Инструкция за свързване на фискални устройства сДата18.01.2017
Размер119.84 Kb.
#13002
ТипИнструкция
Инструкция за свързване на фискални устройства с PharmaStar

версия 1.58.25(126)
  1. Обща информация

PharmaStar може да управлява касови апарати с фискална памет в режим фискален принтер и фискални принтери, с помощта на драйвер специфичен за всеки един тип фискално устройство (ФУ). PharmaStar комуникира по два начина с драйверите: чрез командни файлове които съдържат инструкции и данни за касовия бон, който ще се печата и чрез директно извикване на функции от някаква библиотека. Драйверите обикновено се предоставят от производителя на ФУ или от трети лица, производители на софтуер за такива устройства. Драйверите биват три вида в зависимост от решението на производителя:

    1. приложение под DOS или Windows, което PharmaStar стартира в момента на издаване на касова бележка, като параметрите се подават през командния ред. Параметрите обикновено са името на командния файл и порта, на който е вързано ФУ.

    2. приложение под Windows, което сканира директория за файлове с определено разширение. PharmaStar създава в директорията файлове с очакваното разширение, когато се издава касова бележка и драйверът когато открие файла, го изпраща към ФУ.

    3. Windows библиотека за динамично свързване (dll) или COM компонент, PharmaStar директно извиква функции от библиотеката, които управляват ФУ.

ФУ се свързват чрез COM порт към компютъра. Ако компютърът няма наличен и работещ COM порт може да се използват адаптери от вида “USB to Serial”, “USB to RS232” като се инсталира съответен драйвер.
  1. Настройка на ФУ:

Повечето касови апарати имат нужда от програмиране на някои параметри за да работят под управление на персонален компютър. За настройката на тези параметри се обърнете към сервизния техник обслужващ касовите апарати на аптеката.


  1. Настройка на драйвера за ФУ.

Настройките на драйверите са различни за различните типове ФУ и за различните видове драйвери. За драйвери тип а) е достатъчно драйвера да се инсталира в някаква директория например c:\fprint, c:\casa, c:\cashfile. Името на директорията не трябва да съдържа интервали. Драйверът трябва да се лицензира за съответния касов апарат, ако е необходимо. Лицензирането става по инструкция от производителя на драйвера.
За драйвери тип b) трябва да се настрои директорията, която да се сканира, разширението на файловете с касови бонове, DOS или windows кирилица ще бъдат файловете За драйвери тип c) не са необходими настройки на драйвера, освен при фискален принтер Датекс FP1000 и при някои други случаи описани по-подробно в следващата точка.


  1. Свързване на PharmaStar с различните видове касови апарати и фискални устройства.


PharmaStar поддържа два вида настройки на фискалното устройство: Локални за работно място и централизирани(общи) за аптеката. Видът на настройките се определя от параметъра Периферия 1/3 - Параметри с # - с две стойности – Общи за аптеката и Локални за работното място. Смяната на стойността на този параметър изисква затваряне на диалога и отварянето му наново за да влезе в сила новата стойност!
Ако касовите апарати са еднакви в аптеката, оставете стойността по подразбиране – Общи за аптеката и преминете към следващите параметри. Ако сте избрали Локални за работното място, трябва да се настроят фискалните устройства на всички работни станции. Това става, като се стартира PharmaStar последователно на всеки един компютър и се избере меню Номенклатури - Системни – Настройка на периферия – Периферия 1/3(или Ctrl+Shift+0), извършат се необходимите настройки и се натисне бутона ОК или клавиш F3 (ако разделителната способност на монитора е по-малка от 1024х768 бутоните ОК и Отказ в диалога не се виждат).
Параметърът Номенклатури – Системни - Основни параметри - страница Работни параметри 2/6 - Касов бон нулеви продажби трябва да има стойност НЕ, за да не се пращат към касовия апарат артикули и продажби с нулева стойност!
По-нататък са описани всички видове фискални устройства, които се поддържат от PharmaStar и необходимите настройки на драйверите и на PharmaStar.


Вид фискално устройство

Име, тип на драйвер, пояснения

Настройки драйвер

Настройки PharmaStar

4.1. Касови апарати и фискални принтери на Датекс – всички модели

FPrint Win

Платен


Тип а

При инсталиране сменете програмната директория от c:\program files…

на c:\fprint. След инсталацията стартирайте FPrint.exe

натиснете бутона Settings:

1.Devices – избира се типа касов апарат,

2.Type of answer – classical

3.Answer in the same file – отметка

4.DOS text – отметка

5.Baud rateтрябва да се избере същата скорост, както е програмиран касовият апарат. (повечето КА по подразбиране са установени на 4800, фискалните принтери по подразбиране са на 9600, с изключение на FP1000, който е на 115200)


Тип: Датекс

Директория/файл: пълният път до FPrint.exe C:\FPrint\FPrint.exe

COM порт: изберете COM-порта, към който е свързан касовият апарат.

Вид плащане (НЗОК): 2

Вид плащане (безкасово): 14.2. Касови апарати и фискални принтери на Датекс – всички модели

FPrint Win

Платен


Тип b

Инсталирайте и направете настройки, както е указано в т.4.1

Изберете опцията Resident mode,

Настройте:

Executable file directory: c:\temp

Executable file name: cash.inp

Executable file options: Delete file

Answer file directory: c:\temp

Answer file options: Constant name


Тип: Датекс

Директория/файл: c:\temp

Вид плащане (НЗОК): 2

Вид плащане (безкасово): 14.3.Касови апарати Датекс MP 500, MP 500T, MP 50, MP55, Samsung ER250,

Оргтехника Елка 752, Елка 752-02


Cashfile, платен, DOS

Тип а

Инсталирайте/копирайте в директория C:\Cashfile

Тип: Датекс

Директория/файл: пълният път до cashfile.exe C:\cashfile\cashfile.exe

COM порт: изберете COM-порта, към който е свързан касовият апарат.

Вид плащане (НЗОК): 2

Вид плащане (безкасово): 1

4.4.Касови апарати Датекс - MP 500, MP 500T, Samsung ER250,

MP 500TR


Касови апарати Оргтехника – Елка 752, Елка 752-02, 952 Маxi

Textcell, платен закупува се от фирма Касист.

Тип b

Инсталирайте в директория по подразбиране. Стартирайте TextSell.exe, натиснете десен бутон върху иконката до часовника, изберете Configure, страница Directories:

Input path: c:\temp\

Output path: c:\temp\

Страница Encoding And Actions:Encoding: DOS

Изисква се лицензиране! Направете шорткът към TextSell.exe в StartUp

директорията на потребителя, за да се стартира автоматично драйвера със стартирането на Windows!


Тип: Датекс

Директория/файл: път до директорията с командните файлове например C:\temp

Вид плащане (НЗОК): 2

Вид плащане (безкасово): 1

4.5.Фискален принтер Датекс FP550, FP3530

FP3530ComServer версия <= 2.0.0.444,

Безплатен,

Изтеглете от (тук)

Тип c


Инсталация по подразбиране, Ако потребителят, който ще работи с PharmaStar няма администраторски права трябва да му се дадат права за четене и писане в ключа от регистъра на Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DATECS\Registrations\FP3530 (десен бутон Permissions…)

Тип: ФП Датекс версия <= 2.0.0.444

COM порт: изберете COM-порта, към който е свързан касовият апарат.

Вид плащане (НЗОК): 0

Вид плащане (безкасово): 0

Скорост на комуникация: 9600 или празно

4.6.Фискален принтер Датекс FP1000

FP3530ComServer версия >= 2.0.0.494,

Безплатен,

Изтеглете от тук.

Тип c


Инсталация по подразбиране, след инсталацията FP3530.exe се подменя със следното exe текуща версия, но не е качена на сайта на Датекс.(версията от сайта на Датекс не работи добре!) Ако потребителят не е администратор, трябва да му се дадат права за четене и писане в ключа от регистъра на Windows, както в предния случай. Стартирайте FP3530.exe, десен бутон в/у иконката до часовника, Control Panel, Fiscal printer type: Bulgarian

Fiscal printer model: FP1000

Тип: ФП Датекс версия >= 2.0.0.494

COM порт: изберете COM-порта, към който е свързан касовият апарат.

Вид плащане (НЗОК): 0

Вид плащане (безкасово): 0

Скорост на комуникация: 115200

4.7.Касови апарати Оргтехника Силистра Елка Микро 03, Елка 703

FiskPrinter

Да се използва само в аптеки които не работят с НЗОК! Безплатен, изтеглете от тук. Тип b
Разархивирайте в произволна директория. Редактирайте файла

FiskPrinter.ini:

ComNo=1 посочете номера на COM порта

Path=c:\fp\ посочете директория за командните файлове

Raz=bon посочете разширението на командните файлове. Направете шорткът към FiskPrinter.exe в StartUp директорията на потребителя, за да се стартира автоматично драйвера със стартирането на Windows!

Този драйвер не поддържа смесени плащания необходими за работата с НЗОК!Тип: Елтрейд

Директория/файл: път до директорията с командните файлове например C:\fp

Разширен печат: ДА- 20 символа за име артикул

НЕ - 12 символаDOS кирилица: ДА

4.8.Касови апарати Оргтехника Силистра Елка 2000, Елка 700Т, Елка 900Т, Елка 2007, Елка 704, Елка 943, Елка Микро 04

CASHPRN

Безплатен

Изтеглете от тук

Тип а


Разархивирайте в директория c:\cashprn

Тип: Оргтехника(CASHPRN)

Директория/файл: път до cahsprn.exe например C:\cashprn\cashprn.exe

COM порт: изберете COM порта, към който е свързан касовият апарат.

Вид плащане (НЗОК): 3

Вид плащане (безкасово): 2

DOS кирилица: НЕ


4.9.Касови апарати Елтрейд,

Оргтехника Елка 803, Елка 703, Елка 853, Елка 953, Елка МИКРО

DriverFiscalPrinter

Закупува се от ЕлтрейдТип b

Има две версии на драйвера, старата е за апарати произведени преди 2007 и за Елка**3, новата е за апарати произведени след 2007г.

Инсталация по подразбиране въведете серийния номер който сте получили от Елтрейд,

Стартирайте ECRPrinterDriver.exe, десен бутон в/у иконката до часовника, Покажи контролен панел – Опции - Работна директория: c:\temp\Разширение на файловете за печат: *.bon

Номер на сериен порт: въведете номера на COM порта към който е свързан КА.

Натиснете Потвърди.Тип: Елтрейд

Директория/файл: път до директорията с командните файлове например C:\temp

Вид плащане (НЗОК): 3

Вид плащане (безкасово): 2

Разширен печат: ДА- 20 символа за име артикул

НЕ - 12 символа – Параметърът за разширен печат да се включва само ако драйверът на Елтрейд поддържа този формат!DOS кирилица: НЕ

4.10.Фискални принтери Елтрейд - Epson TM, Eltrade FPP800


DriverFiscalPrinter

Закупува се от ЕлтрейдТип b

Инсталация по подразбиране въведете серийния номер който сте получили от Елтрейд,

Стартирайте FiscalPrinterDriver.exe, десен бутон в/у иконката до часовника, Settings – Път към файловете за печат: c:\temp\Номер на сериен интерфейс: въведете номера на COM порта към който е свързан ФП.

Натиснете Потвърди.Аналогично на 4.9

4.11.Касови апарати Електроника

Main.exe

DOS приложение

Тип а

Инсталирайте/копирайте програмните файлове в директорията, в която е инсталирана PharmaStar.

Драйверът за касовите апарати Електроника не поддържа безкасови плащания необходими за работата с НЗОК!
Тип: Електроника

Директория/файл: път до main.exe например:

C:\main\main.exeCOM порт: изберете COM порта, към който е свързан касовият апарат.

Другите параметри не се променят.4.12.Касов апарат/фискален принтер Карат/Зека

Fprwin

Безплатен изтеглете от тук.Тип а

Трябва да е последната версия, тъй като по-старите очакват малко по-друг формат на файла!


Разархивирайте файловете от папката FPrwin в директория c:\FPrwin

Тип: Карат/Зека

COM порт: изберете COM порта, към който е свързан касовият апарат.

Директория/файл: път до fprwin.exe, например c:\fprwin\fprwin.exe

Вид плащане (НЗОК) – 2

Вид плащане (безкасово) - 1

Позволява смесени плащания(Карат) – ДА (само ако фискалният принтер или касовият апарат имат такава функция)

При първо влизане в екрана за продажби PharmaStar изисква да се въведе сериен номер на фискалното устройство. Въвеждат се само цифрите. Смяната на серийния номер става от меню Обработки – Фискален принтер – Въвеждане/смяна на сериен номер4.13. Касов апарат/фискален принтер Карат/Зека

Zeka Fiscal Printer Server

Безплатен изтеглете от тук.Тип b

Инсталирайте по подразбиране. Стартирайте Zeka Fiscal Printer Server

от Start менюто на Windows.

Натиснете Add, Изберете COM порт, към който е включен касовият апарат, Въведете директорията, в която ще се записват командните файлове (Например c:\karat\*.txt). Изберете Encoding: Windows. Натиснете ОК, след това Apply и Hide. Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на драйвера,която се намира до часовника. Изберете Start. Направете шорткът към ZFPRServer.exe в StartUp директорията на потребителя, за да се стартира автоматично драйвера със стартирането на Windows! Добавете параметрите -start

–hide в полето Target (десен бутон – Properties на шорткъта)по следния начин:"C:\Program Files\ZFPRServer\ZFPRServer.exe"

-start -hide


Тип: Карат/Зека

Директория/файл: Въведете директория за командните файлове (Например c:\karat).

Вид плащане (НЗОК) – 2

Вид плащане (безкасово) - 1

Позволява смесени плащания(Карат) – ДА (само ако фискалният принтер или касовият апарат имат такава функция)

При първо влизане в екрана за продажби PharmaStar изисква да се въведе сериен номер на фискалното устройство. Въведете 123 и натиснете ОК.4.14. Касов апарат/фискален принтер Дейзи

FiscPrnDLL.dll

Разпространява се с ъпдейтите на PharmaStoreТип c

Няма

Тип: Дейзи

COM порт: изберете COM порта, към който е свързан касовият апарат.

Брой символи на ред: може да се зададе максималния брой символи, които да излизат при печат на имената на артикулите – различен при различните модели касови апарати. Подразбиращата се (когато е 0) стойност зависи от стойността на параметъра Печат на отстъпката – на един ред – 22 символа, на два реда 12 символа.

Паролата на оператора е 1111 ако е различна въведете я от Номенклатури – Системни - Настройка на периферия!

Продажбите за свободна отиват в департамент 1, за НЗОК в департамент 2!


4.15. Фискален принтер ND77 Wincore Nixdorf

Nd77.dll

Разпространява се задно с PharmaStar.Тип c

Няма

Тип: ФП ND77

COM порт: изберете ком-порта, към който е свързан ФП.

4.16. Касови апарати ЗИТ 2007 , ЗИТ2007Р, ЗИТ 2007С,

ЗИТ 3005, ЗИТ 3005Р


ZITComServer

Безплатен

Изтеглете от тук. Инсталирайте на всяка станция свързана с касов апарат!

Тип c


Няма

Тип: ЗИТ2007/3005

COM порт: изберете COM-порта, към който е свързан КА.

Скорост на комуникация: 9600 или на каквато е настроен КА

Паролата на оператор 1 трябва да е 1.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница