Клинични тестове за установяване на смърт при трайно и необратимо увреждане на функциите на главния мозък, включително и функциите на мозъчния стволДата27.10.2018
Размер107.5 Kb.
#102271
ТипПротокол

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

......................................................................................................................................

(наименование на лечебното заведение)


Протокол №..................... /.................... г.

Протокол за установяване на смърт при трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на

мозъчния ствол

* За установяване на смъртта отговорите по всички точки трябва да са "ДА", освен в случаите по чл. 12, ал. 2.** В случаите на чл. 12, ал. 2 в колони 2 или 3 се отбелязва обстоятелството, че съответният клиничен тест не може да бъде извършен.

1

2

3

Клинични тестове за установяване на смърт при трайно и необратимо увреждане на функциите на главния мозък, включително и функциите на мозъчния ствол

Първи клиничен преглед

Втори клиничен преглед

Дата, час: ......

Дата, час: ......

.........................

.........................

1. Уведомени ли са роднините или най-близките на индивида, че ще се установява смърт като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол?

 ДА НЕ2. Известна ли е причината за комата и достатъчна ли е тя, за да доведе до необратима загуба на цялата мозъчна функция?

 ДА НЕПри кома с неизвестна причина – т. е. при липсващи данни за травма, мозъчен инсулт или хипоксично-хипотензивна мозъчна увреда, е необходимо задълбочено търсене на причината преди процеса на определяне на смъртта като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол.

3. Пациентът намира ли се в дълбока, ареактивна кома, на изкуствена белодробна вентилация?

 ДА НЕ

 ДА НЕ

4. Изключени ли са хипотермията (Т<32° С), хипотензията (средно артериално налягане < 55 мм Нg) и ЦНС депресанти като обратими причини за мозъчна увре- да? Изключено ли е влиянието на мускулните релаксанти върху неврологичното изследване?

 ДА НЕ

 ДА НЕ

а) Нивата на ЦНС депресантите и мускулните релаксанти (ако се допускат такива) се определят клинично.

б) Смъртта като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол, не може да се установи при наличието на хипотермия.

в) Наличието на шок (средно артериално налягане <55 мм Нg) не позволява декларирането на мозъчна смърт. Необходимо е включването на пресори за поддържане на САН>55 мм Нg.

г) В случай на наличие на ЦНС депресанти или мускулни релаксанти, които биха допринесли за влошения неврологичен статус, но мозъчната ангиография демонстрира липса на интракраниален кръвоток, преминете към т. 5.

5. При наличие на двигателна активност тя дължи ли се единствено на функцията на гръбначния мозък?

 ДА НЕ

 ДА НЕ

а) Заемането на определена поза, спонтанните движения, треперенето не позволяват установяване на смъртта;

б) Реакция (двигателна или вегетативна) на болкови дразнители, приложени в зоните, сетивно инервирани от ЧМН, както и двигателна реакция на лицевата мускулатура на болка изключват установяване на смъртта;

в) Наличието на дълбоки сухожилни рефлекси, както и на стереотипни флексорни отговори на крайниците (рефлексна дейност на гръбначния мозък) не изключва установяването на смъртта;

г) При индивиди с трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол, са възможни странни движения със спинален произход (движения на рамото, контракция на интеркосталната мускулатура без постигане на дихателен обем и пр.). В редки случаи при изключване от дихателния апарат се наблюдава флексия на главата и тялото за няколко секунди, при което индивидът "сяда" в леглото с разперени ръце, след което тялото се отпуска обратно в легнало положение ("белег на Лазар").

6. Липсват ли корнеален рефлекс и зенични реакции на светлина?

 ДА НЕ

 ДА НЕ

7. Липсват ли отговори на калоричните проби с леден серум след визуален преглед на тимпаничните мембрани?

 ДА НЕ

 ДА НЕ

8. Липсват ли фарингеални и кашлични рефлекси?

 ДА НЕ

 ДА НЕ

9. Липсва ли окуло-кардиален рефлекс или реакция на атропин?

 ДА НЕ

 ДА НЕ

а) окуло-кардиален рефлекс липсва, когато не се наблюдава забавяне на сърдечната честота с повече от 10 % от изходната при натиск на двете очни ябълки в продължение на 15 сек;

б) реакция на атропин липсва, когато не се наблюдава повишаване на сърдечната честота с повече от 10 % от изходната след венозно болусно приложение на атропин хидрохлорид 0,05 мг/кг т. т;

в) Атропиновият тест да се извършва през венозна линия, през която не се вливат катехоламини.

10. Липсват ли дихателни движения при апнеичния тест, който е продължил минимум 5 (пет) минути и са документирани РаСO2 над 55 мм Нg с рН < 7,40? ДА НЕ

а) Апнеичният тест трябва да се изпълнява с изключително внимание!

б) Апнеичният тест се изпълнява след всички други тестове.

в) Апнеичният тест се изпълнява при условия на намаляване на риска от хипотензия и хипоксия.

Кислородната добавка в дихателните пътища (поток 6 л/мин.) снижава риска от хипоксични усложнения. В случай че артериалното налягане спадне значително по време на теста, то той се прекъсва и се взема артериална кръв за определяне дали РаСO2 е над 55 мм Нg или се е покачило с повече от 20 мм Нg спрямо нивото отпреди стартирането на теста. Ако това е така, се приема, че е установена смъртта.

11. Установен ли е един от следните четири критерия (А, Б, В, Г)? ДА НЕКритерий:

А. Точки 4 до 9 са потвърдени при най-малко две из- следвания, отделени с поне 12 (дванадесет) часов интервал едно от друго, и апнеичният тест (т. 10) установява смъртта като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол. "А"
Б. 1. На т. 4 до 9 е отговорено с "ДА". "Б"

2. ЕЕГ изследване, направено двукратно през интервал от 6 (шест) часа, показва изоелектрична тишина.

3. Второ клинично изследване най-малко 2 (два) часа след първото отговаря на т. 4 до 9 с "ДА" и апнеичният тест (т. 10) установява смъртта като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол.
В. 1. На т. 4 до 9 е отговорено с "ДА". "В"

2. Липсва интракраниален кръвоток, доказан инструментално.

3. Второ клинично изследване най-малко 2 (два) часа след първото отговаря на т. 4 до 9 с "ДА" и апнеичният тест (т. 10) установява смъртта като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол.
Г. В случаи че е невъзможно определянето по т. 4 до 9 поради увреди или условия, затрудняващи тестовете (на- пример тежка лицева травма, водеща до невъзможност за изпълнение на калоричния тест), се прилагат следните критерии: "Г"

1. Всички тестове, на които е отговорено с "ДА".

2. Липсва интракраниален кръвоток.

3. Второ клинично изследване най-малко 2 (два) часа след първото отговаря на всички приложими точки с "ДА" и апнеичният тест (т. 10) установява смъртта като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол.

След като изпълнихме всичките описани точки, установихме смъртта на:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
на .............. г., ЕГН ............................., ИЗ № ............................................................................

Дата .................. час .............. мин............

Установили смъртта:1. Д-р ..........................................................

Подпис: ......................


2. Д-р ..........................................................

Подпис: .....................


3. Д-р ...........................................................

Подпис: .....................
Протокол за установяване на смърт при трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница