежда изискванията на Директива 2004/36/ЕС за безопасността на въздухоплавателни средства от трети страни, използващи летища на Общността и на Директива 2008/49/ЕД за изменение на Приложение II към Директива 2004/36/ЕО.

§ 4. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.) Главният директор на ГД "ГВА" уведомява Европейската комисия за приемането, измененията и допълненията на тази наредба.

————————————————————————————————

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България
(ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 4 относно чл. 15, който влиза в сила от 1 януари 2009 г.Приложение № 1към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2008 г., в сила от 7.11.2008 г.)

Appendix No. 1Appendix No. 2


Контролна карта


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница