Кп №53 остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас с механична вентилацияДата04.08.2018
Размер163 Kb.
#77837
КП № 53 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Минимален болничен престой – 3 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


Ревматични болести на митралната клапа

Включва: състояния, класифицирани в рубриките I05.0 и I05.2—I05.9, уточнени или неуточнени като ревматични

Не включва: състояния, уточнени като неревматични (I34.—)

I05.0 Митрална стеноза

(Ревматична) митрална (клапна) обструкцияI05.1 Ревматична митрална инсуфициенция

Ревматична митрална:

• недостатъчност

• регургитацияI05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция

Митрална стеноза и недостатъчност или регургитация


Ревматични болести на аортната клапа

Не включва: случаи, неуточнени като ревматични (I35.—)

I06.0 Ревматична аортна стеноза

Ревматична аортна (клапна) обструкцияI06.1 Ревматична аортна инсуфициенция

Ревматична аортна:

• недостатъчност

• регургитацияI06.2 Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция или регургитация


Болести на няколко клапи

Включва: случаи, уточнени или неуточнени като ревматични

Не включва: ендокардит без уточняване на клапата (I38)

ревматични болести на ендокарда без уточняване на клапата (І09.1)I08.0 Съчетано засягане на митралната и аортната клапи

Съчетано засягане на митралната и аортната клапи, уточнено или неуточнено като ревматично


Други ревматични болести на сърцето

I09.9 Ревматична болест на сърцето, неуточнена

Ревматични:

• кардит

• сърдечна недостатъчностНе включва: ревматоиден кардит (М05.3)
Хипертонична болест на сърцето

Включва: всяко състояние от рубриките I50.—, I51.4—I51.9, дължащо се на хипертония

I11.0 Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

Декомпенсирано хипертонично сърце


Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

Включва: всяко състояние от рубриката I11.— в съчетание с всяко състояние от рубриката I12.—

болест:


• сърдечно-бъбречна

• сърдечно-съдова бъбречнаI13.0 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.2 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност
Хронична исхемична болест на сърцето

Не включва: сърдечно-съдова болест БДУ (I51.6)

I25.3 Сърдечна аневризма

Аневризма:

•на сърдечната стена

•камерна


I25.9 Хронична исхемична болест на сърцето, неуточнена

Исхемична болест на сърцето (хронична) БДУ
Други форми на белодробно сърце

I27.0 Първична белодробна хипертония

Белодробна (артериална) хипертония (идиопатична)(първична)I27.1 Кифосколиотично сърце

I27.8 Други уточнени форми на белодробно сърце

I27.9 Белодробно сърце, неуточнено

Хронична белодробно-сърдечна болест

Белодробно сърце [cor pulmonale] (хронично) БДУ

Други болести на белодробните съдове

I28.8 Други уточнени болести на белодробните съдове

Руптура


Стеноза на белодробен съд

СтриктураДруги болести на перикарда

Не включва: текущи усложнения на острия инфаркт на миокарда (I23.—)

посткардиотомен синдром (I97.0)

травма на сърцето (S26.—)

болест, уточнена като ревматична (I09.2)I31.0 Хроничен адхезивен перикардит

Accretio cordis

Сраснал перикард

Адхезивен медиастиноперикардитI31.1 Хроничен констриктивен перикардит

Concretio cordis

Перикардна калцификация
Неревматични болести на митралната клапа

Не включва: митрална (клапна):

• болест (I05.9)

• недостатъчност (I05.8)

• стеноза

с неуточнена етиология, но със споменаване на:

• болест на аортната клапа (I08.0)

• митрална стеноза или обструкция (I05.0)

уточнена като ревматична (I05.—)I34.0 Митрална (клапна) инсуфициенция

Митрална (клапна):

недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматичнаI34.1 Митрален (клапен) пролапс

Синдром на пролабираща митрална клапаНе включва: синдром на Мarfan (Q87.4)

I34.2 Неревматична митрална (клапна) стеноза
Неревматични болести на аортната клапа

Не включва: хипертрофична субаортна стеноза (I42.1)

с неуточнена етиология, но със споменаване на болест на митралната клапа (I08.0)

уточнена като ревматична (I06.—)

I35.0 Аортна (клапна) стеноза

I35.1 Аортна (клапна) инсуфициенция

Аортна (клапна):

недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматичнаI35.2 Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Неревматични болести на трикуспидалната клапа

Не включва: с неуточнена етиология (I07.—)

уточнена като ревматична (I07.—)I36.0 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза

I36.1 Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

Трикуспидална (клапна):

недостатъчност с уточнена етиология,

• регургитация която е неревматичнаI36.2 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Болести на пулмоналната клапа

Не включва: уточнени като ревматични (I09.8)

I37.0 Стеноза на пулмоналната клапа

I37.1 Инсуфициенция на пулмоналната клапа

Пулмонална клапна:

недостатъчност БДУ или с уточнена етиология,

• регургитация която не е ревматичнаI37.2 Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа
Кардиомиопатия

Не включва: кардиомиопатия, усложняваща:

• бременност (О99.4)

• послеродов период О90.3)

исхемична кардиомиопатия (I25.5)I42.0 Дилатативна кардиомиопатия

I42.1 Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

Хипертрофична субаортна стеноза

I42.2 Друга хипертрофична кардиомиопатия

Необструктивна хипертрофична кардиомиопатияI42.3 Ендомиокардна (еозинофилна) болест

Ендомиокардна (тропическа) фиброза

Ендокардит на Löffler

I42.4 Ендокардна фиброеластоза

Вродена кардиомиопатияI42.5 Друга рестриктивна кардиомиопатия
Сърдечна недостатъчност

Не включва: усложняваща:

• аборт, извънматочна или гроздовидна бременност (О00—О07, О08.8)

• акушерски операции и процедури (О75.4)

в резултат на хипертония (I11.0)

• с наличие на хипертоничен бъбрек (I13.—)

като последица от сърдечна операция или поради наличие на клапна протеза (I97.1)

неонатална сърдечна недостатъчност (Р29.0)

I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност

Конгестивна сърдечна болест

Дяснокамерна недостатъчност (дължаща се на лявостранна сърдечна недостатъчност)

I50.1 Лявокамерна недостатъчност

Остър оток на белите дробове

Остър белодробен оток със споменаване на сърдечна болест БДУ или сърдечна недостатъчност

Кардиална астма

Лявостранна сърдечна недостатъчност


Постпроцедурни болести на органите на кръвообращението, некласифицирани другаде

Не включва: следоперативен шок (Т81.1)

I97.0 Посткардиотомен синдром

I97.1 Други функционални нарушения след сърдечна операция

Сърдечна инсуфициенция след сърдечна операция или

Сърдечна недостатъчност в резултат на наличието на

сърдечна протеза
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Не включва: декстрокардия със situs inversus (Q89.3)

огледално разположение на предсърдията със situs inversus (Q89.3)Q20.0 Общ артериален трункус

Персистиращ truncus arteriosusQ20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера

Синдром на Taussig-BingQ20.2 Удвоен изходен отвор на лявата камера

Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите

Декстропозиция на аортата

Транспозиция на големите съдове (пълна)

Q20.4 Удвоен камерен входен отвор

Обща камера

Трикамерно двупредсърдно сърце

Единична камераQ20.5 Дискордантно предсърднокамерно свързване

Коригирана транспозиция

Лявотранспозиция

Камерна инверсияВродени аномалии на сърдечната преграда

Не включва: придобит сърдечен септален дефект (I51.0)

Q21.0 Междукамерен септален дефект

Q21.1 Междупредсърден септален дефект

Дефект на коронарния синус

Отворен или персистиращ:

• foramen ovale

• ostium secundum дефект (тип II)

Дефект на sinus venosusQ21.2 Предсърднокамерен септален дефект

Общ предсърднокамерен канал

Дефект на ендокардната възглавничка

Ostium primum атриосептален дефект (тип I)Q21.3 Тетралогия на Fallot

Междукамерен септален дефект със стеноза или атрезия на белодробната артерия, декстропозиция на аортата и хипертрофия на дясната камера.Q21.4 Аортопулмонален септален дефект

Аортен септален дефект

Аортопулмонален прозорец
Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа

Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Вродена регургитация на клапата на белодробната артерияQ22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Трикуспидална атрезияQ22.5 Аномалия на Ebstein

Q22.8 Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа

Вродена аортна:

• атрезия

• стенозаНе включва: вродена субаортна стеноза (Q24.4)

същата при синдром на хипопластичното ляво сърце (Q23.4)Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Бикуспидна аортна клапа

Вродена аортна инсуфициенция

Q23.2 Вродена митрална стеноза

Вродена митрална атрезияQ23.3 Вродена митрална инсуфициенция
Други вродени аномалии на сърцето

Не включва: ендокардна фиброеластоза (I42.4)

Q24.3 Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.4 Вродена субаортна стеноза

Q24.5 Аномалия на коронарните съдове

Вродена коронарна (артериална) аневризма


Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0 Отворен ductus arteriosus

Отворен Боталов проток

Персистиращ ductus arteriosus

Q25.1 Коарктация на аортата

Коарктация на аортата (предуктална)(постдуктална)Q25.2 Атрезия на аортата

Q25.3 Стеноза на аортата

Суправалвуларна аортна стенозаНе включва: вродена аортна стеноза (Q23.0)
Q25.4 Други вродени аномалии на аортата

Липса

Аплазия


Вродена: на аортата

• аневризма

• дилатация

Аневризма на синуса на Valsalva (руптурирала)

Двойна дъга на аортата [съдов пръстен на аортата]

Хипоплазия на аортата

Персистиращи(-а):

• извивки на аортната дъга

• дясна аортна дъга

Не включва: хипоплазия на аортата при синдром на хипопластичното ляво сърце (Q23.4)
Белодробен емболизъм

Включва: белодробен(-на) (артериален)(венозен):

• инфаркт

• тромбоемболизъм

• тромбозаI26.0 Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце

Остро белодробно сърце БДУ

Забележка: Кодовете I50.0, I50.1, I97.0 и I97.1 се вписват като основна диагноза и дефинират причината за включване на болния в тази клинична пътека. Останалите кодове на диагнози в клиничната пътека се използват като втори код за определяне причината (когато тя е известна), довела до хронична сърдечна недостатъчност.
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни диагностични процедури
друго ренгеново изследване на гръден кош

**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване
диагностичен ултразвук (ехография)

**88.72 диагностичен ултразвук на сърце

ехокардиография (трансторакална и/или трансезофагеална)

интраваскуларен ултразвук на сърце
**89.52 електрокардиограма
**90.59 друго изследване на кръв

Включва задъ лжително следния медико-диагностичен пакет:

Електролити

Пълна кръвна картина

Чернодробни ензими

Желязо и ЖСК(при необходимост)

КГА


Креатинин
основни терапевтични процедури
ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Включва: ндотрахеално респираторно асистиране

интермитираща мандаторна вентилация (IMV)

позитивно крайно експираторно налягане (PEEP)

вентилация с подпомагащо налягане (PSV)

такива през трахеостома

отвикване на интубиран (ендотрахеално) пациент

такава при трахеостомия

Изключва:

същото с маска - 93.90-93.99

същото с назална канюла - 93.90-93.99

същото с назален въздуховод - 93.90-93.99

вентилация с продължително отрицателно налягане (CNP) (железен бял дроб) (кюрас) - 93.99

продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) - 93.90

дишане с интермитиращо позитивно налягане (IPPB) - 93.91

кодирай също всяка свързана:

поставяне на ендотрахеална тръба - 96.04

трахеостомия - 31.1-31.29*96.70 продължителна механична вентилация

механична вентилация БДУ


* 96.71 продължителна механична вентилация под 96 последователни часа
инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество

*99.29 инжекция или инфузия на лечебно веществоИзискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични процедури от които задължително **90.59, **89.52 и **88.72; и две основни терапевтични процедури, от които кодът за механична вентилация *96.70 или *96.71 е задължителен.
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ-ро ниво, съгласно медицински стандарт „Кардиология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Кардиология”.
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.


Задължително звено/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по кардиология

или


Клиника/отделение по детска кардиология

2. КАИЛ/ОАИЛ

или


Отделение за интензивно кардиологично лечение

или


Детска сърдечна реанимация

3. Клинична лаборатория

4. Образна диагностика

5. Звено за неинвазивна диагностика – ехокардиограф, велоергометър, холтер за мониториране на сърдечен ритъм и АН


2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- минимум трима лекари със специалност по кардиология/ревмокардиология;

- в отделение за кардиологично интензивно лечение - задължително поддържане на 24 часова готовност за прием и лечение на пациенти – минимум 6 лекари със специалност по кардиология/ревмокардиология. По изключение се допуска 50% от лекарите да са започнали специализацията си по кардиология;

- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика.


За извършване на ехокардиография на базово ниво: лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ сертификат за базово ниво по ехокардиография

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- лекар/и със специалност по детска кардиология/детска ревмокардиология;

- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика.

За извършване на ехокардиография на базово ниво: лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ сертификат за базово ниво по ехокардиография
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се осигурят непрекъснати 24-часови връзки с останалите звена на клиниката/отделението по вътрешни болести и специално с отделението за интензивно лечение на вътрешните болести, както и с болничните структури или структури извън болницата по образна диагностика, самостоятелна клиника/отделение по кардиология, притежаваща звено за инвазивно (интервенционално) лечение, сърдечна и/или съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите. При липса на такива звена в болницата, последната задължително осигурява предварително достъпа на пациентите си до такива звена на други лечебни заведения чрез договор, който поддържа актуален.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

На хоспитализация подлежат пациенти със:

- хронична сърдечна недостатачност (СН) ІІІ и ІV функционален клас по NYHA, нелекувана до момента или рефрактерна на прилаганата в амбулаторни условия терапия и налагаща механична вентилация. При тежки придружаващи заболявания до края на болничния престой задължително се извършва и консултация със съответния специалист, отразена в ИЗ и Документ 1;

- остра СН – белодробен оток, налагаща механична вентилация;

- болни с тежки придружаващи заболявания, включително инфекции на дихателната система, обострящи сърдечната недостатъчност и необходимост от приложение на механична вентилация.Само за клиника/отделение по кардиология/детска кардиология ІІІ ниво - пациенти, лекувани без успех в други ЛЗ от І и ІІ ниво, с възникнали усложнения, налагащи високоспециализирани изследвания и терапия.
За доказване на тежки придружаващи заболявания, включително инфекции на дихателната система, в ИЗ се документира консултация със съответния специалист.
2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема до 12 час от началото на хоспитализацията. ЕКГ се извършва до 2 час от началото на хоспитализацията, а при болни със съмнение за остър коронарен синдром до 10-та минута от началото на хоспитализацията.

Ехокардиография се извършва в рамките на болничния престой, а при хемодинамично нестабилни болни - с хипотония, остра сърдечна недостатъчност (хиподебитна или застойна), неврологична симптоматика (общомозъчна или огнищна) - до 12 часа от началото на хоспитализацията).

Контролни ЕКГ се извършват при необходимост по време на престоя (след коронарна интервенция, при рецидив на гръдна болка, хемодинамична нестабилност, ритъмни и проводни нарушения) и при изписването.Алгоритъм за медикаментозно лечение

Основни групи медикаменти:

 • Диуретици.

 • АСЕ инхибитори.

 • АТ2 блокери (сартани).

 • Бета-блокери.

 • Дигиталис.

 • Антиаритмици (при ФИ под 40% - антиаритмици ІІІ клас).

 • Антикоагуланти.

 • Катехоламини.

 • Антибиотици.

 • Секретолитици.

 • Седатива и миорелаксанти.

 • Н2-блокери.

 • Извънбъбречни методи за очистване на кръвта – хемодиализа с ултрафилтрация и/или спонтанна артериовенозна хемофилтрация.

 • Корекция на анемия – железни препарати, кръвопреливане, еритропоетинови препарати.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

На базата на клиничната картина, инструменталните (ехокардиография, ЕКГ, RÖ) и лабораторни изследвания.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-подобряване на функционалния клас и/или овладяване на симптоматиката;

- оптимизирана терапия.

Забележка: Обективното състояние на пациента при изписването се отразява в приложения “Фиш за дехоспитализация”, който става неразделна част от История на заболяването.

Протоколът от извършеното ехокардиографско изследване се подписва от специалист по кардиология/ревмокардиология (детска кардиология/детска ревмокардиология) с квалификация в областта на ехокардиографията, притежаващ свидетелство за професионална квалификация по ехокардиография; остава неразделна част от ИЗ и подлежи на проверка от контролните органи на НЗОК.


Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ФИШ за дехоспитализация

Дишане: чисто ВД друго (опиши)
Ритъм: синусов друг (опиши)
СЧ: /мин АН: /
Локален съдов/оперативен статус (при сърдечна катететеризация /РМ):

нормален друго (опиши)


Дата на изписване:

Дадена епикриза на пациента:
Назначена дата за контролен преглед:
ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

Сърдечната недостатъчност (слабост) е състояние на невъзможност сърцето да изпомпва необходимото количество кръв към органите във Вашето тяло. В резултат на това най-често се явяват задух, лесна умора, нощна кашлица, отоци по крайниците, сърцебиене, болки в гърдите при усилия и др.

За кърмачетата са характерни следните симптоми: учестено дишане (тахипнея), изпотяване при хранене, ненаддаване на тегло. В по-тежките случаи се появява пъшкане в покой. За по-големите деца е характерно затруднено дишане (диспнея) при усилие.

Когато тези симптоми се развиват внезапно и бързо, може да съществува реална опасност за Вашия живот. Постъпването в болнично заведение по спешност е наложително в случаите на: гръдна болка, неповлияла се от нитроглицерин, на остро настъпило сърцебиене или невъзможност да лежите в леглото поради внезапно появил се задух.

Болнично лечение ще се наложи и в случаите, в които въпреки прилагането на нужните лекарства и спазването на съветите на Вашите лекари, състоянието Ви не се подобрява. Там най-вероятно ще Ви приложат лекарства чрез венозна канюла, ще Ви вземат кръв за изследване, ще Ви се направи рентгенов преглед, вероятно ще последват и допълнителни лечебни и диагностични действия. Всичко това е необходимо за правилната диагноза и лечение, чиято цел е запазване на Вашия живот и здраве.

Най-честите причини за развитието и прогресирането на сърдечната недостатъчност са нелекуването на артериалната хипертония (високото кръвно налягане), исхемичната болест (гръдната жаба), сърдечният инфаркт и сърдечните пороци, а при деца - вродени сърдечни малформации или миокардно заболяване.

След изписването Вие ще продължите да бъдете лекувани от домашния лекар и кардиолог, но много важно за Вас ще е и ограничаването на употребата на сол, спирането на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, снижаването на телесното тегло, кръвния холестерол и захар, ако са били завишени.

Заболяването Ви е хронично и ще изисква системно непрекъснато лечение с лекарства и спазване на препоръчвания от лекарите Ви режим на живот. Само по този начин може да намалите оплакванията и удължите живота си.РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 53 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ”

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> surdechna%20nedostatuchnost
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №51 остър коронарен синдром с персиситираща елевация на st сегмент с интервенционално лечение
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №47. 1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №166 хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №57 артериална хипертония при деца минимален болничен престой – 3 дни кодове на болести по мкб-10
surdechna%20nedostatuchnost -> Кп №52 остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница