Книга за учителя, набавяща стратегии и методически решения за въвеждането на проблематиката, свързана с Европейската конституция в гимназиалното образованиеДата25.08.2016
Размер164.46 Kb.
#7188
ТипКнига
НПО ИЗДАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Антонина Желязкова

Албански перспективи“Теренни проучвания

Спешна антропология том 2

Издателство: IMIR2003

Съдържа три теренни проучвания от 2001 и 2002г. В Черна гора, Македония и Гърция. Изследвано и проследено е на терен дали се потвърждава теорията на А. Смит за паннационализмите, или т.нар. иредентистки национализми.През четири години на пряк досег и активно общуване с албанците в различни държави и области е установено, че част сред от албанските лидери (особено в Косово и Македония) формирането на подобни нагласи, както и опити за мобилизация на общностите за тяхната реализация. Според автора, това потвърждава идеята на Смит, че „ след независимостта движенията, чиито представи за нация остават предимно етнически и генеалогически, ще се стремят да се разширяват като включват етнически „родственици“, които живеят извън настоящите граници на „етническата нация“ държава чрез съюз на културно и етнически подобни етнически национални държави“.
Международен център по проблемите на малцинствата

и културните взаимодействия

2002

1992 – 2002

10 години IMIR
Красимир Кънев

Увод в правата на човека

Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

И „Сиби“, 2009

Представени са международни стандарти за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Анализирани са разпоредбите на международните договори, забраняващи подобно третиране.
Фондация „Междукултурно сътрудничество“

Европейската конституция в българското образование

2005

Книга за учителя, набавяща стратегии и методически решения за въвеждането на проблематиката, свързана с Европейската конституция в гимназиалното образование.
Съставител Петър-Емил Митев

Център за изследване на идеологиите

Избори`94

идеологически, социално-психологически и

социолингвистични аспектите

И „Лик“, 1999

Разочарованието от политиците е тенденция в масовата психология. Съзнанието, че „ние“ сме ги избрали, предизвиква колебания, преориентация и апатия.

Изследването, чиито основни резултати се съдържат в тази книга, е посветено на едномесечната предизборна борба, която завършва с вота на 18 декември 1994г.
Здравеопазването

Между незавършените реформи и предизвикателствата на кризата

Дискусия

Международен панаир гр. Пловдив, 2010

И.:Администрацията на Президента, 2010

Дискусията е в рамките на инициативата на Президента на Републиката за подготовка и обществено обсъждане на националната стратегия „България 2020“.

Акцентът е поставен върху правото на равен достъп до здравна помощ, ограничаване на скъпоструващото лечение в болниците чрез въвеждане на активна профилактика и превенция, както и поставяне на пациента в центъра на здравната реформа.
Към нов модел на училищното образование

И.:Администрацията на Президента, 2010

Дискусия, Благоевград, 2010

Обобщен материал, подготвен на основата на дискусията по проблемите на училищното образование.
Заетост

В условията на криза и предизвикателствата на новия растеж

Дискусия, София 2010

И.:Администрацията на Президента, 2010

Обобщен материал, подготвен на основата на дискусията по проблемите на заетостта.
Ромски културен магазин (списание)

Horizonto

2004
Бен-Ами Шилони

Евреите и японците

Преуспелите аутсайдери

Издателски център „Шалом“

ИК „Петекстон“

Книгата има за цел да съпостави богатото културно наследство на евреите и японците и историческия им опит от древността до наши дни и да проследи въздействието им върху поведението на двата етноса. Тя разглежда и взаимодействието на „преуспелите аутсайдери“ с християнския Запад и контактите между евреи и японци в бурния поток на тяхната съвременна история.
Анна Кръстева

Имиграцията в България

МЦИМКВ 2005
Общи Балкани

Млади автори

Първи книги

Ива Кюркчиева

Светът на българите мюсюлмани от тетевенско

Преход към модерността

IMIR, 2004

Изследователския текст в книгата е интересен и полезен за различни читателски кръгове. Той е адресиран преди всичко към специалистите етнолози, историци, социолози поради богатата и многопластова теренна информация. В книгата се разкрива действието на основните социални институции: семейство и родствената мрежа. Чрез тях общността на българите мюсюлмани в тетевенско съхраняват своята идентичност, променяйки едни, но и твърдо стабилизирайки други компоненти на традиционния модел на ежедневието и в своята обичайна система. В хода на този продължителен процес механизмът на роднинската взаимопомощ в значителна степен надхвърля обхвата си, за да се превърне във фактор за приспособяването на отделния индивид и на цялата група към изискванията на модерността.
Платформа „Социални политики“

Бяла книга: ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи.

Стратегически документ 2009

След провеждането на редица политики с различен социален ефект, и присъединяване на България към ЕС е налице общ консенсус за това, че реформата на социалната система е започнала, както и съгласие за това, че тя „буксува“ и не води до резултатите, които се очакват от нея. В провежданата политика липсва цялостен и и синхронизиран подход за приобщаване и активно включване на различните уязвими групи.

Бялата книга изяснява необходимостта от систематично излагане на отправните принципи отразени в стратегическия документ „Визия за реформата в грижата за деца“ и План действие към нея.
Ambassade van het

Koninkrijk der Nederland

Ейджизмът като проблем (отношенията между поколенията)

Общество за нова България, 2004

Ейджизмът или дискриминацията на основата на възрастта е все още слабо познат проблем за нашето общество. Той се проявява, както на пазара на труда, в здравеопазването, така и във всекидневния живот. Той има не само своите социални и икономически предпоставки, но и морална страна, която е въпрос на култура, възпитание и да голяма степен изисква познанието на проблема.
Българското училище

Ключ към общество и икономика на знанието

Дискусия

Форумът събира на едно място учители, директори на училища, учени и експерти, народни представители, представили на държавната и местната власт, неправителствени организации и медии. Обсъждани теми:

Ролята на съвременното образование в страната и необходимостта от нов прочит на основополагащи начала на българското просветно дело;

Нуждата от нов модел на училищното образование, който да допринесе за изграждането на общество и икономика на знанието;

Ключовата връзка между средното и висшето училище;

Трудовата и професионалната реализация на младите хора, които не постъпват във висши училища.
Фондация „Ресурсен център“

Стъпки в управлението на проекти

Наръчник

Съдържанието на наръчника е структурирано. Във въведението се представя изчерпателно определение на проект и как се осъществява неговото управление. Предложени са основни характеристики на социален проект – мотивация за ангажиране, целеполагане, подход за реализация, ресурсна осигуреност и условия за успех на проекта. Разгледани последователно са стъпките на идентифициране, логическо форматиране на един проект на НПО. В допълнение е анализирано приложното поле на предлаганата проектна материя – социалната среда, проблеми и групи. В следващи глави са описани етапите на развитие, бюджетиране, договориране и планиране на проекта, сформиране на проектен тим и управлението на финансовите ресурси, функциите по контрол и отчитане, анализ и оценяване, приключване на проекта.
Европейска комисия

Да промениш живота си

2009
Христо Кючуков

Десегрегация на ромските ученици
Институт „Отворено общество“

Равен достъп на ромите до качествено образование

Доклад, 2007
Институт „Отворено общество“

Наблюдение на процеса на присъединяване към ЕС:

Защита на малцинствата

Доклад за България, 2001
Институт „Отворено общество“

Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз:

Защита на малцинствата

Обобщен доклад за страните кандидатки

Доклад за България, 2002
Български хелзинкски комитет (два броя)

По пътя към зрелостта

Оценка на десегрегационния процес, осъществяван

от неправителствени организации в България

2008
Образователна политика и културни различия

Стратегии на образователната и научната политика

2002
Център за изследвания и политики за жените

Христо Кючюков

Образователен статус на ромската жена

Агенция за мониторинг на равно-поставеността на половете, 2004
д-р Йосиф Нунев

Първопроходец в ромската общност

социално-педагогически и демографски аспекти

2008
д-р Йосиф Нунев/ д-р Румян Сечков

Неформалния лидер в ромската общност

2009
СЕГА

Кварталът и хората

Столипиново – началото на една дълга промяна
Иван Велков/Донка Панайотова

кой с кого

Социометрията – наука или метод

2007
Организация Дром

Заедно против дискриминацията
Организация Дром

Десегрегацията на ромските училища в България –

условие за равен старт на ромите в обществото

Международна конференция, април 2001
Проект Права на човека

Пейчо Пеев

Ромите и престъпността

2000
Образованието на ромската общност в

измеренията на мултикултуразима

2003
Svet zena

Them dzuvijikano

The World of Women
Национален съвет по етнически и

демографски въпроси към Министерски съвет (два броя)

Малцинствата в България

2003
Д.К, М.М., Ст.П., Г.Б., Т.К.

Годишен доклад

Ромската интеграция в България

2007-2008г.
Български хелзинкски комитет

Етническата преса в България
Български хелзинкски комитет

Етническите малцинства в печата

2002
Проект „Права на човека“

Малцинствата в медиите:

медийни политики и практики

Национална кръгла маса, 2002
Български хелзинкски комитет

Помощните училища в България

Децата в институциите

2002
Български хелзинкски комитет (две книги)

Първите стъпки:

Оценка на неправителствените десегрегационни

проекти в шест града ан България

2002
Български център за нестопанско право

Участие на неправителствените организации

в процесите на вземане на решения

2009volu
Фондация Свободна инициатива (две книги)

Иванка Недева

Кризата в българската православна църква

Проблеми на прехода в България

1993
Институт Отворено общество

Отвъд митовете и предразсъдъците:

Ромите в България
Институт Отворено общество

Доклад относно публичните политики

за интеграция на ромите в България

и основните проблеми на социално-

икономическото включване на ромската общност

EU Inclusive

Румънските, българските, италианските и испанските роми -

социално включване и миграция

Сравнителен доклад
Десегрегация или интеркултурна интеграция (два броя)

Сборник доклади от юбилейна научна конференция

на ВТУ „Св.Св. Кирили и Методий“ на тема

Образованието в глобализиращия се свят“Велико Търново, октомври 2004
Ирина Иванова/Живка Иванова/Георги Хаджийски

Сдружение „Романи бахт“ - Самоков

Етнопсихопедагогика на детето

Рефлексивни аспекти на социалната ситуация и

образованието в междуетническа среда
Фондация „Международен център по проблемите

на малцинствата и културните взаимодействия“

Връзки на съвместимост и несъвместимост между

християни и мюсюлмани в България
Институт за изследване на интеграцията

Защита на малцинствата

съвременни международни стандарти (сборник документи)

София, 2001
Сдружение „Миневра 3000“

Проект от политиката към практиката

Включване на ромското малцинство на местно

равнище чрез обучително, административно и информационно

въздействие върху общността
Български хелзински комитет

Първите стъпки:

Оценка на неправителствените десегрегационни

проекти в шест града на България

2002
Фондация „Отворено общество“ - София

Ще ви разкажа за една ромска жена

Сборник разкази и есета
Д-р Йосиф Нунев

Мениджмънт на етнокултурното разнообразие

в образованието

Нормативни актове и политически документи

с фокус към интеграцията на уязвимите малцинствата

2009
Съставители: проф. дсн Николай Тилкиджиев/ доц д-р Лилия Димова

Благополучие и доверие:

България в Европа

Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ЕSS)

2006/2009
Български хелзинкски комитет

Социално-педагогически и Възпитателни училища

Интернати

2001
Национален съвет по етнически и

демографски въпроси към Министерски съвет

Предизвикателствата на членството на

България в ЕС

Политики и добри практики за ефективна интеграция

на уязвимите етнически общности

Национална конференция с международно участие

30 ноември – 1 декември 2007г. София
Европейски Социален Фонд 2007-2013

Република България

Министерство на образованието, младежта и науката

Структурни фондове и международни образователни програми

Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград

Национална лаборатория по интеркултурно образованието

Технологични аспекти на интеркултурното образованието

2009
Асоциация Интегро

Ромите в периодичния печат
Оценка на дейността на централния регистър

на юридическите лица с нестопанска цел

при министерството на правосъдието
център за изследавне на демокрацията

Анализираниразвитие на гражданското

общество в България

Тенденции и рискове
Ромски училища

България 2001
Benjamin B. Ringer&Elionor R. Lawless

Race – Ethnicity and Society, 1989
Political Corruption in Transition

A Skeptic’s Handbook

Central European University Press, 2002
The Health Status og Roma Population and Their Access to Health Care Services

2004Laura Surdi

Monitorizarea aplicarii masurilor importiva

segregarii scolare in Romania

2008
Federacio d`Associacioms Gitanes de Catalunia,2011

Empowerment through networking

Fostering cooperation between Roma and Civil Society Organizations

Project outcomes and Recommendations
Open Society Institute

Roma Inclusion

Lessons Learned from OSI `s Roma Programming
Government of Romania

National Agency on Roma

Report on progresses made in implementing the Government strstegy for Improving

the condition of Roma

April 2003 – September 2005
Protection of minorities in Bulgaria: the case of Roma

Roma shadow

Report

On implementation of the FCNM

Prepared by The Human Rights Projekt and Romani Baht Foundation
Ромски информационен център

План проект Радионайс
Minority Studies Society Romani

Roma and the Economy

The Promotion of Vocation and Education for Sinti and Roma in Germany
Minority Studies Society Romani

Roma and the Economy

The Promotion of Vocation and Education for Roma in Bulgaria

(три книги)
Mariea Ionescu

Sorin Cace

Pubic Policies for Roma. Evolution and Perspectives

2006
National Deliberative Poll

Policies Toward the Roma in Bulgaria

Briefing material
Jan Niessen, Thomas Huddlieston, Laura Citron

in cooperation with Andrew Geddes and Dirk Jacobs

Migrant integration

Policy index

Wen the British Council and Migration Policy Group began our quest for a common measure of integration policy, we were rather lonely travelers. But over the past four years, our ambitious hope has become a tangible venture produced by 25 partners from 19 different countries.
Towards European Policy

Documents of the European Parliament on the Integration of the European Roma 2005-2006
International Council on Human Rights Policy, 2005

Local Government and Human Rights: Doing Good Service
Central European University Press

Police in Transition

Essays on the Police Forces in Transition Countries

Hungarian Helsinki Committee, 2001
Education: a shared project

Key elements and strategies for the educational inclusion of Roma youth
Jack Greenberg

Brown V.

Board of Education:

Witness to a Landmark Decision

Anniversary Edition
The Hague Recommendations

Regarding the Education Rights of National

Minorities & Explanatory Note
Yordanka Chobanova&Evgeni Evgeniev

Education system in Southeast Europe:

Feedback from the students”

regional student council forum

Varna, 2002
European Roma Rights Center, 2004

Stigmata

Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe
European Roma Rights Center, 2007

The Impact of Legislation and Policies on School Segregation of Romani Children

A Study of Anti-discriminatin Law and Government Measures to Eliminate Segregation in Education in Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia
European Youth Centre Budapest, 2004

Young Roma and alternatives to migration
Salto-Youth

Cultural Diversity Resource Center,

Youth in Action and the Roma community

Inclusion of diversity
European Roma Rights Center, 2002

Barriers to the Education of Roma in Europe

united nations Special Session on Children
Zentralrat Deutscheer Sinti and Roma, 2010

Diskriminierungsverbot und Freiheit der Medien

Das Beispiel der Sinti und Roma

Measures against Discrimination and Freedom of the Media
World Conference Against Racism, Regal Discrimination,

Xenophobia and Intolerans

Declaration and Programme of action
Human Rights Project

Manual on Anti-Discrimination

Court Practice in Bulgaria
Human Rights Project, 1998

Roma Rights in
Mariea Ionescu

Sorin Cace

Employment Policies for Roma

2006
European Roma Rights Center

Always somewhere else

Anti-Gypsyism in France

(две книги)
European Roma Rights Center, 1997

Profession: Roma in Detention in Bulgaria

A Report by the European Roma Rights Center
European Roma Rights Center

No Record of the Case

Roma in Albania

A Report by the European Roma Rights Center
Звит Европейського Центру з Прав Ромiв, 2006

Рух Зупинено

Интертний Стан Дотримання

Прав Ромiв в Украiнi
European Roma Rights Center, 2006

Ambulance not the way

The Disrace of Health Care for Roma in Europe

(две книги)

Helsinki Foundation for Human Rights,1997

Try to use it. It is your right!

A practical guide on the use of human rights, mechanisms and instruments with particular regard to the protection of the rights of Romanies (Gypsies) in Central Europe
European Roma Rights Center, 2001

Safe of Impunity

Human Rights Abuse of Roma in Romania

A Report by the European Roma Rights Center
European Roma Rights Centre, 2004

The Non – Constituents

Rights Deprivation of Roma in Post – Genocide

Bosnia and Herzegovina

A Report by the European Roma Rights Center

(2броя)
European Roma rights Center, 2002

Granice solidarnosi

Romowie w Polsce po roku 1989

Report Przygotowany Przez European Roma Rights Center
European Center for Minority Issues

Local Government and Public Service Reform Initiative, 2002

Minority Governance in Europe
Friedrich Ebert Stiftung

Skopje, 2005

Roma in Europe

From Social Exclusion to Active Participation
European Dialogue, 2005

Promoting Roma Integration at the Local Level

Practical guidance for NGOs and public authorities

Guidance manual besed on the RrAJE Programme
Ina Zoon

Open Society Institute

On the Margins

Roma and Public Services in Romania, Bulgaria, and Macedonia
Ina Zoon

Open Society Institute

On the Margins

Slovakia

Roma and Public Services in Slovakia

(две книги)
Ashutosh Varshney

Ethnic Conflict and Civic Life

Hindus& Muslims in India
Knowing Your Right and

Fighting for Them
OSCE

OSCE Yearbook 2001
Concil of EuropeanHuman Rights and Police

Seminar proceedings

Strasbourg, 6\8 1995
Katarina Staronova – editor

Traning in Difficult Choices

5 public policy case studies from Slovakia
Dr. Padric Kenna

Housing Rights and Human Rights
The Bubble of

American Supremacy

George Soros
Center for the Study of Human Rights

Columbia University

Twenty-five Human Rights documents
Minorirty Studies Society Romani

Educational and Vocational Training

Programmes for Roma in Bulgaria (3 broya)
Romology Studies
George Soros

The Age of Fallibility
Pozitive Action Research in Education and Health
Roma in an Expanding Europea
Conference Report

The Desegregation of “ Romani Schools”

A Condition an Equal Start for Roma
ERIO

Survey on Ethnic Data Collection

Risk or opportunity?
Volunteering Across Europe

organizations, promotion, participation

Bulgaria, Slovenia, Germany, Estonia

2009
Save the Children

Zastita dece od trgovine ljdima

Perpektiva udruzenih napora

Beograd, 2004
Hristo Kychukov

Desegregation of Roma in Bulgarian

2006
Bulgarian Helsinki Commitee

Roma Edukation Fund

On the Road to Maturity

Evaluation of the Non-Governmental Desegregation Process in Bulgaria

2008
Open Society Institute

Racism in Central and Eastern Europe and Beyond:

Origins, Responses, Strategies

2000
International Journal for Education Law and Policy

Special issue Romania
European Roma Rights Center

Social Inclusion Through Social Services

The Case of Roma and Travellers

2007
Roma Education Fund

Analysis of the impact of affirmative action for Roma

in high schools, vocational nal schools and universities

2009
European Roma Rights Center/ Interights/ Migration Policy Group

Strategic Litigation of race discrimination in Europe: from principles

to practice

2004
Richard J. Wilson/Jennifer Rasmussen

Promoting justice

A Practical Guide to Strategic Human Rights Lawyering

2001
Open Society Institute

Equal Access to Quality Education for Roma

Monitoring Reports

2007
edited by Will Guy

Between past and future

the Roma of Central and Eastern Europe
Fulbrigtht

Globaloization and Cultural Differences

Proceedings of the Fourth Fulbright Conference

Sofia, May 19-21,2001
Public Interest Law Initiative

Separate and Unequal

Combating Discrimination Against Roma Education

2004

Human Rights Project (две книги)

Manual on anti-discrimination

Court practice in Bulgaria

2003
Human Rights Project (два броя)

Roma shadow

Report on implementation of the FCNM

2003
The Oslo Recommendations regarding the

Linguistic Rights of National Minorities & Explanatory Note

1998
Human Rights Project

International Seminar

Police Brutality: Human Rights NGOs and

the Defence of Minorities

1994
PRIMER

Project for Roma Inclusion in Mainstream Education

Resources – Bulgaria

2004-2006
European Roma rights Center

Stare de impunitate

Rapoarte Nationale

Romania 2001
European Roma rights Center

Time of the Skinheads

Denial and Exclusion of Roma in Slovakia

1997
European Roma rights Center

Profession& Prisoner

Roma in Detention in Bulgaria

1997

European Roma rights Center, 1997

No record of the Case

Roma in Albania
European Roma rights Center, 2005

В поисках счастливьх цьган

Преследование отверженньх меньшинств в России
ERRC\NUMENA

Social Inclusion Through Social Services:

The Case of Roma and Travelers

2007
Bulgarian Helsinki Commitee \ Roma Education Fund

On the Road to Maturity

Evaluation of the Non-Governmental Desegration Process in Bulgaria

2008
European Roma rights Center

Stigmata

Segregated Schooling of Roma in

Central and Eastern Europe

2004
Roma Education Fund

A Successful School Integration Program

2005-2007
European Roma rights Center

Standards do not Apply

Inadequate Housing in Romani Communities

A report by European Roma rights Center

2010
European Roma rights Center

Il pease dei campi

La segregazione razziale dei Rom in Italia

2000
European Roma rights Center

Campland

Racial Segregation of Roma in Italy

2000
Romani CRISS

Roma and the Council of Europe`s Framework Convention for

the Protection of National Minorities
Каталог: freeUploadDir
freeUploadDir -> Справочник за най-малките държави в света. Гевин Кенеди Джобен наръчник за водене на преговори
freeUploadDir -> Два зубара и муза
freeUploadDir -> Описание на хотелите: Best Western plus hotel Cantur
freeUploadDir -> Ibis Styles Benoa 3 Цени от -2313 лв
freeUploadDir -> Дипломатически доклади от София 1875-1877 Посветена на 120 годишнината от Априлското въстание 1876-1996
freeUploadDir -> Цени на Новогодишни пакети
freeUploadDir -> Философия, психология желязко Стоянов „Идеите за историята“
freeUploadDir -> С р е д н о у ч и л и щ e „Н и к о л а й о н к о в в а п ц а р о в”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница