Любомир Дреков Кмет на район „ЛозенецДата13.10.2018
Размер259.5 Kb.
Одобрил:

Любомир Дреков

Кмет на район „Лозенец“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЛОЩАД „ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА“, КВ. 170А, МЕСТНОСТ ЛОЗЕНЕЦ 3 ч.“ РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“


2017 г.
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.Участниците могат да представят само една оферта.

2.Не се допуска представянето на варианти.

3. В случай, че участникът е обединение, се прилага разпоредбата на чл. 10 ал. 2 от ЗОП.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, вида на дейностите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

Участникът трябва да представи декларация за ползване на подизпълнител. С офертата си участниците могат без ограничение да предлагат ползването на подизпълнители.

В случай, че участникът, на който се възложи изпълнението на обществената поръчка, използва подизпълнител/и се прилагат разпоредбите на чл. 66 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат по чл. 54 ал. 1, т.1-5 и т. 7 ЗОП. В случай, че избрания за изпълнител на обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица, при сключване на договора за изпълнение на поръчката, обединението следва да бъде регистрирано като гражданско /неперсонифицирано/ дружество като представи копие на Булстат.

5. Съгласно Закона за Камарата на строителите, лицата, които извършват строителство, следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите.

6.Участникът да представи заверено копие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и/или строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на проектиране и/или строителство, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7.Да имат опит в изпълнението на СМР – участниците следва да представят доказателства за изпълнени минимум два обекта сходни с предмета на поръчката през последните три години.

10. Сертификати по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП:

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 /или еквивалент/.

- Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001- 2007/или еквивалент/.

II. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 162 500 лв. без ДДС.

III. Местонахождение на обекта: пл. „Велчова завера”, кв. 170А, Лозенец 3 ч., район „Лозенец“.

11.Образци – приложения от № 1 до № 8.Изисквания към съдържанието на офертата:

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на поръчката.

Опаковката включва горепосочените документи и приложения на образци, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, подписан и подпечатан проект на договор – по образец, КСС.

Всички документи трябва да са:

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им.

Отклонението от горецитираните условия, както и липсата на изискуемите документи посочени в настоящата документация – водят до отстраняване от участие в процедурата.
ІІ. Условия за получаване на документацията:

Документацията за участие се получава в район „Лозенец”, бул. „В. Левски” № 2, ет. 2, деловодство или може да бъде изтеглена от сайта на район „Лозенец” адрес: www.lozenets-sofia.org.Срок и място за подаване на предложенията: до 16.00 ч. на 11.01.2018 г., ет. 2, деловодство. Отваряне на офертите на 12.01.2018 г. в 10.00 ч. ет.7, зала 71 на районната администрация.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Ценовите оферти следва да съдържат цената, която възложителят ще заплати за цялостното изпълнение на поръчката на стойност в лв. без ДДС и с ДДС.

Максимален срок за изпълнение на поръчката – 60 дни.ІІІ. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Методика за оценка:

Предложенията на участниците ще се оценяват по следните показатели:

Техническа оферта – 40 т.

Показателят включва следните елементи: Организационна схема на строителните дейности и начин на изпълнение на поръчката:Участникът представил подробно описание на технологичната последователност на строителните процеси и дейностите съобразени със специфичните особености на обектите предмет на поръчката, подробен график за всяка една от дейностите по количествена сметка, дати, разположение на ресурси и тяхната обвързаност с времето, срок за изпълнение, съобразен със спецификата на обекта, рискове при изпълнение на поръчката - получава максимален брой точки – 40 т.

Участник, който е представил непълно описание на технологичната последователност на строителните процеси и дейностите, или липсва някой елемент от организацията и начина на изпълнение на поръчката– за всяко несъответствие по горните показатели, участникът получава с 10 т. по –малко.

При липса на повече от три описания на елементите от организацията и начина на изпълнение на поръчката и несъобразяване със специфични особености и изисквания при извършване на дейностите, залегнали в предписанията от Възложителя - участникът се отстранява от участие.


Ценово предложение – 50 т.

Формула за изчисляване на оценката е:НАЙ-НИСКАТА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА

ЦО = _____________________________________ х 50

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА НА УЧАСТНИКА

Предложен срок за изпълнение на поръчката – 10 т.НАЙ-КРАТЪК СРОК

СР = _____________________________________ х 10

ПРЕДЛОЖЕН СРОК ОТ УЧАСТНИКА

Крайната комплексна оценка на участниците се формира при следната формула:

КО = ТО + ЦО+ Ср, като максималния брой точки е 100 т

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, класиран на първо място. Договорът за обществена поръчка задължително съответства на приложения в документацията проект, заедно с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

Приложение № 1

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И С В Е Д Е Н И Я

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА


Наименование на участника: …………………………………………………….

Седалище и адрес на управление: ……………………………………………………

Телефон: ……………………………., факс: …………………………….., E-mail: ………………………………..

Лице за контакти: ……………………………………………….

Длъжност: ……………………………………………………….

адрес за кореспонденция


Телефон: ……………………………., факс: …………………………….., E-mail: ………………………………..
Обслужваща банка: ………………………………………………….
IBAN сметка за възстановяване на гаранцията за участие /ако е приложимо/
IBAN ……………………………….

BIC код: ………………………

Подпис: .....................................
Име и фамилия:

Дата: Длъжност:


Приложение № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ………………………………….……………………………….,

в качеството ми на ……….…………………………………………………………

(управител, член на управителен орган)

на …………………………………………………………………………………….

(наименование на кандидата или участника)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194217, чл. 219252, чл. 253260, чл. 301307, чл. 321, 321а и чл. 352353е НК.

2.Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3.Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44 ал. 5 ЗОП

5. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на закона с възложителя или със служители на администрацията.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК.

Дата: ……… ..... г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

/име и длъжност/

Приложение № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 55, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ………………………………….……………………………….

в качеството ми на ……….…………………………………………………………

(управител, член на управителен орган)

на …………………………………………………………………………………….

(наименование на кандидата или участника)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Юридическото лице, което представлявам не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ. (Когато кандидатът или участникът е чуждестранно лице декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително че неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.).

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

3. Не съм сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК.

Дата:.....…… ....... г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

/име и длъжност/


Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ

За участие или неучастие на подизпълнители


..............................................................................................ЕГН…………………………….………

л.к. № изд. от……………………………………………..……….. на ....................г., с постоянен адрес:……………………………..………

в качеството си на ……………………………………….…………………………………………

на.................................................................... , кандидат за изпълнител на обществена поръчка

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изпълнението на обществената поръчка ще използвам/няма да използвам подизпълнители.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата ..................... г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

/име и длъжност/


Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на свързаност с друг участник по 101, ал.11 от ЗОП

Подписаният: ………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на …………………………………………………………………..(длъжност)

на Участник: ..……………………………………..…………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник ………………………………………/изписва се името/ наименованието на участника/ не е свързано лице с друг кандидат или участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:……………………………..

(подпис, печат)

Приложение № 6


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

След като се запознахме с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, заявяваме, че:

Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия за доказани възможности за качествено и професионално изпълнение:


  1. срок за изпълнение...............................

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти и да остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.


Дата: ....................... г. Подпис и печат: .........................................

.....................................................................(име и фамилия)

Приложение № 7ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 ЗОбП с предмет:


От ...................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка е........................ (.........................словом .....................) лева, без ДДС или ........................ (.........................словом .....................) лева с ДДС.

Дата:.............. г. Подпис и печат

Приложение № 8

Проект на договор

Днес 2018 г. В гр. София, между:
Район „Лозенец“ СО с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2 БУЛСТАТ 0006963270564 представляван от Любомир Дреков – Кмет наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
.................................................................... със седалище и адрес на управление: гр. София................................................................ представлявано от .....................................наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

На основание чл. 194 ЗОП и проведена процедура за избор на изпълнител по реда на глава 26 ЗОП се сключи настоящия договор за следното:


1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши: Реконструкция и облагородяване на съществуващ площад „Велчова завера“, кв. 170А, м. Лозенец 3 ч.” район „Лозенец“, съгласно количества и видове СМР по обекта съгласно техническа и ценова оферта, неразделна част от договора.


2.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Общата стойност на договора е в размер на .............................без ДДС/……….. с ДДС. Стойността е формирана на база количествата СМР и дейностите за изпълнение на договора.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2 както следва:

1.Авансово плащане в размер на 25 % от стойността на договора с ДДС след представяне на фактура. Авансовото плащане се приспада при окончателното плащане.

2.Окончателно плащане в срок от 10 календарни дни след подписване на протокол доказващ изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура.

3.Плащанията по чл 3 се извършват с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, както следва:......................................................................

4.Срокът за плащане по чл. 3 се спира, когато Изпълнителя бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. Изпълнителят трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 7 /седем/ календарни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата на която Възложителя получи коретна фактура или поисканите разяснения или допълнителна информация.

3.МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

1.Срокът за изпълнение на СМР предмет на договора е ...................... календарни дни.

2.Място на изпълнение на дейностите по договора: ………………………………..

4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5.Изпълнителят се задължава:

1.При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Р.България, БДС и др. Относими към настоящия договор актове.

2.Вложените материали и изделия при изпълнение на СМР да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието но строителните продукти.

3.Да работи с технически правоспособни лица при изпълнение на задълженията си.

4. Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи, сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР.

5.Да отстрани за своя сметка след писмена покана от Възложителя всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР. При неотстраняване от Изпълнителя на дефектите и скритите недостатъци в срок се прилага чл. 7, т. 3 от настоящия договор.

6.Да уведомява Възложителя за реда на изпълняваните отделни видове работи, като предоставя възможност за контролирането им по всяко време.

7.Да осигурява материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

8.Да не възлага изпълнението на работите по този договор или части от него на трети лица, непосочени в офертата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

10. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката.

11. да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

Чл. 6. Възложителят се задължава:

1.Да заплати цената на договора по реда и при условията в нега.

2.Да уведоми Изпълнителя за лицето, което ще осъществява контрол по време на строителните работи.

3.Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта, както и да създаде на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно договора и изескванията на нормативните актове.

Възложителят има право:

4.Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството изпълнени СМР, както и срока за цялостно изпълнение на обекта.

5.Да иска от Изпълнителя да изпълни възложените СМР в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

6.Възложителят не носи отговорност за дайствия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

7.Възложителят си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложени материали в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност по чл. 2 от договора и при условие на обоснована необходимост пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката.
5.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7.При подписване на договора Изпълнителя представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него възлизаща на 3% от стойността на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко до 60 дни след крайния срок на договора.

1.При качествено точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава в пълен размер до 30 дни след крайния срок на договора.

2.В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, Възложителя може да усвои гаранцията до максималния й размер.


6.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.8.Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в срок, както следва: Гаранционните срокове, съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2/2003 г. ва въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнение СМР, съоръжения и строителни обекти.

1.За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителя уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 10 дни след уведомяването, Изпълнителя е длъжен да започне работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. Гаранционният срок спира да тече за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

2.В случай на неотстранени дефекти, Възложителя има право да вложи дейностите по отстраняването им на трето лице, като стойността им е за сметка на Изпълнителя.


7.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕСРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.9.Настоящият договор са прекратява

1.По взаимно съгласия

2.При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с 10 дневно писмено предизвестие от Възложителя.

3.Едностранно от Възложителя, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е състояние да изпълни своите задължения.

4. С окончателното му изпълнение.

5.При забавено изпълнение с повече от 10 дни.
8.НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1.Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

2.В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава тя не може да се позовава на непреодолима сила.

3.Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

4.Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задъженията на свързаните с тях насрещни задължения спира.
9.САНКЦИИ

Чл.10. 1.Ако Изпълнителят не изпълни възложените дейности и СМР или част от тях или изискванията за тяхното извършване в установения по договора срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 на сто от стойността на договора.

2.При установяване на некачествено изпълнени СМР, влагане на лошо качествени или нестардатни материали се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. Изпълнителят възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

3.За неизпълнението на други задължения по договора различни от чл.10 т. 1 Изпълнителят дължи неустойка до 10 на сто от стойността на договора.

4.При прекратяване на договора по чл. 9, т. 2 Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.1 на сто на ден, но не повече от 10 на сто от стойността на договора.

5.При прекратяване на договора по чл.9 т. 3 Възложителят дължи на Изпълнителя извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури.

6.При прекратяване на договора по чл.9 т.5 Изпълнителя дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.
10.ПРИЕМАНЕ

Чл.11.Одобрението на извършените СМР на мястото на обекта се извършва с протоколи, подписани от Изпълнителя и от лицето определено от Възложителя.


11.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. 1. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

2.Нищожността на някоя клауза от договора лили на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

3.Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнително споразумение, а при непостигане на такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на ГПК.

4.За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Неразделна част от договора са следните приложения:

КСС, техническа оферта, график за изпълнение на обекта, ценова оферта.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница