Конкурс разработване на бизнесплан за създаване на фирма „Heliotech eоодстраница1/2
Дата26.06.2024
Размер105.99 Kb.
#121508
ТипКонкурс
  1   2
biznes-plan-za-syzdavane-na-firma-heliotech-eood

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Факултет “Бизнес и мениджмънт”
“Дни на специалността и професионалната реализация”


КОНКУРС

РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕСПЛАН


за създаване на фирма „Heliotech” EООДАвтор:

Панталей Петров Йорданов

Специалност:

Стопанско управление

Факултетен номер:

065110

Курс:

3

Телефон:

0883370221

E-mail:

Pantaley_petrov@abv.bg

Преподавател(и):

Даниел Павлов

Дисциплина:

Планиране и прогнозиране

Русе, 11. 2008г.

  1. Анализ на пазара

Екологичните замърсявания при изгарянето на изкопаемите енергийни ресурси и високите енергийни разходи за добиване на горивата за АЕЦ еднозначно се определя перспективата пред енергетиката. А тя, без никакво съмнение, ще разчита на природосъобразните естествено самообновяващи се енергийни ресурси (ВЕИ). Ако този неизбежен преход, някои експерти очакваха да се интензифицира в близките години, то днешната енергийна ситуация е такава, че еволюционната замяна на конвенционалните енергийни горива с възобновяеми ресурси, вече се превръща в революционна. В челото на зелената енергийна революция е слънчевата енергетика. Тя е в състояние да задоволи напълно нуждите от електричество и топлина. А най-енергийно ефективните слънчеви системи едновременно произвеждат електричество и топлина. В хармония с европейската енергийна политика у нас изграждането на фотоволтаични, вятърни, водни и комбинирани електроцентрали и други, ползващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се финансира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 300 хил. евро.


Съгласно действащото законодателство преференциалните цени за изкупуване на произведената електрическа енергия са:
- за фотоволтаични системи с мощност до 5 kWp: 0.782 лв. без ДДС за kWh (киловат час)
- за системи по-големи от 5 kWp: 0.718 без ДДС за kWh
- срокът за изкупуване на електроенергията по преференциалните цени по Закон e 25 г.


2. Избор на организационна форма (ЕТ, ООД, др.) и съдебна регистрация.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД):


Заявление за вписване на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.
Вписването на ЕООД се извършва въз основа на заявление по образец. Вписването на ЕООД се заявява от лицето, което го представлява по закон – едноличният собственик или назначения управител/управители на дружеството.
1. Заявление. Форма на заявлението
Заявлението за регистриране на ЕООД може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.
2. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕООД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕООД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му. Отказът да се регистрира ЕООД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.
3. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ЕООД са посочени в заявлението по образец в съответни полета, обединени в групи, които са както следва: фирма, "транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); срок на дружеството и капитал
4. Необходими документи към заявлението за вписване на ЕООД
Към заявлението се прилагат:
- учредителният акт;
- решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
- решението на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
- нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите;
- съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
- другите документи, предвидени със специален закон.
- при парична вноска - документът за внесен капитал;
- при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство), доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
- другите документи съгласно изискванията на специален закон.
-такса за вписване в търговския регистър -160 лв.,
- такса заявлението за запазване на фирма - 50 лв.
3. Цели на фирмата.

Основната цел на фирмата е изгравдането на фотоволтаична електроцентрала с производство и продажба на електроенергия. Проектат по изграждане на електроцентралата ще бъде на обща стойност 300 000 лв. за да се финансира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони и да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%). Себестойността на 1 Kw модули за слънчеваелектроенергия е 10 хил. лв. Отделно се инвестира в инсталация и поддръжка. При сегашните цени капиталовложенията в слънчева енергиясе изплащат за 10 години. Планирасе изградената електроцентрала да бъде с мощност около 25 Kw и да бъде разположена на 400 кв. м. площ.4. Маркетинг и реклама

Един от най-важните въпроси които стоят пред всяка една фирма е как да привличат все повече и повече клиенти.За целта всяка организация търси начини да популяризира себе си и дейността с която се занимава. Поради факта, че производството на фирмата гарантирано се изкопува на преференциални цена за период от 25 години, проблемите на маркетинга не засягат пряко дейноста на фирмата.5. Развитие на производството

Средна годишна производителност


Средната годишна производителност на фотоволтаичните модули зависи от
прогнозната годишна сумарна слънчева радиация, постъпваща върху хоризонталната
повърхност. В България, тази годишна сумарна радиация, постъпваща върху
хоризонталната повърхност е съобразена с изследванията на БАН за потенциала на
слънчевата енергия и съгласно тези изследвания тя варира от 1400 до 1600 kWh/m2.
След направено проучване се установи, че при използване на модул “Crystalline
silicon” с инсталирана мощност 1 kWp, годишното производство средно за България
възлиза на 1342 kWh при оптимално ориентиране на фотоволтаичния модул към
слънчевата радиация от 32 °.
Crystalline silicon технология заема около 80 % от световния пазар на
фотоволтаичните клетки, като другите технологии, които допълват пазара до 100% са
amorph silicon, multi- crystalline silicon, thin film технологии и други.
При фотоволтаичните централи номиналната мощност е изразена във ват пик (Wp)
и това е номиналната мощност на слънчевия панел, измерена при следните стандартни
условия:
- интезитет на светлината (радиация от 1000 W/m2);
- слънчев референтен спектър АМ 1,5 (с това се определя типа и цвета на
светлината);
- клетъчна температура при 25 °С (важна за ефективността на слънчевия
панел).
6. Финансов отчет и анализ.

Инвестиционни разходи


Нивото на инвестиционните разходи за изграждане на фотоволтаичните модули са
различни в различните страни според специфичните условия – наличие на местно
производство на необходимите съоръжения, развитие на нова технология и т.н.
През 2006 г. европейската комисия публикува доклада DEMONSTRATION AND
DISSEMINATION ACTIVITIES (http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/doc/photovoltaic/pv_ca
talogue.pdf), в който се посочва среден инвестиционен разход от 5,45 €/Wp инсталирана
мощност.
В България не се произвеждат фотоволтаични клетки, което е предпоставка за
допълнителни инвестиционни разходи, свързани с внос на съоръжения, които не могат да
бъдат произведени в страната, развитие на нова технология, която до момента не е била
активна на пазара и др. Поради тези причини, при изчисляването на разходите за
производство на електрическа енергия от фотоволтаични генератори на единица
инсталирана мощност са приети следните осреднени стойности на инвестицията:
• с инсталирана мощност до 5 kW - осреднена стойност на инвестицията от
5 €/Wр или 5000 €/kW;
• с инсталирана мощност над 5 kW - осреднена стойност на инвестицията от
4,6 €/Wр или 4600 €/kW.
При производството на електрическа енергия от фотоволтаични модули следва да
бъде насърчено инсталирането на малки мощности до 5 kW, най-вече застроени покривни
пространства, с което ще се даде подкрепа на домакинства и на малки стопански и
индустриални обекти. За фотоволтаичните модули, инсталирани на открити земни
пространства и интегрирани в сградите с инсталирани мощности над 5 kW степента на
подкрепа е намалена. Целта е с не голям капитал да се инвестира в производство на
електрическа енергия от фотоволтаични модули.
Текущи годишни разходи
Допустимите експлоатационни разходи (О&M), подлежащи на регулаторен
контрол, са свързани с експлоатацията и поддръжката на съоръженията, съобразно
съответните технически стандарти. Те се формират основно от разходите за ремонт и
поддръжка, застраховки, административни разходи.
Допустимите експлоатационни разходи за производство на електрическа енергия
от фотоволтаични генератори са приети, както следва:
• с инсталирана мощност до 5 kW в размер на 1,5 € cents/kWh;
• с инсталирана мощност над 5 kW в размер на 1,3 € cents/kWh.
Тенденцията към повишаване на капацитета и ефективността на използваните
технологии допринася за редуциране на необходимите експлоатационни разходи. При
производство на фотоволтаична енергия с инсталирана мощност над 5 kW разходите за
единица производство намаляват с увеличаване на обема на производството (икономия на
мащаба) и поради това средногодишни експлоатационни разходи са в размер на 1,3 €
cents/kWh.
Средното ниво на експлоатационните разходи (без разходите за амортизация) е
приблизително 9 % от общия размер на годишните разходи за производство на
електрическа енергия от фотоволтаични модули.
Стойността на годишните разходи за амортизации се изчислява по линеен метод в
зависимост от полезния живот на активите. Оптималния срок на експлоатация на
фотоволтаичните преобразуватели е приет за 25 години.


7. Организация и ръководство.

КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница