Доклад на Съюза на глухите в България за периода 01. 10. 2015 г до 31. 12. 2015 годинаДата19.11.2018
Размер3.57 Mb.
#105359
Приложение №2
Тримесечен доклад

на Съюза на глухите в България

за периода 01.10.2015 г. до 31.12.2015 година

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година/д.в. бр. 107/24.12.2014 г./ за СГБ е утвърдена субсидия в размер на 324 000 лв.

С ПМС №8/16.01.2015г./д.в.бр.6/23.01.2015г/, субсидията е разпределена за дофинансиране на обществено полезни дейности на организацията както следва:
За подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, видеоцентърът за субтитри, центърът за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна дейност и семинари, – 264 400 лв.


 • За в. „Тишина” и специализирани издания – 25 000 лв.

 • За социално подпомагане членовете на СГБ - 34 600 лв;

Разходване на субсидията за четвърто тримесечие на 2015 г.:


Представените по-долу отчети, изпратени от 12-тe районни организации на СГБ за реализираната дейност през четвъртото тримесечие на 2015 г. предоставят пълна информация за организационната, социално-битовата, културната и спортно-туристическата дейност, които са се осъществявали в регионалните съюзни поделения и показват, че тя цялостната дейност се е развивала добре.

РО в София:

І. Организационна дейност: През този период се проведоха 3 заседания на Районния съвет, на който бяха взети важни решения свързани с нашите членове, както и решения свързани с медийната политика на СГБ. Проведоха се също и три събрания на Клуба на пенсионера, в които участваха председателят на РО, специалист-стоматолог и майстор-готвач. На тях се обсъждаха различни въпроси относно инициативи и действия на районната организация, а също и за здравето и кулинарията. Председателят на Районната организация на София участва при създаване на екип за предстоящото кандидатстване за проучване на българския жестов език иницииран от МОН.

II. Туристическа дейност: На 21 ноември бе организирана екскурзия с туристически преход до връх Готен, в която участваха 16 запалени планинари; а на следващия ден, 22 ноември, се състоя екскурзия до Бачковския манастир с участието на 30 членове. Периодично се подпомагаха събиранията и градските екскурзии на пенсионерския клуб към РО-София.

III. Културна дейност: На 6 ноември се проведе съвместно Хелоуин парти заедно със съюзното и младежкото ръководство с участието на около 50 членове на МОСГБ и на РО. Организира се и беше проведено, съвместно със съюзното ръководство и ръководството на младежката организация към СГБ голямо коледно-новогодишно празненство с участието на много членове (около 70 души).

IV. Социална дейност: Всеки четвъртък клубът за социални контакти се посещава от около 100 членове, които осъществяват социални контакти чрез активна комуникация помежду си (общо за периода са осъществени 13 такива социални контакти с близо 600 души).

Приключи се раздаването на целеви помощи по чл. 51 от ППЗИХУ на 876 души. Намериха се 16 работни места във фирми, на които бяха назначени хора с увреден слух. Приключи 6-месечният работен цикъл на 12 членове, които бяха назначени с помощта на ръководството за временна работа във фирма „Орбико”. Състоя се и среща между ръководството на РО и управителя на „Тих труд” в София, на която се обсъдиха се тенденциите за развитието на шивашкото предприятие, както и проблемите, свързани с общежитието. Одобриха се молбите за социална помощ за 14 души от Районния съвет. 487 души потърсиха и им беше предоставена правна или социална помощ, както и информация, свързана с битов или институционален проблем.Постигнати резултати:

1. По отношение на организационната дейност бяха проведени 6 прояви с общо 150 души.

2. Културна дейност: при реализиране на дейността бяха проведени 2 мероприятия със 120 души.

3. Туристическа дейност: осъществиха се 2 мероприятия с участието на 46 членове.

4. Социална интеграция и социална дейност: извършени бяха социални услуги на общо 1 405 членове.

Общо са проведени 9 мероприятия с участието на 1721 души (вкл. и тези, на които са предоставени социални услуги и социална помощ).РО в Пловдив:

І. Организационна дейност: През отчетното тримесечие се проведоха 59 събрания с членовете на градските ТО (11 бр.) и с тези на ТО извън седалището (48 бр.) на РО, на които присъстваха 550 членове от РО и 960 членове от ТО. На тях беше предоставена информация за текущи мероприятия на РО и ТО, изнесоха се беседи на здравни, социални теми, за атентатите във Франция, за бежанците от Сирия, Ирак и др.

Клубът в РО всеки вторник и събота се посещава за социални контакти от почти 60 души или общо 1440 членове осъществяват социални контакти чрез активна комуникация помежду си.ІІ. Културно масова дейност: През периода в клубовете за социални контакти към РО и ТО бяха осъществени следните мероприятия:

 • На 06.10.2015 г. - В клуба на РО се проведе среща с представители на местната администрация - Красимир Трифонов от район „Южен”; Камен Минчев от район „Централен” и Галя Атанасова от район „Западен”, на която присъстваха 58 членове;

 • На 20.10.2015 г. - проведе се лекция на тема „Знаем ли как да гласуваме”, който бе посетен от 61 членове.

 • На 30.10.2015 г. в двете клубни зали се проведе „Хелоуин” парти с участието на 110 членове. Организатор бе председателят на ТО „Запад”.

 • По повод връчването на наградата от председателя на JCI на София Калинова в Каназава, Япония в категорията „ Хуманитарно и доброволческо лидерство” като една от една от десетте „Най-изявени млади личности в света”, в клуба на РО се състоя специално събрание, на което председателят на РО и изпълнителният директор на НАСГБ връчиха на г-ца Калинова в присъствието на много съюзни членове поздравителни адреси.

 • На 03.12.2015 г. съвместно с НАСГБ самодейни състави от РО участваха в концерта, посветен на Международния ден на хората с увреждания. На концерта присъстваха като публика около 200 души.

 • На 13.12.2015 г. в ресторант „Клошмерл” съвместно с АРДУС се проведе коледно тържество за децата (чуващи и нечуващи) и техните родители, членове на РО. Посетено от около 55 души.

 • На 19.12.2015 г. в китайския ресторант се проведе коледно тържество със 110 членове, на което самодейците участваха в развлекателната програма.

 • На 20.12.2015 г. в клуба на ТО-Пазарджик с участието на 80 членове се проведе коледно тържество, на което самодейци от РО изнесоха забавна програма.

 • На 22.12.2015 г. в китайския ресторант се проведе второ коледно-новогодишно празненство с ветераните, съюзни членове и актива на РО, на което самодейците изпълниха богата културна програма. Участници - 75 души.

III. Туристическа и спортна дейност: През периода бяха осъществени следните прояви с участието на туристите от РО и ТО:

ТО-Карлово проведоха екскурзия до гр. Трявна – 20 души.

ТО-Пазарджик проведоха екскурзия до гр. Русе – 45 души.

На 20.12.2015 г. в клуба на РО се проведе традиционният коледен индивидуален турнир по шахмат. Участници – 10 души.IV. Социална дейност: През отчетния период бяха попълнени и приети документите по чл. 51 от ППЗИХУ 92 души (общо за цялата година - 810 души са получили тази социална услуга), а също и изплащане сумите на членовете. Успоредно с това членовете периодично се подпомагаха при попълването на разни молби, формуляри и др., а така също и при подаване на документи за пенсиониране. Предоставени бяха и жестови услуги на нуждаещите се при посещенията им при личен лекар или други медицински специалисти, в съда, в болнични заведения, общината и др. институции, като общият брой на получилите помощ и социални услуги е 457 души.

Съгласно правилника бяха предоставени социални помощи на 16 нуждаещи се членове.Постигнати резултати:

1. По отношение на организационната дейност бяха проведени 59 прояви с общо 1510 души

2. Културна дейност: при реализиране на дейността бяха проведени 9 мероприятия със 749 души.

3. Туристическа и спортна дейност: 3 мероприятия с участието на 75 членове.

4. Социална интеграция и социална дейност: извършени бяха социални услуги на общо 559 членове.

Общо за отчетния период са проведени 71 мероприятия с участието на 2893 души (вкл. и тези, на които бяха предоставени социални услуги).


РО Плевен:

І. Организационна дейност: През отчетното тримесечие на 2015 г. се проведоха: 1 събрание с членовете на градските ПО и с тези от ТО с участието на около 50 членове, а на ТО - 20 души, които живеят на територията на града. На събранието присъстващите се информираха относно предстоящите национални, регионални и местни организационни прояви, между които и:

 • срещи на членовете с представители на различни партии;

 • отбелязване на Международния ден на възрастните хора - 1 октомври;

 • разглеждане правилника за енергийно подпомагане;

 • обсъждане новите разпоредби за винетките и гражданската отговорност;

 • законовите промени, които се обсъждат и са приети в Народното събрание;

 • организирането на коледно-новогодишното тържество.

ТО по места организираха следните прояви: ТО в Лом, Монтана и Видин – честваха 1 октомври, общо са участвали 91 членове.

През отчетния период всеки вторник и четвъртък клубът за социални контакти се посещава от около 20-30 членове, които осъществяват социални контакти чрез активна комуникация помежду си - разменят информация, обсъждат идеи, споделят мненията си, получават социални консултации и др. (т.е. осъществени са общо 26 социални контакти с близо 78 членове). През тримесечието са организирани и осъществени следните дискусии и лекции: • на 1.10.2015 г. - „Да си припомним историята на нашия живот” с 32 членове;

 • на 13 ноември 2015 г. - „Кой има право на социално подпомагане и откъде, на какви условия трябва да отговаря кандидатът?” с 43 членове.

Клубът на жените организира и проведе следните мероприятия и лекции:

 • на 20 ноември 2015 г. - „Ден на семейството” с 14 участнички.

Клуб „Трета възраст”: организира и проведе следните мероприятия:

 • на 19.10.2015 г. „Запознаване на членовете с материалите за кандидатстване за енергийни помощи с 32 участници.

ІІ. Културна дейност: На 23 декември в клуба се състоя коледно-новогодишно празненство с участието на 148 членове на организацията.

III. Социална дейност: До 10 ноември 2015 г. приключи приемането и попълването на документите по чл. 51 от ППЗИХУ, а също и изплащането на сумите, като през периода бяха обработени документите на 115 членове. Членовете също така са подпомогнати при попълване на различни молби - за батерии и слухови апарати, за социална оценка, за ТЕЛК, за детски добавки такива за интеграция и при подаване на документи за пенсиониране. Периодично, съгласно правилника, се предоставят социални помощи на нуждаещите се. Периодично се извършват жестови услуги при посещение при лични лекари и специалисти, нотариус, съд, болница, община и др. институции.

IV. Туристическа дейност: 25 членове на ТО-Свищов посетиха Троянския манастир.

Общо за отчетния период са постигнати резултати:

Обща за отчетния период са постигнати резултати:

1. Организационна дейност – 7 мероприятия с участието на 360 членове.

2. Културна дейност: една проява - със 148 членове.

3. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 115 членове.

4. Спорт и туризъм – една проява с 25 участници.

Общо са извършени 9 мероприятия с участието на 648 души.


РО Варна:

І. Организационна дейност: През отчетния период са проведени по 2 организационни събрания на градските ПО, като през м. октомври събранията се проведоха при следния дневен ред: 1.Отчет на дейността на организациите през трето тримесечие на 2015 г. 2. Обсъждане на мероприятията, планирани за четвъртото тримесечие на годината.

На 13.10.2015 г. се проведе събранието на I-ва градска организация с присъствието на 73 членове. Втора градска проведе събранието си с присъствието на 68 членове, а ТО-Добрич проведе събрание на 16.10.2015 г. с участието на 27 членове. • На 17.11.2015 г. РС на организацията проведе общо събрание на членовете от двете градски организации с цел проучване мнението на хората за организацията и провеждането на 70-годишния юбилей на районната организация. На събранието се изслушаха и предложенията във връзка с организиране на коледните и новогодишните празненства. Присъстваха 77 съюзни членове.

 • На 3.12.2015г. се проведе събрание, посветено на Международния ден на хората с увреждания. Присъстващите около 50 човека имаха възможност да проследят предаването на БНТ 2 с участието на г-жа Стойкова в качеството си на управител на „Тих труд” ЕООД Варна по проблемите на социалните предприятия и кооперации на инвалидите. По време на предаването бе осъществена и връзка с г-н Коралски.

 • Клубът за социални контакти ежедневно се посещава от около 40 членове на организацията, които разменят информации, обсъждат идеи, споделят мненията си по различни теми на деня, получават социални консултации. Всеки четвъртък по предварително съставена програма се провеждат социални дискусии на различни теми:

На 1.10.2015 г. - лекция на тема „Съединението на България” с 57 човека.

На 08.10.2015 г. - прожекция на фотографиите на групата по арт-терапия, направени на „Вълшебния извор-Девня”. Присъстваха 49 човека.

На 15.10.2015 г. - лекция „Коя е света Петка и защо се смята за закрилница на Варна“ с присъствие на 37 човека.

На 22.10.2015 г. - разяснителна лекция „Как да попълним правилно бюлетини за местните избори и референдума?” с 62 членове.

На 29.10.2015 г. - „Кога се налага белотаж и как се гласува с бюлетините?” - с 21 участници.

На 25.11.2015 г. - „Дълголетието в обществото на глухите” - с 32 участника.

На 12.11.2015г. - Прожекция на филма „Скалните манастири край Русе” с 49 участничка.

На 19.11.2015 г. - лекция „Водата-матрица на живота и системите на човека” с 32 участници.

На 26.11.2015 г. - лекция „Шлаките, замърсяващи организма и билките, които подпомагат изчистването им” с 31 човека.

На 04.12.2015 г. - лекция „Нов поглед върху силата на брашната и тестените изделия ” с 40 човека.

На 10.12.2015 г. се проведе дискусия върху темата „Българските традиции в контекст с православното християнство“ с 36 човека. Мероприятията си ТО-Добрич се осъществяват със съюзните членове, живеещи в града. Поради трудните транспортни връзки членовете на организацията живеещи в районна на организацията не са в състояние да участват активно в организационните и културни мероприятия на първичната организация. Клубът на организацията е отворен в дните понеделник, сряда и петък. Средно се посещава от 20 съюзни членове, които играят шах и табла, разменят си информация, получават социални консултации. В клуба на ТО са осъществени следните организационни прояви:


 • организационно събрание на 16.10.2015 г. на което присъстваха 27 души.

 • Участие на 24 съюзни членове в юбилейното тържество по повод 70 години от основаването на РО-Варна, проведено на 14.11.2015 г.

 • Организационно събрание, посветено на Международния ден на хората с увреждания на 3.12.2015 г. На срещата са присъствали 24 членове на организацията.

 • Предколедна среща на членовете на 23.12.2015 г. в клуба на организацията. Присъстваха 24 човека.

ІІ. Културно масова дейност:

 • На 14.11.2015 г. тържествено бе отпразнуван 70-годишният юбилей на районната организация. Участваха 124 членове на дружеството.

 • От 21 до 23.12.2015 г. със съдействието на община Варна бе организиран благотворителен базар с произведения на групата по приложна арттерапия. Служителите и гражданите на града имаха възможност да се запознаят с таланта на слухово увредените техни съграждани и да си закупят от изработените от тях сувенири.

 • На 19.12,2015г. за членовете на районната организация бе проведено коледно парти, в което участие взеха около 110 човека, а новата 2016 година посрещнаха 43 членове. Двете мероприятия се проведоха в културния дом.

III. Социална дейност: Периодично се приемат и попълват документите по чл. 51 от ППЗИХУ, а също и изплащането на сумите; членовете се подпомагат при попълване на различни молби - за батерии и слухови апарати, за социална оценка, за ТЕЛК, за детски добавки такива за интеграция и при подаване на документи за пенсиониране. Периодично, съгласно правилника, се предоставят социални помощи на нуждаещите се членове. Периодично се извършват жестови услуги на съюзните членове, които имат нужда от лечение при лични лекари и специалисти, при нотариус, в съда, в болницата, общината и др. институции.

IV.Туристическа дейност:

1. На 7 и 8 ноември се проведе екскурзия с посещение на Средновековния град-крепост Червен; Басарбовският скален манастир; Ивановският скален манастир и на музеи в гр. Русе: Музея на градския бит, Къщата–музей на баба Тонка, Пантеонът на възрожденците, Регионален исторически музей. Участниците бяха 43. А на 5 декември се осъществи екскурзия да Равадиново с 52 души.Постигнати резултати:

1. По отношение на организационната дейност са проведени 17 прояви с общо 752 души.

2. Културна дейност: при реализиране на дейността са проведени 3 изяви с 168 души.

3. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 211 души.

4. Туристическа дейност: реализирани са 2 мероприятия с 95 участници.

Общо за отчетния период са осъществени 22 мероприятия с участието на 1226 души и социални услуги на 211 души. Сборно през последното тримесечие за годината клубът на РО е посетен от около 2100 души, а този в гр. Добрич - от 756 съюзни членове.


РО Стара Загора:

І. Организационна дейност: През отчетното тримесечие на 2015 година са проведени 3 събрания с членовете на градските организации и с тези от ТО. На събранията присъстваха около 100 членове, а на ТО - 70 души, които живеят на територията на града. На тях членовете на организациите се информираха относно предстоящите национални, регионални и местни организационни прояви, а именно: провеждането на заседания на Районния съвет на РО; 5-ти октомври – Денят на Стара Загора; Денят на народните будители - 1-и ноември; коледните и новогодишните празници.

ТО по места отбелязаха традиционно Коледа и Нова година с 40 участници.

Всяка сряда клубът за социални контакти се посещава от около 60 членове, които осъществяват социални контакти чрез активна комуникация помежду си - разменят информация, обсъждат идеи, споделят мненията си, получават социални консултации и др. По предварително съставена програма с тях се провеждат и социални дискусии на различни теми, които са отворени и на тях присъстват и други съюзни членове, които проявяват интерес към проявата. През тримесечието са организирани и осъществени следните прояви:


 • Информация за проведените заседания на Районния съвет на РО.

 • Информация за честването на 8-годишнината от създаването на МОСГБ.

Другите клубове – на младежите и любителите-фотографи, туристите и шахматисти също организираха и проведоха свои инициативи, с участието на 25 членове.

ІІ. Културно-масова дейност – традиционно в клуба се провеждаха чествания на юбилейни годишнини, рождени и именни дни, народни празници и др. с 30-40 участници.

III. Социална дейност: Периодично се приемат и попълват документите по чл. 51 от ППЗИХУ, а също и изплащането на сумите; членовете се подпомагат при попълване на различни молби - за батерии и слухови апарати, за социална оценка, за ТЕЛК, за детски добавки такива за интеграция и при подаване на документи за пенсиониране. Периодично, съгласно правилника, се предоставят социални помощи на нуждаещите се членове и се извършват жестови услуги на тези, които имат нужда от лечение при лични лекари и специалисти, при нотариус, в съда, в болницата, общината и др. институции Услугите през този период са предоставени на около 45 членове.

Постигнати резултати:

1. По отношение на организационната дейност са проведени 3 прояви с общо 170 души.

2. Културна дейност: при реализиране на дейността са проведени изяви с близо 30-40 души.

3. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 45 души.


РО Ямбол:

І. Организационна дейност: На 08.10.2015 г. в клуба на РО на глухите в Ямбол РС проведе среща с председателя на СГБ Николай Нинов, който се запозна с работата на РС и с проблемите, които вълнуват съюзните членове. Успоредно с това председателят информира членовете на РС със състоянието на „Тих труд” в Ямбол и с цялостната дейност на СГБ. През ноември РС проведе заседание, на което бяха обсъдени социални проблеми, предстоящи културни мероприятия и отпуснатите социални помощи на 7 съюзни членове със здравословни проблеми.

Ежедневно клубът за социални контакти в Ямбол се посещава от около 10-15 членове, които общуват помежду си, като споделят лични проблеми и радости, мнения по различни теми от обществения и съюзен живот, обсъждат съюзния вестник”Тишина” и местната преса, ползват интернет и разговарят с приятели от България и по света, гледат телевизия, получават помощ от координатора при попълване на различни документи.

В ТО-Сливен ежеседмично в четвъртък клубът се посещава повече от 15 съюзни членове.

ІІ. Културно-масова дейност:

На 13 декември РС на РО на глухите-Ямбол проведе коледно-новогодишно празненство в най-големия ресторант на града с участието на 60 членове.

На 17.12. ръководството на ТО-Сливен проведе в клуба празнично събиране за своите членове, посветено на коледните празници и настъпването на новата година, а на 25.12. 30 млади семейства и техни приятели по съдба посрещнаха Коледа заедно.

ІІІ. Туристическа и спортна дейност:


 • На 03.12., Международният ден на хората с увреждания в клуба на

глухите в Ямбол РС на РО на глухите проведе индивидуален турнир по шахмат с шахматистите на ТО-Ямбол и ТО-Сливен. Класираните на първите три места шахматисти получиха специално направени за турнира грамоти, а всички останали получиха календари и химикалки.

IV. Социална дейност: През периода, както и в предишните отчетни периоди, продължи рутинната дейност в приемането и попълването на документите по чл. 51 от ЗИХУ, а също и изплащането на сумите – бяха обслужени общо 49 души за трите месеца. Освен това членовете бяха подпомагани при попълването на молби за батерии и слухови апарати, за социална оценка, за ТЕЛК, за детски добавки, за интеграция, за пенсиониране и др. Бяха предоставени социални помощи на 4 нуждаещи се членове. Постоянно се осигуряват и жестови услуги на тези от членовете, които имат нужда от лечение при лични лекари и специалисти, в болнични заведения, в общината, службите за социално подпомагане, съдебните и други институции.

Вследствие на така осъществената дейност през отчетния период бяха постигнати следните резултати:

1. По отношение на организационната дейност са проведени 2 прояви с общо20 души.

2. Културна дейност: при реализиране на дейността са проведени 3 изяви със 120 души.

3. Туристическа и спортна дейност - 1 проява с участието на 25 души.

4. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на над 30 души.

Общо за отчетния период са извършени 6 мероприятия с участието на 165 души и социални услуги на 30 души.


РО Русе:

І. Организационна дейност: През четвъртото тримесечие на 2015 година се проведоха 6 събрания с членовете на градските ПО и с тези от ТО. На събранията присъстваха 35 членове. На тях бе дадена информация за предстоящите организационни прояви, сред които бяха предизборните срещи с кандидатите на кмет на Русе и общински съветници, участие в международното състезание по спининг „Синия Дунав”, участие във фестивала „Светът е за всички”, коледно-новогодишни тържества и др.

По места от териториалните организации бяха организирани следните прояви: в клуба на ТО - гр. Силистра всеки вторник се провеждаха социални контакти - разговори, лекции, срещи и др. - общо с 25 членове; в клуба на ТО - гр. Разград - всяка сряда с около 15 членове.

Всеки четвъртък (общо 12 дни през отчетния период) клубът за социални контакти на РО е бил посетен от 513 членове, които осъществяваха социални контакти чрез активна комуникация помежду си.

Бяха организирани и осъществени следните прояви:

- На 08.10.2015 г. - Предизборна среща с кандидата за общински съветник Петър Йорданов, присъстваха 64 души.

- На 15.10.2015 г. - Предизборна среща с кандидата за кмет на гр.Русе - Стилиян Стефанов, на която присъстваха 59 души.

- На 22.10.2015 г. - Предизборна среща с кандидата за кмет на гр. Русе Мирослав Славчев и кандидата за общински съветник Владислав Колев, на която присъстваха 51 души.

ІІ. Културно масова дейност:

- На 01.10.2015 г. бе отбелязан Денят на възрастните хора, присъстваха 38 души.

- На 25.10.2015 г. - честване на 80-годишния юбилей на Наца Милчева, участваха 32 души.

- 28.11.2015 г. самодейци от РО участваха във фестивала „Светът е за всички”, присъстваха 35 души.

- На 18.12.2015 г. се проведе новогодишно празненство на пенсионерския клуб, в което участваха 29 души.

- На 10.10.2015 г. се проведе среща с членовете на РО-Шумен, с посещение на историческия музей, екомузея, къщата на баба Тонка и другите забележителности с участието на 31 души от РО-Русе.III. Туристическа и спортна дейност:

На 08.11.2015 г. участвахме в международно състезание по риболов-спининг „Синия Дунав”, на което присъстваха 24 души.IV. Социална дейност:

За третото тримесечие бяха попълнени и приети документите по чл. 51 от ЗИХУ, изплатени сумите на 5 членове. Успоредно с това беше осъществявана рутинната дейност, свързана с подпомагането на членовете при попълването на различни молби и при подаване на документи за пенсиониране. За периода са предоставени социални помощи на 9 членове. Периодично бяха осъществявани услуги с жестов превод на съюзни членове при различни техни посещения на лични лекари и специалисти, съд, община и др. институции.В резултат на цялата тази дейност, извършвана през посочения период бяха постигнати следните резултати:

1. Организационна дейност - проведени са 33 прояви с общо 864 души.

2. Културна дейност: проведени са 3 мероприятия с общо 165 души.

3. Туристическа дейност: участие в състезание по риболов 24 души.

4. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 52 членове.

Общо за отчетния период са осъществени 37 мероприятия с участието на 1105 души (вкл. и тези, на които са извършени социални услуги).


РО Шумен:

І. Организационна дейност: През четвъртото тримесечие на 2015 година се проведоха 4 събрания с членовете на градските ПО и с тези от ТО с участието на 40 членове. На тях бе дадена информация за предстоящите организационни прояви, за срещите с ръководствата на Областната управа и предстоящите събития на местно ниво, за новогодишните чествания и др.

По места от териториалните организации бяха организирани следните прояви: в клуба на ТО - гр. Попово всеки петък се провеждаха социални контакти - разговори, лекции, срещи и др. - общо с 19 членове; ТО – гр. Търговище - всеки четвъртък с около 50 членове и ТО-Нови пазар – с около 60 членове.

Всеки четвъртък (общо 12 дни през отчетния период) клубът за социални контакти на РО е бил посещаван от около 50 членове, които осъществяваха социални контакти чрез активна комуникация помежду си. Всеки вторник се провеждаха тренировки по шах и табла с участието на 15 души. В клуба на РО бяха организирани и осъществени следните дискусии и лекции:

На 8.10.2015 г. – Членове на РО участваха в анонимна анкета по повод 15 октомври - Ден на белия бастун – 10 членове.

На 15.10.2015 г. - обсъждане, разискване и дискусия по въпроси, поставени на среща в областната управа - 25 членове.

ІІ. Културно-масова дейност:

На 01.10.2015 г. бе честван Денят на възрастните хора с участието на 28 души.

На 10.10.2015 г. се проведе съвместна среща с членовете на РО-Русе, с посещение на Историческия музей, Еко музея, къщата на баба Тонка и на други забележителности, в която участваха 40 души.

На 11.12.2015 г. в клуба се проведе традиционното коледно-новогодишно празненство - 38 души.III. Социална дейност: За четвъртото тримесечие бяха попълнени и приети документите по чл. 51 от ЗИХУ и изплатени сумите на 8 членове. Успоредно с това се осъществяваше рутинната дейност, свързана с подпомагането на членовете при попълването на различни молби и при подаване на документи за пенсиониране; на семейства на слухово увредени членове при постъпване в учебни заведения на децата им; молби за извършване на социални оценки; услуги с жестов превод на съюзни членове при различни техни посещения на лични лекари и специалисти, съд, община и пр. институции и други. За периода са предоставени социални помощи на 6 членове.

IV. Туристическа и спортна дейност:

На 04.11.2015 г. участвахме в среща по шах, организирана от ЦСРИЛЗУ по повод 13.11. - Международният ден на слепите хора – 6 души.

На 10.10.2015 г. - Екскурзия до скалните манастири в селата Басарбово и Иваново, обл.Русе – 38 души.

Постигнати са следните резултати:

1. Организационна дейност - проведени са 6 прояви с 269 души.

2. Културна дейност: проведени са 3 мероприятия с общо 103 души.

3. Туристическа дейност: 2 мероприятия с 44 души.

4. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги 14 членове.

Общо за отчетния период са осъществени 11 мероприятия с участието на 433 души (вкл. и тези, на които са извършени социални услуги).


РО в Горна Оряховица:

І. Организационна дейност: През отчетното тримесечие на 2015 година са проведени 28 събрания с членовете на градските ПО и с тези от ТО, на които присъстваха средно около 45 членове, а на ТО - 30 души. На събранията членовете на организациите се информираха относно предстоящите организационни прояви: 1. Обсъждане на политическата обстановка в България. 2. Обсъждане мястото за провеждане на туристически събор през следващата година. 3. Обсъждане на мероприятията за следващата година. 4. Разясняване процедурата по подаване на молби за допълнителен трудов стаж на работещите членове на РО. 5. Обсъждане и провеждане на тържество, по случай 70-годишнината от основаването на РО в Горна Оряховица и отбелязване на Трети декември - Международен ден на хората с увреждания. 6. Обсъждане и провеждане на празненството за коледно-новогодишните празници.

ТО по места организираха следните организационни прояви: дискусия относно провеждането на туристическия събор - 30 участници; разясняване на промените в пенсиите с 40 участници. Редовно се празнуват рождени дни на членове на организацията и ТО; посетен и поздравен бе и най-възрастният член на ТО Габрово и РО, който навърши 90 години, като това бе отразено и в печатния орган на СГБ; правят се посещения по домовете на възрастните хора, подпомагат се при нужда. В ТО Габрово бе направена допълнителна врата към клуба, която да спира достъпа на външни лица със сътрудничеството на Общината, а членовете на ТО сами зазидаха един прозорец.Клубовете за социални контакти в РО и ТО се посещаваха всеки понеделник и четвъртък от около 30-40 членове, където общуваха активно помежду си, получаваха социални консултации; а членовете на РО винаги са подпомагани при посещенията им при личните лекари и специалистите. В клубовете често се провеждат индивидуални първенства по шах и табла. През тримесечието бяха организирани и осъществени следните дискусии и лекции:

 • „Как да си приготвим зимнина” с 20 членове на 8 октомври 2015 г.

 • „Как да правим разчет на наличните ни парични средства” с 25 членове на 19 октомври 2015 г.

 • „Историята на създаването на районната организация” с 40 членове на 27 октомври 2015 г.

 • „Има ли полза от това да притежаваме дебитни карти и да ги ползваме за пенсиите ни” с 30 членове на 5 ноември 2015 г.

 • „Как да се пазим от телефонните измамници и непознати хора” – 30 членове на 9 ноември 2015 г.

 • „Колко е важно да бъдем добри и човечни” – 15 членове на 21 декември 2015 г.

Клубът на жените организира и проведе следните мероприятия и лекции:

 • „Туршиите с вода и сол - ползата от тях” – на 19 ноември 2015 г. с 25 участнички.

 • „Ползата от нагревките и физиотерапията и кога е необходимо” – на 23 ноември 2015 г. с 25 участнички.

 • „Ползата от профилактичните прегледи” 26 ноември 2015 г. с 30 участнички.

 • „Обсъждане на соц. подпомагане на възрастните хора” с 29 човека на 27 ноември 2015 година.

Клуб „Трета възраст” организира и проведе следните мероприятия:

 • „Защо трябва редовно да се вземат лекарствата” с 35 души на 12 ноември 2015 година

 • „Обгрижване на възрастните хора, от какво имат нужда те” с 25 души на 10 декември 2015 г.

Другите клубове – на младежите и любителите-фотографи, туристите и шахматисти също организираха и проведоха свои инициативи, с участието на общо 50 членове.

ІІ. Културно масова дейност:

 • На 29 ноември 2015 г. се състоя тържество, посветено на 70-годишнината от основаването на РО с песенни изпълнения и театрален спектакър на МИМ театър от Габрово, присъстваха 150 членове.

III. Социална дейност: През периода бяха приети и попълнени документите по чл. 51 от ЗИХУ, а също и изплатени сумите на 90 членове. Общо за годината бяха изплатени 12 300 лева на 246 членове на РО. Успоредно с това, както и през предишните периоди, членовете бяха подпомагани при попълване на различни молби и при подаване на документи за пенсиониране; предоставени са и социални помощи на 5 нуждаещи се членове за 750 лв., като общо за годината са изплатени 1600 лева на 10 членове. Непрекъснато бяха осигурявани жестови услуги на тези, които имаха нужда от лечение при лични лекари и специалисти, в болнични заведения, при нотариус, в съда, общината и др. институции.

В резултат на осъществената през отчетния период дейност бяха постигнати следните резултати:

1. По отношение на организационната дейност са проведени 59 мероприятия с участието на общо 950 души.

2. Културна дейност: при реализиране на дейността са проведени 3 изяви с участието на 180 члена.

3. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 96 души.

Общо за отчетния период са извършени 62 мероприятия с участието на 1220 души – в това число са и членовете, на които бяха предоставени социални услуги.
РО Бургас:

І. Организационна дейност: През четвъртото тримесечие на 2015 година се проведоха 2 събрания с членовете на младежката организация с участието на общо 30 членове, на които присъстващите бяха информирани за организационните прояви на МОСГБ.

ТО по места организираха следните организационни прояви: честване на Деня на народните будители в ТО-Карнобат - с 10 участници; ТО-Поморие - честване на рождени дни с 18 участници, членове на организацията.

Всеки вторник и четвъртък клубът за социални контакти се посещава от средно около 30 членове, като общо за периода посещенията са 24 от 720 членове, които взаимно общуват, като си разменят информация, обсъждат различни събития и проблеми, споделят мнения или използват интернет връзка за комуникация с приятели от страната и чужбина.

През периода пет представители на ръководството на РО се срещнаха с националния омбудсман.

През отчетния период се проведоха и следните лекции и дискусии:


 • „Слуховите апарати” - с 15 членове.

 • Младежка предприемаческа борса – обучение с 14 членове

Другите клубове – на любителите-фотографи и шахматисти също организираха и проведоха свои инициативи - с участието на общо 30 членове.

ІІ. Културно масова дейност:

 • По случай Международния ден на хората с увреждания - 3 декември, участвахме в програмата на концерта на община Бургас - общо с 24 души.

 • ТО Поморие също участва в подобно мероприятие, организирано от община Поморие - 14 души.

 • На 20 декември се състоя празненство, посветено на коледните празници, с участието на 57 членове.

III. Туристическа дейност

 • На 31 октомври се състоя екскурзия до гр. Одрин, Турция. Посетени бяха музеят на здравето и българската църква „Св. св. Константин и Елена”, в която имаше беседа. В мероприятието участваха 41 членове.

ІV. Социална дейност: През отчетния период се извърши и приемането и попълването на документите по чл. 51 от ЗИХУ – 16 души, а също и изплащането на сумите – 30 членове. Продължи и периодичното подпомагане при попълване на всякакви видове документи и молби, подаване на документи за пенсиониране – 7 човека. Периодично, съгласно правилника, бяха предоставени социални помощи на нуждаещи се членове – 4 души. Постоянно се осъществяваха консултации и жестови услуги на нуждаещите се съюзните членове там, където е необходимо – 23 души. За периода бяха предоставени услуги общо на 73 членове.

Краен резултат от извършената работа през отчетното трето тримесечие:

1. Организационна дейност - проведени са 32 прояви с общо 812 души.

2. Културна дейност: проведена бе 3 изяви с 93 души.

3. Туристическа и спортна дейност: 1 мероприятие с 41 души.

4. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 73 души.

Общо през отчетния период са извършени 36 мероприятия с участието на 1019 души (от които на 73 души предоставени социални услуги и помощ).


РО Дупница:

І. Организационна дейност: Клубът за социални контакти се посещаваше два пъти седмично във вторник и четвъртък. Общо за периода са осъществени 24 социални контакти от 205 членове, които осъществиха социални контакти чрез активна комуникация помежду си – разменяха си информация, обсъждаха идеи, споделяха мненията си, получаваха социални консултации и др. По предварително съставена програма с членовете се провеждат и социални дискусии на различни теми. През отчетното тримесечие се проведоха и 2 заседания на Районния съвет на РО.

През тримесечието бяха организирани и осъществени следните мероприятия:

1. Събрание с членовете на градските ПО за 3-ти декември, Международен ден на хората с увреждания - присъстваха 35 членове. В ТО също бяха проведени срещи с членовете - ТО Кюстендил – 15 души, ТО Петрич - 8 членове.

2. Информационно събрание на тема „Безплатни билети за пътуване - колко на брой и условия за ползване, намаления - кои са ползвателите” – 27 членове (60-65 г.)

3. Коледно-новогодишно празненство, организирано съвместно от клуба на жените и клуб „Трета възраст” в залата на РО Дупница - присъстваха 30 членове (50-65г.).

4. Честване на рождени дни на – 25 членове (40-50г.).ІІ. Културно масова дейност:

1. Честване на юбилей - 15 години от създаването на ТО Сандански - тържество с концерт на наши самодейци и група деца от училището за деца с увреден слух от гр. София - общо участие от всички членове на РО - 55 човека.

2. Наши самодейци взеха участие в концерт по повод 3-ти декември в гр. Гоце Делчев, организиран от Неврокопската патриаршия. Участници 3-ма, присъствали членове - 23.

III. Социална дейност: Периодично се приемат и попълват документите по чл. 51 от ЗИХУ, а също и изплащането на сумите; членовете се подпомагат при попълване на различни молби - за батерии и слухови апарати, за социална оценка, за ТЕЛК, за детски добавки такива за интеграция и при подаване на документи за пенсиониране. Периодично, съгласно правилника, се предоставят социални помощи на нуждаещите се членове. Периодично се извършват жестови услуги на съюзните членове, които имат нужда от лечение при лични лекари и специалисти, при нотариус, в съда, в болницата, общината и др. институции. За периода са предоставени услуги на общо 108 членове.

IV. Туристическа и спортна дейност: На 3 декември 2015 г. в клуба на РО се проведе вътрешен шах-турнир с 24 участника.

Постигнати резултати:

1. По отношение на организационната дейност - проведени 24 социални контакти и 4 прояви в клуба с общо 345 души.

2. Културна дейност: при реализиране на дейността са проведени 2 мероприятия със 78 души.

3. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 108 души.

4. Туристическа и спортна дейност: проведено 1 мероприятие с 24 души.

Общо за отчетния период са извършени 31 мероприятия с участието на 555 души, вкл. социалните услуги.


РО Хасково:

І. Организационна дейност: За периода бе проведено едно заседание на РС с участието на 6 души.

ТО по места през периода организираха и проведоха различни прояви, в които участваха, както следва: ТО-Кърджали - 84 души; ТО-Харманли - 67 членове и от ТО-Момчилград - 15 души.

Всеки понеделник и четвъртък клубът за социални контакти бе посещаван както следва: 39 души през октомври; ноември - 32 души и декември - 30 души (общо 101 човека).

През отчетното тримесечие бе организирано и проведено честване на юбилярите с 28 души присъстващи членове и коледно-новогодишно тържество с 20 участници.ІІ. Културно масова дейност:

 • На 3.12. с 21 души участвахме в концерт, посветен на Международния ден на хората с увреждания.

IV. Социална дейност: Периодично се приемат и попълват документите по чл. 51 от ППЗИХУ, а също и изплащането на сумите – за периода общо на 43 души; членовете се подпомагат при попълване на различни молби - за батерии и слухови апарати, за социална оценка, за ТЕЛК, за детски добавки такива за интеграция и при подаване на документи за пенсиониране. Периодично, съгласно правилника, се предоставят социални помощи на нуждаещите се членове. Периодично се извършват жестови услуги на съюзните членове, които имат нужда от лечение при лични лекари и специалисти, при нотариус, в съда, в болницата, общината и др. институции.

Резултатите, постигнати през четвъртото тримесечие са следните:

1. По отношение на организационната дейност са проведени 15 мероприятия с общо 321 души.

2. Културна дейност: при реализиране на дейността са проведени 1 изява с 21 души.

3. Социална интеграция и социална дейност: извършени са социални услуги на 10 души.

Общо за отчетния период са извършени 17 мероприятия с участието на 352 души, включително с тези, на които са предоставяни социални услуги.
В заключение, през периода клубовете за социални контакти и тези по интереси в районните и териториални организации на СГБ са провели 314 прояви с участието на 11 612 души.

Подпомагане на центровете по рехабилитация на деца с увреден слух – продължава работата с децата, посещаващи ЦРСГ, включително и тези с кохлеарни импланти, с които се работи по отделна програма. Периодично и постоянно с родителите се води разяснителна работа с беседи и помощни материали, за да могат да продължат работата с децата си в домашна обстановка.

Специалисти от центъра редовно посещават и оказват помощ на място на кабинетите по места в Плевен, Стара Загора, Хасково и Варна.

Усилията са насочени към развитие и използване на остатъчния слух на децата, формиране и развитие на речта им като средство за общуване, стимулиране на общопсихическото развитие на децата, а също и следоперативна рехабилитация на деца с кохлеарна имплантация.

Видеоцентърът към СГБ - вече е включен в действие новият сървър и на него са качени както сайтът на СГБ, така и цялата видеоинформация; периодично се оказва помощ на районните и териториални организации при поддръжката на компютърната техника. Съвместно с направление „Медии и ПР” видеоцентърът публикува два видеоклипа с участието на глухи млади хора – „Промяната, която искаме да бъдем” и „Жестовият език – време за действия”. В тези клипове, създадени с цел да се информира обществеността чрез жестов превод и субтитри, са показани всички стъпки, които СГБ е предприел по въпросите на жестовия език и в синхрон с приетия от МС План за действие 2015-2020, точка 4. от който касае жестовия език и свързаните с него услуги за хора с увреден слух.

С цел по-доброто информиране на хората с увреден слух и в духа на новата медийна политика в СГБ, стартира публикуването на видеоклипове с жестов превод и субтитри в сайта на СГБ.Центърът за развитие на ЖЕ подпомага различни институции и ведомства, имащи за цел да пропагандират изучаването на жестовия език, като помощно средство за по-добро образование на глухите деца и информираност на възрастните, подготвя материали по организацията на новите курсове по ЖЕ, стартиращи през м. Септември. Подготовка на формуляри и бланки на Центъра за обучение за новата учебна година.Участие на експертно нива в работна група за изследване на жестовия език/ЖЕ/.

Международна дейност През м. октомври екипа по разработката на жестов език проведе контакти за включване в проект на СФГ за участие в експертни групи, свързани с достъпа до технологии, жестовия език, образованието за глухи.

През м. ноември бе изпратен отговор до Молдова във връзка с

поканата от Обществото на глухите в Република Молдова СГБ да уважи с присъствие 75-годишнината им. В края на годината се проведе уточняване по няколко международни мероприятия, чието провеждане предстои през следващата година. Бяха изготвени писма до Агенцията за социално подпомагане към МТСП във връзка с готовността на държавата да подкрепи финансово проекта за изграждане на Център за жестови услуги в СГБ по примера на други държави.Издателска дейност – в. „Тишина” и специализирани издания - За периода са издадени останалите броеве на вестник „Тишина” (общо за годината са 22 броя), съдържащи актуална информация за гражданите с увреден слух. Това са разнообразни материали, отразяващи живота и проблемите на нечуващите хора, новостите в областта на сурдологията, запознаване с новоприетите нормативни актове, коментари от специалист, юридическа консултация, съобщения за провеждането на различни съюзни изяви и др.

През месец ноември гост в СГБ бе известният фитотерапевт и носител на наградата „Парацелз” от Украйна д-р Татяна Синкевич, с диплом „най-добър натуропат на Европа”, която изнесе лекция и демонстрация по китайска пулсова диагностика в залата на СГБ. Посещението на д-р Синкевич бе пространно отразено във всички медийни звена на СГБ – в. „Тишина”, официалният сайт на СГБ, официалната страница на СГБ във Фейсбук.Социално подпомагане членовете на СГБ - средствата от държавния бюджет за подпомагане на членовете на СГБ ежегодно се разпределят от УС и се отпускат по правилата на утвърдена наредба от УС на СГБ.

Съгласно изпратените указания с разпределението до всички районни организации през 2015 година са подпомогнати 241 нуждаещите се членове с 34 600 лв


Председател:

(Николай Нинов)

12.01.2015 г.София

Прил. 1- 31.12.2015 г.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница