Морфология и расология съдържаниеДата22.07.2016
Размер104.1 Kb.
#1101
МОРФОЛОГИЯ И РАСОЛОГИЯ

Съдържание:

1Морфология на човека

2.Поява на расите, видове.

3.Расообразуване и расизъм

Още Аристотел смята , че има нещо общо , че се наблюдава прилика между човека и маймуните.През 1699год. английския анатом и хирург Тайсън , класифицира 44 признака според които шимпанзето се доближава до човека.Смята се, че приликата е 98-99% еднаквост в гените между човека и маймуната(шимпанзето).По-късно се отделят в една обща група – “примате”.В средата на 20век семейство Лики правейки ракопки в Африка откриват останки от човекоподобни маймуни , което показва че имаме общи предтечи. Други доказателства са фило-генетичното развитие(развитието на рода)и онто-генетичното развитие(индивидуалното развитие)което бива пренатално (вътреутробно)и постнатално(след раждането).Други доказателства са :

1.Хрилните дъги –обхващат долната челюст и шията.Възможно е да останат и незатворени.Наблюдават се в зародишите и на човека и на шимпанзето.

2.Лануго-характерно за бебетета окосмяване с което се раждат , а след раждането при човека ланугото опадва.

3.Развитие само на четвъртия чифт млечни жлези.

4.Очните цепки между 4 и 5 месец се затварят , после пак се отварят (както е при куценцата-раждат се слепи, а по-късно проглеждат).

5.Пръстите-особеност е , че палеца стърчи встрани от останалите пръсти.

Преди 65-70мил.год. са живели малки бозайници подобни на прилепи.те дали началото на човешкия род.В по-късен етап от еволюцията продължили да настъпват и др. Изменения:

-теглото на тупаята се е увеличавало;

- горните крайници се превърнали в хватателни органи-предмишницата става по-дълга, пръстите се издължават;

-неравна повърхност на дланите и ходилата, влажна повърхност;

-люлеене на крайниците (брахиация)-води до вдървяване на гръбначния стълб за устойчивост.

Постепенно слизат на земята (пример за това-горилата).Настъпва промяна в климата , образуват се савани, изхранват се с трева.Започват да се изправят , за да се огледат дали са в безопасност.Започва изправяне на гръбначния стълб.Шимпанзето се характеризира с дъговиден гръбначен стълб.При човека се настъпили сериозни промени в гръбначния стълб.Различните дъги по него носят различни наименования а именно:

-шийна лордоза;

-гръдна лордоза;

-поясна лордоза.

При човека се наблюдавали промени и в таза-изменя се наклона , докато при маймуните е по -малък от 15-20 градуса. А при човека е 65 градуса.целта е да се придържат коремните органи.Имало и промени в пропорциите-при маймуните по-дълги са горните крайници , а при човека –долните.Оформя се шия при човека, наблюдават се промени в ръката-при човека палецът се противопоставя на останалите пръсти , лопатката-при маймуната е разположена отстрани, а при човека е разположена отзад.Ларинкса на човека се отличавал с говор.През еоцена се появили първите полумаймуни-след тях нисшите маймуни –макак, павиан.Преди 14-12млн.год.се появява Рамапитека(питек-маймуна).Той е предпоставка за появата на човека.Преди 3мил.год.-Австралопитеци, като се предполага ,че от тях тръгва човешкия род и че вероятно началото е в Югоизточна Африка, където са открили останките на Австралопитекус Афаренсис, датиращи от преди 3,5-4 млн.год.Тези останки на прачовек (от женски род) са наречени на откривателите си-Люси(или Луси).Предполагаемата причина за този 1% разлика , който се е появил е радиация, наличие на уран.началото на човешкия род е от Хомо Хабилис(или сръчния човек).След него се появява Хомо Еректус(изправен човек)-преди 1,5млн.год.Прогнатията все още е добре изразена.Хомо Еректус има развит челен дял, силно развити надочни дъги.Прародината е била Югоизточна Африка , по-късно прачовеците се разселват , за което говорят множеството останки, открити на различни места.Хомо Неандерталенсис-появява се преди 0,4млн.год.(неандерталец).Останките му са намерени в Палестиния, Израел.Китайците дават своя вариант за неандерталец и го наричат синантроп.Последните неандерталци са загинали в Южна Испания.Преди 50-60хил.год.се появява Homo Sapiens (кроманьонски човек), а преди 40хил.год. Homo sapiens sapiens -разумен човек.

СРАВНИТЕЛНА ГОЛЕМИНА НА МОЗЪКА

Орангутан-400g ; горила-500g ; австралопитек-500g ; Homo habilis-640g;

Шимпанзе-390-400g , Homo Erectus-1000g; Homo sapiens-1450g;Homo sapiens sapiens-1350g.

Рода –е група от хора . които имат кръвна връзка .Родовете се обединяват във фратрий(братства).А братсвата се обединяват в племена.При племето може да има няколко рода, които нямат кръвна връзка помежду си.Етноса е съвкупност от хора притежаващи общи устойчиви особености в областа на културата и съзнанието за своето единство.Те имат общ език.Има три основни раси:

-черна раса(негроидна)-аборигени на Австралия , негри .Характерни са тъмни черни къдрави коси , хоризаонтално разположени носни отвори , по-слаба окосменост, по-слаба подкожна мазнина, цвета на кожата е тъмен в различни нюанси.

-бяла раса-европеидна.Характерен бял цвят на кожата в различни нюанси, прави коси или вълнисти , силна окосменост.

-жълта раса-монголоидна.Характерни са черни прави остри коси, жълта кожа, косо разположение на носните отвори, тесни очни цепки.Наблюдава се епикантус(трети клепач).

Хората, които населяват земята, принадлежат към един общ вид - Homo sapiens, който е разделен по някои общи признаци на по-малки единици, наречени раси. Човешката раса е голяма група от хора със сходни морфологични и физиологични особености, имащи общ произход, строго определена изходна територия - ареал, които не са загубили способността да се кръстосват с представителите на другите човешки раси.От гледище на генетиката една човешка раса може да се дефинира като голяма популация, отличаваща се от другите човешки популации и раси по честота на срещаните гени. Самата дума "раса" има неясен произход. Възможно е тя да е видоизменение на арабската дума рас - начало, корен, или да се свързва с италианската раца, която означава племе. Човешките раси, както и животинските подвидове, са възникнали в резултат на една началлна дивергенция, но при човешките раси този процес не е продължил и те не са се обособили като подвидове. Основните разлики между расите и подвидовете са:

1.Расовите признаци при човека са загубили приспособителното значение, което са имали в периода на възникването.

2. Поради голямата миграция на народите човешките раси започнали да влизат в допир една с друга и да се смесват. Това смесване се нарича метисация. В резултат различията между расите не се задълбочават, а постепенно се заличават.

3. Поради исторически и икономически причини - преселване на народите, войни, развитие на транспорта и др., големи групи хора от една раса се преместват на далечно разстояние и навлизат в територията на др раса. В резултат между основнитечовешки раси съществува цяла гама от малки раси и антропологични типове.

Расови признаци

-Цвят на кожата, косата и ирисите. Цветът на тези части на човешкото тяло зависи от количеството на съдържащия се в тях пигмент. Монголоидната раса се отличава с черни коси и кафяви ириси;

- Форма на косите.Косите биват прави, вълнисти и къдрави. Типична за монголоидната раса е правата, твърда коса. За африканците е характерна къдрава коса с твърд косъм;

-Форма на черепа. Гледан отгоре черепът изглежда дълъг(долихокефален), среден( мезокефален) или широк.(брахикефален).Определя се по индекс на главата т.е. съотношението между най-голямата ширина и най-голямата дължина;

-Ръст.Височината на тялото също е расов признак;

- Когато ябълчните кости се издават силно встрани и напред, както е обикновено при монголоидите, лицето изглежда плоско и широко. Към расовите признаци спадат още формата и големината на носа, устните, ушната мида и др.

-Физиологични признаци. Характерните за отделните раси физиологични признаци са проучени по-слабо от морфологичните. Ритъм на растежа. Ритъмът на растежа е различен за различните раси. Основна обмяна. Кожната секреция на монголоидите няма специфична миризма.

Произход на човешките раси
Расата в ботаниката и зоологията е сбор от индивиди от едни вид или подвид обединени по екологически, понякога и по морфологически белези.

В антропологията под раса се разбира голяма многонационална общност от хора, която се отличава от други човешки групи по определени физически (морологични и физиологични) белези, чиито представители имат общ произход и типични онаследяващи се особености, които са се оформили върху обширна територия и варират в определени граници. Хората от една раса са свързани с единство в произхода и развитието си. Те си приличат по някои физически признаци, предевани по наследство, и се различават по тези признаци от други хора, населяващи други територии.

Човешката раса е голяма група от хора, които имат сходни морфологични и физиологични особености, също така са с общ произход и общ изходен ареал. Видът Хомосапиенс се подразделя на три големи раси, европеидна, негро-австралоидна и монгороина раса. Ареалът на възникване на европеидната раса е Европа и близкият Изток. Негро-австралоидната раса е възникнала в Африка и Ютоизточна Азия, а монголоидната раса в Азия. Тези три раси се рзличават по морфологични и физиологичните признаци.За произхода на човешките раси съществуват противоречиви становища. Основните спорни пункта са следните:

1. От един клон ли произтичат човешките раси или от няколко различни?

2. Кои са били факторите,довели до расовата дивергенция?

3. На едно или на няколко места са се оформили сегашните раси?

При обсъждането на тези въпроси антрополозите се разделят на монофилисти- привърженици на теорията за едноклоновия произход на расите, и полифилисти- привърженици на теорията за многоклоновия произход на расите. Според монофилистите човешките раси произлизат от неандерталеца.Според полифилистите расовата дивергенция е започнала много по-рано, още от питенкатропа.Те твърдят, че: от синантропа в Източна Азия е произлязла монголоидната раса.Да бъде приета теорията на полифистите, означава да се приеме, че човешките раси имат различна биологична възраст и следователно по-старите- австралоиди, негроиди и монголоиди, са в биологичен упадък, докато европеидната раса е все още в биологичен прогрес.Според монофилистката теория расовата дивергенция е започнала едва при неандерталеца и всички съвременни расови клонове са минали през стадиите палеонтроп и неоантроп. Монголоидите се доближават до човекоподобните маймуни по силно развития лицев череп, но за разлика от тях имат съвсем оскъдно третично окосмяване. Съвременните раси в еднаква степен са загубили много маймунски признаци и са придобили едни или други специфични расови белези. По тези расови белези обаче нито една раса не показва по-голяма близост или отличаване спрямо човекоподобните маймуни, за да бъде наречена “низша” или “висша”.Расизъм

Расизъм (racism) – това е социално предубеждение, съществуващо по отношение на група хора на основата на физически характеристики (пигментация на кожата, типични черти на лицето, текстура на косата, реч, маниери и други (етнически) показатели), които се забелязват отчетливо, но не се отразяват на такива биологически значими качества като пригодност или способност. Расизъм - това е идеология, която използва външните различия като основна причина за отказ, за равно отношение към членовете на друга група на основата на така наречени “научни”, “биологически” или “морални” характеристики, считат ги за различаващи се от своята собствена група и поначало за по-долу стоящи. Такива расиски доводи често се използват за обосноваване привилегированото отношение към една група. Обикновено на тази група се дава предпочитание, макар понякога тя да се намира под заплаха (като правило, по нейна субективна представа), в сравнение с друга група, за да постави последната на “нейното място” (от социална и териториална гледна точка).

Непризнаването на права или привилегии на основата на расата или отказът да се общува с лица на основата на расата им се нарича расова дискриминация. Расизмът исторически е дефиниран като вярване, че расата е първичният определящ фактор за човешките способности, че определена раса е наследствено по-висша или нисша спрямо другите и/или че към отделните хора човек трябва да се отнася по различен начин според тяхната расова принадлежност. През последната четвърт на 20 ти век имаше няколко развити нации, които се описват като расисти, тъй че идентификацията на група или лице като расисти почти винаги е спорна.

Расизмът се смята от много за погазване на човешкото достойнство и нарушаване на човешките прва. Много интернационални договори са се опитвали да сложат край на расизма. Обединените Нации използва определение на расистка дискриминация, изложено в Интернационалната конвенция за елиминиране на всички форми на расова дискриминация и одобрено през 1966: ...всяко различие, изключение, ограничение или предпочитение, базирано на раса, цвят, произход или национални или етнически корени, което има за цел или рефлектира върху унищожаването или накърняването на признанието, радостта или упражняването на равнопоставени отношения, на човешките права и основните свободи в политически, икономически, социален, културен или какъвто и да било друг аспект на публичен живот. Апологетите грешно обявяват САЩ за нерасистка държава. Те насочват към сравнително позитивното отношение на американците към имигрантите или липсата на расистки геноцид в тяхната история, сравнено със степените, виждани в Германия или от европейските империалисти. Пример за това несъответствие е Ку Клус Класн – името на минали и настиящи братски организации в САЩ, които се застъпвали за превъзходство на белите и антисемитизъм. Кланът се борел да поддържа надмощието на белите протестанти над черните, както над римските католици, евреите и други имигранти. Тази група, въпреки че са проповядвали расизъм и са били известни с линчуване и други прояви на насилие, са действали открито и когато са достигнали своя връх през 20те години на 20ти век, членове са били около 15% от населението с приемливи качества.

Съвременната антропология разглежда като твърде съмнително самото понятие раса. Расизмът спада към областта на митологията, а не на науката. Съвременната наука не признава изобщо съществуването на арийска раса. Не съществуват никакви чисти раси. Като научна категория расата се отнася до зоологията, а не до антропологията; до предисторията, а не до историята. Историята познава само националности, които са сложна смесица от наследствени качества. Така наречената избрана арийска раса е мит, създаден от Гобино, който беше забележителен художник и тънък мислител, човек, който обосноваваше не антисемитизма, а аристократизма; но като учен антрополог нямаше особена цена. Избраната раса е също такъв мит, какъвто е и избраната класа. Но митът може да бъде много ефикасен, може да съдържа взривна, динамична енергия и да движи масите, които не се интересуват твърде от научната истина и изобщо от истината. Днес ние живеем в епоха, която ражда митове. Но характерът на митовете е нещо твърде примитивно. Единственият сериозен расизъм, който е съществувал някога в историята, е еврейският. Обвързването на религията с родовите белези и с националността, вярата в предопрелеността на един народ, загрижеността за чистотата на расата ¬ всичко това са неща, които имат староеврейски произход, еврейско наследство. Не знам дали германските расисти забелязват, че всъщност подражават на евреите. Германският расизъм е агресивен, завоевателен партикуларизъм.

Расизмът означава дехристиянизация, дехуманизация, връщане на човечеството към варварството и езичеството.


Използвана литература:

  1. “Кратка българска енциклопедия”, том ІV

  2. “Чудеса в биологията на човека” – д-р. Младен Митев, Йордан Марков

  3. “Човешките раси и типове” – Илдино Ханко, М. Лацза

  4. Интернет страници

Каталог: referats
referats -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
referats -> Програмата Internet Explorer
referats -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
referats -> Бройни системи основни бройни системи
referats -> 1 Строеж на атомите – модели Ръдърфор, Бор, квантово механични представи основни принципи, атомни орбитали, квантови числа
referats -> Международно наказателно право понятие за международното наказателно право
referats -> Тема 11. Връзка на асемблер с езиците от високо ниво
referats -> Въведение в операционите системи
referats -> Тема първа
referats -> Лекция 1: въведение за понятието Web дизайн някои митове за Web дизайна


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница