Живот между преражданиятастраница6/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
nyuton3
ВСТЪПИТЕЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ
3А ДА БЪДЕ ПРЕЖИВЯВАНЕТО ПЪЛНОЦЕННО, трябва още на първата среща да установите це­лите на клиента и да му разясните своя метод. Най-ефективните сеанси се получават, когато той е запознат предварително с процедурата. Това не отнема нищо от тайнствеността и величието на самото преживяване. Обикновено обяснявам, че двамата ще бъдем спътници в духовния свят. Разбира се, ще трябва да се запознаете с неговата история и особено дали някога е бил под хипноза. Ка­то специалисти по ЖМП, повечето ви духовни регресии ще бъдат с хора от други градове. Ако клиен­тът заяви, че предишното хипнотично преживяване е станало неочаквано за него или по някакъв начин му е било неприятно, трябва да го разпитате подробно при какви обстоятелства се е случило това. Ако има някакви резерви към хипнозата, веднага се заемете с тях, иначе рискувате той сам несъзнателно да сабо­тира процеса. Обикновено на клиенти, които живе­ят далече от кабинета ми и никога не са се подлагали на хипноза, препоръчвам първо да отидат при хипно­тизатор в своя град, за да установят дали са способ­ни да изпаднат в транс. Това спестява време и пари както на тях, така и на мен. Някои пожелават да дой­дат въпреки отрицателните резултати при хипноти­затора и аз нямам нищо против.
Доста клиенти, които вече са се подлагали на хип­ноза, казват: „Не мисля, че миналия път наистина заспах". Никой не си е направил труда да им каже, че ако наистина заспят, не ще могат да отговарят на въпросите. Знам, че звучи странно, но не са били ос­ведомени, че промененото състояние на съзнанието по време на транс и делта-сънят са две различни не­ща. Така че обяснявам на клиента различните етапи на хипнозата и колко дълбока ще бъде тя. Това е важно, защото дълбочината на транса при ЖМП хип­нозата е ново преживяване — дори за онези, които Вече са се подлагали на хипноза.
Искам клиентите ми да разберат нещичко за ме­ханизма на хипнозата, без да ги товаря с клинични факти. Прекаленото количество техническа инфор­мация в ранните етапи на сеанса запълва мислите на някои клиенти с това как трябва да се чувстват. От друга страна, искам клиентът ми да разбере, още преди да сме започнали, защо ще отделим толкова много време на упражненията по физическа релакса­ция и визуализация — за да се подготвим за подходя­щата дълбочина на транса в духовната регресия. В основни линии ограничавам обсьждането на проме­нените състояния на съзнанието до следното:
А. Бета-сьстоянието е напълно будното състоя­ние на съзнанието.
Б. Алфа-състоянията включват леко, средно и дъл­боко ниво на транс.
1. По-леките етапи са онези, които обикновено из­ползваме за медитация.
2. Средните като общо се свързват с Възстано­вяване на спомени от детството и минали травми.
Този етап е подходящ за модифициране на поведени­ето, например за отказване от тютюнопушенето или напълняване (отслабване).
3. Дълбоките алфа-състояния Включват Възстано­вяване на спомени от минали прераждания.
В. Тета-състоянието се намира на границата със загубата на съзнание и разкрива областта на свръх-съзнанието, т.е. духовния ни живот между преражданията.
Г. Делта-състоянието е фазата на дълбок сън.
Обобщавам тази информация, като казвам на кли­ента, че всички тези етапи образуват естествени­те процеси на заспиване и събуждане, през които пре­минаваме всяка вечер и сутрин. Не се впускам в обяс­нения, че двата процеса могат да работят едновре­менно в различни части от мозъка, за да улеснят сло­весните реакции. Също така бих ви препоръчал да из­бягвате сведенията за колебанията в мозъчните въл­ни, макар че би било интересно да се отбележи, че в несъзнателното по-дълбоките алфа- и тета-вьлни включват по-силни, по-отворени енергийни колеба­ния, които очевидно разкриват спомените на душа­та.
В лек разговор се опитвам да представя по-опрос­тено променените трансови състояния, за да разсея^ всякакви притеснения на клиента, че хипнозата е не­що мистериозно или неестествено. В случая много полезни са косвените внушения под формата на раз­лични истории. Зная, че някои хипнотерапевти за по-голям ефект се стараят да запазят мистериозност-та на транса. Но както вече казах, аз искам ЖМП
клиентът да чувства, че това е съвместна работа. Когато се включва активно и приема, че има конт­рол върху дълбочината на транса, получавам негово­то по-активно съдействие в дългите фази на задъл­бочаването.
Особено ценно е по време на встъпителното съ­беседване между вас и клиента да се установи дове­рие. Докато разсъждавате върху неговия житейски път, той анализира вашите знания, увереност, чув­ствителност и възприемчивост. Дори Вече да се е подлагал на връщане в минали прераждания, преживяването му по време на ЖМП хипнозата ще е много по-интензивно, защото включва неговото безсмър­тие.
Целта ми по време на встъпителното събеседва­не е да разсея всякакви тревоги на клиента относно онова, което ще открие за себе си. Обяснявам му кол­ко много хора преди него са се чувствали окрилени от резултатите. Не искам да очаква, че може да пре-живее някакви силно емоционални сцени. Все пак във всеки сеанс има моменти, когато клиентът се натък­ва на емоционални прегради.
Някои от тях ще бъдат във фазите, когато от­крива истинската си същност, грешките, които е правил, и нивото си на развитие. В такива момен­ти някои хора се чувстват обезкуражени, но с тече­ние на сеанса това отминава — става им ясно, че грешките са част от израстването.
Вашият клиент ще види спокойствието на свое­то съществуване в духовния свят и ще усети кол­ко състрадание, милост и любов го обгръщат там. Това преживяване е така утешително и вдъхновяващо, че след като му отправите постхипнотичните внушения, той ще запомни на съзнателно ниво тези красиви видения от духовния свят и ще напусне ка­бинета ви с нови надежди за сегашния си живот.
По време на Встъпителното събеседване обясня­вам на клиента, че ще го отбеда обратно у дома по начин, който е и напълно освобождаващ. Докато мис­лите му са в отвъдното, той ще бъде откъснат от суматохата на нашия материален свят. Ето защо по­някога в края на духовната регресия клиентът се съп­ротивлява на извеждането от хипноза. Казвам му, че отиването в духовния свят ще бъде като да гле­да филм за себе си. Когато влезем в тъмното кино, без да знаем сюжета на филма, ни се струва, че сце­ните се движат мудно. По-късно, когато се запозна­ем със събитията, нещата ще се развиват по-бързо, сякаш човекът зад прожекционния апарат е увеличил скоростта. Причината е, че обектът скоро става част от сцените и бива увлечен в действието.
Обсъжданията преди действителния сеанс са от голямо значение, защото клиентът трябва да се чув­ства максимално спокоен. Имайте предвид обаче, че механичният успех на самата хипноза не зависи от мотивацията на обекта. Колкото и да иска това, не­податливият на хипноза човек няма да изпадне лес­но в дълбок транс.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница