Конспект по дисциплината биофизика за специалността медицинаДата01.05.2018
Размер30.86 Kb.
#67040
ТипКонспект
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ПО ФИЗИКА И БИОФИЗИКА

Конспект по дисциплината БИОФИЗИКА за специалността МЕДИЦИНА.

 

1. Предмет и значение на биомеханиката. Реология на твърди биоматериали. Вискоеластични свойства на костите и мускулите.2. Пасивни механични свойства на кръвоносните съдове – уравнение на Ламе, зависимости налягане/обем, пулсова вълна. Механика на дишането.

3. Хемореология – реологична характеристика на кръвта. Зависимост на вискозитета на кръвта от хематокрита, деформируемостта и агрегацията на еритроцитите.

4. Предмет, основни понятия и раздели на термодинамиката. Първи принцип на термодинамиката, вътрешна енергия. Втори принцип, ентропия.

5. Ентропията като мярка за неподреденост и вероятност. Термодинамични потенциали - дефиниции, изменения, следствия.

6. Източници на енергия, видове работа и топлина в живите системи. Електрохимичен потенциал, свободна енергия и посока на процесите.

7. Валидност на принципите на термодинамиката при живи системи. Изменение на ентропията в отворена система. Стационарно състояние и термодинамично равновесие.

8. Линейна неравновесна термодинамика - обобщени потоци и движещи сили. Критерии за спрягане на потоците и за стационарно състояние, близо до равновесното.

9. Предмет и значение на биологичната мембранология, видове мембрани.Функции и основен химичен състав на биомембраните. Мембранни фосфолипиди, гликолипиди и холестерол.

10. Мембранни белтъци и гликопротеини - функции, локализация и свързване. Мембранни модели и методи за изследване на биомембрани. Еритроцитна мембрана.

11. Липидни асоциати и моделни изкуствени мембрани - видове, условия и методи за получаване, свойства и значение. Липозомите като лекарствена форма.

12. Подвижност на мембранните компоненти – латерална и напречна дифузия. Течнокристално състояние на липидния бислой. Молекулен механизъм на фазовите преходи.

13. Свободни радикали, образуване в биологични системи. Радикали и активни форми на кислородa - енергийни състояния на кислородната молекула, основни активни форми и методи за регистрация.

14. Последици при окисление на мембранните компоненти. Молекулни механизми на оксидативния стрес, предизвикан от различни физико-химични фактори. Антиоксидантни защитни системи на организмите. Окисление на  фармацевтични препарати.

15. Същност и значение на мембранния транспорт. Видове транспорт. Свободна дифузия на незаредени частици - първи и втори закон на Фик, уравнение на Стокс-Айнщайн.

16. Свободна дифузия на йони - уравнение на Нернст-Планк, безразмерен потенциал. Несвободна дифузия през пореста мембрана.

17. Осмоза и филтрация. Диализа и хемодиализа. Обмяна на вода през мембрани и между кръвта и тъканите.

18. Облекчена дифузия. Йонофори подвижни преносители (валиномицин) и каналообразуватели (грамицидин А) - принцип на действие, молекулен строеж и селективност.

19. Активен транспорт. Натриево-калиева помпа и калциева помпа - значение, роля на АТФ, молекулен строеж и модел на действие.

20. Дифузионен, равновесен и донанов потенциал - условия и механизми на възникване, зависимости от концентрациите и времето.

21. Потенциал на покой - теории за възникване, уравнение на Голдман. Потенциал на покой при действие на електрогенна помпа, компоненти на потенциала на покой.

22. Акционен потенциал - същност, възникване, разпространение. Уравнения на Ходчкин-Хъксли. Йонни канали – примерна структура, влияние на токсини и лекарствени средства.

23. Значение и произход на повърхностния електричен заряд на клетките. Уравнение на Поасон-Болцман. Изменение на потенциала в мембрана и в близост до двете й страни.

24. Електрофоретична подвижност - зависимост от киселинността и йонната сила на средата. Стабилност на суспензии от заредени частици. Видове електрофореза.

25. Електропроводимост на клетки и тъкани за постоянен ток - биологични системи, електричен дипол и диелектрик в електрично поле. Видове поляризация на диелектрици и хетерогенни системи.

26. Електропроводимост на клетки и тъкани за променлив ток - импеданс и дисперсия на диелектричната проницаемост. Промени в електропроводимостта на тъканите. Принципи на електробезопасността.

 

Учебни помагала:

1. М. Маринов, Биофизика - учебник за студенти по медицина, фармация и стоматология, София, 2001 г.

2. Р. Петрова (ред.), Ръководство за лабораторни упражнения по биофизика, София, 1986 г.

3. Актуализирани текстове на практическите упражнения.

 

                                                    Ръководител на катедра физика и биофизика:

/ доц.д-р Д.Михов /


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница