Конспект по хигиена и епидемиология за студенти по дентална медицина, втори курс, придобиващи образователно-квалификационна степенДата06.02.2018
Размер57.75 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

ПО ХИГИЕНА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

за студенти по дентална медицина, втори курс,

придобиващи образователно-квалификационна степен

магистър лекар по дентална медицина”, при МУ-Варнаучебна 2012/2013 г. 1. Видове здравна профилактика и отношението им към денталното здраве. Хигиената като основна профилактична дисциплина – предмет, значение и връзка с другите науки. Екопатология.

 2. Замърсяване на атмосферния въздух – източници, класификация на атмосферните замърсители, условия, влияещи на атмосферното замърсяване.

 3. Съвременни екологични проблеми, свързани с антропогенното замърсяване на атмосферния въздух.

 4. Здравни проблеми от прякото въздействие на атмосферните замърсители. Профилактика на атмосферното замърсяване.

 5. Значение на водата за здравето на човека. Мониторинг на питейните води – цел, видове, здравни изисквания към питейната вода. Международни стандарти в областта на водоснабдяването.

 6. Постоянен мониторинг на питейните води – цел, характеристика на показателите, здравни норми и оценка.

 7. Заболявания, свързани с химическия състав на питейните води –характеристика на основните групи заболявания. Подходи на общественото здравеопазване за флуорна профилактика на зъбния кариес.

 8. Епидемиологична роля на водата за разпространение на причинителите на инфекциозни заболявания. Профилактика на антропогенното замърсяване на водоизточниците за питейни води. Екологично право.

 9. Видове лечебни заведения. Здравни норми и изисквания към лечебните заведения за извънболнична помощ, в които се осъществява медицинска дейност от лекари по дентална медицина. Хигиенно-технически съоръжения.

 10. Здравни норми и изисквания към специализираните лечебни заведения – хирургично отделение (клиника, болница) по орална и лицево- челюстна хирургия и операционни зали. Хигиенно-технически съоръжения.

 11. Профилактика на вътреболничните инфекции. Лечебно-предпазен режим.

 12. Съвременни форми на труд. Физиологични промени в организма при умствен труд. Характеристика на труда на медицинските специалисти.

 13. Работоспособност, умора, преумора. Профилактика.

 14. Условия на труд на лекаря по дентална медицина – неблагоприятни фактори на трудовия процес. Приложна ергономия в денталната медицина.

 15. Условия на труд на лекаря по дентална медицина – неблагоприятни фактори на работната среда. Профилактика.

 16. Микроклимат – здравни норми и изисквания към микроклиматичните фактори. Основни типове микроклимат в работната среда. Физиологични методи за комплексна оценка на въздействието на микроклиматичните фактори върху организма на човека. Профилактика на неблагоприятното въздействие.

 17. Физиологична и ергономична характеристика на професията лекар по дентална медицина – трудово-физиологична оценка на риска от работната поза.

 18. Оценка на риска на работното място на лекаря по дентална медицина.

 19. Професионални заболявания, свързани с денталната практика. Профилактика.

 20. Храненето като биологичен и социален процес. Характерни особености на храненето на съвременния човек. Съвременни проблеми на храненето на населението в България. Европейска хранителна политика.

 21. Стратегии на общественото здравеопазване за здравословно хранене – редуциране на риска от нездравословно хранене, контрол на микронутриентните дефицити. Състояние на микронутриентните дефицити в България.

 22. Здравословно хранене – основни принципи, изисквания, физиологични норми.

 23. Съвременни концепции за здравословно хранене.

 24. Здравословното хранене – превантивен фактор за дентално здраве. Алиментарна профилактика на оралните заболявания.

 25. Здравословно хранене при бременност и кърмене. Алиментарна профилактика на денталното здраве на бременни и кърмещи жени при недостатъчен прием на витамин D и калций. Оптимизиране на храненето в репродуктивна възраст.

 26. Здравословно хранене на деца и ученици. Организиране на храненето в детски заведения за деца от 3 до 7 години и в училищни столове.

 27. Здравословно хранене при умствен труд.

 28. Предпазна роля на храната и значението й при храненето на работещи в контакт с професионални вредности – изисквания, форми на предпазно хранене.

 29. Немикробни хранителни заболявания предизвикани от естествени токсиканти и от продукти токсични при определени условия. Здравен риск от химично контаминирани храни. Профилактика.

 30. Хранителни заболявания от микробен произход – токсикоинфекции (салмонелози), хранителни интоксикации (стафилококови интоксикации, ботулизъм). Принципи на профилактика.

 31. Здравословен начин на живот и значението му за профилактика на заболяванията.

 32. Възрастова периодизация. Специфични за училищната възраст заболявания – съвременни тенденции в структурата на хроничната неинфекциозна заболяемост. Основни насоки на профилактика.

 33. Физическо развитие и физическа дееспособност – физиологично значение, методи и показатели за изследване и оценка. Календарна и биологична възраст. Акцелерация.

 34. Основни проблеми в областта на хигиената на детската и юношеска възраст – стресови реакции, употреба на наркотици, тютюнопушене. Превенция в училищна възраст.

 35. Основни проблеми в областта на хигиената на детската и юношеска възраст – сексуална активност и здравно образование, влияние на атмосферното замърсяване върху здравето на подрастващите. Превенция.

 36. История на епидемиологията на ОЗБ. Предмет, цел и задачи. Методи в епидемиологията. Национални и регионални проблеми.

 37. Епидемичен процес. Форми на проява. Сезонност и цикличност. Съвременни теории в епидемиологията.

 38. Източник на инфекцията. Видове източници. Мерки спрямо източника.

 39. Механизъм на предаване на инфекцията. Видове механизми. Пътища и фактори на предаване. Мерки за прекъсване на механизма на предаване.

 40. Инфекциозен процес от епидемиологична гледна точка. Общопрофилактични и противоепидемични мерки в огнище на ОЗБ.

 41. Възприемчивост и невъзприемчивост от епидемиологична гледна точка. Видове имунитет. Имунопрофилактика, имунизационен календар.

 42. Социален фактор и влиянието му върху епидемичния процес.

 43. Движещи сили на епидемичния процес: природен фактор, природна огнищност. Влияние върху епидемичния процес.

 44. Видове епидемии. Епидемиологична класификация на инфекциозните болести. Мерки при хранителни, водни и други епидемии.

 45. Ликвидация на ОЗБ. Общи и специфични изисквания за ликвидация и елиминация. Критерии за доказана ликвидация.

 46. Проблемът за новопоявяващите се и възвръщащи се инфекции в епидемиологията. Зоонозите – източник на емергентни инфекции.

 47. Организация на епидемичния надзор в България. Международни здравни изисквания в борбата с ОЗБ. Задачи на епидемиологичния надзор при полиомиелит, морбили, рубеола.

 48. Биотероризъм. Основни характеристики. Готовност на страната за реакция. Биологични агенти като средства за биотероризъм.

 49. Дезинфекция. Видове дезинфекционни средства. Начин на приложение. Мерки за контрол. Дезинфекция на ръце.

 50. Дезинсекция. Групи дезинсекционни средства. Организация на обработките в огнище на ОЗБ. Методи за контрол.

 51. ератизация. Групи дератизационни средства. Приготвяне и залагане на примамки. Методи за контрол.

 52. Вътреболнични инфекции. Организация на борбата с ВБИ. Медицински стандарт за ВБИ. Класификация на ВБИ.

 53. Въздушно-капкови инфекции – рубеола, морбили, епидемичен паротит. Мерки в епидемичното огнище.

 54. Въздушно-капкови инфекции – скарлатина, варицела, епидемичен менингит. Мерки в епидемичното огнище.

 55. Въздушно-капкови инфекции – дифтерия, грип. Мерки в епидемичното огнище.

 56. Чревни инфекции – дизентерия, салмонелоза, колиентерити. Мерки в епидемичното огнище.

 57. Чревни инфекции – вирусни хепатити А и Е. Мерки в епидемичното огнище.

 58. Организация на борбата с вирусен хепатит В, С, Д и СПИН. Постекспозиционна профилактика.

 59. Емергентни кърлежовопреносими инфекции – марсилска треска, лаймска болест, ку-треска, туларемия. Мерки в епидемичното огнище.

 60. Емергентни кърлежопреносими инфекции с вирусна етиология – ХТБС, ККХТ, кърлежов енцефалит.

 61. Зоонози, подлежащи на международен здравен контрол: чума, жълта треска, денга. Мерки в епидемичното огнище.

 62. Покривни инфекции – антракс, тетанус и бяс. Общо профилактични и противоепидемични мерки.

Изготвили конспекта: ..............................(доц. д-р Б. Юстиниянова, дм)

(доц. д-р Румен Константинов, дм)
Каталог: AboutUs -> Dentistry -> Documents -> konspekti -> lqto
lqto -> Катедра физиология и патофизиология, унс по физиология к о н с п е к т
lqto -> К о н с п е к т по клиника на оралната и лицево – челюстна хирургия
lqto -> Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т по
lqto -> К о н с п е к т по пропедевтика на оралната и лицево – челюстна хирургия
konspekti -> К о н с п е к т по пародонтология и заболявания на оралната лигавица
konspekti -> Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т по
lqto -> Конспект по "медицина на бедствените ситуации"
Documents -> Курсови ръководители на факултет „Дентална медциина“


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница